Nyírvidék, 1917 (38. évfolyam, 67-139. szám)

1917-04-14 / 77. szám

Nyíregyháza, 1917. április 14. * Szombat XXXVII!. évfolyam » 77. szám. Előfizetés: Egész évre 18 K, félévre ... 9 K, negyedévre 4.50 K. Egyes szám 6 f. i ii ;r '" "• •' •'- ' tanítóknak félévre 6 korona. ,•„.«,•,*• ! POLITIKAI NAPILAP A Szaboicsvármegyei Községi Jegyzők és a Szabolcsvármegyei Tanítóegyesület hivatalos közlönye. I Szerkesztőség és Kiadóhivatal: SZÉCHENYI-ÚT 9. SZÁM. TELEFON SZÁM 139. POSTACHEQUE 29966. Kéziratokat nem adunk vissza. Amerika nem küld hadsereget Európába Budapest, április 13. (Saját tudósítónktól.) A Daily News jelenti: Az amerikai kormány elutasította Roosewelt-nek azt az ajánlatát, hogy a franciaországi harc­térre expedíciónális hadsereget küldjön. A kormány álláspontja ebben a kérdésben az. hogy mindaddig nem küld segítséget az európai harctérre, míg egy millió főnyi kiképzett katonája és egy milliónyi tartalékja nincs. A nyugati offenzíva borzalmai Budapest, április 13. (A Nyirvidék tudósitójától). Rotterdamból jelentik : St. Quentin­nél tegnap egész éjjel dörögtek az ágyuk. Hajnal felé megszűnt ugyan az ágyuk tüzelése, de csak azért, hogy ekkor a gyalogság vegye át a szerepet. Az ágyuk tüzétől mértföldökön keresztül nappali világosságban volt a környék, amelynek a legtöbb faluja lángokban áll. A harc kimeneteléről egyelőre még nem lehet beszélni, csak annyi bizonyos, hogy az angol—francia offenzívának várt gyors sikere nem fog bekövetkezni. Az arrasi csata Budapest, április 13. (A Nyirvidék tudósitójától) Hágából táviratozzák, hogy az Arrasnál lefolyt ütközetben az egész angol haderő részt­vett. Angol részről az ütközetet Haigh altábor­aagy irányította. Az olasz szocialisták érintkezést keresnek a németekkel Budapest, április 13. (A Nyirvidék tudósitójától.) Luganóból táviratozzák Az Estnek, hogy az olasz szociáldemokrata-párt külügyi albizott­ságot létesített, amelynek az a hivatása, hogy érintkezést keressen és tartson fenn a német szociálistákkal. A királyi pár Budapesten Budapest, április IS. (A Nyirvidék tudósítójától.) Bécsből táviratozzák, hogy a király és királyné ma reggel nyolc óra harminc perckor udvari külön vonaton Budapestre utaztak. Budapest, április IS. (A Nyirvidék tudósitójától.) A Budapesti Tudósító jelenti, hogy fcároly király és Zita királyné ma délu­tán két órakor több napi tartózkodásra Budapestre érkeztek. A királyi pár megér­kezése után azonnal a várba hajtatott. Elnapolták a Házat Nagry vihar a képviselőházban Budapest, április 13. (A Nyirvidék tudósítójától.) Nagy vihar és fölötte heves jelenetek között tegnap este a képviselőházat ki­rályi kézirattal bizonytalan időre elnapol­ták. Már az ülést megelőzőleg tudomást szerzett az ellenzék az elnapolásról és föl is keresték Szász Károly elnököt, akitől a hir megerősítését kérték. Még akkor az aleinök sem tudott pozitív hirt és igy ki­térő választ adott. Mikor az ellenzékiek kijöttek az elnöki szobából, akkor keres­te föl Szász Károlyt a miniszterelnök és közölte vele, hogy az ülésen átadja a ki­rály kéziratát, amelyben az uralkodó a képviselőházat bizonytalan időre elnapol­ta, mert az ellenzék magatartása külpoli­tikánkra igen rossz hatást tesz. Az ellenzék, mikor ez a közlés kiszi­várgott, hirtelen, ott a képviselőházban értekezletet tartott és elhatározta, hogy nem engedi szóhoz jutni sem Tiszát, sem az elnököt. Az izgatottságtól lázas volt a terem, amikor este fél hét órakor Szász Károly megnyitotta a Ház ülését. Ebben a pilla­natban lépett be a terembe Tisza István gróf miniszterelnök, mire az ellenzéken leírhatatlan zaj, kiabálás, padverés tört ki. Irtózatos zsivaj közben a választó|og követelésének hangjai zúgtak, követelték, hogy olvassák föl a német császár le­velét a választói jog kiterjesztéséről. Eb­ben az óriási kavarodásban hasztalan pró bált az elnök beszélni, szavait elnyelte a lárma, mire egy órára fölfüggesztette az ülést. Egy óra multán, mikor az elnök meg­jelent a teremben, ismét elementáris erő­vel tört ki a vihar ugy, hogy az elnök kénytelen volt ujabb szünetet elrendelni. A szünet alatt az ellenzékiek nem hagyták el a termet és a zaj sem csökkent. Ne­gyedóra múlva Szász Károly ismét meg­nyitotta az ülést, mire ismét kavarodás támadt és lehetetlen volt egy szót is érteni. Több képviselőt rendreutasított az elnök, egyre rázta a csengőt, de a zaj csak nem akart elülni és az ellenzék nem engedte a tanácskozás megkezdését. Ekkor a mi­niszterelnök fölállott helyéről, a gyorsírók elé ment íés ott mondta, hogy a király leve­let küldött a Háznak. Evvel táskájából kivett egy pecsétes levelet, melyet átadott az elnöknek. A király levelét az elnök föl­bontotta és átadta az egyik jegyzőnek, — hogy olvassa föl. Az ellenzék nem akarta meghallgatni a király üzenetét, csak nagyobb lett a lárma, mikor a jegyző fölolvasta, hogy a király, Badenben e hó 12-én kelt legfelsőbb elha tározásával a képviselőházat bizonytalan időre elnapolta. Az elnök ezután még mindig szörnyű zajban és kiabálás közepette berekesztet­te az ülést, és elhagyta a termet. Ugyan­ekkor a miniszterek és az egész jobbol­dal a királyt éltetve kivonult. A teremben még mindig nem ült el a lárma. Szmrecsányi képviselő odament a gyorsírókhoz, az egyik gyorsíró kezéből kikapta a jegyzeteit és olvasni kezdte, — mire még nagyobb lett a teremben a ka­varodás, amely csak akkor ült el, mi­kor jó későn kiürült a terem. Arras külvárosáért folyik a harc Budapest, április 13. A Times haditudósítója jelenti, hogy Arras külvárosáért rendkívül nagy harc folyik. — Az ellenség homokzsákokkal torlaszolta el magát és a gépfegyverek golyóinak valóságos záporát zúdítja a franciákra. A fogságba ejtett németek, valamint a harcoló angol és francia katonák között az érintkezés igen barátságos. Az uj hadügyminiszter kinevezése megtörtént Budapest, április 13. A Budapesti Tudósító jelenti, hogy a király Spcltettöti Stöger-Steiner Rezsi gyalogsági tábornokot közös hadügymi­niszterré nevezte ki. Bécsből jelentik: Beavatott bécsi po­litikai körökben már tegnap este suttog­ták, hogy a király Stöger-Steiner táborno­kot nevezi ki hadügyminiszterré. A kine­vezés a királynak az Isonzó-fronton leg­utóbb tett látogatásával van összefüggés­ben. Stöger-Steiner tábornok ugyanis aa Isonzómenti hadsereg parancsnoka és a tábornok katonai képességei akkor tűntek fel az uralkodónak. Választás lesz Oroszországban Budapest, április 13. Berlinből jelentik : Kerenszky a Russkija Vjedomoszti munkatársa előtt kijelentette, hogy az alkotmányozó gyűlés összehívására az elő­készületek már a napokban megkezdődnek. A gyűlés összehívásának időpontját is azonnal közzéteszik, mihelyt a technikai előkészületek megengedik. A választásokon a főparancsnokkal való megegyezés alapján a fronton álló katonák is részt vehetnek. Ebből természetesen az is követ­kezik, hogy az alkotmányozó gyűlést csak olyan időpontban hívhatják össze, mikor a frontokon nincs nagyobbszabásu harci tevékenység. Az ideiglenes kormány azonban semmiesetre sem hajlandó a választásokat a háború végéig el­halasztani. Ara 6 fillér.

Next

/
Oldalképek
Tartalom