Nyírvidék, 1916 (37. évfolyam, 1-104. szám)

1916-01-20 / 5. szám

6 5-ik szára JSÍYÍR1TIDÉK. 1916. január 20 Szeptember 2. Kasia ismét fekszik, az orvosok tüdő­bajtól tartanak. Virágokat küldtem be és ő remegő kézzel névjegyére csak azt irta: «Je vais mourér». A harctér közeledik, már csak ötven verst. A harctérre igyekező tartalékok ma gyakorlatoznak utoljára. — De dacára a rettentő sok embereinknek, az ellenség csak jönn... egyre... biztosan. Mi lesz, ha ide érnek és nekem itt kell hagynom Ka­siát ? Szeptember 8. Kasia nincs jobban, sőt napról-napra betegebb. Ma újból küldtem neki virágo­kat, kért, ne felejtsem el. Hát lehetne? Súgta bennem egy belső erő. Holnap itt kell hagynom őt. Mit hoz a jövő? Kasiát nem lehet in­nen elszállítani és az ellenséges csapatok bámulatos gyorsan közelednek. Vájjon lá­tom-e még valaha? És ha megtalálna hal­ni ? Akkor... akkor... a csatamezőn fogom keresni szenvedéseimtől a megváltást. Itt végeszakadt a feljegyzéseknek, a zászlós szomorúan tette le a naplót. Ki­sietett a szobából a park felé haladt, igye­kezett szétszórt gondolatait összeszedni. A gyermekkori álmaira gondolt, meg nem valósult és szertefoszlott terveire, em­beri boldogtalanságra, nagy tragédiákra, ennek a rettenetes háborúnak maga előtt lejátszódott és átélt borzalmaira, a hal­dokló hősökre, az özvegyekre és árvákra. Egy fordulónál több embert vesz ész­re, akik feléje közelednek, nehézkes lépé­sük elárulja, hogy súlyos terhet hoznak magukkal. A hordágyon egy haldokló orosz tiszt feküdt, az, akit az imént revolverével ő sebesített meg. A zászlós a sebesült felé hajlik... és önkénytelen mind a két kezé­vel a fejéhez kap, és mélyen megrendülve kétségbeesett zokogással borul ifjúkori ba­rátjára, Juszupovra. Fogoly. 31ihály. feHlM Vármegyei közlemények. A fémrekviráló bizottságok megalakítása. 29616-1915. K. A magy. kir. honvédelmi miniszter úr 13462—eln. 20/b—1915. számú rendelete alap­ján, a hadi célokra igénybevettnek kijelentett fémtárgyak átvételét eszközlő bizottságok meg­alakítása tárgyában. VÉGHATÁROZAT. A fent hivatkozott miniszteri rendelet 6. §. alapján a hadi célokra igénybevettnek kijelentett fémtárgyak átvételét eszközlendő bizottságokat Szabolcsvármegye területén járá­sonként a következőkép alakítom meg, illetőleg a fémátvételi bizottságok tagjául az alább meg­nevezetteket kérem fel. I, A dadai alsó járásban négy átvételi bizottság alakittatik. Elnöke mindegyiknek a járási főszolgabiró, tagja a katonai hatóság képviselője és az egyes bizottságok működési körébe tartozó községekből a következő ki­küldöttek : 1. Az első bizottságban Tiszalök székhelylyel: Tiszalök községből: Erdei Mihály. Büdszentmihály községből: Bagdy Lajos. Tiszabüd községből: Hudivrók János. Tiszaeszlár községből: Janyi Gábor. A bizottság szakértőjéül Neuvirth Bernát tiszalöki lakos, vaskereskedőt küldöm ki. 2. Másodili bizottságban Polgár székhelylyel: Polgár községből: Tanyi József, szak­értőül : Gibás Ferenc polgári lakos, gépészt küldöm ki. 3. Harmadik, bizottságban Báj székhellyel: Tiszaladány községből: Nagy Sándor. Tíszatardos községből: ifj. Szabó János. Csobaj községből: Tömös Ferenc. Báj községből: Bényei Sándor. Prügy községből: ifj. Szabó József. Taktakenéz községből: Tóth Lajos. Szakértőül Schlahta László gépész, tisza­ladányi lakost küldöm ki. 4. Negyedik bizottság Tiszadob székhelylyel: Tiszadob községből: Balogh Mihály. Tiszadada községből: Kovács Benjámin. Szakértőül: Princz Pál tiszadobi lakos, gépészt küldöm ki. II. A dadai felső járásban egy átvételi bizottság alakittatik Gáva szókhellyel: Elnökéül Pethő Antal gávai, szakértőül Papp Ferenc kenézlői lakost küldöm ki, tagja a katonai hatóság képviselője. A községek ré­széről pedig a következő kiküldöttek: Gáva községből: Andrássy Béla aljegyző. Vencsellő községből: Schmid Károly biró. líb„,cff 61: S á» dO T Tímár községből: Jármy Ferenc jegyző. Rakamaz községből: Ekker Mihály II. jegyző. Tiszanagyfalu községből: Bakó András biró. Zafkod 0 kÖZ St gbÖ1 : Virányi János jegyző. Vis községből: Bodnár János biró. Tíszabercel községből: Héthy Gusztáv jegyző. Paszab községből: Marossy Bertalan jegyző. Ibrány községből: Német János biró. Buj községből: Deme Mihály biró. III. A nyirbogdányi járásban egy átvételi bizottság alakittatik, elnökéül a járási főszolga­bírót, szakértőül Keszler Jakab kemecsei lakos, géplakatost küldöm ki. Tagja a katonai hatóság képviselője, a községek részéről pedig a köz­ségi jegyzők, mint kiküldöttek. IV. A kisvárdai járásban három átvételi bizottság alakittatik. Első bizottság Kisvárda székhelylyel: Elnökéül a járási főszolgabírót küldöm ki, tagja a katonai hatóság képviselője. Műkö­dési körébe eső községekből pedig a követ­kező kiküldöttek. Kisvárda községből: Kastaly Ferenc. Pap községből 1 Dudinszky Mihály. Jéke községből: Kruppa József Fényeslitke községből: Gyüre Lajos. Döge községből: Ölbey Béla. Rétközberencs községből: Kovács László, Komoró községből: Juhász Lajos. Szakértőül Major István kisvárdai lakost küldöm ki. Második bizottság Dombrád székhelylyel: Elnökéül Somogyi József dombrádi lakost kérem fel, tagja a katonai hatóság képviselője. A működése köréhez tartozó községekből a következő kiküldöttek: Dombrád községből: Kürthv Ferenc. Tiszakanyár községből: Vaiser Károly. Kékese községből: Pál Péter. Szabolcsveresmart községből: Kocsis Fe­rencz. Pátroha községből: Teremy Ferenc. Szakértőül Schiffer Sámuel kisvárdai la­kost küldöm ki. Harmadik bizottság Nyírkarász székhellyel: Elnökéül Darányi Ferenc nyirkarászi la­kost kérem fel, tagja a katonai hatóság kép­viselője A működési köréhez tartozó közsé­gekből a következő kiküldöttek: Nyírkarász községből: Bedeő Lajos. Ajak községből: Bartos László. Anarcs községből: Takács János. Nyírtas községből: Bérezik Árpád. Gyulaháza községből: Mikecz Mihály. Szakértőül Berkovics Elek kisvárdai la­kost küldöm ki. V. A tiszai járásban négy átvételi bi­zottság alakittatik. Elnökéül mindegyiknek a járási főszolga­bírót, szakértőül Szaniszló Gyula mándoki la­kost küldöm ki. Tagja a katonai hatóság kép­viselője és az egyes bizottságok működési kö­réhez tartozó községekbői a községi jegyzők mint kiküldöttek: 1. Az első bizottság székhelye: Eszeny, hozzátartoznak Eszeny, Szalóka, Tiszaágtelek. 2. A második bizottság székhetye Mándok, hozzátartoznak Mándok, Eperjeske, Tiszamo­gyorós, Ttszabezdéd, Tiszaszentmárton, Zsurk és Tuzsér községek 3 A harmadik bizottság székhelye Tor­nyospálca, hozzátartnznak Benk, Mezőladány, Tornyospálcza, Kopócsapáti, Révaranyos, Új­kenéz községek. 4. A negyedik bizottság székhelye Gyüre, hozzátartoznak: Gyüre, Gemzse, Kisvarsány, Nagyvarsány, Szabolcsbáka, Lövőpetri, Nyírlövő községek. VI. A ligetaljai járásban három fémátvé­teli bizottság alakittatik. Elnökéül mindegyiknek a járási főszolga­bírót küldöm ki. Tagja a katonai hatóság kép­viselője. Működési körükhöz tartozó községek­ből pedig a következő kiküldöttek : 1. Az első bizottságba melynek székhelye Nyiracsád: Nyiracsád községből: Szabó Mihály. Nyirábrány községből: P. Tark Sándor. Nyirmártonfalva községből: Steinhort Sándor. Szakértőül ifj. Babók János nyiracsádi lakost küldöm ki. 2. A második bizottságba melynek székhelye Nyiradony : Nyiradony községből : Gzirják János. Nyirmihálydi községből: Szilágyi Ferencz. Nyirgelse községből: Hetey Miklós. Szakértőül Sárkány Gyula nyiradonyi la­kost küldöm ki. 3. A harmadik bizottságba, melynek szék­helye Nyírlugos Nyirlugos községből: Korcsmár György, Nyírbéltek községből: JPenyige Sándor. E bizottság szakértőjéül Kabai Lajos nyirlugosi lakost küldöm ki VII. A nagykállói járásban egy témát­vételi bizottság alakittatik, melynek elnökéül a járási főszolgabírót, szakértőül pedig Nagy Dezső nagykállói lakost küldöm ki. Tagja a katonai hatóság képviselője, az érdekelt köz­ségek részéről pedig a következő kiküldöttek : Nagykálló községből: Ifj. Toka Sándor biró. Napkor községből: Simák Zoltán. Kállósemjén községből: Stépán Béla. Ujfehértó községből: Balogh Lajos. Balkány községből: Nagy József. Bököny községből: Csendes Mihály. Szakoly községből: Bakos Béla. Érpatak községből: Balogh Péter községi jegyzők. VIII: A nyirbátori járásban egy fémátvé­teli bizottság alakittatik, elnökéül a járási fő­szolgabírót, szakértőül Krámer Jakab nyirbá­tori lakost küldöm ki, tagja a katonai hatóság képviselője. Az érdekelt községek részéről pe­dig a következő kiküldöttek: Nyírbátor községből: Erdélyi Farkas. Nyirbogát községből: Kéky László. Encsencs községből: Bacsó Bertalan. Piricse községből: l „ . , 0, , Nyírpilis községből:/ Bal o^ h Sándo r' Kisléta községből: Pécely Sándor. Pócspetri községből: Füzesséry József. Máriapócs Községből: Kiss Lajos. Nyirgyulaj községből: Monszbarth Sándor; IX. A nyirbaktai járásban három fémát­vételi bizottság alakittatik. Első bizottság Nyirbakta székhellyel: Elnökéül Jóna László nyirbaktai lakost kérem fel. Tagja a katonai hatóság képviselője. Az alább felsorolt s működési körébe beosz­tott községekből a következő kiküldöttek:

Next

/
Oldalképek
Tartalom