Nyírvidék, 1917 (38. évfolyam, 67-139. szám)

1917-04-13 / 76. szám

1917. április 13. A menekültek hazautazása. A menekültek állandóan hangoztatott dvánságária többször előterjesztést tett az üispán a belügy miniszterhez, hogy lega­ább a régeni felső járásnak az ország bel ;ő része felé eső vidékeire engedje meg i hazatérést, meri hiszen fíz a vidéki a harc lérrŐl eléggé távol eSik a lakosságra pé­tiig" mezőgazdasági okok miatt odahaza szükség van. A belügyminiszter közölte is, hogy a haza térés megengedtetett. Hala­déktalanul megtette tehát az alispán en­nek alapján a szükséges intézkedést, högy mindazok, kik Magyaróra és vidékére va­lók, hazatclepittessenek. Az általa elkészí­tett szállítási terv alapján négy vonat irá­nyittatott, melyek közül az első folyó évi április hó 3-án Tuzsér állomásról indult és a tiszai és kisvárdai járásokból 444 mene­külteit vitt haza. A második a nyírbogdá­iiyi járásból való 242 menekülttel április hó 4-én indult Demecserből. A harmadik április hó 5-én Tiszaeszlárnál Biidszent­mihályon keresztül tért haza és magával vitt a'dadai alsó járásból 4(54 menekültet, u negyedik vonat április hó -ikán, szintén a járás menekültjeit szállította haza, in­dult Polgárról és magával vitt 418 egyént. A menekültek hazatelepitése minden esetben az előirt szabályok szigorú be­tartásával történtek és minden fennaka­dás nélkül folyt le. A belügyminiszter ujabb rendeleté­ben már azt is tudatta, hogy az eddig még tiltott vidékre is hazatérhet már a munka­képes, magyar nyelvű lakosság addig a vonalig, amely Szárhegytől kiindulva, a székely körvasút mentén Bodrakrasznáig volna meghúzható. A menekültek visszatelepítése e vi­dékre április hó közepére várható, mely­nek megtörténte után alig fog a várme­gyében ezer — leginkább román ajkú — — menekültnél több maradni. A közélelmezés körül. A közélelmezés és közellátás köréből a következő mozzanatokról' a következő­ket jelentette az alispán. Az elmúlt hó folyamán megrendelé­semre 7 és fél mm. dánvaj, 40 mm. hol­landi sajt és 10 mm. ementhali sajt ér­kezett a Haditermény Részvénytársaságtól amely élelmi cikkeket a vármegye terüle­tén á bejelentett igényeknek megfelelő mérvben osztottam szét. A haditermény r. t. megkeresése foly­tán a vármegye lakosságának havi citrom szükségletét 40.000 darabban jelentettem be és annak kiutalását s elküldését kértem — azonban az ez ideig nem érkezett meg. Megérkezett ellenben a március hó­napra kiutalt 400 mm. petróleum, amely mennyiség a lakosság világitóanyag szük­séglétének korlátolt mértékben való kielé­gítésére elegendőnek bizonyult. A liszttel el nem látott lakosság ellátá­sára rendelkezésre álló 26 vaggon tenge­rilisztből egy ellátandóra fejenként csak 3.7 kgr hatósági liszt jut, miért is a tör­vényhatóság területén liszthiány miatt, kü­lönösen most, hogy a mezőgazdasági mun­ka megindult, általános a panasz. És bár a kontingensnek felemelése iránti több­szöri előterjesztésem nem járt eredmény­nyel, ennek dacára előterjesztésemet ez ügyben újból megtettem, egyben ugy in­tézkedtem, hogy a járási főszolgabirák u­tasitsák a községek elöljáróit, hogy a ha­tósági liszt kiosztásánál arra is figyelem­mel legyenek, hogy akinek háztartása más nemű élelmi készlettel jobban el van lát­va, azoknak kevesebb hatósági liszt adas­sék ki. A dadai felső járás egyes közsé­geiben súlyosbítja a helyzetet a burgonya hiány is, miért is felterjesztést tettem né­hány vaggon burgonya sürgős kiutalása iránt. i ilii, A szabolcsi lóosztályozások A szemlék határideje Nyíregyháza, április 12. (A Nyirvidék tudósítójától.) Az idei lóosztályozás határidejét a kassai katonai parancsnoksággal egyetér­tői eg az alispán a kövöetkezőképen állapí­totta meg: Április hó 10-én Eszeny községben: Eszeny, Szalóka és Tiszaágtelek községek­re nézve; április hó 11-én Epcrjeske köz­ségben: Eperjeske, Tiszaszentmárton, Zsurk és Tiszamogyorós községekre néz­ve, április hó 12-én Mándokon: Mándok, Tornyospálcza, Mezőladány, Benk, Ko­pócsapáti, Révaranyos, is Újkenéz közsé­gekre nézve; április hó 13-án Gyüre községben: Szabolcsbáka, Lövőpetri, Nyírlövő, Gyüre, Kisvarsány, Nagyvarsány és Gemzse köz­ségekre nézve; április hó 14-én Tuzséron: Tiszabez­déd és Tuzsér községekre nézve; április hó 15-én Döge községben: Dö­ge, Szabolcsveresmart, Fényeslitke és Ko­moró községekre nézve; április hó 16-án Kisvárdán: Ivisvárda Pap, Jéke, Ajak és Anarcs községekre nézve; április hó 17-én Dombrádon: Domb­rád, Tiszakanyár, és Kékese községekre nézve; áprálás 18-án Pátrohán, Pátroha és Rétközberencs községekre nézve; április hó 19-én Nyírtass községben: Nyírtass, Gyulaháza és Nyírkarász köz­ségekre nézve; április hó 20-án Laskodon: Laskod, Petneháza, Nyíribrony, Ramocsaháza és Nyírkércs községekre nézve; április hó 21-én Nyírmatlán: Nyírma­da és Pusztadobos községekre nézve; április ho 22-én Nyírbaktán: Nyírbak­ta, Lórántháza, Roliod, Nyírj akó, Vaja és Őr községekre nézve; április hó 23-án Levelek községben: Levelek, Magy, Apagy, Öfehértó és Bes­senyőd községekre nézve; április hó 24-én Máriapócson: Mária­pócs, Nyírgyulaj, Pócspetri és Kisléta köz ségekre nézve; április hó 25-én Nyírbátorban: Nyír­bátor, Piricse, és Nyírpilis községiekre nézve; április hó 26-án Nyírbogáton: Nyírbo­gát és Encsencs községekre nézve; április hó 27-én Nyírlugos községben: Nyírlugos, Nyírbéltek, Nyírmiháíydi és Nyírgelse községekre nézve; április hó 28-án Nyíracsádon: Nyíra­csád, Mártonfalva és Nyírábrány közsé­gekre nézve; április hő 29-én Nyíradony községben: április hó 30-án Balkány községben: Balkány, Szakoly és Biri községekre néz­ve; május hó 1-én Ivállósemjén és Nap­kor községekre nézve; május hó 2-án Nagvkálló községben: Nagykálló és Kiskálló községekre nézve; május hó 3-án Érpatakon: Érpatak, Geszteréd, és Bököny községekre nézve; május hó 4-én Üjfehértó községben; május hó 5, 6, 7, '8, 9. és 10-én Nyír­egyházán; május hó 11-én Nyírtura községben: Nyírtura, Sényő, és Oros községekre nézve május ho 12-én Berkeszen: Berkesz, Nyírbogdány, Nyírtét, Székely és Gégény községekre nézve; május hó 13-án Demecser községben: Demecser, Kék és Beszterecz községekre nézve; május hó 14-én Kemecsén: Kemecse, Tiszarád és Vasmeg^er községekre nézve; május hó 15-én Nagyhalász község­ben; május hó 16-án Kótaj községben: Kó a taj községébn: Kótaj és