Nyírvidék, 1916 (37. évfolyam, 1-104. szám)

1916-09-28 / 77. szám

6 77-ik szám J#ÍR¥IDÉK 1916. szeptember 28. — Élelmezési központ. A földmivelés­ügyi miniszter szept. 20-iki beszédéből ar­ra lehet következtetni, hogy a kormány egy élelmezési központ felállítását vette terbe, mely hivatva volna segíteni az ország népessége élelmezése körül felmerült za­varokon. A hivatal élére egy miniszteri hatáskörrel felruházott főhivatalnoki szék létesítését tervezik. A főhivatalnok olyan munkatársakat venne maga mellé, kik az összes élelmezési cikkeket forgalomba ho­zó központok munkálkodását irányítani és ellenőrizni képesek lennének. — Gazdák figyelmébe. A gazdasági szükséglet cimen visszatartható termény­mennyiség tekintetében előállható téves rendelet magyarázók elkerülése céljából utalunk a múlt számunkban teljes egé­szében közölt földmivelésügyi miniszteri rendeletre. Pozsonyi kereskedelmit végzett fiatal leány, ki a magyar—német gyors- és gép­írásban gyakorlattal bir, azonnali belépésre állást keres. — Cim a kiadóban. Városi közlemények. Felhívás az ide menekülő erdélyiek ér­dekében. Az álnok románok betörése következ­tében egyre szaporodik az ide menekülő erdélyiek száma. Nincs olyan nap, hogy kisebb, nagyobb csoportokban ne jönné­nek hozzánk. A hosszú utazástól meggyöt­rődve élelem után vágyódva szállnak le apró gyermekeikkel kis batyujokon kivül mást se hozva magukkal. A társadalom áldozatkészségére tehát mindjárt, ide jö­vetelöknek első percében szükség van. Ezért fordulok én Nyiregyháza vá­ros hazafias és mindenkor jó érzésű pol­gáraihoz, hogy a menekülők számára szánt eleségüket a vasúti állomásra kivin­ni s azt a Veres-kereszt egylet betegnyug­vó szobájában Megyery Celeszta úrnőnek átadni szíveskedjenek. Niregyháza, 1916. szeptember hó 11. Balla Jenő polgármester. K. 24862-1916. sz. Hirdetmény liüs és zsirfogyasztás ujabb korlátozásáról A m. kir. kormány 3101—1916. M. E. számú rendelete fontán a hús- és zsirfo­gyasztás korlátozása tekintetében a folyó szeptember hó 25-ikétől kezdődőleg a kö­vetkező uj szabályok lépnek életbe: 1. Kedden és esülörlökön szarvasmar­hát, sertést, juhot, kecskét vágni vagy le­szúrni tilos, — tekintet nélkül az állatok korára. 2. Szerdán és pénteken semmiféle hust akár nyers állapotban, akár főzve, sülve, füstölve, sózva árulni vagy másképen ki­szolgáltatni nem szabad. 3. Ételek kiszolgáltatásával foglalkozó üzletekben (vendéglők, egyleti jellegű vagy bármiféle más étkező helyeken) szerdán és pénteken hús felhasználásával 'készült semmiféle ételt előállítani és kiszolgáltat­ni nem szabad. Húskonzerveket és sem­mifele hentes árukat sem. 4. A hét többi napjain egy személy­nek legfeljebb egy húsétel szolgáltatható ki. Mindenféle hal is húsételnek számit. 