Nyírvidék, 1916 (37. évfolyam, 1-104. szám)

1916-10-01 / 78. szám

JSímviöÉK 1916. október 1. Szabolosvármegyei Rozs. és Körj. Egyesület. Hirdetmény. Az oláh rablók betörése miatt, Sza­bolcsvármegye területére menekült köz­ségi és körjegyzők közül egyet teljes el­látás és azonfelül havi 140 kor. fizetés mellett azonnal el tudok helyezni. Sze­retettel kérem a netalán jelentkező kar­társakat, hogy hozzám fordulni szivesked­jenek. Gyüre, 1916. szept. 27. Tóth József, a Szabolcsvármegyei jegyzőegyesület elnöke. — Ingyen orvosi rendelő. A feminis­ták egyesületének ingyen orvosi rendelője tegnap szombaton délután megnyílt; ÚJDONSÁGOK. Október 6. Meghívó. Szives tudomására hozom városunk mt. hazafias közönségének, hogymint más években, ez idén is hazafias emlékünne­pélyt tartunk a helybeli evang. templom­ban az aradi vértanúk emlékére. Az istentisztelet október 6-ikán, pén­teken d. e. 10 órakor kezdődik. Oltári imát ez alkalommal Paulik János ev. lel­kész fog mondani. Ezen istentiszteletre a városunkban székelő összes egyházakai, összes hivata­lokat, testületeket és társaságokat, vala­mint városunk minden rendű és rangú polgárait s a városunkban tartózkodó er­délyi menekülteket a legnagyobb szeretet­tel és hazafias rokonérzéssel ez uton is meghivom. A mai nehéz és válságos napok kivánatossá teszik, hogy minél több ájta­tos lélek buzgó fohásza fonódjék egybe s zörgessen hitteljesen az isteni kegyelem ajtaján. Nyiregyháza, 1916. oki. 1. Paulik János e. igazgató-lelkész. — Megyegyülés. Szabolcsvármegye törvényhatósági bizottsága a folyó év ok­tóber hó 10-dik napján délelőtt 10 órakor a vármegyeháza nagytermében tartja őszi rendes közgyűlését, melyre a tárgysoro­zatot ma küldték széjjel. — Az 1866—1871. évi népfelkelők be­vonulásának elhalasztása. A Ill-ik pót­szemlén alkalmasnak tálát és október hó 2-ára behívott 1866—1871. évi születésű népfölkelők bevonulása egyenlőre elha­lasztatott, azonban későbbi behívásra ké­szen kell lenniök. — A főgimnázium megnyitó ünnepe. Szombaton d. e. 9 órakor 4 hónapi szün­idő után ismét megnyiltak az ev. főgimn. kapui. A harmadik háborús tanévet Ador­ján Ferenc főgimnáziumi tanár áhitalos imával kezdte meg, melyben erőért és ki­tartásért folyamodott az Egek Urához, hogy a súlyos időkben mindenki kettő­zött erővel végezze nehéz kötelességét. — Majd dr. Vietórisz József főgimnáziumi igazgató üdvözölte a megjelenteket cs len­dületes szavakkal buzdította az ifjúságot. Különösen kiemelte, hogy az Erdélyből ide menekült ifjakat testvéri szeretettel karolják föl és mindenképen könnyítse­nek súlyos helyzetükön. A himnusz buzgó eléneklésével véget iért ja komoly ünnepély. Reméljük, hogy városunkban a tanitást ebben az évben nem fogja megzavarni a világháború és kívánjuk, hogy ez legyen az utolsó háborús tanesztendő. — Könyörgő körmenet indul a bé­kéért október 8-án, külön vonaton Mária­pócsra Énekes János prépost veze­tése alatt. Bővebbel a róm. kath. plébá­nián. — Pröhle Vilmos dr. egyetemi tanár, országos hírű nyelvtudós távozása alkal­mából, a Turáni-Kör vezetősége, — aki a kör alapító titkárját veszti el Pröhle távozásával — társas vacsorát rendezett szombaton este a Korona szálló nagyter­mében. — Megjött a dijnokok 300 koronás segélye a vármegyéhez s igy pár napon belül hozzájutnak ehez a háborús pótlék­hoz azok is, akik a legutóbbi folyósítás óta szereztek igényt rá. — Nyilvános nyugtázás. A marostor­da-vármegyei menekült tanítók részére adakoztak: Enyedy Irén Nyiradony, 20 K, Kemecsei ref. tanítótestület 15 K, Zsol­dos Ferencz Vencsellő, 5 K, Szolyvay Gy. Bököny, 10 K, Halka Mihály Komoró, 4 K, a nyiregyházi róm. kath. tanítótestület 55 K és pedig: Orsovszky Gyula 10 K, Kubik Bóza, Fekete István, Orsovszky Mariska, Józsa Rózsa, Kovács János, Leskó Sándor, Sefcsik Piroska, Jáger Péter, Tóth Mária 5—5 K. Eddig összegyűlt: 269 K. A testvéri szívből jövő nemes adományokért hálás köszönet. Kubacska István gyüjtőbizott­sági elnök. Nyiregyháza, Kürt-utca 7. — Fölemelt postadíjak. A hivatalos lap vasárnapi száma fogja közölni a ke­reskedelemügyi miniszter rendeletét a postai díjszabás megváltoztatásáról. — Ugy a belföldi forgalomban, mint az Ausztriával és a Németországgal való for­galomban drágább díjszabást állapit meg a rendelet. A levél bérmentesítési dija a belföldön a távolsági forgalomban busz grammig 15 fillér, minden további busz grammért 5 féllér. A levéllel egyenlő díj­szabás alá esik a zárt levelezőlap A ren­des postabélyeg nyomással ellátott le­velezőlap dija az eddigi 5 fillér helyett 8 fillér, minden más levelezőlapot 10 fil­lérrel kell bérmentesíteni. A nyomtatvány dija a belföldi forgalomban 10 grammig 2 fillér, minden más nyomtatvány dija 50 grammonként 3 fillér. A nyomtatvány leg magasabb súlya 2000 gramm. Az üzleti papir bérmentesítési dija 50 grammon­ként 5 fillér. Az ajánlási dij mindenféle forgalomban 25 fillér. A pénzeslevelek legkisebb dija 60 fillér és frankó kény­szer alá esnek. A csomag dija értéknyil­vánitás nélkül 5 kilogrammig 70 fillér, 10 kilogrammig 150 fillér, 15 kilogrammig 250 fillér, 20 kilogrammig 350 fillér. Ez a díjszabás csak a belföldre áll. Ausztri­ába és Boszniába 5 kilogrammig 80 fil­lérrel, Németországba 5 kilogrammig 1 koronával kell tehermentesíteni a cso­magokat. Az értéknyilvánitással ellátott csomagért a sulydijon fölül értékdij is jár. A postautalvány dija a belföldön 10 koronáig 15 fillér, azon felül a dij 15 fillér alapdíjból és az utalvány összegé­nek minden 50 koronája, vagy ennek tö­redéke után 5 fillér alapdíjból alakul. Németországba szóló utalványokért a dij 50 koronánként 25 fillér. Az uj tarifa ok­tóber 1-én lép életbe. — A menekülteknek, a román betörés következtében Erdélyből menekülni kény­szerült székely testvéreink felsegélésére szeptember hó 29-éig a következő adomá­nyok érkeztek a vármegye alispáni hiva­talához: 20.000 koronát utalt ki a xn. kir. bel­ügyminiszter úr az Est » napilap ily célra rendelkezésére bocsátott gyűjtéséből. 78-ik szám. 3 2000—2000 koronát adtak N. N. föld­birtokos és a Nyiregyházi Takarékpénztár Egyesület. 300—300 koronát adtak: Fisch Lajos nyírcsászári és Szabó Károly, Nagyhalász, Szabó István pénzügyi szemlész gyüjtő­iven Tiszalök. 200—200 koronái adtak: id. Miklós Bé­la Kisrozvágy és Weinberger Samu Gyu­laháza. 100—100 koronát adlak: a Blau és Reich cég Nyiregyháza, a Práger és Do­mány cég Nyiregyháza, Burger János Nyirpazony, Heuífel Lajos Nyiregyháza, Jármy Menyhért Kótaj, Csanak János Debreczen, Kovács László Nyiregyháza. 50—50 koronát adtak: Kreisler Simon Nyiregyháza, Glück Dezső Nyíregyháza, Dr. Szesztay Zoltán Nyiregyháza. 40—40 koronát adtak: Schwartz Jenő Nyiregyháza, Dr. Dohnál József Nyiregy­háza. 20—20 koronát adtak: ElöljáróságTi­szaberczel, Guthy József Tornyospálcza. 10—10 koronát adtak: Hitelszövetke­zet Levelek, Dr. Kausay Ödön Nyiregy­háza, Veress Sándor Dombrád. Ezek szerint begyült eddig 26200 K„ azaz huszonhatezerkettőszáz korona. — A sertések ára alábbszáll. Nemcsak a szarvasmarhák ára mutat csekély esést, hanem a sertések ára is kezd alább szálla­ni. Zemplén vármegye területén legutóbb tartott vásárokon hízott sertéseket lehe­tett vásárolni élősúlyban kilónkint 5 ko­ronával. Ugy mondják, hogy ez az ár még alább fog szállani. A hizlalók nem rendel­keznek annyi kukoricával, hogy, az állatok etetését hosszan kibírják. Amint elfogy a takarmány, elfogy a kiikorica, az állatokat el kell adni s ha nagyobb tömegek kerül­nek egyszerre piacra, esnek az árak. A mérsékelt áresés nem helyi, hanem orszá­gos jelenség s igy remélhető, hogy e te­kintetbe valamelyest talán majd javulni fog a helyzet; de csak talán, mert a mos­tani viszonyok nagyon változók s bizony­talanok. Sohase tudhatni előre, hogy mii hoz a holnap. — A nyiregyházi takarékpénztár egye­sület közhírré teszi, hogy az erdélyi me­nekültek részére a «Pénzintézeti központ* megbízásából a hadműveletek folytán székhelyüket elhagyni kényszerült pénz­intézetek betétikönyveire előlegeket min­den dij felszámítása nélkül folyósít. Akik tehát ilyen előlegeket felvenni óhajtanak, jelentkezzenek a rendes pénztári óráka­latt az intézet helyiségében. — Egykoronás bankjegyekre van — szükség. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara fölterjesztéssel fordult a ke­reskedelmi és pénzügyminiszterekhez, va­lamint a miniszterelnökhöz, amelyben elő­adta, hogy az egykoronás érmeknek a for­galomból való eltűnése az üzleti életben már is igen érezhető hátrányokat szült. A beadvány részletesen kifejti a helyzetnek valutáris és forgalmi szempontból való hátrányos következményeit, utal a visz­szaélések lehetőségére s végül arra a kö­vetkeztetésekre jut, hogy a bajok orvoslá­sa végett sürgős szükség volna egykoronás bankjegyek kibocsátására. A debreceni iparkamara szintén tett felterjesztést ily irányban. Hirdetmény. A Nyírvidéki Takarékpénztár r. t., Nyíregyháza, Vay Adám-u. 7., a Pénzin­tézeti Központ megbízásából és nevében értesiti mindazokat az erdélyi menekül­teket, kik ideiglenesen Szabolcs várme­gyében tartózkodnak, hogy amennyiben erdélyi pénzintézetekbeli betétkönyvük van, azoknak letétbe helyezése mellett, kellő igazolással a szükségnek megfelelő

Next

/
Oldalképek
Tartalom