Nyírvidék, 1917 (38. évfolyam, 216-288. szám)

1917-10-21 / 233. szám

3 % — Győszünnepély a barakk-temetőben. Exidén is komor gyászpompával készül megün­nepelni Nyíregyháza város kö önsége azoknak a hősöknek az emlékét, akik a magyar föld védelmében haltak hősi halált és a nyíregyházi baraktemctCben nyugosznak. Közéi kétezerre megy a nyíregyházi katonatemetőben levő sí­rok száma, amelyek katonás sorrendben faj és valláskülönbség nélkül örök pihenőt adott két­ezernyi jó vitéznek. A gyászünnepélyt az idén is csak ugy, mint tavaly, a város vezetősége rendezi és pedig november elsején délután. A gyászünnepély program mjának* összeállítására- a város vezetősége kedd délután három órára ér­tekezletet hivott egybe, amelyre meghívták Strunz Jenő" alezredes, állomásparanesnokot, Stecz Sándor ezredorvos, kórházparancsnokot, az egyházak és iskolák vezetőit, az ipartestület és a városi dalárda elnökségét, valamint a pol­gári leányiskola igazgatóságát. — Megbízass. A vallás- és közoktatás­ügyi miniszter Wisohán Emil kir. tanfelügyelö­ségi fogalmazót a hivatalos iskolalátogatással, illetve a kir. tanfelügyelőség hatásköre és ál­lami főfelügyelete alá tartozó iskolák megvizs­gálásával megbízta; — ölchvárí Pál — közélelmezési biztos. Közöltük pár nap előtt, hogy a köz­élelmezési minisztérium Nyíregyházán közélel­mezési kirendeltséget állit föl, amely egész északkeleti Magyarországon hivatva lesz ellen­őrizni a közélelmezés terén végbemenő vissza­éléseket. Hadik János gróf, közélelmezési mi­miszter a kirendeltség fölállításáról ma leirat­ban értesítette Mikecz Dezső alispánt, egyben tudatja azt is, hogy a kirendeltség vezetőjévé miniszteri biztosi minőségben Olchváry Pál főszolgabírót, holycttesévé Kausav Tibor gaz­dasági felügyelőt nevezte ki, A miniszter egy­ben a föláltitott kirendeltség eredményes mű­ködéséhez fűződő nagy közélelmezési és gaz­dasági érdekekre való tekintettel fölkéri a vármegye közönségét, hogy Olchváry főszolga­bírót sürgősen szabadságolja, működésében pedig támogassa. — A pozsonyi színigazgató Nyíregy­házán. Balla Kálmán, a pozsonyi nemzeti színház igazgatója tegnap Nyíregyházán járt és tárgyalt a város vezetőségével a nyíregyházi színház bérletéről. Balla Kálmán igen előnyös ajánlatot telt a városnak, többek között azt, hogy a jövő szezont már április elsején meg­kezdené. Megállapodásra természetesen még nem jutottak, azonban Balla Kálmán és a vá­ros között a tárgyalások folyamatban vannak. — Rakodó állomás a Sóstóhegy meg­állónál. A Máv. debreczeni üzlctvezetősége a Szőlőtelepen levő Sóstóhegy megállónál rakodóállomást akar létesíteni, ha sikerül a berendezési költségek tekintetében az érdekelt­ségekkel megegyezésre jutni Óriási érdek fű­ződik a rakodó létesítéséhez. A szőlölelepi birtokosokon kívül a Kótaj község határához tartozó földbirtokosoknak nyújtana kiváló elő­nyöket. A Sóstóhegyközség ezúton hívja fel a hegyközségen kiviil álló érdekelteket, hogy a mozgalomhoz va ó csatlakozásukat a Hegy­község elnökéhez báró Buttler .Sándorhoz sür­gősen (lehetőleg f. hó 25-ig) jelentsék be, hogy egy érdeltsegi gyűlés egybehiváss iránt mielőbb intézkedhessen. A jelentkezés annál is inkább sürgős, mert a közigazgatási bejárást esetleg még e hóban megtartják. — Ezüst lakadalom. Ébrey Győző ura­dalmi intéző és neje Greksa Emma f. hó 2i-én ünneplik boldog házasságuk 25-ik évfordulóját a királ) telki templomban. Az ünnepélyes meg­áldást Bíró Ferenc káplán végzi. — A honvédelmi miniszter rendelete az erdőgazdasági és mezőgazdasági fel­mentésekről. Budapesti munkatársunk ma egy fontos honvédelmi miniszteri rendeletről értesít telefonon. A honvédelmi miniszter táv­iratban rendelte el, bogy azokat az erdőgazda­sági szempontból engedélyezett fölmentéseket, amelyek november 30-án lejárnak, meghosszab­bítja, élrendeli, hogy azok az erdőgazdasági szempontból fölmentettek, akiknek részére uj fölmentest kértek, az uj felmentés elintézését lakóhelyükön várhatják be és részükre a poli­iil cai hatóság bevárási halasztást engedélyeztet.' A miniszter azzal indokolja meg ezt a rende­letét, hogy az erdőgazdasági munkálatok télen is folytathatók. Ezzel szemben a miniszter hangsúlyozza fenti rendeletében, hogy a mező­gazdasági érdekből engedélyezett fölmentések november 80-án tul .semmi körülmények között nem hosszabithatók meg és azok. akiknek föl­mentése ez időpontban lejár, csapaltesteikhez feltétlenül bevonulni • tartoznak. Ezek a fel­mentettek felmentésük meghosszabitását nem kérhetik és részükre bevárási engedély nim adhátó Amennyiben azonban a mezőgazdasági érdekből fölmentettek ügye a felmentési revízió alkalmából kedvezően intéztetett el, akkor a ;fel­menlést a következő záradékkal látják el: Nevezett fölmentébe ~november 30 án megszűnik ezen a napon katonai kiképeztetese céljából bevonulni köleles. Felmentése 1918. március 1-én'ismét érvénybe lép és 1918. november 80-ig tart. —. A katonaszökevények ellenőr­zése. A honvédelmi miniszter leiratban hív­ja lül az alispán figyelmét arra, hogy egyes helyeken még mindig sok katonaszökevény bujkál. A miniszter szigorú kötelességévé teszi a közigazgatási hatóságoknak, hogy a katona­szökevények ellen-minden intézkedést tegyenek meg, pályaudvarokon, vendéglőkben, kávéhá­zakban és más nyilvános helyeken pedig szir goruan ellenőrizzék a férfilakosságot. — Köszönet. Néhai Schwaz Izidorné el­hunyta alkalmából koszorú megváltásra dr. Sehwarz Márk cs neje (Budapest) 30 K-t, Kirz Adolfné sz, Sehwarz Jolán (Budapest) 30 K-t, és Wirtschafter Ottó és neje 20 K-t küldtek. Mint templomi adományt Haás Ignátzlól G00 K-t, Feldheim Ernáiméitól 500 K-t, Hoffer Bertalantól 50 K-t kaptunk. — Biederrnann Sámuolné'20 K-t adott, felerészben a tűzifa­osztáshoz, fele részben pedig gyermekkony­hánknak. Szegényeinkről való megemlékezésü­ket hálás szivvel köszöni: Dr. Flegmann Je­nőné, ÍZÍ\ n. e. elnök. — Csoda szenzációs fiint a Városi Színház Mozgóban Vasárnap, hétfőn, kedden bámulatba fog ejteni mindenkit az idei évad legkimagaslóbb eseménye, Baymond örökbecsű mestermüve „A Tékozló". Varázsrege 7 fel­vonásban 8000 méter. A grandiózus film­alkotásban Kitsch Vilmos, Marschal Mária, a Vuiös herceg főszereplői és a csodaszépségii Liana Haid fogják a főszerepet kreálni. Azon­kívül wieni udvari opera teljes baletkara közre­működésével. Az óriási érdeklődés, ami e mű­sorunkat kiséli, arra kéri a t. közönséget, hogy a jegyeket lehetleg előre váltsa meg Jakobovits Fanika dohánytőzsdéjében. — A gyanú! A legnagyszerűbben beren­dezett magyar filmgyár, az Uhergyár legelső­nek Ambius Zoltán gyönyörű regényét filmé sitette meg e eirnen. A legappróbb részletekig művészi film főszerepeit Fenyvessy Emil és Szentjfyörgu Márta alak tjük páratlan ambíció­val és páratlan sikerrel. A gyönyöri filmujdon­ság Budapesten a Mozgókép Otthonban 2 hétig ment zsúfolt nézőtér mellett és lázbahozta a főváros egész közönségét. Nyíregyházán az összes Uherfilmek monopoliumát az Apolló szerezte meg. A Gyanút szombat vasárnap és