Nyírvidék, 1917 (38. évfolyam, 216-288. szám)

1917-11-11 / 250. szám

3 ÚJDONSÁGOK — Közgyűlést tart a város. Nyíregy­háza város képviselőtestülete november 13-án, kedden délután rendkívüli közgyűlési ta rt, ti me­lyen a város faeladási ügye kerül újólag tár­gyalás alá A közgyűlés tárgyait a hétfőn déi­után tartandó szakosztályi ülés készíti elő. — Esküvő. Viaiiav Géza dr. ma dél­előtt tartotta esküvőjét Erdőhegyi Mártával. A polgári esketést Mikecz Dezső, udvari taná­csos, alispán, az egyházit pedig Bartók Jenő dr. református léikész vegezte. Tanuk voltak: Szerdahelyi Jenő pénzügyminiszteri tanácsos és Erdőhegyi Ferenc főszolgabíró, — Á nyíregyházi színház bérlete. Meg­írtuk a multkorában, hogy Nyíregyházán járt Balla Kármán, a pozsonyi színház igazgatója. ' aki ajánlatot tett a városnak a színház bérle­tére vonatkozólag. Mivel Nyíregyháza városa két év előtt Patek Béla dr. győri színigazgató­val 1920. őszéig szerződést kötött a színház bérletére. Patek közvetve tiltakozást jelentett be az ellen, hogy a színházat Baliának bérbe­adják. A Patekkel kötött szerződésnek van egy pontja, amely szerint a városnak minden év december 31-ig jogában áll a szerződést iöl­bontania, éppen azért Oltványi Ödön helyettes polgármester ma déli 12 órára ülésre hivta össze a szinügyi bizottság tagjait, hogy meg­beszéljék, milyen értelmű javaslatot tegyenek a színház bérletének ügyében a képviselőtestü­letnek. A szinügvi bizottság ülésén Liptay Jenő, Lázár Kálmán, Moesz Béta, Szalay Béla és Kallay Rudolf dr. szinügyi bizottsági tagok je­lentek meg, akik előtt Garay Kálmán dr. köz­igazgatási tanácsos ismertette az ügyet. A bi­zottság tagjai között az a nézet alakult ki, hogy egyelőre nem élnek Patekkel szemben a föl mondás jogával, hanem a jövő esztendőre 'is neki biztosítják a színházat. — Szabolcsi fiuk kitüntetése. Az alis­páni hivatalhoz értesítés jött, hogy a 10. hon­véd gyalogezredben szolgáló szabolcsi íiuk kö­zül ujabban a következők kaptak ""kitüntetést: Barna Mór dr. nyírbojdányi születésű ügyvéd, főhadnagy I. osztályú vitézségi'érmet, Bodnár Gábor ibrányi születésű szakaszvezető és Csor­ba László nyíradonvi születésű honvéd a bronz vitézségi érmet. — Kanyaró és vérhas Kisvárdán. A kisvárdai elemi iskoiában az utóbbi napokban több vérhas és kanyarómegbetegedés történt. A kisvárdai főszolgabíró éppen azért javaslatot tett, hogy az összes kisvárdai iskolákat záriák be. — Nyíregyházi írók irodalmi estje Igaz és őszinte érdeklődéssel tekint Nyíregy­háza irodalompártoló közönsége november 25. elé, amikor Krúdy Gyula és Lázár Miklós, ez a két Nyíregyházáról elszármazott Íróember a nyíregyházi rokkant katonák javára irodaimi estét tartanak Nyíregyházán. Krúdy Gyula aki legnagyobb irodalmi sikereit éppen "Szabolcsi vonatkozású írásaival érte el, r-g nem volt Nyíregyházán ós régóta vágyva-vágyik abba a körbe, ahol valamikor ozernyi impressziót szí­vott magába. Krúdy éppen a háborús eszten­dőkben ért el irópályafutásának zenitjére, könyvei most a legkapósabbak, regényeit, no­velláit, legendás Szindbád-történeleit soha nem várta a közönség oly mohó érdeklődéssel, mint az utóbbi időben. Lázár Miklós, aki mint vi­déki újságíró nemrég került föl a fővárosba, olt gyorsan előkelő helyet vivott ki magának, hasait a legjobb lapok közölték, hamarosan segédszerkesztője lett a Pesti Naplónak, amely­nek a háború kitörésekor a haditudósítója lett, Az orosz-, szerb- és olasz-harcterekről színes­nél szinesebb tudósításokat küldött, amelynek