Nyírvidék, 1916 (37. évfolyam, 1-104. szám)

1916-05-07 / 36. szám

36 ik szám. 'fiflmm&K 1916. május 7. 5 1200 koronát jegyzett Nagy István. 1000 koronát jegyeztek özv. Bleuer Béláné, Rosenthal Ferencné, Rosenthal György, Csorna István, Csuka Lajosné, Vadnay Ferencné, dr. Hartstein József, Felberbaum Mihály, dr. Nagy Lajos, Fried Salamonné, Kovács József. 900 koronát jegyzett Köpeczi Borbála. 850 koronát jegyzett Mitruska Mária. 800 koronát jegyeztek Sebő Mária, Ráti Erzsébet, Bodrás Mihály. 700 koronát jegyeztek Molnár István, Kohn Erzsébet, Legény András, Tóth István, Szigeti Sándor, Rudnyák István, Hronyecz József. 600 koronát jegyeztek Jávor János, Hajnal János, Lászlóczki Júlia, Bernát István, Pásztor Ida, Mátyás Imre, Fábián Borbála, ösz Lajos, Tisza Juliánná. 550 koronát jegyeztek Vaszili Jolán és Tőczik Erzsébet. 500 koronát jegyeztek Ungerleider Emilia, Rottmann Vilmos, Asztalos Zsuzsánna, Ascht Mihály, Bertók Júlia, Bodrog János, özv. Feleki Mórné. 450 koronát jegyzett Cserpák József. 400 koronát jegyeztek Rosenthal Mária, Bányai Béla, Duszik András, Havas Erzsébet, Ferencz Irén, Sallay Imre, Kovács András, Friedmann Ernő, Szinegh Mária, Lengyel Mihály, Alföldy Károly. 35') koronát jegyeztek Nagy Zsófia. 300 koronát jegyeztek Kirpay János, Deme Ilona és Deák András. 200 koronát jegyeztek Groák István, Adorján Ágnes, Tóth János, Molnár Miklós, Baum Hona, Kulcsár Ilona, Kulcsár Anna, Tóth László, Miron György és dr. Kolumbán Mária. 150 koronát jegyzett Héri Mihály. 100 koronát jegyeztek Polgári fiúiskola kirándulási alapja. Ács Erzsébet, Csörgő Júlia, Cserba Menyhért, Gyuris István, és Kulcsár Albert. * A Szabolcsi Hitelbanknál ujabban a követ­kezők jegyeztek hadikölcsönt : 70000 koronát Szabolcsvármegye törvény­hatósága. 50000 koronát Szalánczy Ferencné Nyír­bogdány. 30000 koronát Nyíregyháza város árva­széke. 21950 koronát Szabolcsvármegye árva­széke. 20000 koronát Qiréth Mihályné Déry Emma Sátoraljaújhely, Csengery Kálmán. 13200 koronát Bíidszentmihályi gazdasági és kereskedelmi bank r. t. 10000 koronát Teremy József Demecser, Demecseri gazdasági és kereskedelmi hitelin­tézet r. t., dr, Hubay Pál Kisjenő, Stern Jenöné, "N. N., Hartmann Sándor, N. N. 8000 koronát N. N. 7000 koronát M. Kovács István Nyír­pazony, Márton István Nyírpazony, Palitz Er­zsébet, Palitz Juliánná. 6000 koronát Nyíregyházi református egy­ház, ifj. Zomborszki János, Tóth Béláné Mikecz Katalin. 5000 koronát Schwartz Ede, Halasi Zsig­mond Wien, Grünberger Albert Nyirmada, N. N , Döme Ferenc, Kovács Györgyné Nyírpazony. 4000 koronát Blistyán Lajos, Klein Lenke, Feldmesser Lázár Paszab, Freund Zsigmond, id. Zomborszki János. 2000 koronát id. Som Mihály Napkor, Beer Lajos Ibrány, Pap Zoltán Görögszállás, Pápai András, dr. Flegmann Jenő, N. N. 1000 koronát Somogyi Irma Debrecen. 500 koronát Tocsik Pál Királytelek, N. N. 400 koronát Hanusik Istvánné Királytelek. 300 koronát Imre Anna. 200 koronát Pataky László. Mácza Róza, Fekete János Simapuszta. 100 koronát Pataky István, Ágostai evang. tanitó testület, Qál Mariska Kemecse, Kovács Györgyné Nyírpazony. 50 koronát Ádám Juliánná Napkor. F. hó 5-ig bezárólag jegyeztetett összesen : 748400 korona. A Balkányi Takarékpénztárnál eszközölt IV-ik hadikölcsön jegyzések: Rosinger Imre Balkány 20000 K, Bárány Mórné Debrecen 5000 K, Győri Bella Szakoly 1200 K, Csillag Hermán Geszteréd 8000 K, Balkányi Gyuláné 400 K, Tótszegi István 400 K, Pellei Lászlóné Balkány 400 K, Szentmiklóssy László Szakoly 10000 K, Rosinger Simon 4000 K, Fried Józsefné 5400 K, Reinitz Menyhért 600 K, Bakos Ottilia 100 K, Nagymáté Albert 2000 K, Stern József 2000 K Klein Sámuel 1000 K, Popper Ignátz 4000 K, Lichtmann Májer 2000 K, Vöröskereszt Egylet 10000 K, Gödény László 10000 K, Gödény István 10000 K, Klein Zoltán 2000 K, dr. Törők Ferencné 2000 K, Balkányi Takarék­pénztár 5000 K, dr, Török Ferenc 8500 K, Csillag Benő 30CK) K, Lichtman Ferenc Balkány 2000 koronát. ÚJDONSÁGOK. — A lap kihordására vonatkozó pana­szokat kérjük azonnal közölni kiadóhiva­talunkkal. Telefon 139. — A király magyar vadászjelvénye. Őfelsége, mint értesülünk, legkegyelmeseb­ben elfogadta a Hadsegélyző Hivatal fel­ajánlotta «Magyar Hubertus» jelvényt. A jelvény, mely az elmúlt hetekben nagy si­kerrel forgalomba került, az elesett kato­nák özvegyei és árvái alapja javára alapit­tatott. — Szemle. Van der Sloot Vaalmingen, a cs. és kir. 15. huszárezred ezredese, e hó 5-én városunkba érkezett és szemlét tar­tott a jelenleg itt állomásozó 15-ik hu­szárezred pótszázada lelett. — Uj bírósági végrehajtól kapott Nyir egyháza Labay Antal személyében, akinek lakása Bocskay-utca 41. szám alatt van. — Hírek a főgimnázium köréből. A helybeli ág. h. ev. főgimnázium alapitvá­nyainak sora újra gyarapodott egy szép alapítvánnyal. Ugyanis Nóvák Gyuláné, sz. Nikelszky Mária urnő, szép reményekre jogosító fia: dr. Nóvák Jenő korai elhuny­ta alkalmából 5000 koronás emlékalapit­ványt tett oly főiskolai tanulók részért, akik tanulmányaikat valamelyik németor­szági egyetemen óhajtják folytatni. A fő­gimnázium kormányzó tanácsa dr. Mes­kó László főgimn. felügyelő elnöklete alatt legutóbb tartott ülésén az alapítványt kö­szönettel fogadta s a fenntköltlelkü úr­nőnek ritka szép alapítványáért jegyző­könyvileg mond hálás köszönetet. Öröm­mel értesült a tanács ama 40 kötetes könyv adományról is, amelyet Ungerleider Pan­ny úrhölgy ajándékozott a főgimnáziumi könyvtárnak. Egy értékes ajándék is mél­tán sorakozik azokhoz a könyvadományok hoz, amelyek a legutóbbi két év alatt ju­tottak a főgimnáziumunk birtokába. Vé­gül elhatározta a tanács, hogy a negyedik hadikölcsönre hatezer koronát jegyez, — mely összeggel együtt a főgimnázium ko­rábbi jegyzései megközelitik a százezer ko­ronát. — Az uj népíölkelö bemutató-szemlék. A szatmári honvédkiegészitő parancsnokság ma értesítette Mikecz Dezső alispánt az 1878—1897. évi születésű népfölkelők bemutató szemléjének tervezetéről. Eszerint a bemutató szemlék Nyir­acsádon junius 22, 23 és 24-én, Nyirbaktán május 29, 30 és 31-én, Nyírbátorban junius 1, 2, 3 és 4-én, Nagykállóban junius 6, 7, 8, 9 és 10-én lesznek. — A Sóstó renoválása közeledik a be­fejezéshez és az alaposan kitakarított és sokszorosan átmeszelt szobák és fürdőhe­lyiségek mi kívánni valót sem hagynak fenn. A vendéglői kiszolgálás kilogástalan, egyedül a fürdő hiányát érezni még, ame­lyet körülbelől 15-én tognak átadhatni a közhasználatnak. — Pályázatok » vármegyei állásokra. Kedden, május 9-én lesz a vármegye rendes tavaszi közgyűlése, amelyen a legutóbbi köz­gyűlés óta megüresedett vármegyei tisztviselői állásokat is betöltik. Az egyes állásokra a kö­vetkezők pályáznak: A nagykállói főszolgabírói állásra: Virányi Sándor, a tiszai járás főszolga­bírója, Deme Andor dr. és Tompos Endre dr. szolgabirák. A tiszai járás főszolgabírói állására : Nozdrovitzky Pál nyírbaktai főszolgabíró, Deme Andor dr. és Tompos Éndre dr. szolgabirák. A nyírbaktai főszolgabírói állásra Evva István II. főjegyző, Deme Andor, Dobos László és Tompos Endre dr. A másodfőjegyzői állásra : Erdőhegyi Lajos dr., Dobos László és Deme Andor dr. Áz I. osztályú aljegyzői állásra: Gergelyffy Endre dr. Három szolgabírói állásra Osváth László, Kádár Béla, Sarvav Viktor, Tahy István és Boér Pál. — Felemelték a gőzfürdői jegyek árát. 20 százalékkal, mert a fűtőanyagok drága­sága és a mosási költségek emelkedettsége miatt a régi összegekkel nem lehetett ki­jönni. — Kárpáti nap. A révaranyosi gör. kath. elemi népiskolában a kárpáti nap 7 K 50 fillért jövedelmezett. — Csikóvásár lesz e hó 11-én a Bundi udvarán, mely alkalommal kizárólag 3 é­ves csikókat fog vásárolni a katonai bi­zottság. — Leütött rabbi. Ujfehértón pár nap­pal ezelőtt Rosenberg főrabbit, amint es­te 9 órakor haza fele igyekezett a zsinagó­gából, ismeretlen tettes leütötte. A főrab­bi betegen fekszik, állapota javuló félben van. A csendőrség erélyesen nyomoz. — Az uj gabonaárak. A gazdakörök­ben az utóbbi időben olyan híreket ter­jesztenek, mintha a kormány már döntött volna az idei gabonatermés uj árainak megállapítása felől és a gazdák ebbeli kí­vánságait nem vette figyelembe. — Utána jártunk ezeknek az ellenőrizhetetlen hírek nek és illetékes helyen az alábbi informá­ciót kaptuk: — Az uj gabonaárak megállapításáról szóló hírek puszta kombináción alapulnak. A gabonaárak végleges megállapítása ké­isőbbi idő dolga lesz, amikor a termés ered­ményére már valamennyire következtetni lehet. Az uj árszabásnál természetesen a termés kedvező vagy kedvezőtlen volta lé­nyeges befolyást fog gyakorolni, de ezen­kívül más szempontok is tekintetbe jön­nek. Az a kérdés, hogy a gazdák áremelési igényeit honorálja-e a kormány, ma még szintén korai és ezt a problémát is az ország egyetemes érdekei szempontjából fogják elbírálni. — A város tehenészete már 'ób drb fajtehénbői áll, amelyek kitűnő tejet szol­gáltatnak. A tejre való előjegyzéseket hét­főtől kezdve a gazdasági intéző szobájában veszik fel, a mindenkori maximális piaci árakon. A vevőknek magliknak kell a tejet a Bundi udvaráról elhordatni, mert a ház hoz hordatás csak emelné a tejárakat. — Az erdőben járókat figyelmeztetjük, hogy 5-étől a vadásztársulat őzbakokra va­dászik s igy az utakon kivül való erdőbem tartózkodás veszélyes. — Köszönet. A Nyíregyházi Fűszer- és gyarmatáru rt. 50 koronát volt szíves hoz­zám juttatni az Erzsébet árvaház céljaira, fogadja érte hálás köszönetemet. Ozv. Básthy Barnáné n. e. elnök. Szegényeink gyámolitására kaptunk iWeinberger Arthurnétól 24 K-t, a Fűszer és Gyarmatáru rt. 50 K-t, ugyancsak a Fűszer- és Gyarmatáru rt. gyermekkony-

Next

/
Oldalképek
Tartalom