Nyírvidék, 1917 (38. évfolyam, 216-288. szám)

1917-11-08 / 247. szám

. NYIRVIDÉK Az átvételi bizottságok megkezdik működésiét Nyíregyházán tíz bizottság vaszi át a terményt Nyíregyháza, november 7 (A Nyirvidik tudósítójától.) Nyíregyháza városában, a belterüle­ten csakúgy, mint a tanyákon, pár nap múlva megkezdik a gazdáktól a gabonaát­vételt. Ennek a hatalmas, nagyfontosságú munkának az elvégzésére tiz bizottság alakult Nyíregyházán, amelyek, két hét a­latl kötelesek lebonyolítani'a rájuk váró nagyszabású munkát. Hogy ezt a munkát megkönnyítsék, a várost tiz kerületre osztották, még pe­dig a belső területet, azaz magát a várost négy kerületre, a tanyákat pedig hal kerü­letre. A városi kerületek a következőkép oszlanak meg: I. kerület: A Bethlen-ut­ca északi oldala és a Kossulh-utca nyu­gati oldala közöt elterülő rész. II. kerü­let: A Kossuth-ulca keleti oldala és a Bocskai-utca északi oldala között elterülő rész. III. kerület: A Bocskai-utca déli ol­dala a Luther- és a Debreceni-utca keleti oldala közöt elterülő városrész, végül a IV. kerület: A Luther- és Debreceni-utca nyugati oldala és a Bethlen-utca déli ol­dala átlal határoll városrész. A Haditermény részvénytársaság a ga­bonaátvélellel, mint íőbizpmányost, a nyíregyházi gazdaszövetséget bízta meg mind á tiz kerületre nézve, a hatósági meg bízottak nevei pedig a következők: Az I. kerületben Nandrássy Aurél, a Il.-ban : Funk Hermann, a III.-ban Béler Gusztáv. ^ IV-ben Landau Jakab, az V.-ben Kiss úyula, a Vl.-bau Klár Sándor, a VII.-ben Klein Géza, a VIII.-ban Estók Károly, a IX.-ben Bogdán Ferenc, a X.-ben Hibján Ferenc. A főbizományos által kijelölt el­járó közegek névsora viszont a követke­ző: Az I. kerületben: Szmolár Pál, a Il.­ban id. Tomasovszky Mihály, a III.-ban Márföldy István, a IV.ben Miskolczy Mi­hály, az V.-ben Benes András, a VI.-ban Zajáez András, a VIL-ben Kovács András a VlII.-ban L, Kovács János, a IX.-ben L. Kovács András, a X.-ben Nagy Károly. A Fekete-tengeri hajóraj — ukrán lobogó alatt RuJapoítj november 7. (A Nyirvidék tudósítójától.) Pétervárról jelentik, hogy az egész Fe­ketetengeri hajóraj ukránnak jelentette ki magát és kiliizle az ukrán lobogót. Odesszából táviratozzák, hogy Theo­dosiában a katonák között komoly zavar­gások törtek ki és kihirdették az "ostrom­állapotot. i pár az olasz fronton Budapest, mvemler 7 (.1 Nyirvidék tudóütájdtóL) A Magyar Távirati Iroda jelenti, hogy a királyné a királlyal a délnyugati harc­térre érkezeti, hogy megjelenjék hőseink körében. A királyné megérkezése után nyomban megkezdte a kórházak látogatá­sát. Németország átalakulása Budapest, november 7. (A Nyirvidék tvdóntójától.) Stockholmból táviratozzák, hogv a Dagens Nyheter jelenti: Németországban véglegesen és visszavonhatatlanul megtör­tént az autokrata államból a parlamenti kormányzási rendszerre való átmenetei. A Svenska Dagbladed Hertling grófot az első parlamentáris kancellárnak mondja. A román fronton nem harcolnak az oroszok Uadapes«, noveniber 7 (vt Nyirvidék tudom tkjától.) Pétervárról jelentik, hogy a munkás­tanács osztályülésén a romániai fronU'ól érkezett küldöttség bejelentette, hogy az egész frontszakasz tulfáradt ahhoz, hogy tovább harcoljon. Ezért az azonnal Való békekötést követelik. Ha ez nem lesz meg, azonnal elhagyják a lövészárkokat. Lőni már most is vonakodnak, néhány hét múl­va pedig egész határozottan leteszik a fegy vert és kihirdetik a békét. Befejezték az összeírást Nyíregyháza, november 7. (A Nyrvidék tudósítójától.) Megírtuk annak idején, hogy a város fölhívta a közönségei, jelentsék be. ki­nek mennyi tüzelőanyaga van és kinek mennyi tüzelőre van szüksége, ezen a lé­Jen. Az összeírás bizonyos körökben ag­godalmakra aclott okot és egyesek azt is híresztelték, hogy a város rekvirálni 'a­karja a tüzelőkészleteket, azért íratja ösz­sze azt. Mi akkor megcáfoltuk ezL a való­színűtlen és komolytalan híresztelést és a közönség ezután nagyobb nyugalommal és teljes őszinteséggel jelentette be, hogy — mennyi fája és szene van, és mennyi az igénye, annál inkább, mert ilyformán a város vezetősége tiszta képet nyerhet ar­ról, hogy mennyi fát és szenei kell a kö­zönség szükségletére beszereznie. A városházán most fejezték be a lü­zelőkészletekre vonatkozó összeírást, a­mely szerint a lakosságnak csupán egy kis része van ellátva tüzelővel erre a télre Minisztertanács Budapest nóvem^r 7 (A Nyirvidék tudósítójától.) A Magyar Tudósító jelenti, hogy a tegnapi minisztertanácson, amely reggel tiz órától este nyolc óráig tartott, kizáró­lag a választójogra vonatkozó lörvényja vaslattal foglalkoztak. Miután a törvény­javaslat tárgyalása tegnap még nem ért vé­get, a tanácskozást ma is folytatják. és a hatóságnak nagy gondot kell, hogy okozzon, hogy a hiányzó készleteket elő­teremtse. Az összeírás két csoportba osz­totta a lakosságot a szerint, hogy meny­nyi lüzelőkészlcte van. Az első csoport­ba tartoznak a cégek, vállalatok, és ban­kok, a második csoportba a kisemberek sok ezre. Cégeknél, bankoknál és vállalatoknál a következő lüzelőkészlet van: 255 mé­termázsa koksz, 1288 mázsa szén. és 882 köbméter fa. Kisházlarlásokban van 9551 métermázsa szén és 7817 köbméter fa, ösz­szesen tehát 11.997 mázsa szén és 8699 köbméter fa van a városban. Ez a meny­nyiség természetesen állandó hullámzás­nak van ki tévő, amennyiben egy részét már fölhasználta a közönség, részben pe­dig uj mennyiségek érkeztek. Mindazonál­tal a város vezetőségére komoly gond há­rul, ha a hiányzó és tényleg szükséges tüzelőkészleteket megakarja szerezni. I9Í7. november 8 — Királyi elismerés egy apának. — Auspitz Hermán nyíregyházi lakosnak hat fia és két veje küzd a különböző harcte­reken. A király, akinek a kabinetiroda ut­ján tudomására hozták ezt, tegnap száz koronát küldött a derék apának. — Lengyel József segédtanfelügyelő meghalt. Hosszas és kínos betegség után, 50 éves korában a budapesti Moravcsik­klinikán tegiiap éjszaka kiszenvedett Len­gyel József kir. segédtanfelügyelő. Len­gyel József több, mint egy évtizede dol­gozott a szabolcsvármegyei tanfelügyelő­ségen mint segédtanfelügyelő, amivé 1903­ban nevezte ki a kultuszminiszter. Lengyel József, aki Tiszaszentmártonról került be a tanfelügyelőséghez, nagy tudásával, szé­leskörű tapasztalataival és közvetlen mo­dorával hamarosan megnyerte a várme­gyebeli tanilóság szeretetét és ragaszko­dását. Lengyel József tizenhárom évi mű­ködése alatt irodalmi munkásságot is fej­tett ki, igy megjelent pár szépirodalmi könyve, azonkívül több szabolcsi vonatko­zású tankönyvet is irt. Családja, amelyet halálhíre váratlanul ért, és mélyen lesúj­tott, fölufazott Budapestre, hogy hazahoz­za Lengyel József holttestét és itthon te­messe el. — Krúdy Gyula és Lázár Miklós elő-' adása. Az a rendező bi zottság, amely Krúdy Gyulát és Lázár Miklósi meghívta Nyír­egyházára, hogy itt irodalmi estét tartsa­nak, tegnap értekezletet tartott, amelyen elhatározták, hogy az irodalmi estét no­vember 25-én tartják meg. Az irodalmi estén Ivrudy Gyulán és Lázár Miklóson kivül Borbély Sándor dr. fölolvasni fog legújabb verseiből, meghívták ezeukiVüi egyik fővárosi énekművésznőt is, aki mo­dern és klasszikus dalokat fog előadni. — Hősi halál. Szadai Zábrátzky Imre ezredes, a 2. huszár ezred parancsnoka a harctéren szerzett betegség következtében Budapesten hősi halált halt. Temetése teg­nap ment végbe a fővárosban nagy részvét mellett. — Szünel a tőzsdén. Budapesti mun­katársunk táviratozza, hogy a tőzsdén teg nap végbement botrányos események mi­att hétfőig szünetet rendeltek el a tőzs­dén. — Kereskedők, iparvállalatok ügyei­mébe. A debreceni kereskedelmi és ipar­kamara figyelmezteti az érdekeltségei, — hogy a keleti összeköttetések tekintetében egyes hatóságokhoz fordulnak tájékozó­dás céljából, előterjesztett kérdéseik gyor sabb elintézése érdekében ajánlatos, ha írásbeli tudakozódó levelükhöz csatolják a kamara a cég körülményeit-igazoló ta­núsítványát, Vagy személyes eljárás ese­tén az ily tanúsítványt magukkal viszik. — A nyírbátori szegények gabonajja. A vezetésem alatt álló nyírbátori járás föld­birtokosait, bérlőit f. év augusztus hó 1­én felkértem, hogy az uj termés betakarí­tása, cséplése alkalmával a járásban lakó hadiözvegyek és hadiárvák részére, akik a terményszükségletüket nenr képesek be­szerezni, mint például egy hadiözvegy, ki­nek három gyermeke van, az évi termény szükséglete 7.20 métermázsa s annak az ára 350 K 40 fillér, az összes évi katonai segélyilletménye 'és ideiglenes segélye 408 K — adakoztak terményt kérésemre: Man­del Dezső Bóni r. t. Nyírbátor 10 mm, Mandel Lóránd Piricse 10 mm, Dr. Durne­íszné, Reviczky Melánia Nyírbogát 8 mm Weinberger Kálmán Piricse 8 mm, Hu­nyady Ferenc Nyírbogát 3 mm. Gencsy. Albert Kisléta G mm, Gróf Zselénszky Ró­bert Encsencs 5 mm. Fisch Ernő Nvírbá­Franciaországból visszahívják az orosz ezredeket Budapest, november 7. (A Nyiniiilék tudósítójától.) Pétervárról jelentik: A munkástanács katonai osztálya elhatározta, hogy a Franciaországban levő orosz ezredek azon ital visszaszállitandók Oroszországba.

Next

/
Oldalképek
Tartalom