Nyírvidék, 1917 (38. évfolyam, 67-139. szám)

1917-06-03 / 118. szám

4 JNfÜOTIDÉK 1917. juüius 3. Hadikölcsőnjegyzések A Nyírvidéki takarékpénztár r.-t.-nál még az első időszakban a következő hadikölcsön jegyzések történtek: 20.000 K Reichman József és neje, N. N., és Klár Samu. 15,000 K Hüuffel Lajos. 10,000 K Dr. Kornis Ferenc, nánási Oláh Tibor, H. G., Zoltán Bertalan, Liptay László husSárzászlós orosz hadifogságból, N. N., és Tabak Maier. 7,500 K Láng Ernő, K. L, és Ébner Ábrahám. 7,000 K Rosenthal Ilonka. 6,000 K Deutscb Samu 5.000 K S. L., Megyery Géza, Wenkert Salamon Bécs, Hübner Salamon Bécs, N. G , Machi Adél, Machi Emma, Machi Anna, Grósz Izrael és Stark KI ás. 4,000 K B. J.. Springer Lajos. P. 1. és L. .1. 8,000 h' Friedmann Henrik, Bosenwasser Adolf és N N. 2,000 K özv. nánási Oláh Józsefné, dr. Rosenberg Emi', dr. Hajós Sándor és Lovász Dezső. 1,500 K Jónai József. 1,000 K Klein Miklós,, Tóth Miklós, dr. Bosenberg Tibor huszárfőhadnagy. Török Gyula, Heller Mór, Csomáli János, Fischer Erzsébet, Pártos Jenő ós Drimer Henrik. 500 K Grósz Hermán, és Mayer Mária. 250 K Glück Endre hadapródjelöit. 200 K Hoffer András. Az első időszaki jegyzési eredmény ezen intézetnél egy millió koronán felüli. A Büdsemtmihályi Takarékpénztár R. t -nál a következő hadikölcsön jegyzéseket eszközölték : Fiilep Jenő igazgató, Büdszentmihály és Fiilep Mói' gazdálkodó, Tiszadada 20,000 K, Büdszentmihályi Takarékpénztár B.-t. J 7,000 K, Gsurgay József Miskolc cSOOO K, Tóth Zsigmond és Weinberger, Klein és Társai cég, Biidszent­mihály 5000 K, V. Gál Miklós 2000 K, Olajos Mihály Tokaj, 1800 K, Hamvas Antal Biidszent­mihály, Kis Sándor Biidszentmihály, Erős Lajosné Tiszabüd, és T. Nagy Sándor Biidszent­mihály 1000 K, Lipták János Biidszentmihály 400 K, Pocsai József, id. Pocsai András s Pethő Bálint Biidszentmihály 200 K, ezenkívül Büdszentmihály község 50()0 K, és Székely Bezsö gyógyszerész Büdszentmihály 1000 K-át. A gróf Dessewffy Aurél-féle uradalom alkalmazottai ugyanezen intézetnél a következő összeget jegyezték: Rhedey Lajos uradalmi tiszttartó 5000 K, Mészáros József uradalmi pénztáros 2000 K, Róth Zsigmond gazdatiszt 1000 K, Kozma József uradalmi gépész 200 K, Nagy B. András 500 K, Hajdú Miklós 300 K, Dana Miklós, Sápi József, Szuhács Gyula és Lovuesi András 200 K, Nagy B. Miklós, Papp György, Badics János, Kabai Lajos, Bunda Péter és Bunda Mihály 100 LC. Gulyás .1. Bálint, Wingender Mihály, Oláh Sándor, Zsoldos András, Molnár Károly, Német Mihály, Kovács Sándor, Horváth Dezső, Gonda Miháiy és Bardóczi László uradalmi cselédek 50 koronát. A Bolhányi takarékpénztár r.-t.