Nyírvidék, 1914 (35. évfolyam, 53-104. szám)

1914-07-23 / 59. szám

IRODALOM, MŰVÉSZET. A „Magyar Figyelő" most megjelent julius 1-i számának élén találjuk Mezei ernő cikkét Bartha szobráról, mely kétségkívül általános feltűnést fog kelteni. Az ősz 48-as publicista szigorú de szines képet rajzolt Bartha Miklósról és fejtegetései alkalma­sak arra, hogy a legkülönbözőbb gondolatokat és érzéseket váltsák ki különböző pártokból. A közgaz­daság reformjával foglalkozik Huny ár Algermon „Az új vármegye" cimü cikkében, amelyben a kitűnő közgazdasági iró markáns érvekkel cáfolja az uj ja­vaslatok támadóit. Aktuális kérdéseink között külö­nös figyelemre tarthat számot Lábán s Antal dr. tör­téneti cikke „Deák Ferenc a pánszlávizmusról 1843-ban", A szláv kérdések komplexumából Bon­^áló Sándor kitűnő fiatal szláv tudósunk nagy értékű részleteket közöl „Néhány szó az orosz-lengyelekről" cimen, Kádár Gusztáv a bankbukásokról értekezik. A szépirodalmi részben találjuk egy kitűnő fiatal Írónknak : Újhelyi Nándornak „Tabán" cimü regé­nyének első fejezetét. A gazdag Feljegyzések és Külföldi szemle egészíti ki a szám érdekes és vál­tozatos tartalmát. A Magyar Figyelő előfizetési ára egész évre 24 korona. Kiadóhivatal VI, And­rássy-ut 16. JPiacsi árak. Nyíregyháza, 1914. julius hó 22 éa. A nyíregyházi keresk. és gazdák körénél jegyzett termény árok Buza 50 klgramm 12 K 65 Üli. Rozs 50 klgramm 8 K 60 fill. Árpa 50 klgramm — K — fill. Zab 50 klgramm — K — fill. Tengeri 50 klgramm 8 K — fill. Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos: JÓBA ELEK. MT Apróhirdetés után érdeklődőknek csak válaszbélyeg vagy levelezőlap bekül­dése mellett válaszolhatunk. Legjobb a Hoí'fmann-féle pörkölt kávé. 37-?-3 Eladó h«". Egy három szoba, konyha, élés­Kamra, pince stb. mellékhelyiségekből álló ház eladó. Értekezhetni lehet Vásártérköz 11. sz. a. EGY KÜLÖN BEJÁRATÚ bútorozott szoba (Kossuth Lajos tér 9. sz. a.) kiadó. lórencz Szaniszló ajánlja cserép kálybaraktárát, Nyíregyháza, Úszőllo-utca 6. szám, új cserép kályháit) cserép tűzhelyeket kályha át­rakás, tisztítás és javí­tásokat jutányos árban elvállal. 540-21-16 szamárköhögés, rekedtség, nyálkásság ellen a bejegyzett orvosi bizonyítvány iga­zolja biztos hatását, i Nagyon kellemes, jóízű bonbon. Csomagja 20 és 40 fillér, v doboza G0 fillér. V Kapható Nyíregyházán: a Korányi-féle gyógy­szertárban, Nagv Kálmán. Haissinger Viktor, Török Gyula, Lányi Dez. '» és Szopkó Dezső gyógyszerészeknél, valamint Földes Márton dro­gériájában, Városház-palota. 735-72-1 759—1914. v. szám. Árverési hirdetmény. Alulírott kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a budapesti keresk. és váltó kir. törvényszék 33079/914. számú végzése játtal |,Kann és Heller budapesti cég végrehajtató javára 1144 korona 76 fillér tőke, ennek 1914. év február hó 1. napjától számítandó 6°/o kamatai és \ K hird. dijjal eddig összesen 181 K 40 f perköltség követelés erejéig el­rendelt kielégítési végrehajtás alkalmával bíróilag ffclülfoglalt és 1086 K-ra becsült bútorok, vas­szekrény, olaj stbből álló ingóságok nyilvános árverés utján eladatnak. Mely árverésnek a nyíregyházi kir. járás­bíróságnak 1914. V. 730/1. számú kiküldést rendelő végzése folytán a helyszínén, vagyis Nyíregyházán, Széchenyi-utca 21—23. számú háznál leendő eszközlésére 1914. évi augusztus hó 4-ik napjának délután 3 órája határidőül ki­tüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érin­tett ingóságok ézen árverésen az 1881. évi LX. t.-c. 107. §-a értelmében a legtöbbet ígérőnek becsáron alul is eladatni fognak. Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. évi LX. t.-c. 108. §-ban megállapított feltételek szerint lesz kifizetendő. Kelt Nyíregyházán, 1914. évi julius hó 15 napján. 530-1-1 Oláh Gyula, kir.'bir. végrehajtó. A nyirbogdányi ref. egyház pályázatot hir­det a templom és torony uj fedelének és a templom menyezetéhez szükséges kőműves, ács és bádogos munkákra. A költségvetés és terve­zet a ref. lelkészi hivatalnál megtekinthető. A zárt ajánlatok beadási határideje augusztus 1. Az ajánlatok az augusztus 2-ikán tartandó gyűlésben fognak felbontatni, hol az ajánlat­tevők személyes megjelenése kívánatos. 525-2-1 K állai-utca 40. szám alatti négy szobás utcai lakás augusztus hó 1-től kiadó. 480-1—1 Bővebbet a Szanatóriumban. 1914. El. 2/F. 9. Hirdetmény* A nyíregyházi kir. járásbíróság köz­hírré teszi, hogy irattári helyiségének szük volta miatt a debreczeni kir. ítélő­tábla Elnöke a 3092/1913. ein. számú iratával a 13300/1912. I. M. számú ren­delet 2 — 5. §-ában foglalt iratoknak és kezelési könyveknek a járásbíróság irat­tárából leendő kiselejtezését, a hivatalos rendelet 6. §-a alapján engedélyezvén, kiselejtezés alá vétetnek ; 1. A régi I. irattári osztályba (Ü. sz. 317, §.) tartozó peres ügyek iratai az 1874. évi junius hó 1-től az 1881. év végéig bezárólag. 2. A régi II„ irattári osztályba (Ü. sz, 317. §.) tartozó peren kivüli ügyek iratai az 1874. évi junius hó 1-től az 1881. év végéig bezárólag. 3. A régi III. irattári osztályba tar­tozó büntető ügyek iratai az 1874 junius hó 1-től az 1881 év végéig bezárólag,— 4. Az iktató könyvek és ügylajstro­mok az 1874. év junius hó 1-től az 188 L év végéig bezárólag. Felhivatnak ennélfogva az érdekeltek, hogy amennyiben a fent megjelölt ki­selejtezendő iratok közül egyes iratoknak a kiadását vagy további megőrzését kíván­ják, az iránt a nyíregyházi kir. járás­bíróság vezetőjéhez a hirdetménynek a Budapesti Közlönyben való közzétételétől számítva 1 hónap alatt kérelmet terjesz­szenek elé. Nyíregyháza, 1914. junius hó 17. Dr. Márkus Jenő, 532-1-1 vezető kir. járásbiró. 633—1914. v. Árverési hirdetmény, Alulírott kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a ertelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nyíregyházi kir. ' törvényszék 7941—1911. P. számú végzése által a Szabolcsi Hitelbank nyíregyházi cég végrehajtató javára 200 korona tőke, ennek 1911. év március hó 2. napjától számítandó 6% kamatai és 2 K 60 fill. hird. dijjal eddig összesen 60 K 60 f perköltség követelés erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás alkalmával bíróilag felül foglalt és 736 K-ra becsült könyvek, vaspénzszekrény és bútorokból álló ingóságok nyilvános árverés utján eladatnak. Mely árverésnek a nyíregyházi kir. járás­bíróságnak 911. V. 1293—4. számú kiküldést rendelő végzése folytán a helyszínén,. vagyis Nyíregyházán, Luther-utca 13. számú háznál leendő eszközlésére 1914. évi julius hó 31-ik napjának délelőtt 11 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly meg­jegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingó­ságok ezen árverésen, az 1881. évi LX. t.-c. 107. §-a értelmében a legtöbbet ígérőnek becsv­áron alul is eladatni fognak. Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. évi LX. t.-c. 108. §-ban megállapított feltételek szerint lesz kifizetendő s a tett fize­tés betudandó. Kelt Nyíregyházán, 1914. évi julius hó 12. napján. 531-1-1 Oláh Gfyula, kir. bír. végrehajtó Lap- és nyomdav (Vasúti) út 9. sz állaíatunKat Széchenyi- JÓBfl ELEK m alá helyeztük^ át könyv­nyomdája 1 jHxmimK. szerkesztősége és kiadóhivatala.

Next

/
Oldalképek
Tartalom