Nyírvidék, 1917 (38. évfolyam, 67-139. szám)

1917-05-27 / 112. szám

1917. május 27. JSRhbaviDÉK 5 Géczy Géza emlékezete a képviselőtestületben Nyíregyháza, május 27. (A Nyirvidék tudósítójától.) A város elhunyt főjegyzőjéről, dr. Géczy Gézáról kegyelettel, a szeretet me­leg szávaival emlékezett meg pénteken — 'Nyíregyháza város képviselőtestülete, a­mely előtt Trak Géza helyettes polgár­mester az elnöki megnyitóban a követ­kező szavakkal parentálta el az elhunyt, mindenki által olyannyira szeretett fő­jegyzőt: Őszinte részvéttel jelentem, hogy vá­rosunk főjegyzője: tlr. Géczy Géza fo­lyó hó 16-án hosszas betegség után meg­halt. Tizenöt évet meghaladó munkássá­gának nagyobb részét az árvaszéloiél töl­tötte mint ülnök, hol a gyermekvéde­lemmel kapcsolatos törekvések szolgá­latában minden szép és nemes iránt fo­gékony lelkülete kedvező talajra talált. Munkásságával maradandó emléket e­melt magának. Ambícióval, tettre kész, erős aka­rattal foglalta el két évvel ezelőtt a fő­jegyzői széket. És itt is fáradhatatlan volt a háborús közigazgatás őrlő mun­kájában. Nem is bírta soká. Nyolc hó­nappal ezelőtt ágyba döntötte a gyil­kos kór, s többé beteg ágyát el sem hagyhatta.'' Amint a tisztviselői kar benne a mindig megértésre, kollegiális együttér­zésre törekvő barátját gyászolja, — a­zonkép fájlalja az ő elhunytát a város közönsége is, amelynek szolgálatába ál­lította szép tudását, képességét, erős a­városának fejlődésén, karattal s eredményesen munkálkodván Indítványozom, hogy érdemeit jegy zőkönyvileg örökítse meg a közgyűlés s korán elhunyta feletti mély részvétét átiratilag tolmácsolja özvegyével, kirehá rom kicsiny árva neveltetésének súlyos gondja szakadt. Méltóztassék tudomásul venni, hogy a megüresedett főjegyzői állás betölté­se érdekében az alispán -úrhoz előterjesz tést tettem. A beszéd minden szavát komoly fi­gyelem kísérte és a képviselőtestület egy­hangúlag járult hozzá Trak Géza előter­jesztéseihez. Hétezer olasz fogoly május 23. óta Budapest, május 27. (A Nyirvidék tudósítójától.) A sajtóhadiszállásról jelentik: Az Isonzó mellett a harcok részben ellany­hultak. A május 23 óta fogságunkba esett olaszok száma meghaladja a hét­ezret. — A nyíregyházi középiskolák évzárása. A harmadik háborús iskolai évet, — a szokott­nál egy hónappal korábban, — ma szombaton zárták be a nyíregyházi középiskolák. Az evan­gélikus főgimnáziumban az évzárás ünnepély keretében történt, a melyet az intézet torna­csarnokában tartottak meg. Az ünnepélyen a tanári kar és az iskola nevében Vietórisz Jó­zsef dr. igazgató mondott tartalmas, értékes beszédet, az ifjúság nevében pedig Bleuer Béla VIII. osztály tanuló búcsúzott el a tanári kar­tól és az iskolától, majd az igazgató kiosztotta a jutalmakat. Az ünnepélyen több számmal szerepelt ezenkívül az iskola ének és zenekara. ÚJDONSÁGOK — Lapunk legközelebbi száma kedden hajnalban jelenik meg. — Pünkösdi istenitiszteletek. A római katholikus templomban az ünnepi istentiszte­leteket a következő sorrendben tartják meg: Első nap 8 és 9 órakor kismise, tiz órakor ab­batiális nagymise, mondja Énekes János pré­post főesperes fényes segédlettel. Szent beszé­det tart Gárel Gyula ügykezelő káplán. A tiz órai otfertóriumi betétként Gömöry László te­rorista Bach Opus 47 misebetétjét énekli. — Délután 3 órakor vesperás szentségkitétellel, este 6 órakor májusi ájtatosság, amelynek ke­retében Kovács' Viora koloraturénekesnö Gou­nod Ave Máriáját énekli Juhász Sándor dr. hegedű- és Jakab József orgonakisérete mellett. A májusi ájtatosságon szentbeszédet Müller Jenő hittanár mond. Ünnep második napján 8 és 9 órakor ugyancsak kism se, tiz órakor nagymise, szentbeszédet mond Biró Ferenc káplán. — Délután háromkor litánia, hat órakor májusi ájtatosság. A görög katholikus templomban ünnep első napján : fél hét órakor reggeli istentisz­telet, 8 órakor csendes mise, 9 órakor ünne­pélyes nagymise, celebrálja Damjanovich Tiva­dar nagyprépost. Délután három órakor dél­uáni istentisztelet s/sentségimádással, végzi Melles N Géza kanonok. — Hétfőn, pünkösd másodnapján 7 órakor reggeli istentisztelet, 8 órakor csendes mise, fél tiz órakor ünnepélyes nagymise, celebrálja Damjanovich Tivadar nagy­prépost. A református templomban ünnep első napján Bartók Jenő dr. lelkész, másodnapján pedig Nagy Lajos segédlelkész tart isteni tisz­teletet. — Eljegyzés. Klein Gyula Máv. hivatal­nok eljegyezte Kroh Sárika tanítónőt Nyíregy­házán. — Ügyeletes szolgálat a városházán. A város tisztikarának tagjai még a háború elején elhatározták, hogy — ha csak egészsé­gük kibírja — a háború alatt nem mennek szabadságra. Pihenés nélkül dolgoznak is ezek a derék tisztviselők, akiknek még a vasárnapi pihenésük sincs meg, mert még vasárnap is tartanak hivatalos órát. A város képviselőtes­tülete méltányolta ezt a rengeteg munkát és elhatározta, hogy megszünteti a tisztviselők vasárnapi munkáját és hogy ennek dacára a közönség érdeke se szenvedjen, életbelépteti az ügyeletes rendszert, amely mellett legföljebb két-három tisztviselő lesz egyszerre vasárnap a városházán. — Szociális missziótársulat Nyíregy­házán. A szegényebb néposztály baján való segítés kiváltkép a háború alatt lett a társa­dalom egyik legfontosabb feladatává és az ez irányú munkálkodás, agitáció sohsem lehet elég nagy, elég széleskörű. Ez az intenaió vezette azokat, akik tegnapelő't délután megalakították Nyíregyházán a Szociális Missziótársulat fiókját, amelynek hivatása: segíteni a szükségben le­vőkőn szeretettel és anyagi támogatással egy­aránt. Az alakuló közgyűlésen, amely a Nyir­vizszabályozó Társulat nagytermében folyt le, igen nagy számmal jelent meg Nyíregyháza társadalmának hölgyközönsége, mely a legna­gyobb örömmel nyilvánult késznek arra a ha­talmas, önzetlen munkára, amelyeket az egye­sület maga elé kitűzött. Mikecz Dezsőaé elnö­költ az alakuló közgyűlésen és megható be­szédben vázolta azt a feladatot, amelyet külö­nösen a háború ezer nyomorúsága rótt a magyar népre, majd Énekes János prépost főesperes mondott magvas beszédet a társulat tagjainak jövendő munkásságáról. Ezután megválasztották a tisztikart, amely a következőkép alakult meg: Elnök: Mikecz Dezsöné. Tiszteletbeli elnök: gróf Zichy Okoliesányi Eliz, alelnökök és szak­osztályi elnökök: Oehm Tivadarné, a hadi árvák, özvegyek: Kauzsay Tiborné, az anya és cse­csemő védelem: Garay Kálmánné, a nővédelmi hivatal, dr. Kovách Elekné, a patronage osz­tály, Kubik Ró a, a népleány egyesületi osz­tály elnökei. Pénztárnok: Szeszty Judit, jegvző Pöppel Anna, titkárok: Garay Anna, Sefcsik Piroska, Mikecz Magda, Jósa Róza, Orsovszky Mária. Védnökök: Dr. Szmiecsányi Lajos egri érsek és Miklósy Istvám hajdudorogi püspök. Védnöknők: gróf Dessewffy Miklósné, gróf Des­sewffy Marianna, id. Kállay Andrásné, dr Kállay Rudolfné, özv. Miklós Lászlóné, dr. Ujfalussy Dezsöné, gróf Vay Tiborné gróf Vay Gáborné. Egvházi tanáosadó: Énekes János A misszió­társulat első szerve, a Nővédelmi Hivatal junius 2-án nyilik meg a római katholikus elemi iskola épületében fölállított irodában. — Gyűl az árvák pénze. Ujabban a kö­vetkező adományokat kaptuk az Erzsébet árva­ház céljaira: Burger Pál, Stein Aladárné 100— 100; Szabolcsi Közgazdasági Tpénztár, Irsay Gusztáv, Rosenthal Gyuláné 50—50; Hauffel Lajosné, Gsengery Mihályné, dr. Hoffmann Emil 30 -30, Gyuresány Ferencné, Antal Jánosné, Wilt György 20—20 Adorján János, Goldmann Mórné 10—10 K. Fogadják a nemes szivü em­berbarátok ez uton is, az árvák nevében hálás köszönetünket. A jótékony Nőegylet elnöksége. — Megnyitják a vasúti fölüljárót. A város képviselőtestülete elhatározta, hogy az árak túlságos magas volta miatt eláll a terve­zett betonhidak építésétől és a meglevő két fahidat kijavíttatja, továbbá hogy a vasúti át­járóhoz mintegy tízezer korona költséggel fa­hidat építtet úgy, hogy a vasúti út végén még ebben az évben elzárhassák a forgalmat és megnyithassák a szentmihályi ut végén a vasúti átjárót. — Jegyzések a hadikölcsönre. A Sza­bolcsi Hitelbanknál a hatodik magyar hadiköl­csönre eddig összesen 913450' — K-át jegyeztek. Ebből nagyobb je yzések a következők: Nyír­egyháza város 100,0 !0 E, Bodor Zsigmond 50,000 K, Kiss Sámuel 30,000 K, Büdszent­mihályi gazdasági és kereskedelmi bank saját tárcája részére 30,000 K, Balkányi takarék­pénztár saját tárcája részére 25,000 K, Földes Márton 20,000 K, Mondschém Testvérek Karász 20,000 K, Weisz Samu 20,000 K, Tiszadobi kölcsönös segélyző egylet mint szövetkezel 15,000 K, Dr. Bleyer Gusztáv Báj 13,600 ,K, N N. 10.000 K, dr. Patek Béla színigazgató, Fischer Józs f Vaja, Róth Ferenc, Glüek Ignéc cég, Csillag Hermán Geszteréd, Gráf János Szamuely Barna, Szőnyi Jenő főmérnök, id. Vitáli József Nyirpazony, Gödény László Bal­kány, D. Kiss Sándor Büdszentmihály 10,000 — 10,000 K. 596-1—1 — Megmarta a veszett kutya. Bánszky Erzsike kilenc éves kislányt tegnap Nyíregyhá­zán egy kutya megmarta. Miután az állaton megállapították a veszettséget, a kisleányt föl­szállitották a Pasteur intézetbe. — A Kereskedők és Iparosok Hitel­szövetkezete Nyíregyházán a hatodik ki­bocsátású hadikölcsönre jegyzéseket elfo­gad eredeti feltételek mellett. Ugyancsak módot kíván nyújtani fe­zen hazafias kötelesség teljesítésében — mindenkinek még a társadalom legkisebb jövedelmű osztályaihoz tartozóknak is ak­ként, hogy ezen kedvezően gyümölcsöz­tethető és legbiztosabb befektetésbe 5 é­ven át heti 1.— korona, esetleg nagyobb befizetést vállal. Heti 1.— koronájával befizet 5 éven át 260.— kor. Ezzel szemben 5 év múlva 6<»/o-os ka­matozással 300.— kor. névértékű 6<>/o-ot jö­vedelmező első rendű állampapírhoz jut A jegyzés alkalmával 20% fizetendő, azontúl hetenként 1.— korona, vagyis a­zon összeg, melyet heti befizetésként vál­lal. 1 — Videkiek a szövetkezet befizetési lap­jain postaköltség nélkül teljesíthetik be­fizetéseiket. Minden egyéb felvilágosítást a szövet­kezet hivatala — Bethlen-u. 2. — készség­gel ad meg. 512—10

Next

/
Oldalképek
Tartalom