Nyírvidék, 1916 (37. évfolyam, 1-104. szám)

1916-09-28 / 77. szám

77-ik szám. JSÍYÍRVIDÉK. 1916. szeptember 28. 5 — Kincstári zsál|okat és ponyvákat ad ki a feleknek a Hadi Termény r.-t. A zsák és ponyvaosztály az egyik legújabb ága a H. T.-nek, mely működését Budapesten a Nádor­utca 17. szám alatt csak a napokban kezdte meg. — Nehézségek a kávé beszerzése körül. A Kávéközpont előterjesztésére a belügyminisz­ter ugy intézkedett, hogy a közvetlen fogyasz­tókat kiszolgáló kiskereskedők ezután kávét csak úgynevezett beszerzési utalványok alapján kaphatnak. Annak a kereskedőnek, akinek a készlete kifogyott, a Kávéközponthoz kell tehát fordulnia és attól egy ujabb tétel beszerzésére utalványt kell szereznie.' Az ilyen beszerzési utalvány alapján, amely tételenkint 50 kgról szól, a kiskereskedő akármelyik nagykereske­dőtől veheti meg a kávéját, természetesen azzal a korlátozással, hogy a nagykereskedő csak a zár alól feloldott készlete erejéig foganatosíthat szállításokat A nagykereskedő a beszerzési utalványokat tartozik összegyűjteni, mert csak az általa beszolgáltatott ilyen utalványok ará­nyában fog a Kávéközpont készletéből mennyi­ségeket a zár alól feloldani, illetőleg neki uj tételeket juttatni. — Nyilvános nyugtázás. A marostor­davármegyei menekült tanítók részére a­dakoztak: Kubik Róza és Katinka, Nyír­egyháza, 10 K, Hornyik János Ibrány, 10 K, Incze Irma Ibrány, 10 K, Hornyik Ilo­na Buj, 10 K, Szilvássy Miklós Vencsellő, 10 K, Kun Margit Ibrány, 10 K, — A test­véri szívből jövő nemes adományért há­lás köszönet. Kubacska István gyűjtőbi­zottsági elnök. Nyiregyháza, Kürt-utca 7. — A menekülteknek foglalkozáshoz juttatása érdekében. Már eddig is többen jelentkeztek hivatalomban, kik az erdélyi menekültek között különböző szolgálatok­ra alkalmas egyéneket keresnek. Viszont a menekültek között többen vannak, kik a keresett szolgálatokra alkalmasak. — Hogy ily irányú igények pontosan kielé­gíthetők legyenek, és mert a menekülte­ket is mielőbb munkához akarjuk jut­tatni, a közvetítés rendszeressé tételéről gondoskodtam. Ehhez képest felkérem mindazokat akik bárminemű foglalkozás­ra alkalmas egyéneket keresnek, feltétele­ik megjelölése mellett ezt a városi katona­ügyosztályban jelentsék be. Nyíregyháza, 19Í6. szeptember hő 12-én. Balla Jenő, polgármester. Vasúti menetrend. Nyíregyházáról indul: Szerencs-felé reg. 7 1 0,* d. u. 4 0 8, este 9 1 6.** Debrecen-felé reggel 5ÍÍ, 7 2o, este 92!. Csap-felé reggel 6 5 8, d. u. 3 5 5.***** Mátészalka-felé este 8 4 5. Yásárosnamény-felé este 8 5 0. Polgár-felé este 622. Nylradony-felé este 7ü. Nyíregyházára érkezik: Szerencs-felől reg. 6 4 7,*** d. u. í 2 2, e. 832.**** Debrecen-felől reg. 6 3 5, d. u. 3 3 5, este 812. Csap-felől reggel 6 5 3, este 8E Mátészalka-felöl reggel 605. Yásárosnamény-felől reggel 6 3 0. Polgár-felől reggel 6 3 7. Hyíradony-felői reggel 6 5 1. * Budapestre induló gyorsvonathoz van csat­lakozása; Budapestre érkezik délután 1 óra 05 pkor. ** Budapestre induló személyvonathoz van csat­lakozása ; Budapestre érkezik reggel 6 óra 50 pkor. *** Budapestről jövő személyvonathoz van csat­lakozása; Budapestről indul éjjel 10 