Nyírvidék, 1916 (37. évfolyam, 1-104. szám)

1916-12-24 / 102. szám

102-ik szám. JÍYÍRYIDÉIC. 1916. december 24. 5 eddig, a győző (s itt már abszolút győzelmet . tételezünk tel) annyira ki lesz merülve ember­anyagban, hogy győzelmét kellőképen kiaknázni nem lesz képes, sőt tűrni lesz kénytelen, hogy minden a háború előtti mederben folyjon tovább. Képzeljük el például Franciaországot egy ötéves háború után nyolc milliónyi férfi veszteséggel. Mihez kezdene Franciaország mint győző? Okos államférfiúnak számolnia kell ezekkel a körülményekkel. Kétségtelen, hogy ennek a kérdésnek az eldöntésétől milliók élete függ, s épen ezért Lloyd George is érzi, vagv legalább is mondja, hogy érzi, ennek a rettenetes fele­lősségnek a súlyát, de ez a szempont, a vér­ontás megállítása, még nem dönti el a béke kérdését, mert akiknek eddig annyi millió ember­élet nyomja a lelkét, azok nem riadnak vissza az újabb millióktól sem. Csak az a kérdés, hogy az ántánt államok érdeke megkívánja-e azt, hogy a német militarizmus megsemmisité­seért újabb határtalan és az eddigiekből ítélv^, eredménytelen áldozatokat hozzanak? Mert a pirrhusi győzelem értéktelensége nem változott meg azóta, s azt Lloyd George is tudja, hogy többet ér egv ügyesen elvesztett háború, mint egy túlfizetett győzelem. Diogenes. A háború. (A «Nyírvidék» eredeti távirata.) Budapest, dec. 22 Hivatalos. Keleti harctér: Mackensen vezértábornagy hadcso­portja: Nem volt jelentős esemény. József főherceg vezérezredes hadse­reg arcvonala: A trantusel-völgy kél oldalán sikertelen ellenséges vállalkozások. Lipót bajor herceg vezértáboraagy hadsereg arcvonala: Német csapatok két ellenséges álláson keresztül Zvyzvnig törtek előre és zsák­mánnyal és foglyokkal térlek vissza. Olasz hadszintér: Délkeleti hadszintér: Nem volt lényeges esemény. Höfer altábornagy, a vezérkar főnökének helyetlese Berlin, dec. 22. Hivatalos. Nagyfőhadiszállás jelenti: Nyugati harctér: A tengerpart közelében a Somme te­rületen és a Maas keleti part ján a tüzérsé­gi tevékenység a délutáni órákban foko­zódott. Az Iser mellett elfogtunk egy belga őrséget. Keleti harciér: Lipót bajor herceg vezértábornagy arcvonala: A Duna mentén és a Stochod mellett az orosz tüzérségi tüz hosszabb időn át tarrtott. Két ellenséges század előretörését Rigától délkeletre — visszavertük. Zaloscetől északnyugatra német táma­dó csoportok behatoltak az oroszok két elől lévő állásábba és Zvyzyn faluba és négy aknavető szétrombolása után 34 fo­golylyal és két géppuskával tértek vissza. József főherceg vezérezredes arcvo­nala: Az ellenség éjszakai támadása a Csu­remer mellett, a Trotusul-völgvtől észak­ra meghiusult. Mackensen vezér tábornagy hadcso­portja: Nagy Oláhországban a helyzet nem változott. A dobrudzsai hadsereg előrehalad és 900 oroszt elfogott. A macedóniai arcvonalon: A Surme mellett járőrcsatározások. Ludendorf, :: első főszállásmesler. Ének Buddhához. Ráncos, sárga, napkeleti isten Buddha, mily csúf és vigyorgó a szád, Szeretlek