Nyírvidék, 1916 (37. évfolyam, 1-104. szám)

1916-12-28 / 103. szám

103 ik szám. JSÍYÍRVIDÉK. 1916. december 28. 5 — A hadi árváknak. Az özv. Soltész Gyuláné és Kovács Győzőné úrnők vezeté­se alatt álló vasárnapi iskola 42 K 95 fil­lért adott át szerkesztőségünknek, mint az általa tartott karácsonyi ünnepélyen befolyt szeretetadományok összegét, az­zal a kéréssel, hogy ez a hadi árvák ja­vára fordittassék. Az összeget rendeltetési helyére juttattuk. — Köszönetnyilvánítás. A Nyíregyházi Kölcsönös Segélyző Egylet igazgatósága 20 koronát volt szives adományozni a rend­őri önsegélyző egylet pénzalapja javára, melyért hálás köszönetet mond Juhász E. h. egvl. igazgató. — Be kell jelenteni a külföldi érték­papírokat. A hivatalos lap kormányren­deletet közöl a külföldi értékpapírok be­jelentéséről. A rendelet szerint bejelenteni kötelesek a pénzintézetek, valamint ama cégek, melyek Magyarországon iparszerü­en foglalkoznak kereskedelmi ügyletekkel, a tulajdonukban levő, továbbá a nyílt le­tétül, vagy zálogként őrizetükben levő kül­földi papírokat, valamint az ő nevük a­latt, külföldön őrzött olyan értékpapírokat amelyeknek letétbehelyezéséről a letéti je­gyet nekik lezáratlanul átadták. A bejelen­tés kötelezettsége kiterjed a Magyarország területén lakó természeti és jogi szemé­lyekre is. A bejelentés nem kötelező, ha az értékpapír olyan külföldi tulajdona, a ki nem valamely ellenséges állam alatvaló­ja. Nem esnek bejelentés kötelezettsége a­lá a külföldi sorsjegyek, szelvények, szel­vény utalványok, állami pénzjegyek, bank­jegyek, hadikölcsönpénztáyi jegyek, utal­ványok, váltók és csekkek. A bejelentés az Osztrák-Magyar Bank intézeteinél kell meg tenni. A bejelentésre az 1916. évi decem­ber 15-iki állapot mértékadó és a határ­idő január 15-éig terjed. A bejelentésnél az értékpapír megnevezésén kivül megkell jelölni a névértéket, melyre az értékpapír szól. A bejelentés adókivetési, vagy illeték­kiszabási célra fel nem használható. — A bejelentési kötelezettség alá eső értékpapí­rok elidegenítése, vagy elzálogosítása kül­földi államok polgárai részére csak ab­ban az esetben van megengedve, ha az Osztrák-Magyar Bank és a fél között ez­irányban létesült megállapodás alapján az értékpapír ellenértéke külföldi pénzérték­ben koronaérték ellenében az Osztrák-Ma­gyar Banknak engedtetik át. E rendelet alkalmazásában külföld alatl a vámkülföl­det kell érteni. A rendelet, mely alól a pénzügyminiszter kivételt engedhet, ki­hirdetésének napján lép életbe és érvénye Horvátországra is kiterjed. Veszedelmes cigányok. Barta József füzesbokori gazda udvarára egy cigány fele­ségestől lopni ment, amiben a tulajdonos meg­akarta őket abadályozni. A cigányok késsel támadtak az öreg emberre és súlyosan össze­szurkálták. — Vízbefordult rekviráló-biztos. Huszár Károly rekviráló-biztos a Rozsrétbó'l a Kisteleki-bokorba akart áthajtatni, miközben Zsak Andor lovai megbokrosodtak és egy csatornán levő fahidról a csatornába ugrottak. A biztos és a vele levők szerencsésen ki­úsztak, de Zsak Andornak egy 1400 koronás lova belefúlt a vizbe, mert a szekér arra rá­esett. — Megbüntetett vásárló. Rendőrségünk ujabban már nem csak a maximális áron felül eladókat, hanem a vevőket is bünteti. Tegnap Goldberger Dávidnét marasztalta el 12 órai elzárásra és 4 kor büntetésre, mert a tejért többet adott mint amennyire az maximálva van. A büntetés enyhének mondható ugyan, mert tekintetbe vette a hatóság azt, hogy