mindegyike fölulmulta a sablonos haditudósi­tás nívóját, mert azokba Lázár Miklós irodal­mi értékeket öntött. Irodalmi munkássága is jelentős, novelláit a magyaros erő, a fordula­tos mese és eredetiség jellemzik. Hajlama mé­gis inkább az újságíráshoz vonzotta és pár hónap előtt mngalapitotta a Déli Hírlapot, amely a magyar zsurnalisztikában meglepetés­ként hatott. — ügy Krúdy, mint Lázár kiváló előadóművészek és előadásukat, amely a leg­magasabb irodalmi nivón fog állani, — külön élvezet lesz végighallgatni. — Bizottsági tagválasztás. A Nyíregy­háza város harmadik kerületében megüresedett törvényhatósági bizottsági tagságra november 2Ü-ra tűzték ki a választást. A választás a vá­rosháza tanácstermében fog lefolyni, kezdete reggel kilenc órakor lesz A választáson Imre János fog elnökölni, helyettes választási elnök pedig Korányi Endre dr. lesz. A város káposztája. Nyíregyháza város közellátási hivatala több waggon téli ká­posztát szerzett be a város közönsége számára és a káposztát a városháza udvarán kilónként 5ö filléres ár mellett méri. A város közellátási bizottsága tegnap délután ülést tartott, amelyen a polgármesterhelyettes bejelentetté ezt. A bi­zottság tagjai helyeslően vették tudomásul a káposztaárusitást, valamint a káposzta árának megállapítását is i. — Koszorumegváltás. Szabolcsvárme­gye kir. tanfelügyelősége néhai - Lengyel József segédtan fel ügyelő temetése alkalmából 60 ko­ronát adott koszorumegváltás cimén a polgári fiúiskola szegény tanulói felsegitésére. — Az uj dohánytermés beváltása. Most érkezett le a pénzügyminisztériumtól a Szabolcs­vármegyére vonatkozó dohánybeváltási tervezet A tervezet szerint a vármegyéhez tartozó dohánybeváltó hivatalokban a következő időben váltják be a dohánytermést: A nyíregyházi hivatal: december 10-től január28-ig, a debre­ceni hivatal: január 2-től február 2-ig, a hajdú­dorogi hivatal: december 3-tól január 12-ig, a polgári hivatal: december 17 tői január 12-ig, a rakamazi hivatal: január 2-től februá? I-ig, a nagykállói hivatal: december 10 tői január 28-ig, a kisvárdai hivatal: december 3-tól december 3 l-ig és a nyírbátori hivatal: december 10-től január 16 ig. — Kérelem a „Szabolcsvármegyei ált. Tanitóegyesület 1 4 tagjaihoz Lengyel József kir. s tanfelügyelő ur ravatalára koszorút helyezünk. Kérem a vidéki tagokat, hogy adományaikat az egy községben lakók lehetőleg egy utalványon — Kubacska István járásköri el­nökhöz, mint megbízotthoz, Nyíregyháza, köz­ponti iskola, küldjék. A temetés napja bizony­talan. A holttest Budapestről útban van Nyír­egyházára. A közelben lakó vidéki kartársakat — amennyire lehet — telefonon értesítjük eiőtte való nap. Uj lap a fővárosban. Szakács An­dor, a Magyarország felelős szerkesztője, uj lapot indít. A lap, amelynek eime Virradat lesz, hetenként kétszer fog megjelenni, a na­pilapokénál nagyobb, uj formában, politikai, irodalmi és művészi tartalommal. Füg rétien, radikális és magyar lap lesz a Virradat, amely két eredeti uj regénnyel: Krúdy Gyuláéval és Oláh Gáboréval fog megindulni. E regények mellett folytatásokban fognak megjelenni B,ródy Sándornak: Turini naplójegyzetei, Kossuth La­jos haldoklásáról és haláláról és a Kossuth­ház ekkori eseményeiről. Intim följegyzések ezek, amelyek közzétételére megjött már az id). Politikai célja a Vjrradatnak a perszoná­lis unió, vagyis a habom után Ausztriától való teljes elválásunknak publicisztikai előkészítése lesz. Vezércikkeit a legjelesebb függetlenségi publiciszták, köztük