5. Héli'őn az ételek készítésével és a fogyansztó részére való kiszolgáltatásával foglalkozó üzletek és üzemeknek tilos ételeket előállítani, vagy kiszolgáltatni,— amelyeknek előállításához bármiféle állati vagy növényi zsír (sertészsír, vaj, növény­zsír, növényiolaj stb.) szükséges. E rendelkezések bármelyikének meg­szegése kihágás, melyre két hónapig ter­jedhető elzárás és 600 koronáig terjedhe­tő pénzbüntetés vár. Nyiregyháza, 1916. szeptember 22. Polgármester helyett: Trak Géza tanácsnok. K. 24479—1916. Az ipari szakiskolák meneküli tanulóinak figyelmébe! A brassói állami faipari,- a székelyud­varhelyi agyagipari és a nagydisznódi szö­vőipari szakiskolák elmenekült tanulóinak oktatásáról az újpesti m. kir. állami faipa­ri szakiskola igazgatósága fog gondos­kodni. Erről az ide menekült tanulókat az­zal értesitem, hogy tartózkodási helyüket utca s házszám megnevezése mellett az újpesti állami faipari szakiskola igazga­tóságának azonnal jelentsék be, ahonnan a továbbiakra nézve értesítést kapnak. Nyíregyháza, 1916. szeptember hó 24. A polgármester helyeit Trak Géza tanácsnok. Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos: JÓBA ELEK. Legjobb a Hoffmaim-féle p5rk51t líáfé. 37-V-3 Miliő* lépypapir, biztosan és tömegesen öli a legyeket. Egyedüli készítője Nagy Kálmán gyógyszerész Nyíregyházán. Kapható mindenütt. 65-?-1 Zongora órakat ad Kovách Árpád, Széchenyi-út 9. Jóirásn leány pénztárosnői vagy hasonló állást keres. Két, esetleg három szobás lakás a Rózsa-utczán mellékhelyiségekkel együtt azonnal átadó elkötözés miatt. Cim a ki­adóban. Bikát vételre keresek. 2-3 éves berni vagy simmenthali hágóképes bikát megvételre keresek. Ajánlatokat Zoltán József, Kótaj címre kérek. 492. Bevonulók ügyeimébe! Meleg alsók, svaetterek, harisnyák, keztyük, láb­szárvédők, érmelegitők és takarók nagy válasz­tékban jutányosán sze­rezheíők be :-: mm IIPÚT Ératózáta UfiregylÉán. 491 — 6—1 Mindenféle speciális uj talajmivelőgépek, Melichár és : másféle sorvetőgépek, arató- és fükaszállógépek, stb. gazdasági gépek, raktáron kaphatók; — valamint csere utján vett használt motorok, lokomobilok, cséplőgépek | és elevátorok előnyösen beszerezhetők: 192-?-1 Lichtünam (Lukács) ¥sim©s gépkereskedésélien Nyíregyházán, Szécbertyi-íér 3. Telefonszám 201. wwragTOT IWM.'^'q J.W1BMH&&: JfMPa Keresünk megvételre diói, mákot, akác­mézet, sárga viaszt tarhonyát, makarónit, gombát, borsót, len­csét, szilvóriumot, tör­kölyt, borovicskát. Kérünk mintázott ajánlatot. Polacsek Fülöp es Fia Nyírbátor. 497-2—1 Wohanka nyersolajmotoros cséplfigarnitura el­adó, va| eÍGseréisiii inagánjáró garnitúráért. Magánjárót csere nélkül is veszek. Gépem 6 éves, kitűnő karban vau. Ugyanott eladó egy 80 mm. széles, 23 méter hosszú, s több apró szíj és 7 lóra való szerszám. — Cím: Eötvös József Hejdudorog, Piroska malom. 496—1—1 Láng Ernő úr nyírkarászi 70 holdas homoki szőlő­telepére értelmes, józan és szorgalmas munkavezető vinczellért keresek. — Ajánlatok fize­tési igények megjelölésével Drucker Henrik Nyír­egyháza cimre intézendők. Esetleg személyes megjele­nés ugyanott. 495-3-1 I | E züst-éremmel és díszoklevéllel kitüntetve j| I GABULYA MIHÁLY f I villanyeröre berendezett ruhafestő, vegy- 1 I tisztiió, gőzmosó és plissérozó intézete, I 1 B | Nyíregyhaza, Vay Adam-u. 13. | I 1 I Ruhákat vegyileg tisztit | i Gyászruhákat 12 óra alatt fest, i w U> i Gallér és kézelőket 5 nap aaü mos, f | Többféle nagyságban áüó és íekvő pSlssó- | I kot 1—2 óra alatt plisssraz, 303 | I I Telefon szám 248. f. I I Nyomatott Jóba Elek laptulajdonos könyvnyomdájában Nyíregyházán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom