Nyírvidék, 1917 (38. évfolyam, 216-288. szám)

1917-11-13 / 251. szám

JSÍYÍRITIDÉ& 1917, november 13 irői tárgyal a Közgyűlés ? Nyíregyháza, november 12. (A Nyirvidék iudó**tőjátót.t Jelentettük, hogy Nyíregyháza város kép­viselőtestületét Oltványi Ödön helyettes pol­gármester holnap délutánra rendkiviili közgyű­lésre hivta össze, amelynek a tárgysorozatán több íontos ügy szerepei. A közgyűlés meghí­vóját most bocsátották ki és eszerint holnap a kővetkező ügyek kerülnek tárgyalás alá: A honvódhuszá? gyakorlótér bérletének meghosszabbítása tárgyában hozott másodfokú véghatározat bemutatása. A városi orvosok magángyógyitási dijai­nak és fuvarátalányának felemelése tárgyában hozott II. loku véghatározat hemutatása. Krccsányi Lajos rendőralkapitány személy pótléka ügyében hozott 11. fokú véghatározat bemutatása. A Klár Vera alapítvány számadásainak jóváhagyása tárgyában hozott II. fokú végha­tározat bemutatása. Mikeeg Dezső udvari tanácsos alispán kö­szönete udvari tanácsossá történt kinevezése alkalmából hozzá intézett üdvözlő átiratra. Oehm Tivadar alezredes köszönete avas­korona renddel történt kitüntetése alkalmából hozzáintézett üdvözlő átiratra. Javaslat Oltványi Ödön helyettes polgár­mesternek a város ehogadványainak aláírására való felhatalmazása tárgyában. A rimabányai erdőkiadása tárgyában kö tölt s az ezzel kapcsolatos szerződések bemu­tatása Javaslat a városi színháznak az 1918. évi sziniévad tartamára Patek Béla sziaigazgató részére leendő átadása tárgyában. Nyíregyháza város házipénztáránál és gyámpénztáránál megtartott vizsgálat bejelen­tése. < Jelentés egyes hivatali helyiségek beosz- j tásának megváltoztatásáról. újdonságok"""" — Kinevezés. A pénzügyminiszter Tesik Tibor jogszigoriót aki a Vöröskereszt budapesti irodájában teljesített szolgálatot, az eperjesi pénzügyi'gazgatósághöz adóügyi biztossá nevez­te ki. — Változás az irodalmi est müsorá- ? ban. Annak az irodalmi estnek a műsorában, amely e hó 25-én a Korona szálloda nagyter­mében lesz, változás állott be. Krúdy Gyula ugyanis ma arról értesítette a rendezőséget, hogy ágyban fekvő beteg és nem hiszi, hogy ; az előadás napjára lejöhessen Nyíregyházára. ! A rendezőséget természetesen kellemetlenül f érintette ez a hú-adás, azonban máris gondos­kodás történt afelől, hogy oz ne képezzen ko­moly fennakadást. A rendezőség már a mai nap folyamán érintkezésbe lépett Milotay Ist­vánnal, az Uj Nemzedék Szerkesztőjével, aki szintén nyíregyházi származású, — hogy lejöj­jön az irodalmi estre és itt fölolvasással sze­repeljen. Milotaytól még nem jött válasz, de egészen bizonyos, hogy elfogadja a meghívást és lejön Nyíregyházára. Milotayn és Lázár Miklóson kivül szerepel még az irodalmi esten Nádayné Tasnády Ilona, a Nemzeti Színház művésznője, aki Bródy Sándor prológusával nyitja meg az estet, ezenkívül több Bródy-ver­set szaval. — A hadiárváknak. Hoífmann Emiiné az elesett hősök árváinak 100 koronát adomá­nyozott. Az összeget a polgármesteri hivatal utján rendeltetési helyére juttattuk. - Nyilvános nyugtázások. Goldstein Erzike Ujfehértóról 10 koronát küldött a leány­egylet gyermekkonyhájának. A jószivü ado­mányt hálás köszönettel nyugtázza Szőke Klári pénztáros. — Führer Ignácné 50 koronát kül­dött a jótékony nőegyletnek. A nemesszivü adományt köszönettel nyugtázza Básthy Barná- ! né elnök. — Lengyel József temetése. Ma dél­után helyezték öéök nyugalomra a Budapesten tragikus körülmények között elhunyt Lengyel József segédtanfelügyelőt a nyíregyházi Morgó­temetőben. A temetésen megjelent a tanfel­ügyelőség és a vármegyebeli tanítóság teljes számmal, akiknek a nevében Szabó Pál re­formátus iskolaigazgató búcsúztatta el megha­tó beszédben az elhunytat Lengyel József kir. s. tanfelügyelő teme­tése alkalmából a kir. tanfelügyelőség részéről koszorumegváltás címén a polgári fiúiskola sze­gény tanulóinak adományozott 60 korona ado­mányért mély köszönetet mond az iskola igaz­gatósága. Pávay Andor napkori ig. tanitó Lengyel József temetése alkalmával koszorú megváltás cimen 25 koronát adományozott az elesett ta­nítók özvegyei és árvái részére. Ugyané célra Délczeg Sándor 30 koronát adományozott. '— Holnap jelenik meg az Olcsó Re­gény. Az Athenaeum nagy érdeklődéssel várt könyvsorozata az Olcsó Regény első száma holnap jelenik meg. Az első szám Heltai Je­nőnek v dám, fordulatos regényét, Az utolsó bohémet hozza 160 oldalon, kitűnő., jóminősé­gü papiroson, művészi borítékkal. Az Olcsó Regény ára 60 fillér, kapható minden