óra 05 perckor. **** B u ci apestről jövő gyorsvonathoz van csatla­kozás; Budapestről indul d. u. 2 órakor. *»»«* c s ati akozással Ungvár felé. — Kié lesz a bőr és mennyi az ára? Jó lesz vigyázni csizmára, cipőre, mert az «altruista» alapon létesült bőrközpont — még el sem kezdte működését, máris az­zal fenyeget, hogy kevés lesz a bőr, nem telik belőle csizma akárkinek. Az árakat a kivágásnál tényleg előálló hulladék és a kiszabási munka dijának megfelelő fi­gyelembevételével ez alábbiak szerint ál­lapította meg a kereskedelemügyi minisz­ter: 1. Szintalp táblákban és szeletekben (stráfok) hulladék nélkül kilogr.-kint: a) vache talpbőrből 17 kor.; b) cseres, há­romszor ültetett és bolcskortalpbőrből 18 kor. 56 fill. 2. Minta szerint kivágott (kistancolt) egész- és féltalp vagy felsősarokfolt szin­talpból kilogr.-kint: a) vache talpbőrből 18 kor.; b) cseres, háromszor ültetett és bocskortalpbőrből 19 kor. 50 fillér. 3. Sarokbőr és egyéb, minta szerint kivágott talpbőr nyak- és hasrészekből vagv más hulladékból kilogr.-kint 12 kor. 50 fifi. 4. Talpbélés minta szerint kivágva (kiglancolva) kilogr.-kint 19 kor. Az összes fajtáknál a bivalybőrből készültekért kg.­ként 2 korona 50 fillérrel alacsonyabb ár számítandó. — Papirkétkoronások feldarabolása. Az utóbbi időben sok szó esett a kétkoro­nás papir pénz feldarabolásáról. Legu­tóbb még arról értesítettük olvasóinkat, hogy beváltja ugyan az Osztrák-Magyar bank a két, illetve négyfelé vágott papir­kétkoronásokat, ellenben darabonként 10 fillér előállítási költséget von le beváltás esetén. Most arról értesíthetjük a közön­séget, hogy tekintettel a nagy aprópénz­hiányra, kivételesen és ideiglenesen, min­den levonás nélkül váltja be az Osztrák­Magyar bank a feldarabolt ócska kétkoro­násokat. Uj két koronások nem vágandók el, mert ez által a kincstár nagy károkat szenvedne, mig az ócska két koronásokat úgy is kivonják a forgalomból. Nehogy te­hát ok nélkül nagy károkat okozzunk a kincstárnak — amely esetleg a rendelet visszavonását eredményezné, — csak a legnagyobb szükség esetén és csak már elrongyolódott papir két koronásokat da­raboljunk fel. Tehát, ha csak elkerülhet­jük, ne rongáljuk, ne daraboljuk fel a két koronásokat. Az aprópénzhiánynak maga a közönség az oka, a mely érthetetlen okokból, az ezüst, sőt még a nikkel váltó­pénzt is, kivonta a forgalomból. Ha főleg a köznép — a ládafiában, gyümölcsözés nélkül felhalmozott apró-pénzt forgalom­ba hozná, a zavarok tüstént eltűnnének. Semmiesetre sem ártana azonban, ha az Osztrák-Magyar bank, német mintára, 1 koronás papírpénzt is hozna forgalomba. — Gyüjlsünk szilvamagvakat! A Had­segélyező hivatalhoz napról-napra érkez­nek be szilvamag-küldemények, bizonysá­gául annak, hogy az akció a közönség élénk érdeklődésével és nemes pártfogásá­val találkozik. A hivatalnak azonban a kellő eredmény eléréséhez nagyobb meny­nyiségü magvakra van szüksége, miért is nagyon fontos volna, hogy lehetőleg min­den háztartás s mindenki aki lekvár és pálinkafőzéssel foglalkozik, küldje be a magvakat a Hadsegélyző hivatalhoz. Sokan vannak, kiknek nem áll mód­jukban, hogy anyagilag rójják le háláju­kat a vitéz harcosok iránt, kik vérükkel védelmezik meg az itjhonmaradottakat, azok e semmi költségükbe nem kerülő csekély fáradsággal teljesíthetik legszebb kötelességüket! Nekik csekély fáradságot, az elesett hősök családjainak azonban je­lentékeny segítséget jelent az akció lelkes támogatása! A magvak összegyűjtésének és csomagolásának költségeit készségesen megtéríti a hivatal, 100 kg.-onként 8 (nyolc) koronával. Aki nem vesződhet a szállítás­sal, adja át az anyagot a község tanítójá­nak. A csomagokat a posta és a vasút díj­talanul szállítja, ha «gyógynövény> jel­zéssel vannak ellátva. Cím: Hadsegélyző hivatal, Budapest, V., Akadémia-utca 17. — A hadi-árvákért. A máriapócsi szent Bazilrend a vezetése alatt álló ifjú­sággal folyó év aug. 27-én a hadiárvák gyámolilására műkedvelő előadást rende­zett, mely alkalommal 200 K tiszta jövede­lem folyt be. Az előadás alkalmával felül­fizetlek, illetve jegyeiket megváltották a következők: Rózsa Lőrincz Nyírbátor, 75 K, Seregélly Nílus 30 K, Ruszinkó Emmá­iméi 20 K, Gergelyffy Dezső 6 K, Neumá­nyi Antal Kisléta, 5 K, Bojtsik Sebestyén 4 K, Legeza Tivadar 4 Ií, Maxim Atanáz 3 K, Dr. Altman Adolf 3 K, Vékey István 3 K, Jaszovszky Jánosné, Wirtzfeld Jenő­né, Pécely Sándor Kisléta, Gergelyffy Gyu­la, Drágos László és Garabuczi István 2—2 Ií, Bányai János Nyiregyháza, Melles Géza Nyiregyháza, Kis Lajos, Gogl Dezső Nyírbátor, Schmied Szaniszló Nyírbátor, Heizler Mihály Nyírbátor, Zsatkovics Dé­nes és László Mihály 1—1 Ií. Fogadják a nemes szívű adakozók az árvák nevében a leghálásabb honfiúi köszönetünket. — A tuberkulózis és az ellene való védekezés. A világháborúval kapcsolato­san egyre többen foglalkoznak a tüdővész nagyarányú elterjedésének jelentőségével és a védekezés fontosságával. Dr. Fried­rich Vilmos egyeteimr magántanár, főor­vos a fenti cimmel érdekes tanulmány­ban foglalkozik a tüdővész ellen való vé­dekezésnek problémájával és könnyen ért­hető módon magyarázza meg a tüdővész terjedésének okait és a védekezés leghat­hatósabb eszközeit. A tanulmánynak az a legnagyobb érdeme, hogy miután rámu­tatott az állam nagy kötelességeire, magát a lakosságot is kitanítja arra, hogy a lehe­tőséghez mérten hogyan védekezhetik leg­jobban a fertőzéstől. Természetes, hogy elsősorban a nép jólétének emelését s a lakásviszonyok javítását követeli a tüdő­vész terjedésének meggátlására. Ezek mel­lett a városi és megyei hatóságokat is fi­gyelmezteti arra, hogy a kezükbe adott hatalommal milyen sokat tehetnek a tü­dővész elhárítására. Ezért mindenképen figyelemre méltó a két íves tanulmány s helyes dolog volna, ha az arra illetékes hatóságok arról gondoskodnának, hogy a nép körében minél nagyobb körben el­terjedjen. Kapható a Népszava könyvke­reskedésben, VII., Erzsébet-körut 35., va­lamint minden könyvkereskedésben, — ára 24 fillér. 5ZINH/IZ' Szerda—Csütörtök Irodalmi esték. Miisoron a legnagyobb filmszenzáció AZ ALAGÚT Bernhard Kellermann az irodalomban példátlan sikert elért fantasztikus regénye: filmen 6 felvonásban. Rendezték és elő­adták Németország leghíresebb mérnökei és művészei. Előadások kezdete pont fél 9. Rendes helyárak!

Next

/
Oldalképek
Tartalom