Nyírvidék, 1915 (36. évfolyam, 1-103. szám)

1915-01-03 / 1. szám

1-sö szám. J^YÍRlíIDÉK. 1915. január 3 3. gyarok Istene gyakorolhat, nem pedig a párt politika, vagy a finom distinctiókkal végzett közjogi disputa ! „Még jönni fog Egy jobb kor." mert jönni kell Ez legyen az újjászületett ember újévi kihallása ; ez a tudat tépje ki leikünk mélyéről a ('élénkséggel párusult gyengeséget; nemzeti öntudat, hazafias önérzet, igazügyünkből eredő tiszta erkölcsi meggyőződés s bizalom a vég­telenségig küzdő fiaink, testvéreink törhetetlen erejében . . . ezek, ezek legyenek újjászületett lényünk ragyogó tulajdonai! így a munka itthon is áldásosabb lesz; ott a véráztatta csatamezőn, pedig világraszóló s dicsőség teljes ! . . . Hinni, remélni, szeretni idegeink teljes megfeszitesével a jobb jövőt illetőleg, nemcsak felemelő jelenség, hanem valóságos isteni áldás lesz ; áldás a nagy átalakulások küszöbén álló nemzetre, áldás annak minden egyes gyer­mekére ! Csodás idők biztató hajnali percében zen­düljön az ima : Isten áldd meg a magyart! . . . Helkó István. a var A régi hagyományokhoz híven a vármegyei : tisztviselői kar, Mikecz István h. főjegyző ve­zetése mellett, ez évben is tisztelgett az újév alkalmából dr. Ujfalussy Dezső főispánnál. — Mikecz István h. főjegyző a következő szép és tartalmas beszédet intézte a főispánhoz : Méltóságos Főispán Úr! Szabolcsvármegye központi tisztikara e vész és viharfelhőkkel teljes újesztendő reggelén meg ­jelent itt Méltóságod előtt, hogy Méltóságodnak boldog újévet kívánjon. Őszinte örömmel tolmácsolom Méltóságod előtt ezen jókívánatokat, és szeretném ha Méltóságod azokból nem csak a vármegye fő­ispánja iránti köteles tiszteletet érezné meg, hanem ha átl átná az a minket ma átható, szinte családias melegség, mellyel mi, mint egy nagy család tagjai — közeledünk a család egyik fejéhez. A köztünk fennálló őszinte, jó viszonyra soha nagyobb szükség nem volt, mint a mos­tani nehéz időkben, amikor dübörögve viharzik feltttünk egy soha el nem képzelt arányú vi­lágháboiú. Ma minden jó magyar ember, minden ere­jével és minden érzésével — feledve a régi válaszfalakat — egy cél felé tekint és így egyesülve egy közös, nagy és szent küzdelem­ben a veszélyben forgó haza létéért és üdvéért. Ami életünk folyamán nem volt még év, melynek jöttét ilyen egybeforrt lélekkel és ennyi közös bánat és közös reménytől áthatva vártuk volna ; és ha valaha, úgy ma van igazi és átérzett jelentősége annak, ha egyik magyar ember boldog újévet kíván a másik magyar embernek. Ilyen érzésektől áthatva üdvözlőm Méltó­ságodat ez újév reggelén. Ilyen szent érzésektől áthatva ajánljuk fel ez évi munkálkodásunkat, melyet meg kell, hogy acélozzon és sokszoroz­zon az a tudat, hogy ma a Hazának fokozot­tan szüksége van minden becsületes munkára. Ebben a tudatban kérjük Méltóságod teljes érdeklődését és jóakaratú támogatását a reánk következett súlyos idők' nagy munkáiban; — de kérjük a mindnyájunk sorsát bölcsen intéző Istenünket is, adjon hát a magyar nemzet fiainak egy boldog, örömökkel teljes, áldásos esztendőt ! Az Isten éltesse, az Isten áldja meg Méltó­ságodat ! A főispán igen szívélyes szavakban vála­szólt a főjegyző beszédére. Ezután a városban székelő hatóságok főnö­kei és magánosok tisztelegtek a főispánnál. * * * A kir. törvényszék bírói kara dr. Szakolczay Lajos elnöknél, majd az ő vezetése alatt dr. Ujfalussy Dezső főispánnál tisztelgett az újév alkalmából. A városnál és pénzügyigazgatóságnál nem voltak hivatalos tisztelgések. Nyíregyháza város közönségéhez! — A városi árvaszék kérése. — Az északi és déli harctereken hősi halált halt katonáink elestéről egyre sűrűbben érke­zik hozzánk a hivatalos értesítés. A most folyó világháború a hadviselő felektől mind nagyobb és nagyobb véráldozatot követel s egyre sza­porodik azoknak a száma is, kik idehaza sze­rető hitvest és gondozásra váró gyermekeket hagyva, jeltelen sirokban alusszák immár örök álmukat. Az egész magyar társadalomra, mely eddig is ragyogó példáit szolgáltatta hazaszeretetének s áldozatkészségének, most ujabb feladat telje­sítése vár: az, hogy fogadja végnélküli szerete­tébe s gondoskodásába azokat az ártatlan, tehe tetten árvákat s gyászba borított özvegyeket, kiknek családfenntartója a hasáért és a koronás leírályért vérét ontotta. Ebben a legszebb, legnemesebb s az egész magyar nemzet örök háláját biztosító feladat és egyúttal kötelességteljesitésében — hisszük — joggal számiihatunk Nyíregyháza város lel­kes közönségére, meiy nem késett a maga áldo­zatát meghozni akkor, amidőn a honvédelem anyagi eszközeinek előteremtéséről s a hadba­vonultak családtagjainak segélyezéséről volt szó, amely az önkéntes vállalkozóknak egész légióját áliitoüa sorompóba a sebesült katonák ápolására és testi fájdalmaiknak enyhítésére. Rendíthetetlen hittel bizuak abban, hogy Nyir­egyháza város közönsége most is megérti a hivó szózatot s az első sorokban biztosit he­lyet a maga számára azok között, kik megbe­csülik az elesett hősöket s forró szeretetükkel és áldozatkész gondoskodásukkal fognak segít­ségére sietni azoknak, kik a kihűlt családi tűz­helyhez többé hiába várják családfőjüket. A harctéren elesett, megsebesülés, vagy hadi fáradalmak következtében elhalt, vagy eltűnt tisztek és legénység árván hagyott gyer­mekeinek oltalomba vétele tekinteteben a ma­gyar társadalomra váró kötelesség és feladat teljesítése a következőképpen valósítható meg : 1., a kiskorú gyermekek ápolásának' és nevelésének ellenőrzése által; 2., az árván hagyott gyermekek eltartásá­nak, gondozásának es felnevelésének biztosítása által; 3., a gyámolitó nélkül maradt családnak jóakaratú tanácscsal, rendezetlenül maradt ügyeikben: lelkiismeretes közbenjárással való támogatása által. A kötelességteljesitéínek e csoportjaiból a társadalom minden tagja kiveheti a maga részét: a szegény azáltal, hogy lelkiismeretesen elkövet mindent arra nézve, hogy a gondjaira, ellenőrzésére bizott árvagyermekekből a hazá­nak vallásos, erkölcsös és hasznos polgárai vál­janak s e célból képességük és vagyoni viszo­nyaikhoz képest nyerjenek kiképzést, illetőleg munka- és keresetképességet; a gazdag azáltal, hogy a vagyontalan gyer­mekeknek az elzüllés, elpusztulás veszélyétől való megmentése érdekében segítségére siet, azok gon­dozási és nevelési költségeihez, hozzájárul vagy azt egészben magára vállalja, aképpen, hogy az oltalmába fogadott gyermekek elhagyottá nyil­vánítását kérelmezi s az egy gyermek után ha­vonta 14—20 koronáig terjedő gondozási költ­ségeket (melyben a gyermek ellátásának, ruház­tatasának, iskoláztatásának, gyógyíttatásának orvosi és közigazgatási ellenőrzésenek összes költségei már bennefoglaltatnak) egészben fizetni fogja; a gyermektelen házastársak az által, hogy az elesett hősök gyermekeit örökbefogadják ; a művelt, tanúit ember azáltal, hogy a gyá­molító nélkül maradt családot oltalmába veszi, azt tanácsadásokkal szolgálja, rendezést igénylő ügyeiben lelkiismeretesen közbenjár, a család erkölcsi és anyagi érdekeinek előbbrevitelén éberen őrködik s közreműködik ; a jótékony egyesületek és erkölcsi testületek azáltal, hogy a hősök gyermekeinek s családtag­jainak adományozzák elsősorban azokat az ingye­nes helyeket, melyek rendelkezésére állanak, vagy fognak állani. Mindenki megtalálhatja tehát a maga te­endőjének s működésének körét. Mindenki te­het valami jót, hasznosat és áldásosat, aki szi­vére hallgat, aki hős katonáinknak élet-halál küzdelmét kőnyes szemekkel kiséri, aki érezi és tudja, hogy a nyár perzselő hőségében, az ősznek sártengerében és a télnek dermesztő fagyában meleg tűzhelyt, családi otthont oly szorongva váró fiaink érettünk, a mi jólé­tünkért, életünk és vagyonunk biztonságáért tűr­nek, szenvednek, harcolnak és nélkülöznek. Alá ebben a kötelességteljesitésben résztvenni, közreműködni akar, jelentse be szándékát, elha­tározását Nyíregyháza város árvaszékének ! A jeltelen siroknak anynyi ezrei legelsősor­ban hozzánk, az itt honmaradottakhoz szólanak. Durva hálátlanság lenne részünkről szeretett hazánk s az immár porladó és még az ellenség goiyoi előtt álló hőseink emléke iránt, ha tet­teikről, nekünk tett szolgálataikról megfeled­keznénk. A mi kötelességünk, hogy a hősök gyermekeit hősökké neveljük, erőssé, acélossá téve az elmét, a szivet s a kart. hogy azokat egy uj veszedelem esetében megtámadott békés fejlődésünknek és határainknak védelmére ál­líthassuk. A háború végével, melynek győzelmes be­fejézésében Istenben való rendithetetlen hittel bizakodunk, ezrével lesznek a jeltelen sírok, melyek hasztalan várják majd a szeretett hoz­zátartozót. A kiömlött vérből nemsokára virág fakad s békesség honol majd ott, ahol keves­set azelőtt a háborúnak rémes fergetegje dult. A jeltelen siroknak ezeken az ezrein az a koszorú l.sz a legszebb, legbecsesebb, legdrá­gább, legnagyobb értékű és legillatosabb, me­lyet a magyar társadalom nemesen érző szivé­nek legdrágább kincseiből összegyűjtve s tetek­kel ékesítve font! Kelt Nyíregyháza város árvaszekének, 19Í4. évi december hó 29-ik napján tartott rendes ülésében. Májerszky Béla s. k. kir. tanácsos, árvaszéki elnök. itattass — Terménybeli járandóság: búzában vagy rozsban. A m. kir, minisztérium a há­ború esetére szóló kivételes intézkedésekről alkotott 1912. LXIII. t.-c. 16. §-ában nyert felhatalmazás alapján a búzában vagy rozsban kötelezett terménybeli járandóságok tárgyában a következőket rendeli: Aki terménybeli járandóságul (javadalma­zásul) bizonyos mennyiségű búzának vagy rozs­nak szolgáltatására van kötelezve, annak a je­len rendelet hatálya alatt e járandóságnak csupán kéíharmadrészét szabad búzában vagy rozsban kiszolgáltatni; egyharmadrésze helyett pedig ugyanannyi mennyiségű árpát, vagy tenge­rit kell szolgáltatnia és az értékkülönbözetet a hatóságilag megállapított legmagasabb árak sze­rint számítva készpénzben kell megfizetnie. 2. §• Aki az 1. § ban meghatározott termény­beli járandóságot (javadalmazás-1) kétharmad­részénél nagyobb mennyiségben szolgáltatja ki búzában vagy rozsban, hihágást követ el és kétszáz koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő. Szőrme muff- és boák a leg­nagyobb választékban Kőin Ignác divatáruháza ban, Nyíregyházán. .. Telefon: 129. sz. , 415 9-^5 *

Next

/
Oldalképek
Tartalom