Nyírvidék, 1915 (36. évfolyam, 1-103. szám)

1915-01-10 / 3. szám

4 3-ik szám. JÍYÍRVIDÉK. 1915. január 10 hálydi), Berna András (Adony), Lakatos Miklós (Mihálydi), Márton József (Bököny), Markovies Jenő (Őr), Mikolai Pál (Gyulaj), Rajtik György (Gyulaj), Hornyák Ferencz és Maxim János (Bököny), Lakatos Mihály (Bököny), Fekete Gábor és Bálint János (Ibrány), Juhász Miklós (Bököny), Jolcsvai János (Ujfehértó), Lakatos Mihály, Csordás Miklós, Bárányi Lajos, Varga Miklós, Lakatos Mihály (Bököny), Barna Lajos (Gégény), Hadadi György (Rohod), Péter Lajos (Nagykálló), Jávor József (Nyiregyháza), Orosz József (Anarcs), Sáfrány Mátyás (Apáti), Lég­rádi István (Egyek), Ádám József (Tass), Va­ligdán János (Nyirmedgyes), Soltész József (Balsa), Pollák Ferencz (Balsa), Birka István (Nyírbakta), Jennei István (Nyirábrány), Tóth Lajos (Balsa), Balogh János (Pátroha), P. Nagy Sándor (Dombrád), Schlisser Sámuel (Büdszent­mihály), Balogh Pál (Mándok), Ragány István (Ajak), Sajtos András és Szelles Lajos (Mándok), Lucskai János (Pátroha), Német János (Balsa), Balogh Sándor (Gyüre), Szabó Elek (Tuzsér), Fedics György (Piricse). — Uj aprópénz. Az aprópénz hiány enyhí­tésére, amit a kétkoronás papírpénz kibocsátása csak részben oldott meg, a hadvezetőség javas­latára legközélebb egykoronás papírpénzeket szándékozik kibocsátani Egyelőre húszmillió ilyen egykoronás kerül forgalomba. A további mennyiségek kibocsátását a későbbi szükséglet szerint fogják megállapítani. Az egykoronás bankjegyek készítése már folyamatban van. Csak aztán ne nyomják azokat is olyan gyenge, könnyen szakadó papíron, mint a kétkoronáso­kat. Tervbe vették azt is, hogy a váltópénzek szaporítása céljából 50 filléres nickel pénzeket készítenek és hoznak forgalomba. Jelenleg 84 millió korona értékkü 20 filléres és 32 millió értékű 10 filléres van forgalomba. Az 50 fillé­res nickel pénzekre tehát a háborús idő váltó­pénz forgalmának megkönnyítésére szükség is volna. — Gyászhír. Dr. Barna Zsigmond mán­doki körorvos folyó hó 4-én, 51 éves korában, hosszas szenvedés után elhunyt. A megboldo­gult földi maradványait folyó hó 6-án helyezték örök nyugalomra nagy részvét mellett. Özvegye és gyermekein kívül nagyterjedelmü rokonsága és az egész környék gyászolja. — Állategészségügy. Szabolcsvármegye területén állati betegsegekkel a következő köz­ségek vannak ferlőzve: Veszettséggel: Demecser. Tiszarád, Tornyos­pálca, Nagykallo, Balkány, Ujfehértó, Nyírlu^os, Nyíregyházán szórványos. Ragadós száj- és körömfájással: Tiszadada, Tiszabüd, Tiszalök, Taktakenéz, Encsencs, Nyír­gyulaj, Ófehértó, Benk, Lövőpetri, Mezőladány, Nyírlövő, Tuzsér, Révaranyos. Szalóka, Zsurk, Tiszabezdéd, Eszeny, Biri, Balkány, Bököny, Ujfehértó, Nagykálló, Nyirábrány, Jéke, Gyula­háza, Komoró. Rühkórral: Büdszentmihály, Rakamaz, Nyír­pazony, Apagy, Lórántháza, Újkenéz, Tisza­bezdéd, Kisvárda, Nyírtas. Sertéspestissel: Büdszentmihály, Tiszabüd, Nagyhalász, Eperjeske, Balkány. — Adományok a Vörös-keresztnek. Kende Sándor terménykereskedő 30 koronái és Jdkobovics Adolf kereskedő 10 koronát jutta­tott dr. Ujfalussy Dezső főispán kezeihez, a vörös-kereszt egylet céljaira. — Katonai vágómarha vásár. Ungvár­vármegye és Zemplénvármegye alispánja táv­iratban tudatta Mikecz Dezső alispánnal, hogy Ungvárt a vásártéren a katonaság részére szük­séges 600 -800 darab marhára, tehenek és növendék marha kivételével január hó 11. és 12. vásár fog megtartatni, ugyanilyen vásár lesz Sátoraljaújhelyben január hó 12. és 13 án. — Köszönet njilvánitás. A „Nyíregyházi Kölcsönös segélyző egylet M. Sz." Igazgatósága, mult évi üzleteredményéből 20 koronát volt szives juttatni a Magyarországi Munkások Rokkant és nyugdij egylete 150 számú fiókpénztárának külön alap javára, mely adományért hálás köszönetet mond Pisseer János, elnök. — A harctérre nem lehet utazni. A déli harctéren ragályos betegségek léptek fel, minek elszigetelése érdekében még a katonai csoportok sem érintkezhetnek egymással. A polgári lakosságot nem engedik a déli harc­térre s ezenkívül kívánatos, hogy a lakosság az északi harctérre is csak kivételes és életbe­vágó kérdésekben utazzék, mert tapasztaltatott, hogy az asszonyok között elharapózott férjeik­nek gyakori látogatása. — Köszönet. A „Nyíregyházi Kölcsönös Segélyző Egylet mint Szövetkezet' 1 igazgató­sága a helybeli Nőipariskola részére 30 koro­nát adományozott, fogadja érte iskolánk hálás köszönetét. A nőipariskola elnöksége. — A jég kérdése. Ebben a locs-pocs időben nagyon is aktuális a jég kérdése. Ipa­rosaink nagyon is szeretnék már vermeiket megtölteni és félő, hogy a legkisebb fagy után neki esnek a pocsolyák jegének. A jég tiszta­ságára pedig betegkezelési szempontból is nagy szükség van és éppen ezért helyesen tenné a hatóság, ha mar most kijelölné a jéghordási helyeket. Jéggyáruk hivatásának teljesen meg­felel, de egyes iparágaknál drágálják készítmé­nyeit és természetes jeget szeretnének rak­tározni. — Sok a csavargó gyermek. A család­fenntartó apák a harctéren szenvednek, az anyá­kat pedig a megélhetés vonja el a gyermekek szoros felügyeietetői s igy történhetik csak meg, hogy elszaporodtak városunkban a kis csavar­gók. A városi árvaszék a rendőrséggel karöltve azonban mindent elkövet a veszedelem elfoly­tására és a szülőket erélyesen figyelmezteti kötelességeik teljesítésére, ahol ez nem használ, ott a gyermekeket javítóintézetbe küldi. — Köszönet. A Szabolcsvármegyei Párt­fogó Egyesületnek szegény tanulók ruházatára küldött 50 azaz ötven korona segélyeérf, úgy­szintén a Nyíregyházi Kölcsönös Segélyző Egy­letnek a tápintézet javára megszavazott 30 azaz harminc korona összegű adományáért ezúton is hálás köszönetet mond a főgimnázium igaz­gatója. ' — Vadászjog bérbeadása. Rétközberencs község területén gyakorolható vadászati jogát f. év január hó 29-én délelőtt 10 órakor a köz­ségházán megtartandó nyilvános árverésen 10 évi időtartamra bérbeadja. — Utasok figyelmébe. Belügyminiszter ur a déli harctéren fellépett járványos beteg­ség elhurcolásának megakadályozása céljából 12434 szám alatt elrendelte, hogy vasutak igénybevételére jogosító igazolványok további intézkedésig Bácsbodrog, Torontál és Temes vármegyék városaiba és községeibe csak kivé­teles méltánylást érdemlő okokból és csak ak­kor, ha ezen városok és községek fertőzve nincsenek. Horvát-Szlavonországok községeibe az ott állandó lakhelylyel bírók és oda vissza­térni akarók kivételével egyáltalán nem adha­tók ki, Újvidéken tul Horvátországba az utazó közönség nem bocsáttatik. — A zabkészlet kötelező bejelentése. A miniszterelnök a zab maximális árát súly­minőségre való tekintet nélkül 24 koronában állapította meg és elrendelte, hogy mindazok, akiknek zabkészletük van, — kötelesek azt a polgármesteri hivatalban — községekben az elöljáróságnál, azonnal bejelenteni, ahol azt nyilvántartásba veszik. — Nyugtázás és köszönet. A nyíregy­házi Kölcsönös Segélyegylet tekintetes igazga­tósága iparos tanonciskolánk céljaira küldött 30 korona adományáért fogadja hálás köszö­netemet. Orsovszky Gyula, igazgató. — Az ellenségtől zsákmányolt fegyve­reket és felszerelési cikkeket sem kirakatokban kiállítani, sem pedig egyébként forgalomba hozni nem szabad, hanem azokat is, mint a talált katonai felszerelési tárgyakat a legköze­lebbi katonai parancsnoksághoz, vagy a pol­gármesteri hivatalhoz be kell szolgáltatni. — Népfölkelők bevonulása. Az összes még Nyíregyházán levő katonailag kiképzett A) alosztályu népfölkelők 42 éves korig a polgármesteri hivatalnál igazolt betegek kivételével, kötelesek azonnal bevonulni Balassagyarmatra, a népfölkelő járás parancsnoksághoz. Nyíregyháza, 1915 január ho 9. Májerszky Béla, kir. tanácsos, polgármester. — A Hadltitok. E címen az Apolló-szín­ház egy nagystílű aktuális filmslágert hoz szinre, amely bámulatos reprodukciója a mo­dern háborúnak. A műsort kiegészíti egy há­borús híradó, eredeti felvételek a keleti harc­térről. Továbbá két sikerült vígjáték. A Hadi­titok vasárnap délután is szinre kerül. Remington irógép és kellékek kap­hatók a Jóba-nyomdában, Nyíregyházán. — Helyreigazítás. Az Erzsébet közkór­háztól a következő sorokat kaptuk: Kérem közzé tenni szíveskedjenek a következőket: Az „Erzsébet" kórház sebesült katonái részére esz­közölt pénzgyűjtemény kimutatásának kézira­tába hiba csúszott, miért is helyreigazítás képpen közöljük, hogy Jakabovics Fanni k. a. 2 K 93 fillért, özv. Rottaridesz Istvánné urnő 9 K 90 fillért és Kiss T. Emma urnő 4 K 18 fillért gyűjtöttek. — Az Erzsébet árvaház részére a Köl­csönös Segélyző Egylet 30 koronát, Palicz Lajosné, Kovách Gerőné, Heintz Frigyesné, Varga Jánosné úrnők és Krasznay Ilike urleány sok mindenféle ajándékokat küldtek, melyekért ez uton mond hálás köszönetet özv. Básthy Barnáné n. e. elnök. — Köszönetnyilvánítás. Szegényeink se­gélyezésére a nyíregyházi kölcsönös segélyző egylettől 20 K, Fried Dánieltől 70 K, Kende Sándortól és Práger Károlynétól 10—10 K kaptunk. Gyermekkonyhánk részere Ehrenfeld Mártonné 10 K, Geiger Báláné,6 K, Hartstein Antalné 2 zsák burgonyát, 1 véka paszulyt, Hartstein Ernőné 1 zsák burgonyát, 1 véka paszulyt, Dr, Hartstein Józsefné í zsák bur­gonyát, Guttmann Józsefné kenyeret, Fuchs Ignácné kenyeret és zöldséget küldtek. Haas Etta almával, Hoffmann Bertuska cukorkával szereztek a gyermekeknek örömet. Az adomá­nyokat hálásan köszöni Dr. Flegmann Jenőné, izr. nőgyleti elnök. — A baj nem jár egyedül. Kovács Frankó Józsefné helybeli lakosnénak kijutott a bajból. Férje a harctéren küzdött és ott baj­társai levele szerint ^ltünt, bizonytalanságban hagyta a családját. A pár heti idő már kissé elhallgattatta az özvegy zokogását, amidőn ujabb szerencsétlenség szaggadta fel a fájó sebeket. Tegnapelőtt délután a városházán járt, hogy a hadisegélyét felvegye s ezalatt az idő alatt odahaza hagyott Mária nevü 7 éves leánya összeégett. A szomszéd szaladt fel érte a város­házára, ahol a hangosan zokogó asszony álta­lános részvétett keltett. A gyerek tegnap bele­halt sebeibe. Szőrme muff- és boák a leg­nagyobb választékban Kohn Ignác divatáruházában, Nyíregyházán. .. Telefon : 129. sz. 415-9*25 — Cigarettát a sebesülteknek. Bogár Boriska Tarczalról 500 cigarettát, Szénffy Ma­riska és Lujza 200 cigarettát, Kazimir Károly 100 cigarettát küldött hozzánk a sebesült ka­tonák reszére. Rendeltetési helyére juttattuk. 139. a telefon számunk. Megren­delésekért telefon hivásra házhoz is megyünk. JÓBA-NYOMDA, Nyír­egyháza, Széchenyi-út 9. sz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom