Nyírvidék, 1917 (38. évfolyam, 216-288. szám)

1917-11-23 / 260. szám

1917. november 28. HYÍRVIDÉXC 3 Fényes László a zsirkérdésről Interpellációk a képviselőházban Bndapest, november 22 (A ISyimidék tudóntójától) A képviselőház tegnap este interpel­lációkat hallgatott meg. Fényes László interpellált először az ország zsirellátásának kérdésében. Iciter­pellációját a közélelmezési miniszterhez intézte, akit arra kér, hogy terjessze a képviselőház elé, hogy Magyarországon mennyi zsir és szalonna produktum vár­ható a jövő évre, továbbá hogy mennyi zsirt és zsiradékot, mennyi élő sertést szállítanak ki Magyarországból az idegen államokba és hogy mennyit adunk a monarchia hadseregének az élelmezésé­hez zsírban és szalonnában. Tudja, hogy ennek a kérdé-nek a tárgyalására az lesz ellene a vád, hogy izgatja a népet, de ő szembenéz evvel a váddal, mert nyugtalansággal látja, hogy egyre foko­zódik az országban a zsirhiány. ősszel tavaly is el volt látva bőven a lakosság, de tavaszra már súlyos hiány állott elő és nemcsak a magánosok, de intézetek és internátusok is lisztszükségbe jutottak Attól fél, hogy most ugyanaz lesz a zsírral és aki ismeri a magyar ember természetét, az tudja; hogy a magyar ember elengedhetetlen életföltétele a liszt és a zsir, meg szalonna. Ha már ma is nagy hiány van a zsirban, fölvetődik a kérdés, hogy szabad e akkor idegen álla­moknak akkora tömegű zsirt adni. Kéri a képviselőtársait, nézzenek szét a kerü­leteikben és meg fogják látni, hogy ál­lanak a hatósági boltok és bódék előtt már estétől az asszonyok százszámra, hogy aztán reggel ne kapjanak zsirt. Meggyőződése, hogy az első összetűzés a lakosság és a hatóság között a zsir miatt les 7. Éhen fog maradni a nép és az éh­séggel szemben nem ér semmit az érvek és okoskodások egész sora sem. Margarinnal próbálkoztak, de Buda­pesten már az első margarin kiosztásual egész kis forradalom támadt Ha a nyo­morúság növekedni fog, akkor nem le­het majd az elégületlenséget ilyen köny­nyen elintézni néhány rendőrrel. Buda pesten beválthatja a zsirjegyét akinek protekciója van, de más nem. Vállalko­zik rá, hogy egy hét alatt kocsiszámra hozatja ide a lakosság beváltatlan zsir­jegyét. Hadik János gróf közélelmezési mi­niszter nyomban válaszolt. A zsirszük­séglet fedezése ugy történt, hogy min­denkinek a saját szükséglete biztosítá­sára adtak hizlalási engedélyt. Az idei zsirhiány a tengeritermés elégtelensége miatt állott elő, de hiszi, hogy marga­rinnal pótolni tudják majd a zsirt. igaz. hogy az első kiosztásnál nem volt jó a margarin, de most, folynak a kísérle­tek és a tanácskozások és szakszerüeu fogják megoldani a margarin készítését. Képytelen Ausztriának is juttatni, mert nem helyezkedhetünk hadilábra Ausztriá­val. A zsirjegyek beváltása körül meg fogja szüntetni a protekciót. Fényes László nem veszi tudomásul a miniszter válaszát, mert a zsirjegyekre vonatkozó kijelentésen kivül nem vála­szolt a kérdésekre. Ha olyan jó a mar­gaiin, mint a miniszter mondja, hát ak­kor adják azt. Ausztriának, de ne vegyék el a dolgozó magyar embertől a szalon­nát, ami annak úgyszólván egyetlen táp­láléka. Ne mondják, hogy izgatas, amit ő mond. Nem ő izgat, hanem a tények maguk izgatnak és meglátják, nagy baj lesz, ha tavasszal nem tudnak majd zsirt adni a lakosságnak. Farkas Pál a szarajevói Gerde pör dolgában interpellált a kereskedelemügyi miniszlerhez. Serényi Béla kereskedelem­ügyi miniszter válaszában kijelentette, hogy az Államvasutakat ért támadás mi­att a bírósághoz mennek, itt megvárja az Ítéletet, azután véglegesen válaszol, Mezőssy Béla földmivelésügyi mi­niszter szintén a bírósághoz fordul és reméli, hogy elégtételt kap. Kijelenti, hogy valótlan, mintha ő a bosnyák kormány­nak burgonyát szállított votna. Urmánczy Nándor az öreg népföl­kelők dolgában interpellál. Kéri, hogy hozzák haza a magyar népfölkelőket Csehországból és vigyék el tőlünk a cse­heket. Kérte Wekerlét, hogy a tegnap hangoztatott királyi nyilatkozatot a Reichs­rátban is hirdettesse ki. Wekerle válaszában ez utóbbi kérés teljesítésit lehetetlennek tartja. A ma­gyar katonák hazahozatala és a csehek eltávolítása idő kérdése, amely azonban még nem következett el. Molnár Béla, Laehne Hugó makói kortesbeszéde ügyében interpellált. Sze­rinte Laehne Makón a hadikölcsön ellen izgatott Wekerle kijelenti, hogy a Laehne ügyében nem lehet biró, az ügyben bí­róság ítélkezik, amely a hadikölcsön el­len izgatókat megtorlásban részesiti. Laehne Hugó fölszólalásában cáfolja Moln. r állításait és perfidnek mondja azokat, mert cáfolata dacára a ház elé hozta kérdést, Molnár viszonválaszában kijelenti, hogy a sértésért más uton vesz elégté­telt, egyébként hiteles adatai vannak. A bíróság majd eldönti az igazságot. Az interpellációk befejeztével az ülés este kilenc órakor véget ért. *HV< Állást keres motoreke-Y8ZetÖ szabadságolt auto-katona, kiváló szaktudással, azonnali belépésre, aki fölmentésemet kieszközölné. Kitűnő referenciák­kal rendt-lkezek. S íves megkereséseket „Meg­bízható ekevezető*' jelige alatt a kiadóhivatal továbbit. 2279-2-1 — A >ap kihordására vonatkozó pcrna .sokat kérjük azonnal kftz$la$ kladóhlva­alnnkkal. Telefon ÍM. Öt mértföldnyire Jeruzsálemtől Budapest, november 21 (A Nyirvxdek tudósítójától.) Londonból jelentik hivatalosan, hogy az angol lovasság Jeruzsálemtől öt mért­földnyire áll. Osztrák lapok a csehek ellen Budapest, november 21. (4 Nytrwdik tudó utójától.) Bécsből jelentik. A mai bécsi lapok részletesen foglalkoznak azokkal az ese­ményekkel, amelyek a cseh támadásokkal kapcsolatban a magyar képviselőházban történtek. A bécsi lapok cikkeinek alap­hangja a következő : — Értsék meg a csehek, hogy Au­sztria nem akar érettük Magyarországgal összekülönbözni és Ausztriában sem va­gyunk hajlandók az összeomlásig engedni a dolgokat. Az uralkodó nyilatkozata, amit Wekerle tegnap emiitett, végleg le­számol a cseh képzelődésekkel. aüM ÚJDONSÁGOK — A tankerületi főigazgató Nyiregy­házán. Géressy Kálmán dr tankerületi főigaz­gató az elmúlt három napon keresztül Nyír­egyházán tartózkodott és megvizsgálta az ág. ev. főgimnáziumot, ahol a tanításban elért eredmény fölött elismerését fejezte ki. Géressy Nyíregyházáról Nagykálióba utazott, ahonnan Nyírbátorba megy. — Fővárosi írók Nyíregyházán. Nem­csak minálunk, de budapesti irodalmi körökben is nagy érdeklődéssel tekintenek a november 25-iki irodalmi est elé, amelynél nívósabbat régóta látott a nyíregyházi közönség. A sze­replőkkel együtt egész kis Írógárda jön Nyír­egyházára, Lázáron és Milotayn kivül lejönnek ugyanis Krúdy Gyula és Márkus László irók is Nyíregyházára. — Megyebizottsági tagválasztás. A Nyírmadán halálozás folytán megüresedett me­gyebizottsági helyre Péchy Gyula árvaszéki el­nököt választották meg. — Adományok a Leányegyletnek. A nyíregyházi Leanyegyletnek N N. 20 koronát, Marton Emil pedig a gyermekkonyhának egy taliga szenet adományozott. Az adományokat hálás köszönettel nyugtázza a Leányegylet el­nöksége. — A világháború szobra Hatvanban. Hatvan község közönsége szobrot emelt a vi­lágháború hatvani hőseinek és ennek a szo­bornak a leleplezése vasárnap, november 25-én fog végbemenni. Az ünnepi beszédet Ugrón Gábor belügyminiszter tartja a Hatvanban ál­lomásozó katonaság részéről a hadügyminiszter megbízásából pedig Prok Gyula dr. nyíregyházi ügyvéd tart beszédet. — Az árvák karácsonyfájára. A nyír­egyházi Nőegylet által az Erzsébet árvaházban rendezendő karácsonyfa-ünnepségre özv. Leffler Sámuelné 10, N N. pedig 20 koronát adomá­nyoztak. Fogadják az elnökség hálás köszöne­tét. Özv. Básthy Barnáné elnök. — Halálozás. Kisvárdán rövid szenvedés után 53 éves korában elhunyt Kövér Miklósné, született szalai Barkóczy Erzsébet. Az elhunyt úriasszony temetése tegna.p délután ment vég­be Kisvárdán, nagy részvét mellett. — Köszönet. Hálás szivvel vettük a kö­vetkező nagylelkű adományokat gyermekkony­hánk részére: Kramer Sándorné 100 K, Stark Ignátzné 20 K, Harmath Miksa 10 K, Brüll Simonrié 20 K, Jucker Henrikné 1 szekér fát, Kun Ármin, Fülöp Bernátné, Feldheim Emánu­elné élelmiszert, Tabak Mayerné almát voltak szívesek küldeni. Grosz Jolán és Spitz Dezső

Next

/
Oldalképek
Tartalom