Nyírvidék, 1916 (37. évfolyam, 1-104. szám)

1916-02-17 / 13. szám

13-ik szám. JN(yír¥idék. 1916. február 17. 5 Az Érdekes Újság pályázatai. Az Ér­dekes Újság, melynek az újságírás törté netében szinte páratlanul álló gyors si­kerét kétségtelenül a hetilap mélynyomá­su képei, gazdagon illusztrált cikkei s íz­léssel csoportosított aktuálitásai mozdítot­ták elő, most ujabb lépéssel törekszik a közönség ragaszkodását meghálálni. A gyorsan népszerűvé vált képes hetilap ösz­szesen 7500 korona pályadijat tűzött ki harctéri, irodalmi, művészi és szociális kérdésekre. Nagy. érdeklődésre számithat az a 2000 koronás pályadíj, melyet a leg­szebb magyar nők számára hirdet a nép­szerű képes hetilap. A világháború naplója. A JRadó Antal szerkesztése alatt megjelenő Magyar Könyvtár kitűnő háborús sorozata most már hetedik füzetét bocsátja ki. E füzet a háború legfonto­sabb időszakát az 1915 május havi eseményeket adja elő: a gorliczei áttörést, és követő ese­ményeit, az olasz hadüzenetet, a dardanellai harczokat.. Pontos és nagy gonddal összeálitott képét adja az eseményeknek a hivatalos harcz­téri jelentések alapján s a legérdekesebb ese­mények és jelenségek ismertetéseül kiváló irók Eeltai Jenő, Pásztor Árpád, Paul Goldmann és Nagy Endre czikkeit közli. A Lampel R. (Wodianer F. és fiai) czég kiadásában megjelent tüzet ára 60 f. Krúdy Oyala uj novellái. Krúdy Gyulánali uj novellás füzete jelent meg a Mayyar Könyv­tárban : Zenélő óra czimmel öt finom művű, mély hangulatu műve van összegyűjtve a kitűnő iró szellemének legújabb termékeiből. Az olvasó megtalálja bennük mindazokat a tulajdonságokat, amelyek Krudyt legnépszerűbb iróink egyikévé tették. A füzet a Lampel R (Wodianer F. és fia) czég kiadásában jelent meg, ára 30 fillér. Ha valaki saját szükségletén felüli ga­bonanemüjét be nem szolgáltatja — meg­érdemli, hogy közmegvetés tárgyává le­gyen! — A 43—50 éves „B" osztályú népfelkelők minden pótdij nélkül háborúra azzonnalra érvé­nyes életbiztosításokat köthetnek az Első Ma­gyar Általános Biztosító társaságnál. Felvilágo­sítást nyújt ezen társaság nyíregyházi főügy­nöksége. 106—2—1 — Hadifoglyok részére pénzkül­demények: A Nyírvidéki takarékpénz­tár részvénytársaság igazgatósága érte­siti a t. közönséget, hogy intézete (Vay Adám utca 7 szám) az összes ellensé­ges államokban internált hadifoglyok ré­szére készséggel eszközöl átutalásokat, illetve továbbit pénzküldeményeket és pedig oly feltétel mellett, hogy csak a felmerülendő díj és esetleges egyébb ki­adásokat számítja fel és ezt is csak ön­költségben. 228-3-1 Vasúti menetrend. Nyíregyházáról indul: Szerencs-felé reg. 7 1 0*, d. u. 408*. Debrecen-felé reggel 5íf, este 92!. CSap-felé reggel 6 5 8, d. u. 3 5 5. Mátészalka-felé este 8 4 5. y-felé este 8 5 0. -felé este 622­Hyiradony-felé este 712. Nyíregyházára érkezik: Szerencs-felől d. u. I 2 2*, este 832*. Debrecen-felől reg. 6 3 5, d. u. 3 3 5. Csap-felől reggel 6 5 3, este 8E Mátészalka-felől reggel 6 0 5. Yásárosnamény-felől reggel 6 3 0. Folgár-felől reggel 6 3 7. Nyíraűony-felől reggel 6 5 1. *) Gyorsvonatu csatlakozással Budapestről — i[jetve Budapestre. Ha — «a német aranynak a birodalmi bankban a helye» — az osztrák és ma­gyar aranynak az Osztrák-Magyar Bank­ban a helye! l lMN AXW l^ MU L^ l W » WWW Vármegyei közlemények. 3543—1916. K. Hirdetmény. Tudomásul vétel, miheztartás és azonnali közhirrrététel végett közlöm, hogy a m. kir. minisztérium 4291—1915 M. E számú rendelet értelmében a disznózsír, szalonna, sertéshús árait az 1916 évi február hó 16-ik napjától 1916 március hó 15-ik napjáig terjedő időre a következőképen állapítottam meg. I. Nyíregyháza r. t. város területén Maximális árak 1916 február hó 16-tól 1916 március 15-ig bezárólag: Sertészsír olvasztott Háj és nyersdisznózsir Nyers szalonna Friss sertéshús Sózott szalonna Főzött és abált szalonna 640 f kg. 600 f kg. 580 f kg. 460 f kg. 580 f kg. 580 f kg. II. Kisvárda, Nagykálló és Nyírbátor községek területén: Sertés zsir olvasztott ... Háj és nyers disznózsír Nyers szalonna Friss sertéshús Sózott szalonna Főzött és abált szalonna . ... 600 f kg. . ... 560 f kg. . ... 540 f kg. . ... 414 f kg. . ... 540 f kg. . 540 f kg. III. 3000 (háromezer) lakosnál többet számláló többi községek területén : Sertés zsir olvasztott ... Háj és nyers disznózsír Nyers szalonna Friss sertéshús Sózott szalonna Főzött és abált szalonna 600 f kg. 560 f kg. 540 f kg. 373 f kg. 540 f kg. 540 f kg. IV. 3000 (háromezer) lakossal vagy, an­nál kevesebb lakossal bíró községek terü­tén : Sertészsír olvasztott Háj és nyers disznózsír Nyers szalonna Nyers sertéskaraj és comb Friss sertéshús Sózott szalonna Főzött és abált szalonna 600 f kg. 560 f kg. 540 f kg. 292 f kg 336 f kg. 540 f kg.£ 540 f kg. A hentes üzletekben ezen hatósági á­rak szembeötlőleg kifüggesztendők! A 4291—1915. M. E. rendelet 9. §-a ér­telmében a jelen hirdetményben felsorolt cikkeket az itt megállapított s csoporton­ként változó árnál magasabb áron árusí­tani tilos. Aki e tilalmat megszegi, vagy. e tilalomba ütköző ügylet megkötésénél bár­mely. módon közreműködik, az, amennyi­ben cselekménye súlyosabb rendelkezés a­lá nem esik, kihágást követ el és az 1914-ik évi L. t.-c. 9. §-a értelmében 2 hónapig ter­jedhető elzárással és 600 koronáig terjed­hető pénzbüntetéssel büntettetik. E kihágások miatt az eljárás a köz­igazgatási hatóságnak, mint rendőri bün­tető bíróságnak hatáskörébe tartozik. A m. kir. minisztériumnak 4292—1915. M. E. sz. rendelete szerint mindennemű disznózsír, szalonna és sertéshús külföldre való szállítására — a szállítási igazolványt az országos gazdasági bizottság állítja ki. Nyíregyháza, 1916 évi február hó 12. MIKECZ DEZSŐ, alispán. Városi közlemények. G. i. 14-1916. Hirdetmény. Közhírré teszem, hogy a város tulajdonát képező és a városi Majorban, Bundi korcsma udvarán és a Közvágóhídon lévő trágya folyó év február 20-án délután 3 órakor a helyszínén nyilvános árverésen lesz a legtöbbet ígérőnek eladva. A vevő köteles a vételárat azonnal kifi­zetni és a trágya elhordásához 10 nap alatt hozzá kezdetni. Nyíregyháza, 1916 február hó 12-én. Bencs Kálmán, h. gazdasági intéző. Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos: I Ó B A ELEK. üpFé hirdetések. í.pgjobb a Hoffraann-féle pörkölt kávé. 37-?-3 Kiadó ház. Egy öt szobás modern uri ház megfelelő helyiségekkel azonnal kiadó. Érte­kezni lehet Kállai-utca 16. szám. 72-? 1 Lehetőleg egyedül álló 3 szobás lakást keresek február l-re. Cim a kiadóban le­adandó. Két-három szobást lakást keresek a város vasút felé eső részében. Cim; a kiadó­hivatalban. Zongora-órákat ad Kovách Árpád. Je­lentkezés lapunk kiadóhivatalában. Kállói-utca 23. szám alatt egy udvari lakás május l-re kiadó. Értekezhetni le­het ugyanott. Egy pár uj tiszti csizma eladó. Cim a kliadóhivatalban. rj -—.—. —| r­T r r irmnimfni nm—m 8 r­Í E-üst-éremmel és díszoklevéllel kitüntetva I GABULYA MIHÁLY f H villanyeröre berendezett ruhafestő, vegy- I | tísztiió, gőzmosó és plissérozó intézete, I j) Nyiregyhaza , Vay Ádam-u. 13. | S i | Ruhákat vegyileg tisztit. I i GyásznMkat 12 óra akiit fest, j | Gallér ós kézelőket 5 nap M mos. f | Többféle nagyságban siló és fskvo pilssé- | I kei 1—2 óra alatt püsséroz, 303 | I I I Telefon szám 248. í I * e ^a fess ts& W?, í»S aes sas && t*3 Í3£ ;vsg B*S gsg EW ©

Next

/
Oldalképek
Tartalom