Nyírvidék, 1918 (39. évfolyam, 1-75. szám)

1918-01-04 / 3. szám

^fregyháza, 10!8. január 4. * Péntek f ^ 4 XXXIX. évfoIya» * 3, •záto É K, Mr«&pr« I K. NMmttkMMk. POLITIKAI NAPIkA* 4 Söfesag is s Taaíléígytelüni feítsöoaa k6s£8fi­tz ukrajnaiak küldöttei Bresztlitovszkban Bresztlitovszkból táviratozzák félhivatalos forrásból: ide érkezett, hogy részt vegyenek a béketárgyalásokon. Budapest, január 3. (A Ni/iráéek todósitiijátóO Egy ukrajnai küldöttség Konfliktus az antant országai között Bsd&pe&tj január 3. (A Nyirvidék tudósiiéjáiól) Rotterdamból táviratozzák: A londoni lapok a cenzúra engedélyével beszámol­nak arról, hogy az antant kormányai között a bresztliíovszki kérdésben nézetelté­rések merültek föl. Stockholmból táviratozzák, hogy egy ottani orosz diplomata kijelentése szerint nincs más mód az antant diplomáciája számára, minthogy a bresztlitovszki meghí­vás alapján megkezdje a béketárgyalásokat. Hir szerint Buchanan nagykövet kije­lentette, hogy olyan értesítést küldölt Londonba, hogy az antantnak bizonyos en­gedményeket koll* tenni a béketárgyalások kérdésében. Affér Oroszország és Románia között @Qlf«pei1t január 3 (A Nyirvidék todórttójától) Pétervárról jelenük: A külügyek népbiztosa közli: Miután Besszarábiában Leova városát és néhány falut megszállottunk és az ellen­forradalmárokat agyonlőttük, csapataink megbízottai, a románok meghívására, — sértetlenségük legteljesebb biztosítási mellett, — elmentek Jassyba, tanácskozni az események fölött. Itt megbizottainkat elfogták, kiszolgáltatták a román hatóságoknak, akik megbizottainkat ki akarták végeztetni, amitől csak a kozákok szabadították meg őket. Ezek után fölszólítottuk a román követet, mit lud kormánya az esetről és mit szándékozik cselekedni, hogy megfenyítsék azokat a polgári hatóságokat és tiszteket, akik kezet emeltek az orosz forradalomra. A munkástanács nem riad vissza a legszigorúbb büntetéstől és megtorlástól sem és nem lesz tekintettel arra, hogy a bűnösök milyen állast foglalnak el a román állami életben. Fetasn a háború folytatásáról i Angol hangok 3 békekötés mellett Bliő&pesí, január 3 •S N'jirviiUk íudósiil; itói.) Parisból jelentik : Petain főparancs­nok újévkor a hadsereghez intézett üd­vözletében kijelentette, hogy a békefölté­teleket az diktálja, aki legtovább kitart a háborúban. Czerriín Bresztíitövszkba utazott január 3. (A Nyirvidék tudósítójától.) Bécsből telefonálják: A király ki­hallgatáson fogadta Gzernin külügymi­nisztert, aki ma a múltkori kíséretével Bresztlitovszkba utazik. A külügyminisz­terrel megy Gratz Gusztáv is. ííodspcsí, január 3 (A Nyinidih tuokiritójd(ól.) Amsterdamból táviratozzák : A Daily Ghronicle írja : Az a meggyőződésünk, uogy Németország titkos terve csak ugy akadhat meg, ha az antant is megálla­pítja és közli békeföRételeií. Részt kell vennünk a béketárgyalásókon, hogy Né­metországot arra az útra fordítsuk, ame­lyet követni kénytelen lesz. Ha az Orosz­országban uralomra jutható bármely párt­tal köt békét Németország, célunkat nem érjük el. IWfftt^.j Hi ii W iMlt 'W ' WIWBEsBa-i Mto.tg ri . é? iusaábfirttíaJi §. mkíL I futmer* &M tM. PStffftiOíBtKS SR Héásfcísfee a*m *4xalt ««*». A mai hivatalos jelentés Snd&pest, január 3. (A Nyirvidék tudósítójától.) A főhadiszállásról jelentik: Keleti harctér : fegyverszünet. Olasz harctér : Nem történt különös esemény. Összeköttetés Brssztlitovszk és Pétervár között íJjídapcstj január 3. (A Nyirvidék iwfésüójáiói. A sajtószállásról jelentik : A Pétervár­ral valő összeköttetésnek a béketárgya­lások lejártáig való megkönnyítése cél­jából összeköttetést létesítenek Breszt­litovszk és Pétervár között. Koronatanács Berlinben Badepest január 3 [A Nyíreidét; tudósítójától.) Berlinből táviratezzák; Tegnap dél­után a császár elnöklésével koronatanács volt, amelyen a bresztlitovszki tárgyalások eredményeivel foglalkoztak. A berlini tárgyalások Badxpest, januir 3. (A Nyirvidék tudósítójától.) Berlinből jelentik: A császár tegnap meghallgatta a kancellár. Hindenburg, Ludendorf, Raedenn és Kühlmann elő­terjesztéseit. Délelőtt a bajor miniszter­elnök elnöklésével a szövetségtanács kül­ügyi bizottsága ülést tartóit, amelyen megvitatta a politikai helyzetet. A biro­dalmi gyűlés főbizottságának mai ülésén a kancellár felvilágosítást nyújt a hely­zetről, Berlinből táviratozzák, hogy a Vos­sische Zeitung irja: A Kühlmanuál le­folyt tanácskozások során a pártvezérek­nek a bresztlitovszki megállapodásokhoz való állásfoglalása nem volt egységes. Föltétlen visszautasiió magatartást csupán a független szociáldemokraták tanúsí­tottak. Közvetlen forgalom Oroszország és a központiak között Ettdepetí, J'íjw" (A Nyirvidék *uJó3ts tK. iQj Frankfurtból táviratozzák, hogy Orosz 5* ország és a központi hatalmak között megindult a közvetlen levélfoigalom, a melyet azonban egyelőre a katonai cen­zúra ellenőriz. - ^

Next

/
Oldalképek
Tartalom