Nyírvidék, 1917 (38. évfolyam, 216-288. szám)

1917-10-02 / 216. szám

Nyíregyháza, 1917. október 216. * Csütörtök XXXVHl. évfolyam * 224. szám SMferstés: Sféss ivte 24 K, l&tm... f$ atgjwiévre K. Mfffts isim 8 Tímítókask félévre S tsiímames A keleti flotta fegyverszünetet követel Budapest, okb'<ber l. (A Nyiruiddt tudósítójától.) Pétervárról táviratozzák : A keleti flotta matrózai határozatot fogadtak el, amelyben követelik, hogy az egész hatalom menjeu át a demokrácia kezébe. A matró­zok valamennyi hajóra és erődítményre fölvonták a forradalmi vörös lobogót és elhatározták, hogy követelni fogják a kormánytól az összes frontokon való azonnali fegyverszünetet és a béketárgya­lások nyomban való megindítását. A tisztek és katonák közötti viszony a fekete-tengeri flottánál éppen ngy, mint a keleti flottá­nál rendkívül kiélesedett. Itadapext, október 1. (A Nyírvidék tudómtójától.) Stockholmból táviratozzák, hogy a Ruszkoje Szlovoban Alexejev tábornok elmondja visszalépésének okait. Nézete 'szerint Kornilov cselekedeteinek ideális okai voltak. Sok hive volt a széles uép­rétegekben. Kritizálja azután, hogy a Kornilov fölött ilélkező biróságbau három tiszten s ugyanennyi katonán kivül nincs jogászember. Lemondásának további oka az, hogy a hadsereg borzasztóan bomla­áozó állapotban van. Sajnálutraméltó a tisztek helyzete, akik vagy az ellenség golyóinak vannak kitéve, vagy saját kato­náik gyilkolják meg. Parasztfá zadás tót orosz kormányztfságban Budapest, október 1. (A NyirvvWi tudósitój-itól) Stockholmból jelentik, hogy Kozlov és Tambov kormányzóságokban paraszt­lázadás tőit ki. A parasztok a két kor­mányzóságban ötven nagy birtokot föl­dúltak. Svédország tiltakozása Londonban Budapest, októbtr 1. (A Nyimdéb tudósítójától. s Stockholmból jelentik : A svéd kor­mány tiltakozást jelentett be London­ban ama svéd futár ügyében, akit Amerikába menet Halifaxban föltartóz­tattak. Budapest, október 1. (A Nyim;iilck tudósítójától.) Pétervárról jelentik : A monsevikiek 1 központi bizottsága amellett nyilatkozott, hogy erős forradalmi hatalom teremtessék meg a haladó polgári elemek részvételével. Ha ezek nem akarnak részt ven ni benne, akkor az egyesült demokráciának kell az ideiglenes kormányt megalkotnia, az alkotniányozó gyűlés összeüléséig, amely­nek napját meg kell állapítani. Budapest, október 1. {A Nyirvklék tudóiUíjától) Pátervárról jelentik : A katonai kormányzó elrendelte, hogy minden utas, aki a helyi hatóságok különös fölhatalma­zása nélkül a fővárosba érkezik, három­ezer rubel pénzbüntetéssel vagy három hónapi fogházzal büntetendő Budapest, október l. (A h'ifhtidéh tudósítójától.) Helsingforsból jelentik hivatalosan : A főkormányzó megparancsolta, hogy a tartomáuygyülés elnöke és ama tagjai ellen, akik a tartoniánygyülés föloszlatása ellenére erőszakosan behatoltak a tartó­mánygyülés épületébe és ott ülést tartottak, megindítsák a törvényes eljárást. Ostendót rommálőtték az angolok Budapest, október 1. (A Nyirvidék tudósítójától.} Berlinből táviratozzák, hogy a né­met iapok haditudósítói azt jelentik, hogy a legutóbbi angol tengeri táma­dásnál Ostendét teljesen rommálőtték. Elpusztult olasz léghajócsarnok Buáapest, október l. (A Nyirvidék tudósítójától.) A sajtóhadiszállásról jelentik: Egyik tengerészeti repülőrajunk megtámadta a ferrarai léghajócsarnokot, Három bomba találta, a benne levő léghajó magasra csapódó lánggal elégett, a léghajócsar­nok teljesen elpusztult. Repülőink mind épségben tértek vissza. „ „ is Ktafóhfrsiai: S£áeH£KVl-ÚT i. SZÁM. m»sw SKA*3 m ramcusQw i ftteííitakst nem aitaek rászc. Á pápa uj jegyzéket intéz Angliához IWidapcsí, október 1. (A Nyiriidék tndóHtójától). A Havas-ügynökség jelenti, hogy mikor a pápa kézhez vetíe a központi hatalmak jegyzékét, azonnal uj jegyzé­ket adott át a vatikáni angol követnek. Az olasz király tanácskozásai Ballapest, október 1. {A Nyit vidék tudósítójától.) Luganóból jelentik, hogy az olasz király Belfortban tanácskozott a francia hadvezetőség több tagjával. Sikeres német támadás a tengeren Budapest, október 1. (A Nycnridék üulósit^átál.) Berlinből jelentik hivatalosan : Hu­szonnyolcadikán néhány torpedónaszá­dunk a flandria partok közelében egy járőrut után számbeli fölényben levő torpedórombolókra bukkant, amelyeket tűz alá vett. Ütközet fejlődött ki, amely­nek során egyik ellenséges rombolón robbanást figyeltünk meg. Naszádjaink nem rongálódtak meg és valamennyien sértetlenül tértek vissza. Bolo basát letartóztatták Budapest, ofttóbtr 1. (A Nyíreidét: Uidósitítjától.) Genfből jelentik, hogy Párisbaii le­tartóztatták Bolo basát, a hírhedt világ­fit. A basa az utóbbi időben Svájcban és Olaszországban rejtélyes utazásokat tett, pár hónap alatt több milliós vagyont szerzett, holott nemrégiben még adós­ságokkal küzdött. A letartóztatás az amerikai követség figyelmeztetésére tör­tént. Rájöttek, hogy a Deutsche Bank ugyanis tízmilliót deponált egyik ame­rikai banknál. A botrányba belekever­ték a párisi főtörvényszék elnökét is. A kancellár újra beszél Budapest, október l. (A Nyíreidé!; tuMsitójútól.) Berlinből táviratozzák, hogy a kancel­lár csütörtökön újra nyilatkozni fog Német­ország hadicéljairól. Ára 8 fillér

Next

/
Oldalképek
Tartalom