rikkancs­nál, valamennyi trafikban és a Nyírvidék ki­adóhivatalában. - Főispánok a nők választójogáról. „A Nő" eimü feminista folyóirat legújabb száma uj főispánok nyilatkozatait közli a nők választó­jogáról. Szirmai Oszkárné tollából egy a maga nemében páratlan érdekességü könyvet ismer­tetnek a magyar olvasóközönség előtt, mely Stockholmban jelent meg, hires svéd írónők szerkesztésében. A könyv címe „Kínai fal" és honfitársnőnk, Liédy Schwiminer Rózsa asz­szony rnKnkásságáról irédott. A nőmozgalom és az egész emberiség érdekében kifejtett te­vékenységét méltatják oly elismeréssel és ma­gasztaiással Ellen Key, *Elin WiSgner Frida, Stéenhofi és több más kiváló skandináv írónő, hogy büszkék lehetünk arra, hogy a magyar névnek, az ellenségeskedések e szörnyű idejé­ben ilyen szimpátiát tudott szerezni a nőmoz­galom e világhírű vezetője. Dénes Zsófia hosz­szabb tanulmányt ír az elmúlt korok egyik leg­szellemesebb asszonyáról, Mme Staelröl, Eugen v. Moorouszov pedig az uj orosz nőmozgalom­ról tájékoztatja az olvasókat. Bosnyák Zoltán a nők választójogának szükségességét fejti ki. Közlik továbbá Olive Schreinernek „A nő és a háború' einien megirt klasszikus szépségű fe­jezetét. Glosszák és a bel- és külföldi nőmoz­galom köréből vett szernleanyag teszik váltó-' zatossá a lapot. „A Nő' előfizetési ára félévre 2.50 kor. Szerkesztőség és kiadóhivatal Buda­pest, V., József-tér 9. Városi Színház Mozgó Hétfő—Kedd nOKELLI világhírű boszorkány művésznőnk személyes vendégfellépése és t zeodai leányzó TÖRVÉNYKEZÉS § A kisbirtokos bűnei. Orosz Ferenc tiszabezdédi kisbirtokosnál még 1914-ben a végrehajtó járt és az adótartozás fejében le­foglalt 100 mázsa burgonyát, 50 mázsa tenge­rit, meg egy tehenet. Mikor árverésre került volna a sor, sehol sem lelték a lefoglalt tár­gyakat és kiderült, hogy Orosz azokat eladta. Sikkasztásnak tekintendő bűntett miatt indult meg ellene az eljárás, közben azonban más baja is akadt a törvénnyel Orosznak Egy éj­szaka tilosban jártak a lovai és Oláh András mezőőr bevitte a lovakat, amire Orosz annyira fölmérgelődött, hogy megverte a mezőőrt. Az ügyészség hatósági közeg elleni erőszak vétsége miatt inditott eljárást Orosz ellen, akire a bí­róság a most megtartott főtárgyaláson össz­büntetésül egy hónapi fogházat és 20 korona, pénzbüntetést rótt ki. § Bonyodalmak egy tehén körül. Auspitz Ignátzné eszenyi lakos eladta a tehe­net özvegy Kertész Józsefnénak, azonban Ker­tészné két hét múlva visszavitte azzal, hogy az állat beteg. Auspitzné azonban nem akarta visszafogadni a tehenet és a pénzt sem adta vissza, mire Kertészné bekötötte az állatot az Auspitzné istállójába, maga pedig nyugodtan hazament. Auspitzék kizavarták a tehenet az istállóból, azonban Kertészné bezárta a kapu­ját és nem eresztette be a tehenet. A magára hagyott tehén hosszas bolyongás után régi gaz­dájához, Auspitznéhoz tért vissza, azonban ez nem nagy szeretettel fogadta és mindenkép igyekezett tőle megszabadulni. Többször üzent Kertésznének, hogy vigye el a tehenét, mert ő nem tartja és eladja, azonban Kertészné nem hajlott a szóra, hanem polgári pert indított a tehén érdekében. Ekkor azonban a tehén már nem volt sehol, mert Auspitzné megunta a hosszas huza-vonát, vásárra hajtotta a tehenet, eladta 600 koronáért és ezt a pénzt Kertész­nének fölkínálta. Kertész Józsefné a 600 koro­nát nem fogadta el, mire Auspitzné nyugodtan elköltötte a 600 koronát. Kertész Józsefné erre sikkasztás bűntettéért följelentést tett Auspitzné ellen, a bíróság azonban nem találta bűnösnek Auspítznét és fölmentette a vád alól, Kertész­nét pedig követelésével polgári usra utasította. OíseseBSSaSWSEiSSjs^^ 1 AX» sgso&gfr ó 1 I Hétfö-Kedd | || Lebilincselően érdekes filmattrakciő | A TÖVIS KORONA 1 • Izgalmasan érdekfeszítő dráma 4 felvonásban. •' % és a fény es kisérd-müso r I Ü Előadások fél 6, fel íT " j§ Vasárnap délután fél 3, fél 5, esve fél 7 és léi 9. § Schachter Aladár adásvételi irodája, Nyíregyháza, Takarékpénztár átjáró-udvar amerikai dráma. ™ Szerda—Csütörtök Világszenzáció Az asszony bolondja AIÍCÖ Brdaval. 2235-1-1 SÍ m Tcieiün 237. 371 m. hold Nyíregyházához fél Órai tá­volságban, kövesut mellett, szeszgyári en­gedéllyel, 26 hold kitűnően beültetett sző­lővel, 9 szobás kastéllyal, és 3 hold gyü­mölcsössel eladó. 260 hold príma búzaföld Császárszál­láson, minden melléképületekkel; továb­bá 160 hold szintén Császárszálláson azon nal átvehető. VI© sziesii wmM 2 íepicsóö&a üte-a. 5.

Next

/
Oldalképek
Tartalom