Nyírvidék, 1917 (38. évfolyam, 216-288. szám)

1917-11-10 / 249. szám

"•211 november 10 3 — Tompa Mihály-ünnep. A nyíregyházi községi polgári leányiskola f, é. nov. 10-én Tompa Mihály születésének 100-ik évfordulója alkalmából emlékünnepélyt rendez az ag h. ev. elemi népiskola dísztermében, melyre a m. t. szülőket és u nagyérdemű közönséget tisztelet­tel meghívja az igazgatóság. Belépő dij 50 fillér. — Katonai alapítványi helyek üresed­tek meg a kassai Mílitárkommandó területen. A megüresedett helyekre nézve lapunk kiadó­hivatalában a részletes tájékoztató a közönség rendelkezésére áll. — Orosz fogságból. A feministák egye­sülete értesítést kapott, hogy B'öldcs Albert nyíregyházi kadett orosz fogságba esett, Ja­ramszkban van, a viatkai kormányzóságban, -egészséges, jól érzi magát és hozzátartozóitól órtesitért kéiv — Tokaj köszönete a vármegyének. Emlékezetes még az az akció, amelyet Tokaj és Tarcal zempléni községek indítottak abban a?, irányban, hogy Szabolcs vármegyéhez csa­tolják őket és Tokaj székhellyel külön járást alkossanak a vármegyében. Ebben az ügybea a vármegye őszi közgyűlése olyan értelmű ha­tározatot hozott, hogy szívesen veszi a két község akcióját és azt minden erejével támo­gatni fogja. Tokaj község képviselőtestületétől most átírat érkezett Mikecz Dezső udvari ta­nácsos, alispánhoz, akinek Tokaj a leghálásabb köszönetét fejezi ki, hogy akcióját szívesen fo­gadta és támogatja Szabolcsvármegye. Egyben közlik, hogy az akciót nem hagyják abba, ha­nem Tarcallal egyetemben tovább küzdenek az átcsatolásért. — A Krúdy—Lázár-est Krudv Gyulá­nak és Lázár Miklósnak ennek a két Nyíregy­házáról elszármazott kiváló toliu publieisztának a felolvasása ele általános, nagy érdeklődés­sel tekint Nyíregyháza város egész közönsége. Kétségtelen, hogy rég volt része a nyíregyházi irodalompártoló közönségnek oly kiváló élve­zetben, mint november 25-én lesz, amikor ez a két, izzig-vérig magyar író a nyíregyházi közönség elé lép. A rendezőség november 25-én vasárnap este nyolc órára tűzte ki az irodalmi est idejét, amelynek a részletes műsorát még azért nem állították össze, mert több fővárosi énekmüvésznővel tárgyalás folyik az irodalmi esten való részvétel dolgában, Az estén, amely­nek a teljes jövedelmét a nyíregyházi rokkant katonák alapja kapja Borbély Sándor dr. leg­újabb verseiből fog fölolvasni. — Nyilvános nyugtázás. Porkoláb Ká­roly tiszadobi lakos Nagy Lajos (vármegyei fő­levéltáros utján 5 koronát juttatott hozzánk a rokkant katonák alapja javára, Az összeget rendeltetési helyére uttattuk. — Nagy tüz Oroson. Tegnap éjszaka nagy tüz támadt Oroson. Eddig még ismeret­len okból kigyuladt Desser Adolf nagybérlő háza és a tüz az éjszakában borzalmas gyor­san elharapódzott, ugy, hogy pillanatok alatt nemcsak a lakóház, hanem a melléképületek is lángban állottak. Hiába vonultak ki a falu lakosai a tűzoltáshoz, nem sikerült a lángokat eloltani és az egcsz épület leégett A mellék­épületekben levő gabona és nagymennyiségű termény szintén a lángok martaléka lett. Az orosi csendőrség szigorú v zsgálatot indított, hogy hogyan támadt a tüz. — Molnár Ferencz hires diáktörténete „A Pál-utcai fiuk", a fővárosi mozgószinháza­kat is megelőzve színre kerül a Diadal Mozgóban november hó 9„ 10. és 11 én, péntek, szombat és vasárnap. A !egforróbb líra és a gyermekek imádata, ez a két szépség árad Molnár Fetenc hires diáktörténetéből, amely pesti gyerekekről szól, az egészséges vidéki homok helyett asz­falton nőtt, csenevész pesti fiukról, aldk paj­kosak, rosszak, üe azért szeretni kell őket. Ezer diákcsiny mozaikjából állítódott össze ez a végtelenül vidám regény, melynek minden egyes figurája fotografikus élethűséggel, „molnárian" ' van megmintázva 2226-1-1 — Az Érdekes Újság kitűzött célját, hogy tudniillik minél aktuálisabb legyen, egy életrevaló újítással még jobban meg fogja ez­után közelíteni. Nem a rákövetkező héten, ha­nem még ugyanazon a héten fog a legaktuá­lisabb képekkel megjelenni Az Érdekes Újság 1 kiadóhivatala ezúton is értesíti o!va óit, ho<;y az említett ókból ezután A?. Érdekes Újság már a hét végén megjelenik. — Heltai Jenő regénye, az Utolsó Bo­hém ?z első köteté az Olcsó' Kegénynek. amely november 13-án jelenik meg Az Olcsó Re­gény, amelyet ízléses, szép kiállításban az At­henaeum bocsát ki, a nép legszélesebb körei nek készül és ei^e, hogy kevés pénzért értékes és bő olvasni valót nyújtson a közönségnek. Kéthetenkiut, minden második hét keddjén fog megjelenni az Olcsó Regény, amelynek az első hat számú a kővetkező regényeket hozza: 1. Heltai Jenő: Az Utólsó bohém.* i., Rákosi Viktor: Egy falusi Hamlet. 3. Jókai Mér:' Éle­tein regénye. 4. Mikszáth Kálmán: Tót atyafiak. 5. Conan Doyle: Gerard brigadáros. 6. Biró Lajos: Serpolette. Az Olcsó Regényre a Nyir­vidék kiadóhivatalában lehet előfizetni, de áru­sítani fogja minden rikkancs is. — Szent Péter esernyője. Mikszáth Kálmánnak, a nagy palócnak, aranyos humoru örökbecsű elbeszélését, Szent Péter esernyőjét a magyar szépirodalom mindig egyik legbecse­sebb darabjának lógja tekinteni. Ezt a remek iniivct, amelynek a meséjénél csak a miliője bájosabb, mutatja be ma, holnap és holnap­után a Városi Színház Mozgó, amely a fővá­rosi színházakkal egyidejűleg szerezte meg a bemutatás jogát. Aini finomságot, szint és erőt Mikszáth irásmüvészetével ki tudott fejezni, azt mind a legteljesebb mértékben sikerült átül­tetni a filmre, amelynél színpompásabb, fordu­latosabb rneséjü képet rég nem mutattak /be. A Városi Színház Mozgó nagy áldozatait,' a i mellyel, megszerezte a film előadási jogát, a j közönség a legteljesebb mértékben fogja ho­j. norálni és sietni fog megnézni a filmet, ame­s Ivet József főherceg családja kétszer egymás­után nézett meg Budapesten. í MSMBWMnMMMM 'Jü ^Oí íVweaaaMMeWMS A Üvenzát te jes szeíassegéfren átléptílk Budapest november 0. (A Nyirvidék tudósítójától.) A főhadiszállásról jelentik: Az olaszok ellenállása a Li. enzánál is meg­törött, A szövetséges csapatok a Liven zát az egész froü*" szélessegóben átlépték. Tirolban szintén előrehaladunk. Keleten és Macedóniában nincs újság. A vezérkar főnöke. Budapest, november 9 (A Nyirvidék tudósítójától) A sajtóhadiszállásró! jelentik este: A liarcok a velencei tarlományban kedve­zően fejlődnek. Budapest, november 9 (.4 Nyirvtdék tudósttójától.) A Wolff-ügynökség jelenti esíe: Flandriában a tüzérharc megerősödött. Olaszországban -larcolva . ugy a hegység­ben, mint a síkságon előrehaladunk. Budapest, nomn'nr 9. (A Nyirvidék tudósítójától. Luganóból jelentik : Az olasz sajtó elárulja, hogy a kilátásba helyezeit angol és francia segítséget nem tartja elegendő nek arra, hogy Olaszországot megmentsék és most már kétségbeesetten kívánják Oroszország segítségét. Budapest, november 9. (A Nyirvidék tudásUójátdi.) A^ olasz vezérkar jelenti: Tegnap folytattuk csapataink visszavételét. Csapa­taink zömének mozdulatai simán mentek végbe. A Livenzát-.ál hősies harcokkal késleltettük az ellenség előnyomulását. Büdnpcat, novembtr 9 {A Nyirvidék tudósítójától) Zürichből táviratozzák, hogy az antant az!, tervezi, hogy flottájával meg­támadja a központi hatalmaknak az Adriai tengernél operáló csapatrészeit Badapeat, november 9. {A Nyirvidlk tudósítójától.) Luganóból jelentik, liogy a velencei templomokra és muzeumokra kitűzték a vöröskeresztes lobogót. Budapest, november 9 (A Nyirndék tudósítójától.) A sajtóhadiszállásró! jelenük, hogy csapataink elfoglalták a Passo di Mauria. hegyszorost és előnyomulásukkal a Piave di Cadore várrendszert fenyegetik, Heiferich bukása Budapest, november 9 (A Hyirvtdék tudósitójától.) Berlinből táviratozzák, hogy Heife­rich államtitkár fölajánlotta állását a császárnak. A császár elfogadta Heilerich lemondását. A WoiffügynÖkség szerint Heiferich utóda Payer képviselő lesz. Az uj kormánypárt Budapest, november 9. (Fővárosi munkatársunktól.) Az Apponyi párt körében tegnap este a képviselők megkérdezték Appo­nyit mennyiben felel meg a lapoknak ama híresztelése, hogy az egységes kormánypárt megalakuláka befejezett dolog. Apponyi kijelentette, hogy a híresztelés időelőtti és erről csak akkor lehetne szó, ha minden elvi akadályt elhárítanak az utbói, amelyek ma fenn­forognak-e s ha a kormánypártok mind­egyike teljes politikai, intergitásával belemehetnek az uj alakulásba. röszti-kssztö it kiadó: jQB/i ELEK. folalOá az®ri;aaztfi: KERTÉSZ LÁSZí.O síé e líieiiiivslsiao. és éki^Vxvm* I OABULYA OHALY I * vBiaeíjarérfi bes>«£MÍe«te 'ftgy I C&H£&í> §jfc!B®só és 0§ig*áres* I mmmmxEAy YATÁiúu-mm. m f — *— ~r— — I BfcMkai vsg/Beg thmli. %ÉK«adtiíi&í | 18 xkií fmL Ctefl&r és s<«aíS£«t 6 | mm,. r£SÉvsgjrságltos é£U lés fekvő pftaséiei1 —&éra riitt pöwwiroz. TVkflMwasá® 348. ' ág M Pa gm.'WBi Mli J*. Vlim^' J^ WAttr.) Ui Bi mWMlMXW Hil tl Wmft '; Előfizetési árak november 1-től: Egész évre 32 korona, Félévre 16 korona. Negyedévre 8 korona, Egyes szám ára 1® fűi ér.

Next

/
Oldalképek
Tartalom