Nyírvidék, 1916 (37. évfolyam, 1-104. szám)

1916-05-21 / 40. szám

2 40-ik szám, vKYÍR¥IDÉK. 1916. május 21. Közgyűlés a városnál. A városi képviselőtestület május hó 19-én tartotta rendes havi közgyűlését Bal­la Jenő polgármester elnöklete mellett. A tárgysorozat előtt bejelentette a polgár­mester, hogy clr. Ujfalussy Dezső főispán­nak a barakkórház létesítése és i'entartása körül kifejtett nagyszabású tevékenysége a leglelsőbb helyen is elismerésre talált, amennyiben a őfelsége a király a Lipót rend lovag keresztjét adományozta részé­re. A közgyűlés lelkesen ünnepelte a köz­szeretetben álló főispánt s egyhangúlag el­határozta, hogy a jói megérdemelt magas kitüntetés tényét jegyzőkönyvében meg­örökíti. Megemlékezett még a polgármester a Sóstó fürdő berendezési munkálatairól, melyek már csaknem befejezést nyertek s elismerését fejezte ki a közgyűlés előtt dr. Bencs Kálmán p. ü. tanácsnoknak és Ko­vách Dezső h. mérnöknek, akiknek ügy­buzgó és sikeres tevékenysége tette lehe­tővé, hogy a fürdő a nagyközönségnek át­adható volt. A tárgysorozaton szerepelt pontok kö zül kiemeljük az állami tanítóképző cél­jaira átengedett városi telek ügyét, amely­re nézve ugy határozott a képviselőtestü­let, hogy az átengedés módozataira nézve tett kikötéseit a vallás és közoktatásügyi miniszter ur kívánságára elejti. A Nyir­vizcsatorna mélyítésének ügyét is érdek­lődéssel fogadta a közgyűlés s tudomásul vette, hogy annak a kérdésnek a városra nézve előnyös megoldása érdekében a szűk séges intézkedések megtétettek. A bérkocsi iparról alkotott szabály­rendeletnek; a viteldijakra vonatkozó ré­sze módosítást kivánt, mert a bérkocsisok tekintettel a magas takarmányárakra és az életviszonyok drágulására, nincsenek meg elégedve az érvényben levő fuvarokkal. A közgyűlés a tariacs javaslatának ''elfogadá­sa mellett a fuvardijak mérsékelt emelé­sei határozta el. A' szémétkituvarozás kérdésével is fog­lalkozott a közgyűlés s az e tárgyban elő­terjesztett szábaTyremíélet tervezetét egy hangulag elfogadta abban a reníenyben, hogy a javasolt intézkedések helyes ke­resztülvitele által az e téren uralkodó renci ellenes állapotok végre meg fognak szűnni. Elhatározta a képviselőtestület azt is, hogyi a napidijasoknak és a szegődvénye­seknek 20 százalékos drágasági pótlékot ad, illetve akiknek államsegélye el nem éri, azt 20 százalékra kiegészíti. A tiszt­viselők ugyanis az államtól kaptak 20 szá­zalékos pótlékot, melyet az egyenlő elbá­nás elvénél fogva, most az alantos alkal­mazottak is megkaptak. r L ® JL hadiönkéntes honvédtörzsorvos P €> S " •» Adatok a magyar honvédség, fő­kép az 5. honv. huszárezred tör­ténetéből. Sennyei József honv. tüzérfőhadn. rajzaival. Ára 6 K Kapható lapunk kiadóhivatalában. jegyzés. A Nyíregyházi takarékpénztár-egyesületnél: 10000 koronát jegyeztek gróf Pongrácz Kálmán Bashalom, Pap Sándor Görögszállás, Jex Mária Dobsina, Wirtsehafter Ármin, Ungár Lipót Nyíregyháza. 