a vevők nem igen tudták még, hogy cselekményükért hetekre lehet őket lezárni és több száz koro­nára megbüntetni. — Karácsonyi pajkosság. Kedden es­te 8 óra tájon az 52. sz. villamos kalau­zát megszólította egy kis fiu, hogy nézze meg az erdő felőli váltót, mert azt suhan­cok babrálták. A váltó csakugyan félállás­ban volt, ugy, hogy a pár perc múlva be­robogó dombrádi vonat feltétlenül kisik­lott volna. A véletlennek lehet tehát kö­szönni, hogy a hosszú és karácsonyi uta­sokkal megtömött vonatot nagyobi) sza­bású baleset nem érte. A rendőrség és a vasút széleskörű nyomozást indított a tettesek kiderítésére, mert gyakorivá vált hogy a suhancok spárgára drótot kötnek és azt a villamos vezetékeken áthajitva visszafelé húzzák, hogy sötétséget csinál­janak, majd meg a kisvasút váltóit bab­rálják és más egyébb pajkosságol követ­nek el. A szülők és mesterek saját érde­kükben cselekszenek, ha gyermekeiket és inasaikat esténként csatangolni nem enger dik, mert a fiatalkorúak bűnözése miatt, a bírósággal nekik is meggyűlhet a bajuk. — Koronázási emlék-jelvények. A magyar nemzet örömnapja, a koronázás alkalmából művészi kivitelű, finom por­cellánzománcból készült koronázási jel­vényt bocsát ki a Hadsegélyző Hivatal a nagy nap emlékére és egyúttal az elesett hősök özvegyei és árvái alapjának szol­gálatában. A jelvény Őfelsége monogram­ja mellett a koronázás gondolatait szim­bolizálja egy darab ára 1 K. Kapható a Hadsegélyező Hivatalnál Budapest V., k Akadémiai-utca 17. és nagyobb kereskedő cégeknél a vidéken is. — A román gabonazsákmány. Egy stockholmi távirat jelenti, hogy hiteles forrás szerint a központi hatalmak Romá­niában a következő gabonamennyiségeket zsákmányolták: 2 és fél millió hektoliter buza, 1 millió hektoliter rozs, 7 és há­romnegyed millió árpa, és 8.4 mil­lió hektoliter tengeri. Tehát összesen kb. 25 millió hektoliter gabona. — Rekviráló megsértése. Gellér Ignác kisvárdai lakos durván viselkedett a nála megjelent rekvirálóval és munkája elvég­zését megnehezíteni igyekezett. A szolga­biróság hatósági megbízott megsértése mi­att 15 ínapi elzárásra és 300 K pénzbünte­tésre ítélte. — Megint drágul a cipö. A tűrhetetlen cipődrágaságon nemcsak, hogy nem eny­hít a kormány rendelkezésekkel, de nyu­godtan nézi el, hogy a spekuláció hogyan garázdálkodik ezen a téren is. Tudvalevő, hogy majd minden bőrfajtát lefoglaltak és az eladást a Bőrközpont ügykörébe u­talták. Szabad forgalom tárgyát csak az úgynevezett chromosbőrök, mint box és sevró, valamint a lakkok képezik, tehát éppen azok a bőrök, amelyekből a ci­pőket készítik. Ezekből a bőrökből is csak igen kevés és rejtett készletek vannak. He­tek óta Budapesten tartózkodnak ausztriai és csehországi borkereskedők, akik eze­ket a szabad forgalom tárgyát képező box és sevró, valamint lakkbőröket összevá­sárolják és kiszállítják Ausztriába. Ezek a spekulánsok minden árat megfizetnek és könnyen elképzelhető, hogy mennyire meg fog drágulni a cipő ára a legköze­lebbi hetekben, amikor már minden bőrt kivittek Ausztriába. A kormánynak sür­gősen véget kell vetnie ennek a garázdál­kodásnak és pedig elsősorban azzal, hogy megtiltja az Ausztriába való kivitelt és a meglevő készleteket lefoglalja. — A békehírek és az élelmiszerárak. A béke még ugyan nincs meg, az ántánt államférfiai még azon törik a fejüket, — hogy milyen ürügygyei utasítsák vissza a középponti hatalmak békeajánlatát, de az árdrágításra utazó spekulánsok