Nyírvidék, 1915 (36. évfolyam, 1-103. szám)

1915-11-07 / 89. szám

6 89-ik szám. jíyíh¥id ÉV 1915. november 7 Ha egy fuvaros háromnál több szavazót szállít, a szállítási bér az egy választóra eső fuvarbér hányadával felemelhető, ha pedig há­romnál kevesebbet szállít, abban az esetben szintén az egy választóra eső fuvarbér hánya­dával leszállítandó. (Például, ha valamely köz­ségből a rendes fuvar-összege 3 korona, akkor négy választó esetén 4, öt választó fuvarozása esetén 5 korona fizethető, két választó fuvaro­zása esetén 2, egy választó fuvarozása esetén 1 korona fizetendő). Ezen megszorítás alól csupán az az eset képez kivételt, amidőn valamely községben a fentebb meghatározott létszámnál kevesebb vá­lasztó van, vagy az illető községből kevesebb választó óhajt a szavazásban részt venni. II. 4. §. A jelen szabályrendeletben megállapított fuvardijak csakis azokra az esetekre vonatkoz­nak, midőn az illető választó kerületben sza­vazásra jogosult valasztó vagy vele egy ház­tartásban élő hozzátartozója fogadtatik fel fu­varozásra. 5. §. A megállapított fuvardijak a szavazóknak lakhelyüktől a szavazókör székhelyére való oda- és visszaszállítására vonatkoznak, miért is egyéb költségek fel nem számithatók. 6. §. A megállapított díjtételek azt a maximá­lis határt jelölik meg, melyen belől a képviselő­jelölt, vagy megbízottja vesztegetés nélkül fuvar­dijat adhat, ellenben a szabályrendelet intéz­kedései a fuvarosok javára kereseti jogot nem biztosítanak. 7. §• Tekintettel arra, hogy az összes' közsé­gekből a szavazókör székhelyéig az az út oda és vissza egy nap alatt megtehető, az egyes fuvarok után megállapított szállítási költségek az év bármely szakában tartandó választásnál kivétel nélkül irányadók. 8. §. Nyíregyháza rendezett tanác=u város terü­letén és a város határában 10 km távolságon belől, valamint a választási székhelyet képező egyéb községek határában fuvardíj felszámítá­sának helye nincs. 9. §. Abban az esetben, ha a választók szállí­tása vasúton, vagy hajón történik, a szabály­rendeletben megállapított fuvardijak nem fizet­hetők ki, mivel a vasúti (hajózási) szállítási dijak, vagy a szállításnál kötelező vasúti (hajó) osztály megjelölése éppen ugy, mint a hatósá­gilag jóváhagyott bérkocsi szabályzat e szabály­rendelet keretébe nem tartozik. 10. §. A vámok, kompdijak, hídpénzek s ehez hasonló illetmények a szábályrendeletileg meg­állapított fuvardijakban bent nem foglaltatnak. 11. §. A képviselő választók fuvarozásánál az elöfogati kényszer nem alkalmazható. 12. §. Amennyiben a Nyíregyháza város külte­rületén levő 30 km.-nél távolabb eső valamely határrész az alább közölt kimutatásba felvéve nincs, az onnan szállított szavazók után esedé­kes fuvardíj felszámításánál a kimutatásba fel­vett szomszédos hely távolsága irányadó. 13. §. A vármegye területén fekvő községnek a szavazókör székhelyétől és Nyíregyháza r t, város 10 kilóméternél távolabb eső egyes ha­tárrészeinek a város belterületétől való távol­ságnak és a választó kerületbe és az egyes kerületek szavazóköreibe tartozó egyes közsé­geknek betürendbeni felsorolása mellett az országgyűlési képviselő választások alkalmával, a választóknak az egyes községekből a szava­zókör székhelyére, illetve Nyíregyháza r. t. vá­rosban a 10 kilóméternél távolabb eső határ­részekből a választási eljárás helyére való szál­lításáért a fuvarosok részére fizethető szállítási (fuvar) díjak a következő összegekben állapit­tatnak meg: is w u ü w s og a m Szavazókör Demecseri szavazókör. Székhelye : Demecser. Gával. Székhelye: Gáva. 3. Ibrány. Székhelye : Ibrány. 4. Kemecse!. Székhelye: Kemecse. Rakamazi. Székhelye: Rakamaz. A szavazókörhöz tar­tozó községek neve km. Berkesz Beszterecz Demecser Gégény Kék Nyírtét Székely Balsa Gáva Kenézlő Szabolcs Timár Vencsellő Viss Zalkod Buj Ibrány Nagyhalász Pa szab Tiszabercel Kemecse Kótaj Nyirbogdány Nyirpazony Nyírtura Oros Sényő Tiszarád Vaemegyer Rakamaz Tiszanagyfalu 6-36 12-89 6-09 6-59 13-08 688 493 8-39 8.83 11-68 2-83 11 65 14-84 7 80 8-08 570 8-70 8-21 6-31 12-26 7-88 15-51 11-93 8-59 550 •3 < P . Qh > M & .. • '£ -aj >5 ja •cí 60 M b •.S5 u .. cí <u 03 _5 J3 1. Kisvárdai I. Székhelye: Kisvárda. Kisvárdai II. Székhelye: Kisvárda. 3. Mándoki. Székhelye: Mándok. 4. Tornyo8pálcai. Székhelye: Tornyospálca. Dombrád Kisvárda Döge Fényeslitke Jéke Kékese Komoró Pap Sz-. Veresmart Tiszakanyár Eperjeske Eszeny Mándok Szalóka Tiszaágtelek Tiszabezdéd Tiszamogyorós Tiszaszentmárton Tuzsér Zsurk 14-00' 3 sS >­.a: 3 2 c > g«=2 2 £ -2 SS So-rt««<S < CJ N N .22 M V> K f 50 50 50 4-76 6-421 6-13 6-:o; 11-30 5-49 11-53 1010 Benk Gemzse Gyüre Kisvarsány Kopócsapáti Lövőpetri Mezőladány NagyvarsáQy Nyírlövő Révaranyos Szabolcsbáka Tornyospálca Újkenéz 3-94 14-25 10-45 21-83! 564' 3-98 ; 7-70 6-27; 11-59, 5-99 19 16; 15-79 1997| 11 48 14-50Í 2-93 17'53 10 97| 12-77! 15-24 9 3«! 50 50 50 50 6 — 1. Balkányi. Székhelye : Balkány. Balkány Bököny Érpatak Geszteréd Ujfehértó 11-02 1207 6-20 18-02 <a > - J —-Ü _ •«! B) _ <u a Z J3 acc -8 •nm (X N-t <8 <j N 5 B 32 N .tn S» «.<! N a w ** i 31 £ 3> Szavazókör Nagykállói. Székhelye: NagykáŰó. 3. Nyiracsádi. Székhelye: Nyiracsád. 4. Nyirmihálydil. Székhelye: Nyirmihálydi. A szavazókörhöz tar­tozó községek neve o > km. Biri Kállósemjén Kiskálló Kisléta Nagykálló Napkor Nyirábrány Nyiracsád Nyiradony Nyirmártonfalva Nyirbéltek Nyirgelse Nyirlugos Nyirmihálydi Szakoly 1. Nyirbaktai. Székhelye: Nyirbakta. Nyírbátori. Székhelye: Nyírbátor. 3. Nyirtassi. Székhelye: Nyírtass. 4. Ófehértói. Székhelye: Ófehértó. 1. Nyíregyháza. Székhelye: Nyíregyháza. Laskod Lóránlháza Nyirbakta Nyiribrony Nyírják ó Nyirkércs Nyirmada Őr Petneháza Pusztadobos Ramocsaháza Rohod Vaja Encsencs Nyírbátor Nyírbogát Nyírpilis Piricse Ajak Anarcs Gyulaháza Nyírkárász Nyírtass Pátroha Rétközberencs Apagy Besenyőd Levelek Máriapócs N/írgyulaj Ujfehértó Pócspetri Beniczky tanya Cigánykiszállás Cserkeszcsárda Görögszállás Jus halom Hornyák tanya Kloska bokor Lakatos bokor Magyarszállás Mokrianszky szállás T. Messzelátó Racskó-b. (Nádasi) Sulyán-bokor Sima-puszta Tomasovszki szállás Varjú lapos Vrobszki szállás Veres csárda 7 11 6-84 1-20 14"71 8-67, 7-36 11-40; 6 25; 15-63 3-42 8-26 7-37, 223 B 3 „ TIT 50 6! — 60, 6 — 0-85 10'92| 3-35 3-9l| 13-29 1284 6-68 17-55 9 27 7-27 8-78 11-45 7-79 7 10 7-95 9.85 10-92 8-33 717 6-60 11 51 9 67 4-15 6-22 5 02 6-50 7-40 7-74 8-80, 1-70 2-70 7-10 4-00 0-10 0-40 4-70 5 00 1 40 2 40 2-90 0-40 3-50 5-00 5 90 1-50 4-701 6 Jj !i Í' 9 9 6 12 6 6 6 50 50 1. Biidszent­mihályi. Székh.: Büdszentmihály. 2. Csobaji. Székhelye : Csobaj. 3. Polgári. Székh.: Polgár. 4. Tiszalökl. Székhelye: Tiszalök. Büdszentmihály Báj Csobaj Prügy Taktakenéz Tiszaladány Tiszatardos Polgár Tiszadob Tiszabüd Tiszadada Tiszaeszlár Tiszalök 2-42 8-45 13-25 7-29 3-46 19-67 8-6o; 1081! 11-40' 50 50 Ezen szabályrendelet az 1915. évi XVII. t. c. 17 §-a értelmében a jövő országgyűlés egybehivása, vagyis a legközelebbi általános választások alkalmával lép azonnal életbe és ettől számítva három évre bír érvénnyel. E véghatározattal megalkotott szabályren­deletet a törvényhatóság a vármegyei hivatalos lap utján közhírré tétetni rendeli azzal, hogy ellene a lapban tortént közzétételét követő 8 napi közhirrétételi idő utáni 15. nap alatt ad­ható be az alispánnál a felebbezés. — Rokoktó bútorok eladók, gróf Káro­lyi-utca 12-szátn. 351-2-1

Next

/
Oldalképek
Tartalom