már tizezer év óta, S szomorún, remegve tekintek reád. Óh, be csodás az örök Nirvána, Csodás mese ; a lélek vándorol, Csodás, hogy én, ki itt .zokogok ma, Már éltem egyszer, régen, valahol. Mi voltam már én? bús, keleti rém, Sárga, zöld, véres, csúfkezü és rút. Laktam Japánnak sárga tengerén És átéltem kínt, mámort és borút. Tűzköpő, rémes, mesekori sárkány, Féltek tőlem és áldoztak nekem, Évezrek múltak és a sárga napnak Ezer sugara megvívott velem. Vagy voltam lótusz, karcsú és fehér, Fehér, mint messze nyugaton a hó, De megtépett keletnek forro vihara És elnyelt mohón a zöldszemü tó. Voltam ember, égőszemü, sápadt, Vágytam a világon minden Szint és Szépet, De elfáradtam és korán meghaltam, Mert nagyon fájt, hogy oly rút és bús az élet. Hó Erzsébet. Hadikölcsön jegyzések. A nyíregyházi takarékpénztár egyesületnél: 100000 K Szabolcsvármegye közönsége, Sipos Emil Petneháza, dr. Klár András Nyir­egyháza. 40000 K Klár István Nyiregyháza. 25000 K Burger István Nyiregyháza '20000 K Kende Sándor Nyiregyháza, Zol­'tán Sándor Székely. 10000 K Gyureskó Jánosné, Auspitz Már­ton, Leitersdorfer Valér, Háuffel Lajos, Adami Pál, Gábor Jenő, Silberstein Ignác, Róth Fe­renc, Tabak Meier Nyiregyháza, Nagy Károly Kék, Goldetein Ignác Geszteréd (előző 10000 koronával együtt 20000 K) Glück Antal Nyir­bogdány (előző 5000 koronával együtt 15000 K) Kiss Mihályné Nyirjespuszta. 8000 K Kertész Béla Nagybu'yka. 7000 K ifj. Zomborszky Jánosné, Nyíregy­háza. 6000 K Bukovinszky András Nyiregyháza. 5000 K Bánszki Mihály, Barzó Piroska, Bálint János, özv. Csapkay Jenőné. Hrenkó József, Zomborszky János, Bónis Adollné, Nyír­egyházi fűszer és gyarmatáru r.-t. Nyiregyháza Dobránszki Antal Kótaj, Pliska József Beszte­recz, Békés Gyula Debreczen, dr. Gödény Sán­dor Nagykálló, Verpecz Bálint Kemecse. 4000 K Kleinmann Géza Nyiregyháza, Frischmann Bertalan Nagykálló, Kovács János, Fazekas Anna Nyiregyháza. 3400 K Henzsely József Kótaj. 3000 K Hankószky János, Jánószki József, Hornyi'f Ferenc, Bleich Ignác, Grosz Imré Nyiregyháza, Gyurcsány Mátyásné Kótaj, dr. Szilagyi Samu Budapest. 2400 K ifj. Gálik András Nyíregyháza. 2000 K Adami János, Skolnyik Mihályné, Garay József, Garaj János, Nagy András, István Pál, Szlovenszki József és neje, Paulusz János, Miskolczi József, Kálmán Károly mérnök, So­mogyi Gyula, Babicz István, Pristyák Jánosné, Miskolczi Mihály, Timkó Mihály, Marton és Tsa, Gunyecz János Szokol András, özv. Batta Ig­nácné, Orth. izr. hitközség, Adami József, id. Kovács Pál, Barzó József, Lőjek János, id. Sze­keres János, Babicz Pál, Racskó István, özv. Palicz Pálné, Majoros Károly, Gyurcsány Jó­zsefné, Franczel József, Csicsery János, Jónás Jánosné, Morauszki Pál, Herskovits Jenő, Asz­talos János, Nyiregyháza, Nviri László Nyirbakta, Tar Pál és Bayer Károlyné Kótaj, Szabó Ká­rolyné, Vadnay Ferencné, Grósz Simon. 1800 K Klein Irén, Lajos és Endre 1500 K Demján Ádám. 1100 K Lőjek Ilona. 1000 K Szmolár Mihály, Simkó Mihály, Kósa György, Mátray József, Vitószki János, Marcsek János, Smid János, Dankó János, Gyureskó Mihály, Nagy Sándor, Dolnics Mihály, Csapkay Ilonka, Zajácz István, Baksa Jolán, Weisz Teréz, Morauszki János, Weisz Jenő, Holecskó Mihály, Fábián Ferenc, Markó András, Grünstein Lajos, Frankfurt Adolf, Mócsán György, Hrubi János, Nagy Mihály, Piovarcs Gyula, Neufeld Hermán, id. Kovács Pál, Szilvásy Jó­zsef gk. tanitó, Gincsy Györgyné, Gyuris Já­nosné, Klein Hugó, Szugviczki József, Havasi Lajos, Funk Rózsi, Funk Blanka, özv. Hudák Pálné, Márlöldi János, Auspitz Blanka, Zán Márton, Gallasz József, Garaj András. Simkó Jánosné, Veczán József, Veczán Zsuzsánna, Veczán András, Kósa István, Kordován János, Breuer Aladár, Schwarczer Nándorné Nyíregy­háza, Orbán András, Jónás A'ndrás, Besák Pál, Nahalkó Jánosné, dr. Fodor Lajos, Hegedűs Ferenc, Verpecz Mariska. 800 K a Nyíregyházi ág. hitv. ev. főgim­názium ifjúsága. 700 K Jakab János. 650 K Nagyváthy Ferenc. 600 K Groska Zsuzsanna. 500 K Bocskay Ibolyka, Varga János, Bogár Péter Gábor, Fiedler Gyuláné, özv. Kazár Pálné, Stern Irén, Barnák Mihály, Laskay Péter, Hudák Mariska. 400 K Lippa Mihály tüzér. 300 K Csipő Elemér, Bencs János. Nagy Mihály. 200 K Főgimnáziumi Bessenyei-önképző­kör, Közs. polgári fiúiskola, Kovácsik László, Körmöczy Imre, Kozma Györgyné, Fried Már­kus, Kardos István, Nyíregyházi tanitóképző­int ifjúsági segitőegylete, Kótaji szőlői ókért, Rosenfeld Jakab 150 K Braun Sándor. 100 K Iván Mariska, Hriczkó András, Reisz Hermann, Baptista imaház, Debrődy János, Kohn Juda, Hőnig Antal, Hock Mihály, Braun Miklós, Goldstein Antal, Goldstein József, Gold­blatt Vilmos, ifj. Mészáros Gyula. 50 K Molnár István, Krieger Ilike, ifj. Varga László, Riskó János, Weishaus József. Ugy értesülünk, hogy a Nyíregyházi taka­rékpénztár* egyesületnél történt jegyzések összeg® a 4 millió koronát jóval túlhaladja. A Szabolcsi Hitelbanknál ujabban a követ­kezők jegyeztek: 200000 K N. N. 120000 K N. N. 100000 K Szabolcsvármegye közönsége. 78000 K özv. Tahy Miksáné. 50000 K Hegedűs Erzsébet. 35350 K Szabolcsvármegye árvaszéke. 30000 K Feldheim Emánuel földbirtokos ujabbi jegyzés, N. N. 20000 K Balázsy János Demecser, Klein Ignác Demecser, dr. Szentimrey Gábor Napkor, ujabbi jegyzés. 1Ü000 K N. N., N. N., Beer Sámuelné Ibrány, Kende Sándor, Glück Ignác cég, Fischer József és neje Vaja, Révész János Demecser, Szakolyi Ferenc Nyírpazony, Grósz Adolf é« fia Bernát Rakamaz. 5000 K Mihájlovits Alexandrine, Beer Lajos Ibrány, Hohe Vilmos. 4000 K dr. Spányi Géza. 3000 K Fried Lajos Nagyhalász. 2500 K Péchy Gyurka. 2000 K Turcsán József, Friedmann Test­vérek cég, N. N., Móricz József, Nyíregyházi izr. nőegylet, Hancz Mójsa Nagybocskó, ifj. Heringh Andor, Tahy Júlia. 1800 K Papp Erzsébet Beszterec. 1500 K Mócsán József. 1200 K Bencs Jánosné. 1000 Heringh Janka, Lipa András. 400 K Bartos József. 300 K Örvös János, Vojtovits Bertalan. 200 K Pradlik János, Huczman András. 100 K Olmann Mihály.

Next

/
Oldalképek
Tartalom