Nyírvidék, 1916 (37. évfolyam, 1-104. szám)

1916-08-27 / 68. szám

2 68-ik szám. JStYÍRVIDÉK 1916. augusztus 27. A vasutas szövetség Otthona. A Magyar Szent Korona Országai Vas­utas szövetsége Nyíregyházi Kerülete, aug. hó 20-án tekintettel a háború hozta körül­ményekre, egész csendben, családias ünne­pély keretén belül adta át rendeltetésének a Magyar Szent Korona Országai Vasutas Szö­vetsége Nyíregyházi Kerületének «Otthonát». Ez az «Otthon» a szövetség első saját «Otthona.» Nehéz fárasztó munka és küzdel­mes akarat eredménye. Évekkel ezelőtt vetődött fel az eszme, a kerület vasutas alkalmazottai körében, hogy a szövetség tagdijait egy szűkebb kör ben egyesítsék és minden kényelmet biztosi­tó, családias jellegű társalgó helyiséggel az összetartást még jobban biztosítsák és egy­más gyámolitására egy közhelyről gondos­kodjanak. Hosszas vajúdás után az eszme testté vált. Az Ér folyó partján áll a szerény, de kényelmes Otthon, hogy büszkén hirdesse a vasutasok összetartását és az összetartás­ban rejlő erőt. Az Otthon falai között pedig a vasutas tikkasztó munkája után enyhe pihenést ta­lál, ahol ártatlan szórakozással tölti el sza­bad idejét. Vendégszobái az átutazó vasutasoknak ad kényelmes biztos szállást. Tanácskozó termében tanácskoznak majd az összes vasutasok jólétéért és jogos érdekeiért. Jótékonyság gyakorlását is fokozatosan mozdíthatják elő saját Otthonukban. A jó­tékonyságot kiterjesztik a vidéki vasutasok gyermekeire is, mert az Otthon falai között a gyermekeket is várja a barátságos meleg gyülhely. Ott kapnak a vidéki vasutasok gyerekei egyszerű de tápláló reggelit, ott gyűlnek össze, onnan mennek az iskoláikba és az iskolából oda térnek vissza pihenni és onnan utaznak ki a vidékre családjok körébe igy tehát nem kell mint eddig az utcán és várótermekben ácsorogniok és a vonatok in­dulásait bevárni. A tagok szórakozásáról is bőven van gondoskodva, Kényelmes olvasó terem, já­tékszoba áll a tagok rendelkezésére. A maj­dan parkírozandó udvarban kuglizó szóra­koztathatja a tagokat. Hálószobájában kényelmes családias ott­hont találnak az átutazó tagtársak. A meg­nyitó ünnepély a közgyűlés keretén belől folyt le. Az ünnepély után megtartott tisztújító gyűlésen a tisztikar választása nagy lelke­sedéssel egyhangúlag ejtetett meg. Elnök Barla Sándor, alelnök Tódor Antal, titkár Nyiri László. A központ felhívása folytán kimondatott az élelmezési szövetkezet meg­alakítása a központ égisze és felügyelete alatt. LEVELEK A HARCTÉRRE dr. VIETÓRISZ JÓZSEF könyve. Megjelentés kapható lapunk kiadóhivatalában. A tiszta jövedelem fele a harc­térről hazatérő szegény egyetemi hallgatókat segítő alapé. Ára fűzve 2, egész vászonba kötve 3 korona, A háború. (A «Nyírvidék» eredeti távirata.) Budapest, augusztus 25. Hivatalos. Orosz harctér: Károly főherceg lovassági tábornok hadsereg harcvonala: Moldavától nyugat­ra és a Tatár-szoros vidékén az oroszok többrendbeli támadásait, részben kézitu­sában, az ellenség nagy veszteségei mel­lett visszavertük. Egyébként a helyzet változatlan és helyenként változó erősségű tüzérségi harc folyt. Hindenburg vezértábornagy hadsereg harcvonala: A perepelniki—pieniaki sza­kaszon újra visszavettük az ellenségtől azt a keskeny lövőárokrészietet, amelyet 22­én elfoglalt és ez alkalommal egy tisztet és 211 főnyi legénységet elfogtunk és há­rom gépfegyvert zsákmányoltunk. Odább északra nincs nevezetesebb ese­mény. Olasz hadszíntér: Tegnap este az ellenség a Wipach­tól délre fekvő állásainkat Nova-Vasig : élénk tüzérségi tüz alatt tartotta. Egyidejűleg számos földerítő osztag nyomult előre e harcvonalszakasz ellen. Valamennyit visszavertük. A Fassani-alpok harcvonalán az ola­szok sikertelen támadása után a tüzérsé­gi tevékenység is csökkent. Délkeleti hadszíntér: Vojusánál helyenként csatározás fo­lyik. Höfer altábornagy, a vezérkar főnökének helyettese. Berlin, augusztus 25. Hivatalos. Nyugati harctér: Augusztus 18-ához hasonlóan tegnap este a leghevesebb tüzérségi előkészítés után a Thiepvalltól a Sommeig terjedő egész harcvonalon az angol-francia táma­dások egyidejűleg megkezdődtek és több­szörösen ismétlődtek. A Thiepvall és Fou­reaux erdő között a támadások véresen összeomlottak. Ovillerstől északra az árkok legelső szétlőtt részeit feladtuk. A Longueval— Belville erdő szakaszon az ellenség előnyö ket vivott ki. Maurepas községe jelenleg az övé. Maurepas és a Somme között a francia roham semmiféle sikert nem ért el. A Maastól jobbra is támadást indítot­tak a franciák. A harc a Fleury-szakaszra szorítkozott. Az ellenséget elutasítottuk. Egy léghajó az augusztus 24-ikére vir­radó éjjel London várát megtámadta. Keleti harctér: Hindenburg vezértábornagy harcvo­nala: Augusztus 21-én Zvvyzynnél elvesz­tett árkok visszafoglalására megindított ellentámadás sikeres volt. Tegnap és au­gusztus 21-ikén a Graberka mellett 561 foglyot szállítottunk be. Károly főherceg lovassági tábornok harcvonala: A német csapatoknál nincs ujabb esemény. Balkán hadszíntér: Nincs lényeges változás. Legfelső hadvezetőség. Berlin, augusztus 25. Hivatalos. Események a tengeren: A 24-ikéről, 25-ikére virradó éjjelen több léghajó megtámadta az angol keleti part déli részét és ez alkalommal a City­re és London délnyugati városrészére, Folkestone és Harvich tengeri erődök üte­geire, valamint a dovveri kikötőben lévő számos hajóra sok bombát dobtak, min­denütt igen heves hatást észleltek. Léghajóinkat az oda és visszarepülés alkalmával számos őrszolgálatot teljesítő haderő és a támadás alkalmával a védő­müvek hevesen lőtték. Valamennyi vissza­tért. A tengerészeti vezérkar főnöke. (Miniszterelnökség sajtó osztálya.) Elpusztult falvainkért. Az 1916. évi augusztus hó 11. és 25-e közötti időben a vihar által elpusztított Balkány, Geszteréd, Szakoly és Nyírbo­gát községek károsultjai felsegélyezése cél­jából a vármegye alispánjához a követ­kező adományok érkeztek: 415.34 K-t adott: Nagykálló község, gyüjtőiven. 226.70 K-t adott: Körjegyzőség Gyü­re, gyüjtőiven. 120 K-t adott: Nyírbátor község, gyüj­tőiven. 108.16 K-t adott: Kék község, gyüjtő­iven. 105.25 K-t adott: Apagy község, gyüj­tőiven. 100 K-t adott: Tiszaeszlár község, gyüj­tőiven. 60 K-t adott: Ref. egyház, Tiszaber­czel. 59.12 K-t adott: Nyírpazony község, gyüjtőiven. 58.46 K-t adott: Nyírkarász község, gyüjtőiven. 57.42 K-t adott: Kopócsapáti község, gyüjtőiven. 50 K-t adott: Gyüre község gyüjtő­iven. 50 K-t adott: Nagyvarsány község, gyüjtőiven. 44.30 K-t adott: Nyírmihálydi község, gyüjtőiven. 40.30 K-t adott: Eszeny község, gyüj­tőiven. 34 K-t adot't: Tiszanagyfalu község, gyüjtőiven. 25.20 K-t adott: Petneháza község, gyüjtőiven. 25 K-t adtak: Kisvarsány és Gemzse községek. 20 K-t adott: Szabolcsveresmart köz­ség. 19 K-t adott: Őr község gyüjtőiven. 18 K-t adott: Döge község, gyüjtő­iven. 17.30 K-t adott: Kiskálló község; gyüj­tőiven. 10 K-t adott: Stern János, Mezőbe­rény. 5 K-t adott: Hitelszövetkezet, Nyír­pazony. Ezek szerint augusztus hó 25-ig a vármegye alispánjához befolyt: 25125 K 26 fillér. BANYAY ES PAPP művésziesen fest és tisztit mindennemű női és férfi ruhát, — gallért és kézelőt hófehérre mos, tükörfényesen vasal. — Gyászruhák soronkiviil — 24 óra alatt — készülnek. Vidéki megrendelések pontosan és lelkiismeretesen teljesíttetnek. felvételi üzlet: Nyíregyháza, Széchenyi-út 2. Műhely: Kis-tér2, (Apollóval szemben.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom