Nyírvidék, 1916 (37. évfolyam, 1-104. szám)

1916-01-06 / 1. szám

2 1-ső szám. ' JfrímmiK. 1916. január 6 elrontották. Mikor még meg sem indultak az angol-francia csapatok s már is az lát­szik a legtanácsosabbnák, hogy hívják őket vissza, — többet használnak majd Flan­driában és Franciaországban, mint Szer­biában. Csak most jut eszükbe, hogy ne­kik e/lőbb a saját országukat kellene meg­szabadítani az ellenségtől, mielőtt más or­szágokat szabadithatnának fel. A hadvezérek dolgát a politikusok in­tézik, a politikusok dolgát a diplomaták s a diplomatákét az ostobaság. Most is tel­jesen hatalom és tekintély nélkül ugy pöf­feszkedik, mintha szavának hatalmi nyo­matékot tudna adni. A diplomaták indí­tották meg a szalonikii expediciót, — mondván, — hogy a többit majd elvégzi Görögország. Görögország azonban nem végzi el s a borravalókat visszautasította. Anglia hatalmi összeomlásának ép ugy mértéke Görögország magatartása, mint Oroszországénak Bulgária akciója. A harc­téren a vak is láthatja közöttük, hogy mit vesztettek, a diplomácia terén azonban a szemfüles élesség sem látja, hogy már nem állanak ott, ahol állottak. A politikájuk is elvesztette a talajt. Az a mód, ahogy az angol és francia kor­mányokat kritizálják s különösen az abár­gyuságig menő erőtlenség, amellyel a kor­mányok védekeznek, mutatja, hogy sem Angliában, sem Franciaországban nem áll egységes nemzet és közvélemény a háború politikai akciója mögött. A tovább kitartás már csak üres jelszó, mely mögé a kimerü­lés vonul. A kritika pedig sorra rámutat a hibákra, melyek mint hibák a kormányo­ké, de mint elszenvedett károk a nemze­teké. A sors ilyen körülmények között már megindult utján a kérlelhetetlen teljese­dés felé. (d. e.) Névjegyzéke Szabolcsvármegye 1916. évi legtöbb ad^t fizető bizottsági tagjainak. 1. Gróf Dessewffy Miklós birtokos, Ven­csellő K 37349.39. 2. Gróf Dezsewffy Aurél birtokos, Büd­szentmihály K 15399.82. 3. Dr. Mezőssy Béla birtokos, Ujfehértó K 12529.76.* 4- Dr. Iíorniss Ferenc birtokos, Tiszabüd K 12213.48,* 5. Haas Ignác birtokos, Nyíregyháza K 11864.43. 6 Herceg Odescalchi Zoárd birtokos, Tuzsér K 11161.59. 7. Gróf Dessewffy Dénes birtokos, Király­telek K 10035.90. 8. Gróf Dessewffy Béla birtokos, Király­telek K 10035.90. 9. Weinberger Sámuel birtokos. Gyula­háza K 8426.24."' 10. Gróf Vay Gábor birtokos, Berkesz K 7967 93. 11. Stern Péter bérlő, Ujfehértó K 6657.52. 12. Gróf Vay Tibor birtokos, Nyírtass K 6370 21. 13. Báró Vay Miklós birtokos, Tiszalök K 5093.74. 14. Bodor Zsigmond birtokos, Nyiregvháza K 4963.77. 15. Propper Sámuel birtokos, Budapest K 4839.71. 16. Liptay Jenő birtokos, Nyíregyháza K 4708.60.* 17. Dr Kállay Budolf birtokos, Nyíregy­háza K 4620.* 18. Énekes János róm. kath. lelkész, Nyíregyháza 4596 98.* 19. Gara Alajos birtokos, Tiszadob K 451510. 20. Dr. Beviczky Tibor birtokos, Tisza­tardos K 4496-68* 21. Nánási Oláh Tibor birtokos, Tiszabüd K 4484.32. 22. Gróf Szirmay Ottó birtokos, Tisza­ladány K 4406.31. 23. Bósenfeld Salamon birtokos, Tisza­dob 4343.15. 24. Bav Ferenc nyug. főmérnök, Nyir­mada K 4260.20.* 25. Dr. Báji Patai György birtokos, Tiba (Ung m.) K 4119.48* 26. Klár Sámuel birtokos, Nyíregyháza K 3985.60. 27. Klár Jenő bérlő, Nyirbéltek K 3979.96* 28. Gencsy Albert birtokos, Nyíregyháza K 3953.84. 29. Leveleki Ármin birtokos, Oros K 3835.82. 30. Bosenthál Ferenc kereskedő, Nyíregy­háza K 3746.64. 31. Feldheim Emánuel birtokos, Nyíregy­háza K 3716 36. 32. Glük Antal bérlő, Nyirbogdány K 3663.45. 33. Dr. Báji Patay József birtokos, Báj K 3550.40. 34. Gróf Pongrácz Kálmán birtokos, Tisza­eszlár K 3529.37. 35. Zoltán József bérlő, Nyíregyháza K 3439.07. 36. Dr. Elekes Aladár ügyvéd, fNyiregy­háza K 3399.42.* 37- Szomjas Gusztáv birtokos,^Tiszalők K 3388 66* 38. L Molnár Gusztáv birtokos,* Levelek K 3357.75. 