-nál leg­utóbb a következő hadikölcsön jegyzéseket eszközölték: Bay György Szakoly és Szenlmiklősy László Szakoly 10,000 K, ifj, Szentmiklósy László Szakoly, Hartstein Ernő Nyíregyháza és Lichtman Mayer Balkány 5,000 K, Szent­miklósy Barna Szakoly és Popper Ignátz Balkány 4,000 K, Csillag Benő Balkány 2 500 K Stem József Balkány 2,000 K, Sclmitz'er Hermán Balkány 400 K. A Krmecsci lafoirélpénsfárnál a következő hadikölcsön jegyzéseket eszközölték: Schőn Klára Budapest K 50:000, Kuplerstein Ármin Nyirbogdány és Kelemen Róbert Kemecse K 20 000, Nyárády Mihály Kék, Vass Ferenc Vasmegyei"" és Glück Antal Nyirbogdány K 15.000, Brieger Salamon Kemecse, Csépány István Kemecse, Lichtmann Mór Vasmegyer, dr. Polatsek Sándor Kemecse és dr. Kiss Fe­renc Kemecse K 10.000, Lichtmann J. Gáspár •Nagyhalász és Mikó József Oros K 8.000, Járiószkv Gyula Oros, Veress Imre Kék, Fried Sándor Nagyhalász, Győry Béla Demecser, Klein Ferenc Székely, Dobránszkv János Kótaj, Engel Farkas Nagyhalász és Szoboszlay István Nyírpazony K 5.000, Leflcovits Dávid Nyir­bogdány és Bálint Mihály Kemecse K 4000, Kántor István Beszterec, Hódos János Besz­terec, Bartha János Kemecse, Lindenfeld Her­mán Kemecse, Goldfarb Ábrahám Demecser, Bartha András Oros, Vas Tamás Gégény, Bötykös Lajos Demecser, Győry József Deme­cser és Csernyik Mihály Kótaj K 3.000, Pethő Lajos Demecser és Ilidcgh Károly Kék K 2.500, Kövér Káról? Tiszarád, Laskay Bálint Tiszarád, Szabó István Kék, Poór Mihály Beszterec, Sánta József Demecser, Lipták Dénes Székely, ifj. Tóth István Demecser, Bötykös Pál Deme­cser, Czirják István Kemecse, Makláry Károly Kék, Hajnal Antal Demecser, Engel Samu Nagyhalász, Frischman Alór Kemecse, Tökési Miklós Sényő, Lipták András Székely és Szántó Sámuel Kemecse K 2 000, Klein Jenő Székely, Opris János Oros és G. Vida János Oros 1500 K. Arnsell Henrik Kemecse, Sinka László Nyirbogdány, Enyedi Antal Kék, Benya József Oros, Vass Mihály Beszterec. Garay János Tiszarád, Csányi Bálint Demecser, Szűcs Antal Vasmegyer, Feldmesser Jakab Kemecse, Nagy József Székely, Molnár Mihály Székely, Réz István Székely, László Dezső Demecser, Kabenda Miklós Kótaj, Kovács Ferenc Deme­cser, Kovács Antal Demecser, Klein Farkas Kemecse, Tatár Miklós Kék, Szepsy Józsei Kék, Réth Farkas Kemecse, Kaszás István Berkesz, Dr. Polatsek Sándorné Kemecse, Márta István Gégény, Márta Károly Gégény, Szopka Józsei Székely, Schwarcz Jakab Kemecse és Kelemen Károly Demecser 1000 K. Ladányi Gábor Kemecse, K. Szabó Antal Vasmegyer. Kotis Mihály Kék, Keszler József Kemecse, Korpay Antal Tiszarád, Teremy Albert Demecser, Menyhért Dániel Demecser, Ágoston Miklós Kék 500 K. Papp István Tiszarád 300 K. Papp Sándor Tiszarád, Feayer István Székely és Németh István Vasmegyer 200 K. Korody Mária Kemecse, Tolnai József és Tóth Miklós Székely 100 K. Kardos Ferenc Székely, Forgassy László Székely, Forgassy István Székely és Szilágyi István Székely 50 K. A Kisvár dai takarékpénztár az első idő­szakbani hadikölcsön jegyzése 1.177,950 K volt. Ezek között nagyobb jegyzések: Kerekes József Kisvárda 200,000 K, Eszenyi Jenő Tornyospálcza 100,000 K, Nozdroviczky László Kisvárda 60,000 K, ttalasi Mór Kisvárda 55,000 K, Szalánczy Bertalan Komoró 25,000 K, Radó Adolf Kisvárda 25,000 K, Újhelyi Tivadar Kopócsapáti 20,000 K, Népnevelési Egylet Kisvárda 20,000 K, Vargha Lajos Kisvárda 15,000 K, 10 — 10,000 koronát jegyeztek: Lipthay Béla Zeke, Vay Ferencz Nyirmada, dr. Halassy Cézár Fényeslitke, Grünvald Bernát Tiszabezdéd, Nagy Gyula Pátroha, Perlstein Hermán Gyulaháza, Weisz Mór Szabolcsbáka, dr. György Ferencz Kis­várda, dr. Földes Mór Kisvárda, Reich Vilmos Nyír­kárász, Grósz Miklós Csonkapapi, Fried Aurél Fiai Nyirmada, Kopácsy István Kisvárda, Borbély Endre Kisvárda, Reich Adolf Pelneháza, Mihó Albert Pátroha, Rochlitz Miksa Mándok, Weisz Gyula Döge Főszerkesztő és kiadó: JÓBA ELEK. Felelős szerkesztő: KERTÉSZ l.ÁSZl.Ö NYÍLT-TÉR. Dr. Spányi Géza kórházi főorvos junius l-től kizárólag lakásán, Kállai-u. 46., 621—8—3 rendel d. u. 2 4-ig. — A Kereskedők és Iparosok Hitel­szövetkezete Nyíregyházán a hatodik ki­bocsátású hadikölcsönre jegyzéseket elfo­gad eredeti feltételek mellett. Ugyancsak módot láván nyújtani e­zen hazafias kötelesség teljesítésében — mindenkinek még a társadalom legkisebb jövedelmű osztályaihoz tartozóknak is ak­ként, hogy ezen kedvezően gyümölcsöz­tethető és legbiztosabb befektetésbe 5 é­ven át heti 1.— korona, esetleg nagyobb befizetést vállal. Heti 1.— koronájával befizet 5 éven át 260.— kor. Ezzel szemben 5 év múlva fio/o-os ka­matozással 300.— kor. névértékű 6<>/o-ot jö­vedelmező első rendű állampapírhoz jut, A jegyzés alkalmával 20«/» fizetendő, azontúl hetenként I.— korona, vagyis a­zon összeg, melyet heti befizetésként vál­lal. — Vidékiek a szövetkezet befizetési lap­jain postaköltség nélkül teljesíthetik be­fizetéseiket. Minden egyéb fel világositást a szövet­kezet hivatala — Bethlen-u. 2. — készség­gel ad meg. - 512 10 autói B flPOLLO-SZINhAZ Szombat—Vasárnap — Hétfő DORRIT WEIXLER a legbájosabb filmmüvésznő szereplésével és KULDA a legjobb vígjáték. Ezenkívül A KASTÉLY Szenzációs d-etektiv történet. 028-1-1 wriwniinmiBMir'i—iH'innn m cai* ILLATSZCREK kimérve is s g SMFPAMOEÍ | Lesdivatosa!)!} KEZTYÜK n FÉKYKÉPEZÖ-GIKKEK g SBfi 1" BLUMBER6 JÓZSEF rSMStf Nylroiyházán, Rk. psrortila-éplllet. Ilumml-clkkek gyári úrban ÖOOOOOOO •••••QDGDQDB UJSÁGÁRUSITÓK felvétetnek lapunk kiadóhivatalában, Széchenyi-ut Időt és pénzt takarít meg, lia a Nyír­vidék utján fizet elő a hírlapokra és fo­lyóiratokra.

Next

/
Oldalképek
Tartalom