6000 koronát jegyeztek Jármy Elek Laskod, Sebők János, Liehtenberg Sándor Nyíregyháza. 5000 koronát jegyeztek Varga József, id. Ilenzsel Andrásné Nyíregyháza, Engel Ferenc Nagyhalász, Tóth János Apagy, Rosenbaum Mózes Nyírbogdány, Rosenbaum Jenő Nyíregy­háza, Asztalos Áron Beszterecz. 4000 koronát jegyeztek dr. Patek Béla, Belfy István, Schmidt Józsefné Nyíregyháza. 3300 koronát jegyzett Eperjessy Barna Nyíribrony. 3000 koronát jegyeztek Kovács Mihály, Garai János Nyíregyháza, Gömöry Frigyes Tiszabercel, Kovács Mihály Bogárháza, Balázsi Erzsébet Apagy, Borbély Sámuel Szászváros. 2500 koronát jegyzett Ref. egyház Nyír­bogdány. 2000 koronát jegyeztek Marcsek György, Szugyiczki József, Uchrin Jánosné, özv. Jánószky Andrásné, Garai Mihályné, özv iíj Henzsel Andrásné, Fekete Jenő Nyíregyháza, Tóth Sán­dor Apagy, Lefkovits Dávid Nyirbogdány, Grün­stein Hermán Vaja, özv. ifj. Szőlőssy Imréné Kék. 1500 koronát jegyzett Közs. polgári leány­iskola ifjúsága Nyíregyháza. 1000 koronát jegyzett Garai János, Nagy Mihály, ifj Adami József, Weisz Terézia, Doránt Ferenc, Kopcsó Etelka, Müller Ferenc, Pivnyik Róza, Kósa Balázs, Schoblik Károlyné, Béler Gusztáv, László József Nyíregyháza, Fodor Pál Oros, Babely Jánosné Király telek, P. Tóth Ferenc Nyírbogdány, Ádám Mária Kétérköz, Ádámszky Györgyné Nyíribrony, Kain Sámuel Vaja. 800 koronát jegyeztek Henzsely József Nyíregyháza, Tamás Bertalan Apagy, Bakó Mihályné Apagy. 700 koronát jegyeztek Friedmann Regina, Fried mann Irén Nyírtét. 500 koronát jegyeztek Frankfurt Adolf Nyír­egyháza, Takács Péterné Királytelek, Iloszki Sámuelné Kék, Baraksó Mihály Kétérköz, Póta Gyuláné Demecser. 400 koronát jegyeztek Petrusák Jánosné Királytelek, Tóth Antalné Királytelek, Major Gyula Nyírbogdány, Magyar János Ramocsaháza. 300 koronát jegyeztek Dankó Pálné Király­telek, Tóth Gábor Nyirbogdány, Katona Sándorné Sóstóhegy. 200 koronát jegyeztek Raboda Mária, Hen­zsely József Nyíregyháza, özv. Ádám Andrásné Kétérköz, Váradi Dánielné Beszterecz, Sándor András Ápagy, Farkas Margit Levelek. A Szabolcsi Hitelbanknál: 30000 koronát jegyeztek Szabolcsvármegye törvényhatósága 100000 K-ra való kiegészités­kép és dr. Elekes Aladár. 20000 koronát jegyzett N. N. 15000 koronát jegyzett Móricz Józsefné, 14000 koronát jegyzett Botos József, Oros. 11000 koronát jegyzett Leuchtag Manóné Budapest. 10000 koronát jegyeztek: dr. Vadász Leó, Feldheim Emánuel, Feldheim Salamon, özv Örvös Lajosné, Stein Testvérek Csobaj. 8000 koronát jegyzett Zoltán Boriska. 6000 koronát jegyzett Wüstenberg Zsófia Dobsina. 5000 koronát jegyeztek: N N., Molnár Ferenc Oros, Ungár Lajos, Weiszhaus Dávid. 4000 koronát jegyzett Duliczki András, Nyirpazony. 3000 koronát jegyeztek : Nyíregyházi első polgári temetkezési egylet és Prékopa Józsefné 2000 koronát jegyeztek: Szőllősy Mihály Keék, Jeney István Nyirbogdány, if). Fried Lá­zár Nyirmada, Fried Sándor Kótaj, Nyíregyházi izr. nőegylet, N. N., Jung Soma Csobaj, Seelfreund Sándor, Mihalkó Jánosné, Jarkó János. 1200 koronát jegyzett Márkusz Kati. 1000 koronát jegyeztek Estók Károly, özv. Szuhánszky Józsefné, id Papp Józsel, Besz­terecz, Takács Péterné Királytelek. 600 koronát jegyzett Mócsán József. 500 koronát jegyeztek: Mócsán András és dr. Hartstein József. 400 koronát jegyeztek: Bagoj Dániel Ra­mocsaháza, Örvös János, Morauszki Józsefné. 300 koronát jegyeztek: Goldstein Áron Apagy, Deutsch Jónás Oros. 200 koronát jegyzett özv. Tóth Pálné Budapest. A háború. (A « Nyirvidék » eredeti távirata.) Budapest, május 19. — Hivatalos. — Olasz hadszíntér: A tengermelléki és a karinthiai arcvo­nalon beállott harci szünet tegnap is tar­tott. Ma reggel csapataink visszaverték ai ellenségnek két támadását, amelyet a Mon­falconétól keletre nemrégiben megszerzett hadállásaink ellen intéztek. v Egyik tengerészeti repülőrajunk sike­resen bombázta a san giorgio di nogarói pályaudvart és a Graclo melletti ellenséges haditengerészeti repülőállomást. A déltiroli arcvonalon támadásunk toi tartózhatatlanui tért nyert. Az Armenter­ra-hegyháton az olaszoknak hat támadá­sát visszavertük. Az Astach és a Lain­völgy között előre nyomóit haderőnk ő cs. és kir fensége, Károly berenc Józsel főherceg altábornagy parancsnoksága a­latt az ellenséget az egész arcvonalon hát­rább űzte és ma reggel birtokáab vette a campo—maioni és torarói olasz páncél­erődmüveket. A Lain és a Brand-völgy kö­zött — Vallarsa — csapataink a Col San­to-tömb északi szegélyét érték el. Az Ets völgyében az olaszok Marco és Mori hely­ségeket kiüríteni kényszerültek. A támadásunk kezdete óta ejtett fog­lyaink száma eddig több mint 1U.000 fő­nyi legénységre, és 19b tisztre, a zsákmány 51 gépfegyverre és 61 lövegre emelkedett. Orosz hadszíntér: Délkeleti hadszíntér: Nem volt különös esemény. Höíer altábornagy, a vezérkar főnökének helyettese. Nyugati liarelér: A Maas Nyugati partján az avocourt— esnesi országút mindkét oldalán lévő fran cia árkokat a Camard erdő déli c sucsá­nak magasságáig eltoglaltuk és 9 tisztet 120 főnyi legénységet lógtunk el. Az ellenségnek a 301-es magaslat ellen intézett ujabb támadása igen jelentékeny, veszteségei mellett omlott össze. A Maas keleti partján a kölcsönös tü­zérségi tevékenység időről-időre nagy he­vességre fokozódott. A repülők mindkét részről nagy tevé­kenységet fejtettek ki. Boelke főhadnagy. Kiponttól délre a 16-k ellenséges repülő­gépet lőtte le. A lunevillei pályaudvarra, — valamint az epináli pálya udvar­ra, léghajócsarnokra és laktanyákra bom­bákat dobtunk. Keleti hadszíntér: Nem volt ujabb esemény. TOROK ÍREN és Társa Debreczen BG^ Ajánlják legújabb nyárikalap modelljüket a legelőnyösebb árban. 225 6-1

Next

/
Oldalképek
Tartalom