Nyírvidék, 1917 (38. évfolyam, 216-288. szám)

1917-11-01 / 242. szám

Újjászületés — A reformáció emlékére — M>l:or ssalcad már vege a polcolnak, Mc'.y háborogva tombol ellenünk ? Mikor szabad már hajnalidra, holnap, Szent. lékevággyal föltekintenünk?!' A- elmúlandót nin& mód eltemetni, . Ao ellövendő lián tud megszületni, S a szörnyű kétség sajgó tengerén Nincs ntír elég hit, nincs e!cg remény . . () mennyi mindent leli a sírnál: adnunk, Ó mennyi eszményt, mennyi drága vért; Embcr-nevüimct is meg kell tagadnunk, S nem tudja senlá, senki, hogy miért! Hol van, ki est a ssíklát eltaszítja ? Hol van, ki esi a láncot szétszakítja ? Ilonnan vegyünk ma annyi új erőt, Mint őseink négy századcv étőH ? / Az volt a. hajnal . . . égi'fény sugara Villant a sü-ü vakhomályon át: A hü s igaz szív ráeszmélt magára, És megtalálta újra önmagát. Ha memybeseálló szárnya nincs a hitnek, Az cfdtmek mánkén nem segítnek; Maradjon tiszta, mint a liliom, Hit forrásmik : az eíangéltom ! Az volt a Lélek, a reUenlhítxilen •Mely megtörik, áa cl m ni tantorul; JErös .várát a leik lisinor elben Az Űr igéje adta sátorul. Csak egy cs út. az élet : bízd magad rá; Egy az igazság, -s az testen szabadd í . . . Ott áll a férfi, máskép mm tnhet: A fundammtom egyszer vettetett! Áz lőtt a harc, a. szellem fegyverével, Örök, dicső,, nem földi, hncseknrt; Mint akit isten kardja hiv s vezérel: Aki Hinduit, viasza egy se tért . . . Hány vértanúság lett a'hitnek ara, "Hányan jutAt.ak rémes Golgotára! Volt ördög an-ryi mint házon cscrep', De v-4^ szembepzá 1 U a hős seregi Az volt a fényes győzelem, dicsőség. Amely feloldá a rahlelhskel, Midőn az eszme ünnepelte hősét. é> az ég a földre vis-igatérhete'l! A rejtett titkok zára mind lepattant. Nem. nem leltei megölni halhatatlant. Es vissza'ívni eletet, jogot: Ember, világ, kor mind megújhodott! Teremt c még az Úr egy új világot. Moly e (ÍKfő kor nyomdokába jő ? Pusztítva bár, tisetdnák é a lángok, Hogy szebb, magassíQsb légyen a jövő ? 1 Vagy mindhalálig hordja átka terhét, Éf eUipOi ' i hörgi végkesen>ét, Hogg győztesen bár, el kell buknia, ü áldást hiába vár a bűn fia ?! Újjászületni főben és tagokban. Ép tini a nagy égés romjait, Ember, ha szived-klked összedobban : Mozdul a szikla, hullnak láncaid! S ha szenvedésed jajja égig ér el: y Küzdj, vívj tovább a béke fegyverétd. Mert igy jön el a varvavárt. csodái, Világmegváltó, új feltámadás!! J'ieíirisz József. A német kanceüárválság Budapest, olbí.í&er 31 (.A Nyirvtdék tudJniójától.) Bérliíibői táviratozzák: Hacrtling de­signált kancellár ma folytatta a tanács­kozást a pártok vezéreivel. Parlamenti kö­rökben határozottsággal beszélnek Pasa­dovszk gróf volt belügyi államtitkárnak a kancellári jelöltségéről. Ifelria kevesebb lisztet kap mint tavaly Csak a feleslegünket adjuk Ausztriának l>'i(la«<5St, olf.tfcer 31. (Fővárosi tUimkatúvsunktól.> Az utóbbi időbpu több támadás érte a kónnSuyt amiatt, hogy Ausztriának tul ságosan sok élelmiszert szállít. Hogy e­zeknek a támadásoknak' mennyire nem volt semmi komoly alapjuk, mi se igazol­ja jobban, mint ;» legutpbb Budapesten tartott közös miniszteri tanácskozások — megállapodásai, amelyeket a két kormány élelmezési ügyekben* kötött. A megálla­podás szerint míg Ausztria a niult esz­tendőben 350.000 métermázsa lisztet ka­póit Magyarországtól, ebben az esztendő­ben mái- százezer métermázsával keveseb lisztet, mintegy, 250.000 niéterinázsát kap, a magyai' koriiiápy .pedig egyébként csak a feleslegből juttat Ausztriának. Természetes, hogy teljesen nem lehet megtagadni a segítséget Ausztriától, ezt a segítséget azonban az uj kormány bizo­nyos határ közfi szorítja és csák ésetről­esetre, a szükséghez képest ad élelmiszert Ausztriának, csak annyit, amennyi ná­lunk fölöslegkép mutatkozik. Ezt külön­ben Hadik János gróf közélelmezési mi­niszter is kijelentette a minap, de hang­súlyozta, hogy a támogatásnak a két ál­lam között kölcsönösnek kell lenni, tehát mi u tejjes joggal számiihatunk Ausztria segítségére mindabban, amiben arra rá vagyunk utalva. | I I 1 ..; Szerdu-C ítttOrtök Az é et tévedése? Drárha'3 fctvpnásbaú. Caata a Vogézekben ... liga ma.< badLDlui ti rézben. © J | I & I /J | v« „ Előadások fel 6, f 1 9. $ ^énapídélutha • Bél 3, tél ő, este fát 7 es-fcl- <J. níiiji Orola és Lázár Milliós Nyíregyházán Irodalmi est a Koronában Nyíregyháza október 31 (A Nyjrvidék tudósítójától) Nyíregyháza város közönsége nagy és jelentős irodalmi esemény előtt áll, a ma­gyar irodalomnak és a magyar zsurnalisz­tikának legkiválóbb képviselői Krúdy Gyu la és Lázár Miklós november hó folyamán irodalmi estéket rendeznek Nyíregyházán. Iirudy Gyulának csakúgy, mint Lázár Mik Iósnak hatalmas ívvel szárnyaló pálya­futása Nyíregyházáról indult ki. Az első, Krúdy Gyula Magyarország legnépszeriíb és legolvasottabb írója, irasai, könyvei a magyar, könyvpiacon a legkelendőbbek. — Lázár Miklós a legjobbnevü magyar zsur­naliszták között is az elsők sorában áll, sokáig dolgozott a Pesti Naplónál és Az Estnél, nemrégiben pedig megalapította a Déli Hirlap cimü napilapot, amely a ma­gyar újságírásban szenzációként hatott. Régi és kedves kötelességet teljesíte­nek Krúdy Gyula és Lázár Miklós, mikor Nyíregyházára jönnek, régi tervük ez, a­melyet csak a háború odázott el, de rnost megvalósítanak. Irodalmi estéjüket novem­ber végén tartják meg, még pedig a nyír­egyházi rokkant katonák alapja javára. A rendezésben részt vesznek a nyíregyhá­zi irodalmi és társadalmi egyesületek is, ami maga is előre biztosítja n legnagyobb sikert. Evangélikusok vallásos sstélp Nagy ünnepe van az egész vlág pro­testáns hitvallású gyülekezeteinek és hí­veinek ma, október 31-én, amikor a re­formáció megindításának négyszázados év fordulóján az igazság, szabadság és üdvös­ség eszméit ünnepelik. A háborús viszo­nyok hozzák magukkal ugy, hogy az ün­nep hein lehel mindenben zavartalan; azt azonban meg nem akadályozhatják, hogy a kegyeletes megemlékezés benső, meleg és őszinte legyen, s á haladás gondolatát nagyrabecsülő emberek megértő méltány­lásával találkozzék. A nyíregyházi: több mint 16000 lelket számláló ágostai hitvallású evangélikus egyházközség három napra terjedő emlék­ünnnepekkel és istentiszteletekkel áldoz a reformáció emlékének. Október hó 30-án vallásos estét, 31-én istentiszteleteket^ díszközgyűlést, közép-és népiskolai ünnepekét tart, november 1­én pedig a tanyái iskolákban emlékezik meg a reformáció jelentőségéről. ,A vallásos este Adorján Ferenc fő­gimnáziumi VíulástartáV' megnyitó, beszé­dével kezdődött, amelyben visszapillant­ván a múltba, a hitújítás áldásait ismer­tette. A beszéd tárgya és előadása egy­aránt ünnepi hatást váltott ki a zsufo'ásig nagyszámú közönségből. Vertse Márta és Guthi Marianna úr­hölgyek zongora játéka komoly, hatásos előadásban mutatta be a Hugenották nyi­tányát. Hasonlókép hatásos volt az e­vaugelíkus leányok énnekkarának fellé­pése is, akik Zsák Endre énekvezér veze­tése mellett női hármasban a Magyar gá­lyarabok énekét s Kapi Gyulának Te vagy reményem szjkiaszála cimü magyar clio­rálját kedvesen és meghatóan adták elő. Ezután drámai jelenet következett ­Woíf'3. Luther* cimü üíihepi játékából. A jelenet tárgya < Luther WorníSbah» volt, előadói pedig Varga László segédlelkész, továbbá Szoplcó Ernő, Vavra János, Szesz­táv Endre, Mikecz János, Czoch József. Oltványi Zoltán, Dankó István, Kardos Endre, Tatár Andor és Ságliy Lajos fő­gimnáziumi tanulók. Az előadás, amely­hezjelmezeket nem alkalmaztak, élénk éy deklődésl kelteit s mindenben megfelelt a hozzáfűzött várakozásnak. Kapi Gyulának a 40. zsoltárról irt «Isten a mi oltalmunk» cimü férfi négye­sét az ezen alkalomra egyesített városi és főgimnáziumi énekkar Kis István ta­nító és énekvezér vozetése alatt nagy sza­batossággal és kellő erővel juttatta érvény, re. Értékes pontja volt a műsornak az egyetlen instrumentális zeneszám is: Be­thoven A moll sonatája, amelyet Eisele Gusztáv jeles zongora kíséretével Ko­vách Dénes főgimnáziumi VIII. oszt. ta­nuló adott elő. A nyugodt, sima, kellemes játék kombly törekvésre vallott s nyil­vánvaló biztosítékot nyújtott a fiatalem­ber művészi tovább haladása iránt. Alkalmi költeményt az ünnepre dr Yietórisz József egyházi másodfelügyelö, és főgimnáziumi igazgató irt, aki maga adta is elő a jelen viszonyokat a múlttal szembeállító kompozícióját. Az Újjászü­letés cimü munkát lapunk más helyén közöljük. . Az ünnep gondos rendezése Paulik János lelkész érdeme. A belépő dijak tisz­ta jövedelme cgvházi jótékonv célokat szol gál. Digannaiíi. C^errslíi a Reichs^atbasí Badapest, október 31 Bécsből telefonálják: Czernin gróf kü­lügyminiszter niegjeient az osztrák kép­viselőházban és vSeidlér miniszterelnök­kel tanácskozott. i 0

Next

/
Oldalképek
Tartalom