39. Klár Gusztáv birtokos, Nyíregyháza K 3355 97. 40. Hlatky Aladár birtokos, Dombrád K 3333.46.* 41. Diener Gyula birtokos, Anarcs K 4272.24. 42. Groák Lajos birtokos, Nyíregyháza K 3250.94. 43 Rochlitz Henrik birtokos," Mándok K 3189 72. 44. Gróf Pongrácz Jenő birtokos, Tisza­eszlár K 3189.36. 45- Dr. Klár András ügyvéd, Nyíregyháza K 3180.80.* 46. Reviczky József birtokos, Nyirmár­tonfalva K 3148 45. 47. Liptay Béla birtokos, Jéke K 2969-50. 48. Lichtman Mór birtokos, Vasmegyer K 2898.69. 49. Bleuer Jenő birtokos, Ibrány K 2895.87. 50. Fisch Hermann kereskedő,' Nyíregy­háza K 2799.20. 51. Eszenyi Jenő birtokos, Tornyospálca K 2758.34. 52. Dr. Horváth József orsz. gyűlési kép­viselő, Budapest K 2733.06 * 53. Halasi Mór bankigazgató, Kisvárda K 2699.11. 54. id. Kállay András birtokos, Nyíregy­háza^ 2659 87. 55 Lichtmann Dezső ^birtokos, Nyíregy­háza K 2634.50. 56. Gencsy Ferenc (.-birtokos, :Balkány K 2585.70. 57. Dr. Szmrecsányi László ügyvéd, Kis­várda K 2554-64 * 58. Somossy Ferenc birtokos, Nyírbogát K 2552 20 59. Geduly Henrik ág. ev. püspök, Nyír­egyháza K 2527.40 * 60. Szikszay Pál nyug alispán, Nyíregy­háza K 2402.24.* 61. Leveleki Géza birtokos, Nyíregyháza K 2360.94. 62 Megyery Géza nyug. kúriai biró, Nyír­egyháza K 2347.74.* 63- Somogyi Gyula közjegyző, Nyíregy­háza K. 2330.28.* 64 Szalánczy Bertalan birtokos Komoró K 2330.10. 65 Szakolyi Ignác birtokos, Szakoly, K 2270.09. 66. Berkovics Miksa birtokos, Pap K 2270 04. 67. Stein József bérlő, Csobaj K 2244.61.* 68. Dr. Flegmann Jenő ügyvéd, Nyíregy­háza K 2224 46* 69. Feriicska Rudolf magánzó, Nyíregy­háza K 2169.84. 70. Diener István birtokos, Kisvárda K 2145.91. 71. Elek László birtokos, Demecser K 2138.46. 72- Propper Ödön birtokos, Nyírtura K 2130.68. 73. Halmi Géza birtokos, Kisvárda K 2125.13. 74. Kerekes József igazgató főmérnök, Kisvárda 2101 38.* 75. Kupferstein Nándor birtokos, Ujfe­hértó K 2007.43. 76. Klár István bérlő, Nyírbogát K 1989.98 77. Grünberger József birtokos, Ujfehértó K 1988.58. 78. Báró Horváth Ferenc birtokos, Pap K 1987.73. 79. Ehrenreich Adolf bérlő, Demecser K 1968.85. 80. Erdei Kálmán birtokos, Nyíregyháza K 1953.87. 81. Fülöp Jenő bérlő, Büdszentmihály K: 1940.46 82. Klár Sándor bérlő, Nyíregyháza K 1926.40. 83. Gencsy Béla birtokos, Balkány K 1887.29 84. Orosz György birtokos. Nyíregyháza K 1872.37. 85. Jármy Gyula birtokos, Nyiribrony K 1861.95. 86 Bóth Albert birtokos. Lövőpetri K 1857.30. 87. Jármy Menyhért birtokos. Kótaj Ií 1848.80.* 88 Reich Adolf birtokos, Petneháza K 1825.19. 89. Gsengery Kálmán birtokos, Nyíregy­háza^ 1800 75. 90- Reichmann József bérlő, Ujfehértó K 1809.30. 91. Szalánczy Ferenc birtokos, Nyirbog­dány K 1798 87. 92. Dr. Kovács Elek kir. közjegyző. Nyír­egyháza K 1790.30* 93. Kállay György birtokos, Kállósernjén K 1791.77 94. Lichtman Lajos bérlő, Iiajduhatház K 1748.22. 95. Kun Ármin bérlő, Nyíregyháza K 1724. 96. Radó Adolf kereskedő, Kisvárda K 1723.51. 97. Csengeri Gyula birtokos, Nyíregyháza K 1716.32. 98. Dr. Szopkó Dezső gyógyszerész, Nyír­egyháza K 169938.* 99. Rácz Gyula ref. lelkész. Nagyhalász K 1682.46* 100. Lichtmann Máyer birtokos, Balkány K 1676 45. 101. Dr. Szikszay György törvényszéki elnök, Szolnok K 1660.26.* 102. Glancz Miksa bérlő, Nyírtass K 1654.71. 103 Groák Ödön bankigazgató, Nyíregy­háza K 1650.50 104. Dr Földes Mór ügyvéd, Kisvárda K 1616.40.* 105. Frischmann Bertalan birtokos, Nagy­kálló K 1609.77 106. Blau Frigyes birtokos, Nyirkércs K 1595.80. 107 Fried Dániel birtokos, Székely K 1593.45 108. Harstein' Sándor birtokos, Nyírtét K 1583.21. 109. Kállay Frigyes birtokos, Budapest K 1570.01. 110. Dr. Fodor Jenő birtokos, Budapest K 1562.76.* 111. Kellner Jenő birtokos, Nyíregyháza K 1555 78. 112. Bleuer Lajos birtokos, Nyíregyháza K 1550.80.

Next

/
Oldalképek
Tartalom