Nyírvidék, 1916 (37. évfolyam, 1-104. szám)

1916-10-26 / 85. szám

6 85-ik szám JNRÍRVmÉK' 1916. október 26 Akinek beszolgáltatandó készlete 25 kilog­rammnál nagyobb sulyu, készletét közvetlenül a kassai hadifogoly megfigyelő állomásnak is beküldheti, azonban a beküldés megtörténtét a városi katonaügyosztályban a folyó hó 31-ig bejelenteni köteles. A kenderzsineg készletekért, az ilyen zsi­neget előállítóknak (gyárosoknak) kilogrammon­ként 8 K 51 f., másoknak 9 K 51 fillér fize­tési dijat utal ki a katonai parancsnokság had­bíztossága postatakarékpénztár utján Aki ezen felhívásnak eleget nem tesz, amenyiben cselekménye súlyosabb büntető ren­delkezés alá nem esik, kihágást követ el és két hónapig terjedhető elzárással és hatszáz koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő. Nyiregyháza, 1916. október hó 24. Balla Jenő 541-1-1 polgármester. Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos : JÓBA ELEK. A közönség köréből* A .,Nyirvidéh' í Tekintetes Szerkesztőségének Nyiregyháza Szives közlés céljából van szerencsém tisztelettel arról értesíteni, hogy az ibrányi gazdaközönség a községi kondás részére 3000 (háromezer) korona évi készpénz fizetést sza­vazott meg az 1917. évre. Minthogy azonban nem igen hajlandó az állást a jövő évben elfoglalni, mert eddig állítólag több jövedelme volt; megtettem a lépéseket arra nézve, hogy — ha esetleg a fenti állásra pályázat hirdettetik — arra kezdő okleveles tanítók is pályáz­hassanak. Kiváló tiszteletem nyilvánítása mellett Ibrány, 1916. okt. 22. Hornyik János, tanító. Szerdán-Csütörtökön legjobb vígjátéka Sose megyek férjhez! A Franz Hoffer művész sorozatból: A REMETE. Dr. Berend Miklós hadiönkéntes honvédtörzsorvos Harctéri naplója •MM Adatok a magyar honvédség, fő­kép az 5. honv. huszárezred tör­ténetéből. Sennyei József honv. tüzérföhadn. rajzaival. Ára 6 K Kapható lapunk kiadóhivatalában. A Apré Mrdefések. r.eeriobh a Hoffms.an-féle pörkölt ká^ó. 37-?-3 Kosár és egyébb fonásra alkalmas fűz vessző nagy mennyiségben eladó. iWidéry mérnöknél Nyiregyháza, Kó­taji-utca 36. sz. 93—1—3 Elad6 szőlő. A Sóstói-út 47. számú, az Ószöllő-utcára (156. szám) átnyúló, villateleknek megfelelő szőlő eladó. Értekezhetni Körte-utca 5. szám alatt a tulajdonosnál. Veszek egy kisebb kihuzós ebédlő-asztalt. Cim a kiadóban. 98-1-1 Eladó Egy 18 m. hosszú & m. széles kazal buzaszalma (takarmány). Értekezhetni lehet: Palicz Pálnál Debreceni-ut 3. 97-3-1 Boros h»rdft 500 hektó használt rendbe­hozott kijavított állapotban 100 literestől 800 lite­resig. Uj és használt káposztás kádak és hordók kaphatók hordógyáramban. Báró Györffy Miklós, Debrecen Nap-utca 4 sz. 96-5-1 Felhívás a burgonyatermelőkhöz! A Budapesti Országos Közvetítő Iroda, Bónta Mór helybeli kereskedőt az alábbi kör­zetbe főbizományosul nevezte ki. Felhivatnak tehát az e körzetbe tartozó termelők, hogy burgonya feleslegüket legkésőbb október hó 30-ig a nevezett föbizományosnál (Nyíregyházán, Nagytakarék-palota, telefon 363.) jelentsék be, mivel a maximális áron felül métermázsánkénti 2 korona prémiumban csak ez esetben ré­szesülnek. Nevezett bizományos körzete: Nyiregyháza város, az összes hozzátartozó tanyák, Nyirpazony. Nyírtura, Oros, Napkor, Nagykálló, Kállósemjén, Máriapócs, Pócspetri, Kisléta, Balkány, Biri, Szakoly és Abapuszta. Az e körzetbe tartozó kisgazdák Bónis Mórnak a következő albizonyosainál jelentsék be feleslegeiket: Nagykállcból és Biriből Snicler Bernátnál Nagykálióban. Balkánvból, Abapusztáról és Sza­kolyból lt«-icüin»nn Vilmosnál, Balkányban. Kállósemjénből Weisz Mórnál, Kállósemjénben. Máriapócsról Klein Dávidnál, Máriapócson. Pócspetriből Grósz Mórnál, Pócspetri ben. Kis­létáról Nciifeld Mártonnál, lvíslétán. Napkorról Frenkol Ábrahámnál, Napkoron, Nvirpazony­ból. Nyírturáról és Orosról BOnsa Mor föbizo­mányosnál, Nyíregyházán. 546-?-l 40 éves, jó bizonyítványokkal biró, kiszuperált katona, azdatiszt, ki szakszerűen és önállóan tud gazdálkodni, állást keres. Rotschiíd Izidor (Szinetar Albertnél) Kállósemjén, Mohos-tanya. 539-2-1 Eladó motor. Nyersolajmotor, 4 üteraü, 14 lóerejü szíjjal eladó. Cim a kiadóban. 538M0 Üzemben megtekinthető. Mindenféle speciális uj talajmivelőgépek, Melichár és másféle sorvetőgépek, arató- és fükaszállógépek, stb. gazdasági gépek, raktáron kaphatók; — valamint csere utján vett használt motorok, lokomobilok, cséplőgépek és elevátorok előnyösen beszerezhetők: l (J2-?-l Lichtmann (Lukács) Vilmos gépkereskedésében Nyíregyházán, Síéchenyi'tér 3. Telefonszám 201. Aprómarha vész ellen számtalan gazdaságban teljes sikerrel használt szer. 1 üveg ára 1 korona. Sertés táp-por Rendszeresen adva a sertésnek, azt min­den betegséggel szemben ellentállóbbá teszi, étvágyát növeli s annak fejlődését feltűnően elősegíti. Egy adag ára 1 K. Kapható a '"wiir"" Nyíregyházán, Bessenyei-tér 15. sz. 500—10 1 Krisch Károly cserépkályha nagyraktára Debrecen, Hunyadi-u.13. Telefon 12-18. Raktáron tartom a legtűzállóbb bel és külföldi cserép kályhákat takarék tűzhelyeket és kandallót. El­vállalok átalakításokat és javításo­kat, is — Kályháimmal a müncheni fűtőtechnikai intézetben tanult leg­praktikusabb fűtőszerkezettel látom el, amellyel nagy mennyiségű lűtő anyagot takarítunk meg. 532-10-1 o OtSi (uq a-W JBaí íaj jna ü-í V.iffi arai »sa 5 ij | Ezüst-érernmel és díszoklevéllel kitüntetve I GABULYA MIHÁLY { I villanyeröre berendezett ruhafestő, vegy- I I tisztiió, gőzmosó és plissérozó intézete, S | Nyíregyhaza, Vay Ádam-u. 13. | - g I I I X I I | Ruhákat vegyileg tisztit. i Gyászruhákat 12 óra alaít fest. 1 Gallér és kézelőket 5 nap alatt mos, | Többféle nagyságban álló és fekvő piissé­I ket 1—2 óra alaít piisséroz, 303 | X X 1 Telefon szám 248. I f ISÍWRIWaaMlaíW^WBtliWMMSaK® Nyomatott Jóba Elek laptulajdoncs könyvnyomdájában Nyíregyházán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom