Nyírvidék, 1917 (38. évfolyam, 1-66. szám)

1917-03-06 / 44. szám

2 J#ÍR¥IDÉK. 1917 március 6 Arany-ünnep a főgimnáziumban Nyíregyháza, március 5. (/t Nyirvidék tudósítójától.) Arany János születésének századik év fordulóját ült össze ünnepelni szombat dél­után Nyíregyháza város társadalma a fő­gimnázium tornacsarnokában, ahol az if­júsági Bessenyei-Kör rendezett meleg, ben­sőséges ünnepet a nagy költő emlékének. Sokan, nagyon sokan jelenlek meg ezen az ünnepélyen a város társadalmából, akik valamikor, ifjúkorukban Arany csodaszép költeményein tanulták meg a magyar nyelv szépségét és csodálatosan gazdag, kifejező erejét szeretni. Az ünnepélyt Vietórisz József dr. főgimnáziumi igazgató művésziesen meg­irt ünnepi beszéde nyitotta meg, amelyben tiszta, markáns vonásokkal jelezte meg Arany helyét irodalmunkban, köllészeté­|iek hatását és egyéniségének egyszerű ne­mességét, amely költészetének is mindvé­gig legfőbb jellemvonása volt. A beszédet — amelyet vasárnapi számunkban vezető­helyen közöltünk. a nagyszámú közön­ség lelkesen megtapsolta. Ezután Bleuer Miklós VIII. osztályú tanuló, az önképzőkör alelnöke szavalta el komoly művészétté! Arany egyik leg­szebb balladáját, majd Nagy Tibor, Szabó László és Kovách Dénes főgimnáziumi ta­nulók adtak elő szép összjátékban két Tschaikovszki darabol. Ezt követte Fogoly Mihály VIII. osztályú tanuló értékes ta­nulmányi) Arany Jánosról, majd Kovách Árpád művészi zougprakisérete mellett Sza bó Irén VIII. osztályú tanuló Arany: Le­teszem a lantot cimü örökszép dalát éne­kélté el igen nagy hatással. Az ezt követő szám, Emőd Tamásnak A fekvő regiment cimü kis darabja, sokak­nak csalt a szemébe könnyet. "Ernőd Tamás talán az, aki a ma élő irók közül balladái­val a legjobban meg tudta közelíteni Arany nemes, egyszerű művészetét és eb­ben a darabjában is nagyon, de nagyon emlékeztei Arany művészetére. A kis da­rabban Sipos Berta, Murányi Magda, Bleu­er Miklós és Murányi László szerepeltek igen nagy sikerrel. Ezután a Toldyról beszéli vetiteli ké­pek kíséretében igen értékesen Vietórisz Lenke V. oszt. tanuló, majd Nagy Tibor, Szabó László és Kovách Dénes adlák élő nagy tetszést keltve Fesca Barcaroléját, pmil Sipos Berta előadásában néhány há­borús vers követeti. A következő szám Szakolczav Lajos VIII. osztályú tanulónak Hegedűszólója volt. Szakolczav Sarasate Zigeünerweisfc cimü igen nehéz darabját adta elő igaz átérzéssel. Nagyon aktuális és nagyon szomorú számok jötték ezután: a március 10-én be­vonuló diákok búcsúszavai, amelyet meg­előzött Dilrói József Tizennyölcévesek ci­ínü költeményének az elszavalása. Bakó Géza nyolcadik osztályú tanuló mondotta el ezt a költeményt sok és mély érzéssel, amelytől köny gyűlt a szembe. — Legvégül Szamuely György VIII. osztályú tanuló" búcsúzott cl a bevonuló diákok ne­vében az iskolától, a tanári kartól, iskola­társaiktól és a város közönségétől, igérve, hogy bármilyen helyre állítja is őkel a vi­lágháborúban a sors. "iskolájukra, váro­síikra és hazájukra csák becsületet fognák ho^ni. Ugyancsak sikerüli Arany-ünnepélyt rendezeti tegnap délélőtt a községi' pol­jfárí fiúiskola. A lanárikar nevében Tom­csik József tanár mondotl tartalmas és értékes ünnepi beszédet, míg a növendé­kek Arany-költemények elszavalásával és Arany-dalok éneklésével tették válto­zatossá az ünnepély műsorát, amelyet szin tén szépszámú közönség hallgatott végig. Megkezdik a vármegyében a választók összeírását A központi választmány ülése Nyíregyháza, március 5. (^4 Nyirvidék tudósítójától) A vármegyebeli országgyűlési képvi­selőválasztók jövő évi névjegyzékének elő­munkálatait elkészítendő, Szabó les várme­gye központi választmánya ülést tartott a vármegyeháza kistermében, ahol Mikecz Dezső alispán elnöklése mellett megjelen­tek: id. Kállay András, Klár Leó. Konthv Gyula dr., Liptay Jenő, Martinyi József, Szakolyi Ignác, Szesztav Zoltán dr., Szik­szay-András választmányi lagok és Kausay Ödön dr. másodfőjegyző, mint a választ­mány jegyzője. A választmány elhatározta, hogy az országgyűlési képviselőválasztóknak a jö­vő évben érvénnyel bírandó névjegyzéke megállításához a névjegyzék összeállításá­ra minden egyes szavazókörben egy-egy összeíró küldöttséget alakit és ennek meg­felelően az egyes összeíró szakaszokat — ugyanugy állapítja meg, ahogyan a vár­megye községei szavazókörökbe vannak osztva. Az egyes összeíró szakaszokra a név­jegyzéklcrvezeleket egybeállító küldöttsé­gekéi áz ülésen a következőképpen alakí­tották meg: I. Kemecsei választókerület: »- ­Dcmecseri szavazókör. Elnök: Ele« László Demecser, helyettes elnök és tag Megyery Pál Nyíregyháza, póttag: László Albert Demecser. Gávai szavazókör. Elnök: Korocz Jó­zsef Tiszaberczel, helyetles elnök és tág Veres Ferenc Balsa. pótlag ifj. Baráth Im­re Gáva. Ilírányi szavazókör. Elnök: Szikszay András Ibránv, h. elnök és tag Rác/. Gyula Nagyhalász, póttag Szabó Károly Nagy­halász. Kemecsei szavazókör. Elnök: dr. Kiss Ferencz Kemecse, h. elnök és tag Szakolyi Ferenc Nyirpazony, pótlag Veress Károly Nyírtura. Rakamazi szavazókör Elnök: To­mory Dezső Szabolcs, h. elnök és tag Uj­váry István Rakamáz, póttag Perger Endre Rakamaz. II. Kisvárdai választókerület. Kisvárdai I szavazókör. Elnök: Os­válli Pál Döge, h. elnök és tag: Lukács Vilmos Kisvárda, póttag Verner Gyula Kis­várd a. Kisvárdai II. szavazókör. Elnök: Kas­taly Ferenc Kisvárda, h. elnök és tag Ke­rekes József Kisvárda, póllag Szalánezy Bertalan, Komoró. Mándoki szavazókör. Elnök: ifj. Gö­römbey Péter Mándok. h. elnök és tág Rácz Béla Tiszabezdéd, póttag Barkaszy Károly Szalóka. Tornvospálcai szavazókör. Elnök: Eszenyi Jenő Tornyospálca. h. elnök és tag Tóth József Gvüre, pótlag László Gyu­la Szabolcsbáka. III Nagykállói választókerület. Ralkánvi szavazókör. Elnök: Fékeié Sándor Nyiregjyházá. h. elnök és tag Fried József Ralkahy. póttag Gödény László Ralkány. Nagykállói szavazókör. Elnök: Eré­nyi Sándor Biri. h. elnök és tag Palánszky Bertalan Nagykálló, pótlag ifj. Toka Sán­dor Nagykálló. Nyíracsádi szavazókör. Elnök: Módis Károly Xyíracsád. h. elnök és la^ Molnár István Nyirmihálydi. póttag Tóth And­rás Nvírgelse. iY. Nyírbátori választókerület. Nyírbaktai szavazókör. Elnök: dr. Rótli Izsó Nyírbátor, h. elnök és tag Ru­day Gyula Nyírbátor, póttag Kandel Ódon Nyírbátor. Xyírtassi szavazókör. Elnök: Sipos Emil Petneháza, h. elnök és lag ifjú Ke­resztessy Sándor Nyírkárász, póltag Fü­löp Mór Nyírkárász. Öfepértói szavazókör. Elnök: Szabó Aladár, Apagy, h. elnök és tag Csiba Endre Öfehérló. póttag Fuss Pál Öfehértó. V. Tiszalöki választókerület: Büdszenlmihályi szavazókör. Elnök: Bálint Mihály Rüdszentniihály, h. elnök és lag Kató Á. Bálint Rüdszentniihály, pót­tag D. Gál András Büdszentmihály. Csobaji szavazókör. Elnök: Bariba László Tiszalök, helyettes elnök és tag Slein József Csobaj, póttag Titás Ferenc Driigy. Polgári szavazókör: Elnök: Hunyor Béla Polgár, h. elnök és tag Frank Károly Polgár, póttag: Dékány Lajos Polgár. Tiszalöki szavazókör. Elnök Bagdy Imre Tiszalök, h. elnök és tag Lázár Béla Tiszahüd, pótlag Harsánvi Károlv Tisza­lök. Az összeíró küldöttségeket értesítette a központi választmány, hogy a községi vagy körjegyző a hivatali működésének területén lévő szavazokörben az összeiró­küldöUségnek állásánál fogva tagja. Mivel a törvény rendelkezése szerint az összeíró küldöttségek munkálataikat március 15-én tartoznak megkezdeni, a választmány föl­hívta a küldöttségekel, hogy működésü­ket március 15-én okvetlenül kezdjék meg és április 10-ig feltétlenül fejezzék be és erre a napra az egybeállított névjegyzék­lervezeteket terjesszék be. II HI> Jl ">» l '.W D' '» "l III.II II I "| >r«|l'|T II A tisztviselői kertek Értekezlet a városházán Nyíregyháza, március •». {A Nyirvidék tudósítójától) Az Országos Közélelmezési Hivatal el­nöke felhívást intézeti a városok polgár­mestereihez, hogy tegyék lehetővé, hogy a tisztviselők, akik legjobban érzik a háború következményeit, olcsón bérelhessenek te­rületeket konyhakertészeti célokra. Nyiregyházán is megindul l a mozga­lom a tisztviselő kertek létesítésére. Lesz­nek lulájdoiiképeni konyhakertek, a csa­palkórház melletti területen, melyek 50 és 100 négyszögöles területüek, de bérbead a város burgonya, tengeri és bal) termelé­sére a Császárszálláson 600 négyszögöles területeket is. Már eddig löbb mini 200 tisztviselő jelentette be a kerti termelésre igényéi. A polgármester vasárnap délelőtt 11 órára hívta ősszé a jelentkezőket á város­háza nagytermébe. Ott ismertette az Or­szágos közélelmezési hivatal elnökének hozzá ujabban érkezett megkeresését, a­melyben kilátásba helyezi, hogy a tisztvi­selők részére a kerti müvelésre szükséges eszközökét is hajlandó rendelkezésre bo­csátani és a szükséges vetőmagot is. Egyidejűleg azt ajánlja, hogy á liszt­viselők alakuljanak meg csoporttá, vála­szanak elnököt, gazdát, pénztárnokot és szer tár no kot, hogy így egyöntetűen végez­hessék a kertek müveléséi. A vasárnapi értekezlet készséggel fo­gadta el ezt a tanácsol és megválasztották elnöknek Kausay Tibor gazdasági felügye­lői. gazdának Szikszay Sándor gazdasá­gi egyesületi titkári, szertárnoknak Sza­lay Sándor főgimnáziumi tanárt, a pénz­tárnoki tennivalókra pedig a város pénz­tárát kérték fel. A vezetőség most már pontos adato­kat fog összegyűjteni a jelentkezésekről, a termelni kívánt zöldségfélékről, hogy a szükséges vetőmagvakat kellő időre meg­szerezhesse és a munkákhoz, mihelyt az időjárás megengedi, hozzáfoghassanak. A legszebb reményekkel nézhetünk e szép és szükséges mozgalom elé.

Next

/
Oldalképek
Tartalom