Nyírvidék, 1916 (37. évfolyam, 1-104. szám)

1916-12-10 / 98. szám

1916. december 10. JNRírvidék. 98-ik szám. 3 500 K Ruzsinszky György, Greksa Gyula Királytelek, Kovács János, Kéler Gyula, Pöppel Vilma Nyiregyháza, Kertész Kálmán Demecser. 400 K Marcsek György Nyiregyháza. 300 K Sarec Mihályné Nyiregyháza. 200 K özv. Smid Pálné Nyiregyháza, Kos­tyák András Nyiregyháza. 150 K Galló Tamás Nyiregyháza. 100 K Szomjas Lenke Orosz Kató részére. A Szabolcsi Hitelbanknál: 78600 K Büdszentmihályi Gazdasági és Ke­reskedelmi Bank, Büdszentmihály. 21800 K Balkányi Takarékpénztár Rész­vénytársaság, Balkány. 20000 K Feldheim Emánuel földbirtokos eddigi jegyzéseinek 150000 K-ra való kiegészi­tésekép, Mezey Vilmos, Zalkod. 10Ó00 K Feldmesser Lázár földbirtokos, Paszab, Dr Vadász Leóné, Windt Sámuel, Nap­kor, Hibján Ferenc, Fekete Jánosné, Dr. Hubay Pál, Kisjenő, E. L., Szönyi Jenő mérnök, Ko vács László, L. I, C. F.. Kandel Miklós, Ibrány. 8COO K Miklóssy István püspök. 6000 K Hugyaji leány egyház. 5000 K Benedikt Sándor, Blumberg József, Klein Géza vendéglős, K. I, Neumányi Antal, Kisléta eddigi jegyzésének 25000 K-ra való kiegészitésekép, Groszmann Margitka, Beszte­rec, özv. Groszmann Samuné. Beszterec, Pollák Imre, Beszterec, Pollák Ellus, Beszterec, Róth Ferenc, Glück Mór, Ref. Egyház, Nyiregyháza, Földes Márton. 4000 K Blech Lajosré, Freund Zsigmond, Klár Sándor. 2000 K Greksa Lajos, Királytelek, Dr. Fleg­mann Jenő, M N., Kovács Z. András, Debrő­bokor, Dr. Erdőhegyi Lajos, Hadabás Márton, Nyírpazony, Krizán Gyula és Mihály, Győry Sándor, Sóstó, Dr. Kausay Ödön, Füredi Vilmos. 1000 K Kovács Jánosné, Lakatos-bokor, Hlavnya Mihály, Rozsréti-szőllő, Hrenkó Mihály, Halmos-bokor, Kovács Mihályné, Lakatos-bokor. 800 K Pristyák Pálné, Felsősima. 500 K Polyák Mária, Beszterec. 300 K Gs. K. A Nyírvidéki takarékpénztárnál-. A Nyírvidéki takarékpénztár r.-t. az ötödik hadikölcsönből a saját értékpapír tárcája részére 100,000 koronát jegyzett. 80,000 K-t Megyery Istvánné sz Kornis Sarolta. 60,000 K-t H. I., 30,000 K-t N. N , és Z. S., 15,000 K-t T. S., 10,000 K-t Reichman József és neje, Z. B.. 6,000 K-t Klein Teréz, 5.000 K-t Megyery Géza, Láng Ernő, Ungár Géza, Nussenbaum Hermán, Fisch Jakab. özv. Csengery Károlyné, Stark Éliás, 4,000 K-t Frischmann Izrael. 2,000 K-t dr. Rosenberg Emil, dr. Hajós Sándor, dr- Ungár Barna, D. H, Hőnig Hermán, 1,000 K-t Pártos Jenő, Feldmesser Jakab, Krausz Lipót, Deutsch Samu, 500 K-t dr. Hajós Károly tart. főorvos a harc­térről, Rosenthal Gábor. 200 K-t Hoffer András. * - * A Nyíregyházi ált. hitelintézetnél: 6000 koronát jegyzett Drucker Henrik. 5000 koronát jegyeztek Fekete Gyula, Kupferstein József, Práger és Domány, Schwartz Ede, Hercz Pál, K., Hőnig Jenő, Deutsch Samu, dr. Kovács 'Miklós. 4000 koronát jegyzett Irsai Gusztáv. 2000 koronát jegyeztek dr. Bosenberg Emil, dr. Lefkovits Ernő, Istványi Rezső, Glück Mór, Ertsei Béla, Róth Ferenc. Krámer Sándorné dr. Krómy Károly, H. G.. Paulik János. 1000 K Klein Sámuel. 600 K Szamuely Jakab, Koska Jánosné. 500 K Hirsch-egylet. 300 K Remetzky Erzsébet. 200 K Czell Katalin. 500 K Tomcsik Józsefné. 200 K Lakatos Viktor. 100 K Gsengeri Géza. A Kemecsei takarékpénztár r.-t.-nál: 20000 koronát jegyeztek dr. Kiss Ferencné Kemecse, Lichtman Gáspár Nagyhalász. 15000 K Nyárády Mihály Kék. 10000 K Engel Jenő Nagyhalász, Fried Sándor Nagyhalász. 8000 K a Kemecsei vereskereszt egylet - és 2000 K Mezőssy László főszolgabíró Kemecse. 7000 K dr. Pollatsek Sándor Kemecse, 5000 K Linden­feld Hermán Kemecse, Kiss Lajos a harctérről, Szitha Miklós Kemecse, Gálik János Nagyhalász, Hagymási András Nagyhalász, Baraksó Imre Nagyhalász. 3000 K Mikecz Pál Kemecse, Tatár Miklós Kék, ifj. Nagy Antal Kemecse 2000 K Róth Farkas Kemecse, Balogh Antal Nagyhalász, Hagymásy József Nagyhalász. 1000 K Ladányi Gábor Kemecse, Grósz Mór Tiszarád, Nyerges József Kemecse, Krausz Jákób Kemecse, Bozóky László Kemecse. Bozóky Lászlóné Kemecse, Német Antal Nagyhalász, Hagymásy Albert Nagyhalász, Veres Imre Kék. 1200 K id. Ónodi János Kemecse, 800 K Nyerges Antal Kemecse, 300 K id "Foják Mihály Ibrány, Ungrádi Györgyné Kemecse. 100 K Kekes József. • A Büdszentmihályi takarékpénztárnál: 5000 koronát jegyzett Tóth Zsigmond, 1000 K Cs. Virág Sándor, Kiss M., Bodnár Sándorné, Szabó F. Károly. 600 K Agod Lajos. 500 K id. Sári P. Gábor. " 200 K özv. Bodnár Istvánné, Mándi Gábor 100 K Vajda Zsófia ÚJDONSÁGOK. — Ágoston Péler Nyíregyházán. A Szabad Liceum meghívására dr. Ágoston Péter nagyváradi jogakadémiai tanár, a jeles szociológus dec. 20-án délután fél 6 órakor a főgimnázium dísztermében elő­adási fog tartani Középeurópáról. Másnap 21-én, a Feministák Egyesületének a meg­hívására A szépről, a jóról fog előadni. Belépődíj 50 fillér. — A Szabolcsi Hiteibank az ötödik ha­dikölcsönből saját értékpapír tárcája részére 200,000 K-át jegyyett. Itt emiitjük meg, hogy a Szabolcsi Hitelbank első kimutatásában sze­repelő 100,000 K-át Pethő Bálint és neje Déry Amália együttesen jegyezték. — Halálozás. Súlyos csapás érte Kauzsay Tibor vármegyei gazdasági felügyelőnket, apósa elhunytával. A halátesetről a család a követ­kező gyászjelentést adta ki: özv. Temesváry Jánosné szül. Lázár Anna úgy a maga, mint gyermekei: 'temesváry Gerö s neje Pap Ilus, uzoni Temesváry Izabella férje Kauzsay Tibor s gyermekeik ; Bellus és Tibor, Temesváry János harctéren levő m. kir, honvéd huszárfőhadnagy, valamint özv. Temesváry Gergelyné szül. Lázár Juliánná mint sógornő, testvérei és a nagyszá­mú rokonság nevében is jelentik: uzoni Temesváry Ján smk nagybirtokos, Háromszék varmegyé törvényhatósági bizottsági tagja, az erdélyi róm. kath. státus választmányi tagja s egyházmegyei tőgondnok stb. élte 83-ik évében, hosszas szen­vedés és a halotti szentségek felvétele után, f. évi december hó 6-án Nyíregyházán, az llrban cséndes elhunytát. A boldogult hűlt te­teme f. évi december hó 9-én délelőtt 11 óra­kor fog a Deák Ferenc-utcaí 28. sz. gyászház­ban, a róm. kath. egyház szertartása szerint beszenteltetni s ideiglenesen Nyíregyházán az északi temetőbe eltemettetni, amig alkalmas időben az uzoni családi sírboltba véglegesen elhelyezhető lesz Az engesztelő szent miseál­dozat f. hó 11-én, délelőtt 9 órakor fog lelke üdvéért a nyíregyházai róm. kath, templomban az Egek Urának bemutattatni. Nyiregyháza. 1916 december 6-án. Adj Uram örök nyugo­dalmat Neki, És az elenyészhetlen örök vilá­gosság fényeskedjék Neki! Hymen. Garay, Mariska és Miller János honvéd főhadnagy jegyesek. — Az erdélyiek köszönete. A Visen tartózkodó erdélyi menekültek hazauta­zásuk alkalmával ugy a jegyző urnák, — mint az egész község lakosságának hálás köszönetei mondanak a szíves hazafias vendégszeretetért és ellátásért, mellyel a menekülteket fogadták és otl tartózkodá­suk ideje alatt körülvették. Az erdélyi menekültek nevében Szé­kely Józsefné, Farkas Istvánné Gyergyó­csomafalvi, Berecz Ferencné, Berecz Já­nnosné Gyergyószentmiklósi lakosok. — Uj bankjegyek. Az uj 50 koronás bankjegyek e hó 18-án, az egy, koronás bankjegyek pedig e hó 21-én kerülnek for­galomba. — Halálozás. Literáti Máthé László v. orsz. gyül. képviselő, a beregmegyei független­ségi part elnöke, földbirtokos, törvényhatósági bizottsági tag, takarékpénztári igazgató stb. stb. december hó 4-ikén, életének 59-ik s boldog házasságának 31-ik évében, Budapesten várat­lanul elhunyt, — Az Erzsébet árvaház karácsonyfá­jára adományoztak: Imre Jánnosné 10 K, Tomasovszky Lászlóné 10, Zucker Hen­rikné 40, N. N. 10, özv. Palicz Lajosné 10, di-. Flegmann Sándorné 20, Gál Erzsike 5, Tahy Miksáné 5, özv. Korányi Imréné 5, és Karabélyos Péterné 10 koronát. Fogad­jak ér le hálás köszönetemet, özv. Básthy Barnáné nőegyleti elnök. — Karácsony a harctéren. A harctéri katonák megajándékozására indult moz­galom, a Hadsegélyző Hivatal és a Vörös r kereszt együttes akciója a legszebb ered­ményeket igéri. Pénzintézetek, vármegyei és községi hatóságok, egyházak, iskolák, a vidéki Vöröskereszt fiókok nemes vetél 1 kedéssel küldik adományaikat és remél­hető, hogy példájukat egyre többen kö­velik. A katonák karácsonyi ajádékainak csomagolása is megkezdődött és nagy ap­parátussal folyik. Adományok a karácso­nyi szeretet adományok 8880. sz. csekk­számlájára küldendők az együttes vezető­séghez, Hadsegélyző Hivatal, V. Akadémia utca 17. sz. — Pénzintézetek vasárnapi munkaszü nete. A debreceni kereskedelmi és ipar­kamara felhívja a pénzintézetek figyel­mét a kereskedelemügyi m. kir. miniszter 84735. sz. rendeletére, mely megenngedi, hogy a bankok és pénzintézetek 1916. év november 23 és december 22 között va­sárnapokon pénztáraikat nyitva tarthas­sák és hivatalaikban akadálytalanul dol­gozgassanak. — Értesilés. Postatakarékpénztári be­tétkönyv, vagy készpénzfizetés mellett ha­dikölcsönjegyzések a nyíregyházi 1. sz. postahivatal főnökénél egész napon át esz­közölhetők. — Nem lehet csomagokat küldeni a hadifoglyoknak. A nyíregyházi postafőnökség közli: A svéd és németalföldi közvetitőszolgá­lat ideiglenes szünetelése miatt december 6-tól bezárólag 24 ig hadifoglyoknak és internáltak­nak ellenséges külföldre szóló csomagokat nem vesz föl a nyíregyházi posta. — Elkobzott élelmiszerek. A kézi pod­gyászok ellenőriztetésével üdvös intézkedést honosított meg a miniszter, mert csupán Nyír­egyházán naponta átlagban többet koboznak el 50 kilogramm élelmiszernél. Tulnyomólag cuk­rot akarnak városunkból kilopni, de bab, kása, kávé, borsó is bőven akad. A legnagyobb meny­nyiséget egy ujfehértói lakos akrta kivinni, aki 97 kiló cukrot csomagolt be több bőröndbe. Ne vegyen addig kész nagyváfasztéku divatos és olcsó áruiról meg nem győződött. Luther-utca 5. szám.

Next

/
Oldalképek
Tartalom