egy része máris megijedt és igyekszik felhalmozott árujától szabadulni. Nem csak a budapesti piacon kezdik sürgősen kinálni azokat az élelmezési cikkeket, melyeket árdrágítás céljából felhalmoztak, hanem szórványo­san már a lapok hirdetési rovataiban is kezdenek olyan cikkeket kínálgatni, me­lyeket eddig alig lehetett kapni. Persze, ez kihat az áralakulásra is. Egyelőre ol­csóbb lett a tea 6—8 koronával, a csoko­ládé körülbelől 5 koronával. De majdnem magától értetődik, hogy ha a békére való kilátás megizmosodik, néhány nap múlva még több áru és jóval többel is olcsóbb lesz. IRODALOM, MŰVÉSZET. — Pártütő angyalok. Anatole Francé­nak, a mi korunk legnagyobb Írójának legújabb és legérdekesebb nagy kalandos regénye kerül újévi olvasmány gyanánt magyar fordításban a «Pártütő angyalok ­kal a magyar olvasóközönség elé. Mindaz, ami Francénak az egész világon való nép­szerűségét megteremtette és utolérhetet­len írói és művészi értékké leszi: fokozott mértékben van meg a «Pártütő angyaloké­ban, írói tehetségének és emberi mivoltá­nak ebben a legértékesebb alkotásában. Az angyalok, akik már egyszer Lucifer ve­zérlete alatt megostromolták az eget és Istent, uj lázadásra, az egek uj meghódí­tására készülnek. Letelepednek Párisban, megtelnek napjaink eszméivel, Páris po­litikai és szocialista életével, kiveszik ré­szüket a földi szerelem minden gyönyörű­ségeiből és végűig is belát ják, azt, hogy az Ur ellen való küzdelmet vagy sehol, vagy saját lelkükben kell megvivniok. Ezen a kereten belül azután a legmulatságosabb események, szerelem, pénz, forradalom, művészet egész világa vonul el szemünk előtt, az egész XX. század társadalmának hihetetlenül finom kifigurázása. Az angya­lok pártütése lesz az a könyv, amelynek a világot kigúnyoló szatirikus irodalom­ban Svift Gulliver utazása mellett lesz a helye. Maradandó, mulatságos, gyönyörű könyvet és szellemes mulattatót, nagysze­rű elbeszélőt szeVez magának az, aki e könyvet megveszi. Aligha lesz ember, aki egyszeri olvasással beéri: oly szép, érde­kes és különös az emberi társadalomnak ez az angyalokon és a menyországon ké­résziül megmutatkozó képe. A Pártütő angyalokat Kunfi Zsigmond fordította és a Népszava könyvkereskedés adta ki. — Ara 5 !K és minden könyvkereskedés­ben kapható. — A világháború naplója cimü soro­zatnak, melyben Radó Antal kitűnő válla­lata, a Magyar Könyvtár a háború törté­netét adja, most jelent meg XII. füzete. Az 1916. március-áprilisi eseményeket adja gondos összeállításban, hivatalos adatok nyomán, ezenkívül kiváló irók: az olasz Luigi Rarzini, Jászi Oszkár, Biró Lajos és Erdély Jenő harctéri cikkeit. A füze­tet a Lampel R. Wodianer F. és fiai cég adta ki; ára 60 f. — Krúdy Gyula uj regénye. A legkö­zelebbi irodalmi események között kétség­kívül igen szenzációs lesz a Krúdy Gyula uj regényének megjelenése. írásainak kü­lönös zamatja, speciális ize, szinpompája és gazdag elképzelő ereje a siker és az el­ismerés oly gyors útját nyitotta meg ki­váló, tehetséges iró előtt, mint amilyen gyors karriér alig jutott magyar Írónak. Első legszenzációsabb regénye «A vörös postakoc,si» volt, mely példátlan népszerű­ségben egyik kiadást a másik után érte meg s egyszerre oly márkával ajándékoz­ta meg Krúdy müveit, hogy ma már az ő müvei nélkül magyar könyvesházak és könyvtárak el sem képzelhetők. A vörös postakocsi regénynek folytatása lesz a — Krúdy Gyula uj regénye. Cime: «A vörös

Next

/
Oldalképek
Tartalom