Nyírvidék, 1915 (36. évfolyam, 1-103. szám)

1915-10-03 / 79. szám

Nyíregyháza, 1915. szeptember 19. Vasárnap XXXVI. évfolyam, 75. szám. A Szaboicsvár megyei K&sségi jegyzők és a Szabolcsai egyei Tanítóegyesület Hivatalos Közlönye. =4= Megjelenik szerdán és szombaton este. Előfizetés: Egéez évre H) K, Fél évTe 5 K, Negyed 4vre 2 K 30 f. Bgy ára 19 f. Tanítóknak féfér. A Nyirvidék a kárpáti falvakért. Szeptember 9-én, tehát három heté­nél alig több ideje indítottuk meg a gyűjtést ezen a helyen a kárpáli falvak fölsegitésére és a mai nappal lezárt gyüjtésünk eredménye csaknem eléri a 900 koronát. Eltitkolhatatlan örömmel és jogos büszkeséggel mutatunk reá erre a gyö­nyörű eredményre, melynek elérését ami kedves, nemesen érező és gondolkozó közönségünknek áldozatkészsége tette le­hetővé s amelynek minden elismerése, minden dicsérete ami fenkölt gondolko­zású közönségünket illeti. Célunk — miként megírtuk — az volt, hogy szerény viszonyainkhoz képest anyagi segítségünkkel mi is hozzájárul­junk az elpusztított kárpáti falvak újjá­építésének szent, nagy és hazafias köte­lesség-teljesitéséhez. Álmunk és titkos vágyakozásunk az volt, hogy legalább egyetlen hajlékot építhessünk mi is az összegyűjtött pénzen, ahol otthont, fész­ket verhet magának egy hajlékából ki­űzött boldogtalan család. A mi megértő, nemesszivü olvasó­közönségünknek áldozatkészsége megha­ladta a várakozásunkat s megváltoztatta a mi tervünket is. Most már ugy kép­zeljük. hogy ez az összeg talán elegendő lesz egy merészebb és talán nem kevésbé magasztos törekvésünk megvalósításához, ahoz hogy az összegyűjtött pénzen a Kárpátok valamely feldúlt kis falujában a magyar szó, a magyar gondolkozás, a magyar hazafias érzések istápolására és örök hirdetésére egy toronynélküli temp­lomot: — óvodát építhessünk. ígérjük, hogy minden lehetőt meg­teszünk arra, hogy e célunkat elérhes­sük. Ám addig is amig ezt elérhetjük, fogadják azok, akik felhívásunkra ada­kozni készek voltak, nem csak a mi őszinte hálánkat és köszönetünket, ha­nem azoknak az édes apróságoknak kö­szönő szavait is, akik a háború elmul­tával a népnevelésnek fölépítendő új hajlékában himnuszt fognak énekelni és rebegni a magyar nemzet hazaszere­tetéről s a most négy világtájt küzdő hős katonáinknak hervadhatlan dicső­ségéről ! Ujabban a következő adományokat kaptuk : Andrássy Sománé 10 K — Barzó Pál 10 K — Ruhmann Andor 10 K — Groák Adolfné 10 K — Ref. Egyház, Nyírpazony .... 10 K ­Szerkesztőség és Kiadóhivatal: SZÉCH SNYÍ-ÚT 9. SZÁM. Telefon szám: 139. Kéziratokat nem adw.k vissza. Hirdetések árszabás szerint számittatnak. Legolcsóbb hirdetés 1 K. Hiv. hirdetések sora 60 f. A nyilt-tér soronként 80 f. Apró hirdetések 10 »»óig 1 K, minden to­vábbi szó 5 f. Vastag betűvel szedett kétszeresen számit. Áthozat 50 K — Átvitel 50 K Imre János 10K — Schwarcz Izidor 10 K — Szoboszlay István, Nyírpazony . . 5 K — Adorján Ferenc 5 K — Márton István, Nyírpazony.... 5 K — Hudák Károly 5 K — Mátyás Dániel és Gergely, T.-nagyfalu 5 K — összesen Eddigi gyűjtés 95 K — 784 K 50 Együtt 879 K 50 A „Nyírvidék" adományait ezzel le­zárjuk. Természetesen nem jelentheti ez annak a feladatunknak bevégződését, hogy a kárpáti falvak újjáépítési költségeinek redezésére szánt hazafias adományokat rendeltetési helyére juttassuk. Sőt e te­kintetben szívesen ajánljuk fel további közreműködésünket is, s a lapunkhoz e célra küldött összegeket a jövőben is nyilvánosan nyugtázni, s rendeltetési he­lyére juttatni fogjuk. A kárpáti falvak újjáépítésére beérkezett adományok. Hoffmann Mihály 100.— Dr. Saáry Sándor 20.— Dr. Kovách Elek . . 100.— Wolgemuth Bernát 10.— Ág. evang. tsnitó-testület 50.— Nyíregyházi ev. egyház utján .... 34.— Lukács Vilmos 150.— LavoUa Emma 20 — Surányi István ........ 20.— Gsengery Mihályné 50.— Kondrács Ágoston f. évi október havi fizetés és lakbér 311.81 * * * özv. dr. Lórencz Gyuláné nem 25 — mint azt a mult számunkban ezen a helyen tévesen közöltük, — hanem 50 koronát adott a kár­páti falvakra. Vasúti menetrend. Nyíregyházára érkezik : Szerencs-felől reg. 6* 7, d. u. 1 S 2*, este 822*. Debrecen-felől reg. 6 3 5, d. u. 3 3 5, este 8Í2. Csap-felől reggel 6^, este 821. Mátészalka-felől este 712. Yásárosnamény-felől d. u. 5 2 0. Pölgár-felől reggel 6 3 7, d. u. 5 0 6. Nyíradony-felől nem közlekedik. Nyíregyházáról indul: Szerencs-felé reg. 7 1 0*, d. u. 4 0 8*, este 9Ü>. Debrecen-felé reggel 5i2, 7 2 0, este 922. Csap-felé reggel 6 5 8, d. u. 3 5 5. Mátészalka-felé reggel 7 1 6. Yásárosnamény-felé reggel 7 1 0. Polgár-felé reggel 7 2 0, este 622­Hylradony-felé nem közlekedik. *) Gyorsvonatu csatlakozással Budapestről — illetve Budapestre. II hagyma és egyebek. Talán még 1 a háború borzalmasan izgató eseményeinél is erősebben fog­lalkoztatja immár a közvéleményt a drágaság kérdése, Az összes szükségleti cikkek ára rohamosan emelkedik. Az élelmi sze­reké épen ugy, mint a raházati cikkeké. A hus és zsir ára szinte napról­napra szökik felfelé. Hasonlóképen a többi élelmi szerek ára is. A húshagyó napok rendszere, a hatósági ármeg­állapítások, a városi hus és zsir árusí­tás meg se érezteti a hatását. Sőt a város maga kénytelen emelni a hus és zsir árát, mert az élőállatokat hihetet­lenül magas árakon kénytelen megsze­rezni, hogy a közönség ne maradjon teljesen hus és zsir nélkül. A piac üres. Baromfi, tej és tejter­mékek elvétve találhatók. Maximálva van a bab ára és mint lapokból olvas­suk, egyes városok — Budapest, Nagy­várad — maguk is a maximális áron jóval felül képesek csak babot szerezni. Maximálva van a termények ára. A vá­sárlás korlátozva van, üzérkedő keres­kedők össze nem vásárolhatják a fo­gyasztók megkárosítására és nap-nap mellett, hallani, hogy a fogyasztók, sőt a városok is csak maximális áron felül jutnak terményekhez. Ha egyáltalán jutnak. Maga a Hadi Termény rész­vénytársaság sem tudta még eddig szükségletének negyedrészét sem meg­szerezni. Egy pár csizma 60 korona! Valamikor a régi jó időkben 20 korona volt! A csizmadiák még sem boldogul­nak, mert nem tudnak bőrt szerezni. Pedig ha valamikor, épen most a há­ború alatt kerül vágásra sok szarvas­marha. Hiszen ezért drága a marhahús épen, mert a fogyatékán az élőállat, háromszoros, négyszeres ára van annak is. A tüzelőanyag ugyanezt a sorsot követi. Megdrágult a fa, a szén. Sőt idestova drága áron sem lehet kapni. Hogy micsoda állapotok uralkod­nak országszerte minden téren, élénken világit rá az az ujságközlemény, amit egyik napilapban lehetett a napokban olvasni a hagymáról. A hagyma, ugy a vöröshagyma, mint a fokhagyma nem tartozik ugyan az elsőrendű élelmi cikkek közé, de mint ételízesítő szinte nélkülözhetetlen. Eddig a háztartásokban alig is jött számításba a hagymának télire való megszerzése, most ez is nagy gondot

Next

/
Oldalképek
Tartalom