Nyírpazony köz­ségekre nézve; május hő 17-én Buj községben: Buj és Iöbrány községekre nézve; május hó 18-án Gáván: Gáva, Tisza­berczel, Paszab és Vencsellő községekre nézve; május hó 19-én Kenezlőn: Kenézlő, Viss és Zalkod községekre nézve; május hó 20-án Baísán: Balsa, Sza­bolcs, Tímár, Rakamaz ós Tiszanagyfalu községekre nézve; május hó 21-én Tiszalökön: Tiszalök és Tiszaeszlár köözségekre nézve; május hó 22-én Báj községben: Báj, Gsobaj, Tiszaiadány, Tiszatardos, Prügy; és Taktakenéz községekre nézve; május hó 23, és 24-én Büdszentmihály. és Tiszabüd községekre nézve; május hó 25-én Tiszadob községben: Tiszadob és Tiszadada községekre nézve; Végül május hó 26-án Polgár község­ben. .Utasította az alispán az elsőfokú ha­tóságokat, hogy a lóosztályozási határidők közhirrétételQ, valamint általában a lóosz tályozás zavartalan foganatosítása iránt in tézked jenek. ÚJDONSÁGOK — Eljegyzés. Gencsy Károly szabolcsi földbirtokos eljegyezte Ujfalussy Esztert, Ujfalussy Dezső dr. főispán leányát . — Hangverseny a harakhan. A barak­kórház «Katona-Otthona» szereplőinek ju­talmául irtcg egy utolsó búcsú hangver­senyt rendez, f. hó 15-én azaz vasárnap d. u. 4 órakor. Programmját a szereplők még fokozott ambícióval állították össze. Jegyek előre válthatók Kiss Vilma tőzs­déjében. — Megint inem égnek este az Ívlámpák. Nem egyszer tettük már szóvá, hogy a Széchenyi-utón, amelyen pedig nem egy­szer igen nagy a kocsiforgalom, igen ren­detlenül égnek az ívlámpák. Az elmúlt két estén egyáltalán nem égtek az ívlámpák még akkor sem, mikor a vasúttól tömeges­től "jöttek a kocsik, ugy, hogy igazán csak véletlen szerencse, hogy a taligák és kon­flisok egymásnak nem mennek. Nem tud­juk megérteni, hol van ebben a dologban a ráció, mert mig este pokoli sötétség bo­rítja a Széchenyi-utat, addig nappal rend­szerint kigyulladnak rajta a lámpák bosz­szuságára mindenkinek, aki manapság a szénhiányról beszélni hall. — A pászkaünnep befejezése. A zsidó pászkaünnep utolsó napjai pénteken és szombaton vannak. A delelőtti istentisz­teletek fél 9 órakor kezdődnek. Szombaton délelőtt fél 11 órakor Mázkir: Ima a ha­lottak lelkiüdveért, ugyanakkor hitszó­noklat, tartja dr. Bernstein Béla főrabbi. — A Chevra Kadisa elnöki állása. A nyíregyházi Chevra Kadisa izr. szentegye­sület f. hó 11-én megtartott rendkívüli választmányi ülésén foglalkozott a Fried­lieber Sámuel elhunytával megüresedett elnöki tisztség betöltésének tárgyával. — Többek hozzászólása után egyhangúlag elhatározta, hogy a megdicsőült iránti há­lás kegyeletből az elnöki állásra a iövő évben megtartandó általános tisztújításig belöltetelenül hagyja. Ezzel kapcsolatban jegyzőkönyvbe iktatta, hogy az ügyek ve­zetésével továbbra is Schvvartz Ede alel­nököt bizza meg. — Elvesznek az amerikai levelek. A belügyminisztertől ma körrendelet érke­zett az alispánhoz, akit figyelmeztet a mi­niszter, hogy mivel az Amerikába szóló levelek nagyrésze ellenségeink cenzúrája és postarablása miatt elvész, az Amerikába esetleg küldendő levelekhez fontosabb ok­mányokat ne mellékeljen és elég, lifr a levelekhez az okmánvok másolatát csatol­ják. , ,

Next

/
Oldalképek
Tartalom