Nyírvidék, 1918 (39. évfolyam, 1-75. szám)

1918-03-19 / 65. szám

Kisoiahországot követel a központiak iásásposs, máfcim 1 (.A Nyimátk tudétitísét* Berlinből táviratozzák, hogy a Tág­liehe Rundschau jelenti: Azok a területi követelések, amelyeket a központi hatal­mak Romániával szemben fölállítottak, a f következőek: Chotixi besszarábiai közsé- | get égy esi Is ék Bukovinával. A monarchia j birtokába menjenek át mindazok a teriile- ' ti magaslatok, amelyek a határon a völgy­szorosok utait uralják. A predáli határ egészen Busteniig kitolódik. A magyar-ro­mán határsáv kitolása seholsem lehet na­gyobb busz kilométernél, kivéve a Vörös­toronytól á Dunáig terjedő részt. a vörös- | toronynál. á vulkáuszorosnál és a Porta i Orientálásnál levő vidékeket, továbbá Kis- ? oláhországot. amelyet egészen Tufjiszeve­rinig magának követel a monarchia. SB&kpeat, *tófcittí 7* M N-tttovi&és. MÜmtía&tó. A Magyar Távirati Iroda jelenti Bu­karestből: Ferdinánd király Marghiloaiaat Jassyba hivatta és fölkérte, hogy vállalja eí az uj kabinet megalakitásáí. Margliilo­man visszatért Bukarestbe, hogy a köz­ponti hatalmák delegáltjaival érintkezést keressen, azt&n újból visszautazott ías­sybá, hogy a királynak előterjesztést te­gyen és a döntést kérje. Bukarestből jelentik, hogy Szterényi és Wiesner báró kereskedelmi miniszterek megérkeztek Bukarestbe. A bolsevikiek gyilkolják a japánokat műréiiis 18. A ItMroáft twifJiiifiH-tól: Bernből táviratozzák: Londonban a napokban fontos tanácskozás lesz. ame- í lyen résztvesznek örlhndo, Cleméncau és | Bissolati is. A tanácskozáson az antant- 3 nak Oroszországgal szemben, valamint Ja- • pánnak a szibériai beavatkozással' szem-j beii való magatartásáról lesz szó. Tokióból táviratozzák, hogy a lapok * jelentései szerint a maximálisták Blago- j vercsénszkben 150 japánt, akik vagyonú- ' kat védték a bolsevikiekkel szemben, meg­gyilkoltak. Tokióból jelenti a Reuter-ügynökség: A japán miniszterelnök a képviselőházban kijelentette, hogy a Kínában folyó belső harcok nagy jelentőséggé? bírnak a ja­pán érdekekre. és fölötte kívánatos hogy Kína egységessé váljon. Japán eddig e­gyejUen lépest sem tett a közvetítés cél­jából. Végül megcáfolja azt a hírt, tiogy antantcsapatokat küldtek volna Szibériá­ba A M\mü affér máram 1­Amsterdamból jelentik: A németal­földi miniszterek este rendkívüli tanácsko­zásra ültek össze, hogy megbeszéljék a szövetségésekkel való tárgyalások kérdé­sét. Washingtonból jelenti hivatalosan a Reuter-ügynökség. Azt az egymillió tonna holland liajól eret. amelyet, ha megegye­zés nem jön létre. Amerikában lefoglal­nak. — főleg élelmiszerek szállítására fog­ják fölhasználni. Az Unió kormánya re­méli. hogy a németalföldi személyzet meg­marad a hajókon. Londonból jelentik: A Reuter-ügynök­ség valószínűnek tartja, hogy a holland­kormány kész lesz a megegyezésre avval a kikötéssel, hogy a holland hajókat el­zárt I őrületre vigyék Abot bombázták a németek 3«4«e<>2t, taáteitu 18 Stockholmból' jelentik, hogy a néme­tek egy fél óra hosszat bombázták Abo finn város? és kikötőjét, amelybe a vö­rös gárda befészkelte magár. Kaukázus nem ismeri ei Lenin békéjét Kaöapesj, méri&u IS a Vinnüia teMMbMfe*: Pétervárról jelentik, hogy Tifliszben pénteken országgyűlési tarioitak. amelyén kimondották, hogy a kaukázusi köztársa­ságnem ismeri el azt aljékét. amelyet Le­nin kötött Törökországgal és amely áten­ged a törököknek három kaukázusi kerü­letet Besszarábia küion kózíársas^ lesz östíapest, máreitu !:•. • 4 imHémtMM*} Jassyból jelentik, hogy Besszarábia, mint független köztársaság megbízottakat külíd a bukaresti béketárgyalásokra Kinevezték a berlini orosz nagykövelet 3l4s»agi« múrciu* J$ Pétervárról jelentik: Joffét. aki Breszt íitovszkban a béketárgyalásokat vezette, az orosz kormány kinevezte berlini nagy­követté. A békeszerződés ratifikálása MaaapMt, y}ừus IS. Bécsből jelentik: Ma érkezett Bécsbe az orosz külügyi népbiztos hivatalos távi­rata. amelybqn közli, hogy március 16-án Moszkvában tartott nagy szovjetkougresz­szus ratifikálta a BreszUilovszkban kötött békeszerződést. Bolsevikizmus Írországban Swtepest, :*ártíut 18. {A Myéswdii tudtnS UéJ.s; Londonból jelenlik, hogy az alsóház szombati ülésén több képviselő szóvátelte az Írországi állapotokat és kérte, jiogy az ostrom ál la polol a mozgalom főfeszkére. Clore-grófságra is terjesszék k.i mert a botsevikizmus. ami Oroszországot tönkre­tette. Irlandban is fölütötte a fejét. Összeütközött angol gőzösök tiwu^ssl, mátekis Ifi [A Kjfinim toMtttQiiSi:. Londonból jeléntik: Egy angol gő­zös összeütközött á 12770 tonnás' Prince Charles Belgique nagy angol gőzössel, a­mely. azonnal elsülyedt. A 2&ÍÍ tonnás üdalamendi spanyol gőzös összeütközött egy angol gőzössel. Az előbbi elsülyedt. A tengeralattjáró háború dldiptn, n%á*űiui 18 ^ N**rvtrW iudómtéiútóI) Berlinbőí jelenÜ a Wolff-ügj*nökség. A német buvárhajók ujabban 18 000 brut­tó lonna tartalmú ellenséges hajóteret sű­Tvesztettek ;el':" A közös hadügyminiszter . Berlinben (A ifo&wfe* <Mdótiiói<Uáh: Berlinből: lá^ratozzák: Stöger-Steiner hadügyniinisztfer. miután megtekintette Potsdamot, tegnap este vendége volt Stein , liadügymhiiszieraek. Vasárnap Síöger-Ste­iner reggelit :ulott. amelyen magasrangu német és magyar-ösztrák tisztek voltak jelen. A miniszter este hazautazott. A császár Stöger-Steiner hadügymi­niszternek a Vörös-Sasrend első osztályát adományozta. A németek léoi támadásai Smoapmt, máreius 18. i NvinsiMk iaJáritójáiti •. Bernből táviratozzák: Mayoras. Páris egyik képviselője a kamarában interpel­lációt terjesztett be. a Páris ellen inté­zett légi támadások és azok megtorlása tárgyában. Mayorásnak a cenzúra által erősen törölt egyik cikkéből kitűnik, hogy az angolok által német városok ellen in­tézett légi támadások teljesen igazolják a németek megtorló támadásait. Mayoras azt indítványozza, egyezzenek meg a had­viselők arra nézve, hogy a jövőben nyílt városok eüetr nem intéznek repülőláma­dást Londonból jelentik: Március 13-án a Hartlispopl elleni légi támadás következ­tében nyolcan meghaltak és huszonketten megsebesültek irs íö m

Next

/
Oldalképek
Tartalom