Urmánczy Nándor ország­gyűlési képviselő irják. Külön nagy fontossá­got fog tulajdonítani a Virradat a nemzetiségi kérdésnek, s élénken foglalkozni fog a birtok­politikával A lap szépirodalmi és aktuális ré­sze illusztrálva lesz. Pólya Tibor lesz a lap rajzolómüvésze. A Virradat első száma decem­ber elsején jelenik meg — Szinházesték az Apollóban. Ma kezdte meg három napos vendégszereplését az Apolló színpadán az q pompás fővárosi mü­vésztársaság, melynek élén Parlaghy Cornéllia és Pintér Imre, a Nyíregyházán is népszerű müvészpár áll. Szombaton és hétfőn az elő­adások délután 6 kor, vasárnap délután 4-kor kezdődnek. A vendégszereplések iránt szokat­lan érdeklődés mutatkozik, még a vidékről is» ugy, hogy az esti előadásokra a jegyek nagy­részt elővétben keltek már el. A vidékieknek ajánlatosabb a délutáni előadások látogatása, melyeknek műsora teljesen azonos az estiekkel. A műsor teljesen fehér, ugy, hogy azt gyer­mekek is megnézhetik. — Nagy eseménye a Városi Színház Mozgónak hétfői és keddi előadásunkon sze­mélyesen fog vendégszerepelni Moreili, a hires berlini boszorkánymüvésznő, ki mutatvány számaival csodálatba ejti a nézőt. Mint gyors­himzőnő, pár perc alatt készíti a logszebb ké­zimunkákat, melyek közül egyet a t. közönség­nek fog ajandékozni. Azonkívül elsőrendű mo­ziműsor. egy kiváló szép amerikai dráma a Zendai leányzó kerül bemutatásra. Rendes helyárak. Az óriási érdeklődés miatt jegyek lehetőleg előre váitandók Jakobovits Fannyka dohánytőzsdé;ében. 2232-1-1 — Vérszegénységnél, sápadtságnál, a görvélykórra való hajlamosságnál, mely az arc tisztátalanságaiva! - és a bőr kiütéseivel szokott együtt járni, a természetes Ferenc Jó­zsef keserüviz gyorsan oldó, fájdalom nélkül hajtó s a nedveket biztosan tisztító hatást fejt ki, mely a gyomor és a belek emésztő képes­ségét kedvezően növeli. G. Braun tanár, a ki­váló nőorvos, e wieni egyetemi orvosi karának az 1883—84. iskolai évben volt dékánja, a Ferenc József vizet nagyon sokszor s mindig kielégítő eredménnyel alkalmazta. ^^^ősrli'kesztö és ki'edot'j O B*A' tí LEK. """" *»i«!6s «ark<sfixt6: KERTÉSZ LÁSZLÓ A Nyirvizszabályozó társulat elnökétől. 1000 -1917. szám, Meghívás A Nyírvíz szabályozó társulat érdekeltsé­gét a folyó 1917. évi november hó 27-ik nap­ján. délelőtt 11 órakor, Nyíregyházán, á társu­lat hivata'os helyiségében tartandó rendes közgyűlésre tisztelettel meghívom. TÁRGYSOROZAT: Elnöki előterjesztés. 1 Elnök választás általános szavazati többséggel. 2. Miniszteri leiratok. 3 Az 19 i8. évi költségelőirányzat megál­lapítása. 4. Az alapszabályok és a tisztviselői nyug­j díjszabályzat módosítására vonatkozó javaslat. 5. A választmány időszaki jelentése a | társulati ügyek állásáról. 6. Az 1917. évi számadások megvizsgá­lására kiküldendő számvizsgáló bizottság meg­választása. 7. A Tiszavölgyi társulat közgyűlésére­kiküldendő tagok megválasztása. 8 Kicebb előterjesztések A szavazás a jogerős haszonarányos kulcs alapján az 1917. évre összeállított szavazati lajstrom szerint fog gyakoroltatni. Az érdekeltségi megbízottak és képviselők 2 tanú által előttemezett megbizó leveleiket a közgyűlés menyitása előtt a társulat igazgató­ságánál szíveskedjenek letenni. Nyíregyháza, 1917. november 10. x Hazafias üdvözlettel MIKECZ DEZSŐ, 2234-1-1 udv. tan., ügyvezető-alelnök­MEG SEM LESZ BELŐLE TEKINTETES ASSZONY JÓKAI MÓR regénye a MILLIÓK KÖNYVE legújabb száma. Ara 40 fillér. Kapható minden rikkancsnál és a Nyirs/idék kiadóhivatalában

Next

/
Oldalképek
Tartalom