hétfőn fogja bemutatni. — Nyilvános nyugtázások. Dobránszky Gyuláné Kótaj 10 koronát kiildötf a vak kato­nák és 10 koronát az Erzsébet árvaház szá­mára. — Az u,kenézi református egyház hí­vei 35 koronát adtak össze a krásznojarszki foglyok számára. Malonyay Gyula három sző­lőmunkás tettenérési büntetése fejében 13 ko­ronát adott a hadiárvák számára. Az adomá­nyokat rendeltetési helyükre juttattuk, — Felhívjuk figyelmét mai lapunkhoz Gaedickc bankház Budapest, Kossuth Lajos­utca II. által mellékelt meghívójára. Az állami sorsjátékká lelt magy kir. osztálysorsjáték fő­nyereménye szerencsés esetben egy millió ko­rona. 1091-M Físrorke32tö ós kiadó : JÖBA ELEK-. Feleíös sxerSreszifi: KERTÉSZ LÁSZÍ.Ö Alóliroltak fájdalomtól megtört szivvel tu­datják a forrón szeretett jó férj, áldott jó apa, nagyapa, após és sógor, valamint a nagyszámú rokonság nevében Li©Iit?tia8in Jósssf f. hó 20-án délelőtt, életének 78-ik évében, hosszas szenvedés után történt elhunytát. A megboldogult hült tetemeit Nyíregyházán az izr. vallás szertartása szerint 1917. október 21-én délutáa 3 órakor helyezzük örük nyuga­lomra a Sarkantyu-utcai gyászházból. Áldás és béke lengjen drága porai felett. Nyíregyházán, 1917. október 20-án. özv. Lichtmann Józsefné szül. Lichtmann Sára felesége. Lichtmann Jónás, lestvére. Lichtmann Mór (a harctéren*, Lichtmann Emma férj. Heves S'amuné, Lichtmann Jgnácz, Lovas Ferenc (harctéren), gyermekei. Lichtmann Ignácné szül. Steinhardt Margit, Blau Mórné, menyei. Blau Mór, Heves Samu vejei. Silberstein László és neje, Lichtmann Deesö sógorai és sógornője. Minde n külön értesités helyett. Értesítés. A nyíregyházai iparosok boszerzési cso portja vezetősége ezúttal értesíti a csopor tagjait, hogy burgonyát nem áll módjában be szerezni, mivel 5 mmázsa nagyobb mennyiség nél sem egyesek, sem csoportok részére szál litásí engedély ki nem adatik. Mindenki igye kezzen saját szükségletét beszerezni ott, aho! tudja. 2130-1-1 AZ INTIÍZÖ BIZOTTSÁG, 345-1917. vsz. Árverési hirdetmény. Alulírott kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel köz­hirré teszi, hogy a nyíregyházi kir. járásbíró­ság 1916. Pk. 5205—5. számú végzése által a Nyíregyházi Takarékpénztár-Egyesület végre­hajtató javára 1440 korona tőke, 2400 koro­nának részlet-, ennek 1914. évi október hó 6. napjától számítandó 6°/o kamatai és 3 K 60 í 111- hird. díjjal eddig összesen 275 K 60 fill. perköltség követelés erejéig elrendelt kielégí­tési végrehajtás alkalmával bíróilag lefoglalt és 2600 koronára becsült 4 ló és szalmából álló ingóságok nyilvános árverés utján oladat­nak. Mely árverésnek a nyíregyházi kir. járás­bíróságnak 1916 Pk. 5205—5. számú kiküldést rendelő végzése folytán a helyszínén, vagyis Nyirpazony határában levő Igricze,, tanyán leendő eszközlésére 1917 évi október hó 27-ik napjának délelőtt 9 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok ezen árverésen, az 1881. évi LX. t. c. 107. §-a értelmében a legtöbbet ígérőnek becsáron alul is eladatni fognak. Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. évi LX. t.-c. 108. §-ában megállapított feltételek szerint lesz kifizetendő. Kelt Nyíregyházán, 1917. évi október hó 10. napján. SZÁNTÓ ÁRMIN, 2131-1-1 ' kir. bir. végrehajtó. © e ©JIP OLLO-SZINHA Z % Szombat—Vasárnap —Hétfőn az idény első ma­gyar művészi eseménye, AMBRUS ZOLTÁN legénye © a mrnu # ^ A főszerepben FENYVESSY EMIL A Szenlgyörgyi Márta $§l Az első UHER-FILM ?§ © © Q $ # # 6 $ ^ #

Next

/
Oldalképek
Tartalom