Nyírvidék, 1918 (39. évfolyam, 1-75. szám)

1918-02-19 / 41. szám

4 NYÍROTT^' 1918. február 19. i>an és ez alakítása élettel teljes, méltó és páratlan megnyilatkozása egy hatalmas e­rejü drámai tehetségnek. Mellette nagyon bájos és kedves a temperamentumos Han­ny Weisse, aki szintén a közönség kedven­cei közzé tartozik. A Bassermann filmet folyó hó 18. és 19-én hétfőn és kedden mutatja be a Diadal Mozgó. Köszönetnyilvánítás. A tűzifa segély­hez Deutsch Samuné 50 koronát adott. —­Gyermekkonyhánknak Lenhorn Sándor szives volt 60 koronát gyűjteni, ugyancsak ehez a célhoz járultak Tabak Mayemé 50 Klein Benedekné 30, Földes Mór 20 ko­ronával. Nagylelkű adományaikat hálás szivvel köszöni dr. Flegmann Jenőné izr. n. e. elnök. — Bezárul a Solymosi kiállítás. —• A Solymosi kiállítás melynek rövid idő alatt is, igen szép erkölcsi és anyagi sikere volt Nyíregyházán folyó hó 21, azaz csütörtö­kön este bezárul. Akik tehát az értékes és tanulságos gyűjteményt megakarják te­kinteni. avagy esetleg vásárolni szándékoz­nak azoknak mái* csak három nap áll a rendelkezésükre. A rendező tulajdonos ez­úton kéri mindazokat, kik vele valamelyik kép megszerzése dolgában, tárgyalásokat folytatnak, hogy vásárlási szándékaikat ad dig perfektuálni szíveskedjenek. — A gyarló ember. Mária Lucáni Bu­dapestet is megelőzve mutatja be a Vá­rosi Szinház Mozgó a legújabb lebilin­cselően érdekes, s a rendezési effektusok és bravúros kompozíciók színjátékát. — Teljesen uj film. mely magyarországra vi­lágkörutjában csak most került csak most került el. a képek ragyogóan tiszták, ugy, hogy a képek ragyogóan tiszták, ugy, hogy a mesterien beállított cselekményt a le­pergésnél nem zavarja a régi filmek bán­tó kopottsága. A gyarló ember szinre ke­rül a Városi Szinház Mozgó hétfő és ked­di műsorán délutáni előadásokon is. — A Nyugati bestiák. Claude Farrére regénye a legszínesebb, a legérdekesebb i­rásmüvek közé tarlozik. A messze Keletre szakadt európai ember életét festi le. a francia tonkingi gyarmatvilág fővárosának Párisénál is fesleltebb. bűnösebb életét, férfiait és asszonyait. A Nyugat urait ab­ban a pongyolában, amit a forró tropikus klima adott rá és ami alatt végre szabadon az európai kultura álöltözetének béklyói nélkül tombolhat a ragadozó, a hus, vér és idegek mámoros izgalmai után vágya­kozó emberbestia minden ösztöne. A Kul­tura kiadása. Kapható a Nyírvidék kiadó­hivatalában. — Gyöngyvirágról szól a Bukfenc Krúdy Gyula legszenzációsabb regénye, egy fiatal leányról, aki nagyanyja házá­ban nő fel. Ebben a híres házban Pest előkelő gavallérjai fordulnak meg. elegáns urak, akik nem vetik meg a jókedvet és a könnyüvérü nőket. A maga nemében pá­ratlan a vidámság tanyájának lefestése. ahol a jókedvű és gyönge erkölcsű asszo­nyok élik lepke-óráikat. Ennek a háznak padlásszobájából kerül Gyöngyvirág a szi­niiskolába. furcsa és félig züllött férfiak és nők közül pedig annak a férfinak az oldalára, aki mellett megleli az élet bol­dogságát. Senki sem tudja letenni ezt a nagyszerű regényt, mig végig nem olvasta. A Kultura kiadása. Kapható a Nyírvidék kiadóhivatalában. Fontos gazdáknak, iparosoknak, ke­reskedőknek, hogy a reájuk vonatkozó hatósági rendeleteket ideje korán és egész terjedelemben eredeti szövegben megis­merjék. Ezt csak ugy érhetik el, ha elő­fizetnek a (Nyírvidéki) kiadóhivatalában <Szabolcsvármegye Hivatalos Lapjá»-ra, havi 2 koronával. NYÍLT-TÉR. Pfiaxarksttastd ét fclado jÖBA P.LEK *«J®ifts e*9»-b«at*.tí K-t- e n t L * H ? I. Özv. Fried Sámuelné, sz Elefánt Berta, fájdalomtól megtört szivvel je­lenti ujjy maga. mint gyermekei Mariska Lacika, Miklós és Józsi, valamint apósa Elefánt Géza, anyósa Elefánt Gézáné és az összes testvérek és rokonok ne­vében, forrón szeretett férje, a leggyön­gédebb apa, testvér és rokon Fried Sámuel megadással viselt szenvedése után és munkában eltöltött életének 42-ik, bol­dog házasságának 15-ik évében folyó hó 13 án délelőtt 10 órakor történt gyászos elhunytát. A boldogult hült tetemei folyó hó 14-én délután 3 órakor fognak a cs. és kir Nagylaktanya-kantin gyászházá­ból a helybeli izr. sírkertbe örök nyu­galomra tétetni. Csak földi porhüvelyed távozik körünkből, jóságos szived, nemes szel­lemed emléke örökké élni fog keblünkben. Nyíregyháza, 1918. február 13. Meghívó. A Biidszentmiháljfi Takarékpénztár Részvénytársaság 1918. évi március hó 6-án d. e. 10 órakor sa­ját házában tartandó évi rendes közgyűlésére a t. részvényesek tisztelettel meghivatnak. 1. Igazgatósági évi jelentés tárgyalása. 2. Felügyelő-bizottság évi jelenté­sének bemutatása. 3. Az 1917. évi zárszámadás tár­gyalása. Nyereség megállapítása s a fel­mentvények megadása feletti határozat­4. Alapszabályszerűen bejelentett in. ditványok tárgyalása. 5. Elnök által jkönyv hitelesítésére 3 részvényes kijelölése. Tisztelettel nánási Oláli Tibor, elnök. Jegyzet. Az igazgatósági és felügyelőségi jelentések 8 nappal "előbb az intézet helyisé­gében megtekinthetők. Kivonat az alapszabályokból: 16. §. Hogy valaki szavazati jogát gyakorolhassa, megkíván­tatik, miszerint részvénye a közgyűlés megtar­tása előtt 8 nappal nevére írva s a közgyűlés megnyitásáig szelvényeivel együtt az intézet pénztárába letéve legyen. 275—1 Eladó birtok Nagykálló közvetlen szomszédságában levő 63 hold szántóföld eladó. Felvilágosítást dr. Kovách Elek nyiregyházi kir. köz­jegyző ad. 277—1 Scháchter Aladár •adásvételi irodája, Nyíregyháza, Takarékpénztár átjáró-udvar Velőt on 278 sz Megbízásaim vannak a következő bir­tokok eladására. Szabolcs megyében 1000 hold közvet­len a vasút mellett kitűnő birtok, amely azonnal átvehető. Továbbá 7000 hold. szintén közel vas­úthoz. elsőrendű birtok eladó. 100 holdas birtok Nyíregyházától féló­rányira, köves ut mentén eladó. Azonkívül több modern házra vannak megbízásaim. Konyhakerti magvak (Káposzta, sárgarépa, petrezselyem, kara­: lábé, hagyma, paprika, paradicsom) : Kaphatók napi áron nagyban és kicsinyben Kent^nvffv ftézfinal 185—23-1- Rákospalotán Batiyányi-u. 24. A szükséges mennyiség közlésére árajánlatot küldök. Előnyös összeköttetéseim révén a legszebb és min­dennap frissen érkező ~ ugy cserepes, mint levá­gott virágokat dus választék­ban. 25 %-al olcsóbban adható®, mint bárki más. A virágok árait ki­rakatom mindennap hirdeti. Vázá&S való művirágok. Menyasszonyi eljegyzési csokrok. 6jfászkcszoruk a legszebb kivitelben ugy élő- mint művirágokból a legolcsóbban be­szerezhető. Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan eszközöltetnek. Tisztelettel HŐSEK GYÖZÖ, „Nizzai" virágcsarnok tulajdonos (208 ) Júminüségü tégla, nagyobb mennyiségben — waggonokba rakva — eladó. Értekezhetni TÓTH ISTVÁN építésszel, Debrecen, Péterfia­utca 16. szám. 264-2 40 kg. petrezselyem-mag eladó Cira & kiadóban . ' 162-5 Alig hasznait ebedlc-butor, egy agy réz­sodronnyal eladó Viz utca 14. sz alatt 18Í Rakamazon hadbavonulás miatt egy jol menő pékség azonnal átadó. Zicher Márkus. 203 5 Negy polgant végzett 18 eves, hadmen­tes keresztény fiatalember március 1-től gaz­daságban állást keres Cim a kiadóban. 218 200—400 K tiszteietdi at tizetek annak, ki engem 3—4 szobás megfelelő lakáshoz jut­tat. Cim a kiadóban . 219-2 ha ps-1 legelső ran^u nemet gyártmányú íréaéj* érkezett és kapható a Jóba nyomdában, Nyire gyházán . Egyház-utca 2. szám alatt sarokra készi­tett szép modern fogas eladó. 226—3 Február 15-tői ket bolthelyiség kiadó, az egyik hentesüzletnek alkalmas. Ugyanott igás taliga is eladó. Balczár Lajosné, Kállai utca 4. szá m 230 2 A Szabolcsi Általános Hitetintezet hivatal­szolgát keres . 213—3 Keresek május hó 1-ére egy vagy két szobából és mellékhelyiségekből álló üres lakást lehetőleg a város központjában Cim a kiadó­hivatalban . 241-3 Ajánlkozik perfekt szobaleány lehetőleg urasági házhoz. Fizetés 60 korona. Ér utca 5. 235 3 Selyem-utca 35. szamu haz eladó. Érte­kezni lehet Kéz-u. 7, és Belső-körut 23. szám alatt 232—3 Német kisasszonyt keresek egy gyermek mailé. Cim a kiadóban . 288—3 Egy alig haszcált lábon álló spór eladó Óspőllö-iitca 42 . 23 3 1 Ket utcai szoba kenyeimes bútorzattal, va gy anélkül azonnal kiadó, Vecsey-u 22 . 234 500 liter 1917. évi termésű bor eladó. Cim: Körte-utca 5 . 23 7 -3 Elveszett szombaton délután a Vay Adám­utca közepén egy piros tolltartó, melyben egy arany lánc volt A megtaláló jutalomban ré­sz estil a kiadóhivatalban . 240—1 Eladó a Ge/.a-utea 9. es Liliom-utca 18. számú modern sarokház ^zonnal birtokba ve­hető. Ugyanoif egy jég ny eladó. 236—3 Zöldsegtermeiésr sek. Cim a kiadóban kertészt kere­239 - 5 vomaícus *viregfia&zan.

Next

/
Oldalképek
Tartalom