Nyírvidék, 1914 (35. évfolyam, 53-104. szám)

1914-10-01 / 79. szám

79-ik szám. JNfriRVIDÉK. 1914. október 1. 5 tósága ellen irányult. Megemlítésre méltó, hogy Bären volt a cárnő titkárja, egyedüli tanács­adója és jóbarátja, kinek nősülésébe a fenség csak ugy egyezett bele, hogy azután is az ud­varnál marad. Anna Ivanovna cárnőnek 1740-ben unoka­öccse: Iván lett az utódja. Őt hamar megbuk­tatta Nagy Péter cárnak legifjabb leánya: Erzsébet, kit az ó-oroszpárt támogatott s aki 1741. december 6-án kerítette hatalmába az uralmat, egy jól sikerült s ügyesen előkészített palotaforradalom révén. Szerencsétlen elődjét elfogatta és Schüsselburg várában, ablaktalan, mely bőrtönbe záratta. Külügyminisztere, a ravasz Bestushev-Rjumin kormányzott helyette, aki állását azzal erősítette meg, hogy kedvében járt a kicsapongó, érzéki természetű cárnő kegyencének, Rozum Alekszej kozáknak, kit a fenség először gróf Rosumovski-vé,j majd fő­vadászmesterré nevezett ki s akivel 1742 őszén titkos házasságra lépett. Erzsébet cárnő ural­kodásának első pár esztendejében Oroszország­nak Svédországgal volt háborúja, mely 1743-ban, az abói békével s Oroszország győzelmével ért véget s amely az oroszoknak juttatta Finn­ország délkeleti részét. Erzsébet uralkodása alatt, Bestushev politikája révén jött létre Oroszország és Ausztria védszövetsége, arra az esetre, ha Poroszország megtámadná Ausztriát, Orosz-, vagy Lengyelországot. E szövetség lett magva előbb a Poroszország elleni európai koalíciónak; később pedig a szövetség adott életet Oroszország, Ausztria és Franciaország koalíciójának, mely keletről, délről és nyugatról egyszerre fenyegette Poroszországot ; és e koalíció szülte a hátéves háborút, melynek tar­tama alatt, a hadakozó felek mindannyiánál bő aratása volt a halálnak. Az egész dolog értelmi szerzője Bestushev volt, ki arra törekedett, hogy megszerezze Oroszországnak Poroszország keleti részét. Erzsébet cárnő uralkodása alatt különben a közállapotok nagyon siralmasak voltak. A hivatalnoki kar használhatatlan volt és szemérmetlenül űzte a korrupciót. De Swart, hollandi ügyvivő 1755-ben a következő kép pt rajzolta a cárnő udvaráról: „A bomlás, .ren­detlenség és önkény rettenetes. A cárnő nem lát, nem hall senki mást, csak a Suvalovokat, (Suvalov Iván lett — Rozum Alexej mellett — a cárnő kegyence és ő az udvarhoz hozta két atyafiát Sándort és Pétert) nem érdeklődik semmi iránt, régi, bűnös életmódját folytatja s az országot prédául dobja oda mindenkinek. Árnyéka sincs többé az országban a hűségnek, becsületnek, bizalomnak, szeméremérzésnek és igazságosságnak; nem látni mást, mint leírha­tatlan hiúságot, tobzódást és tékozlást. A régi családokat és a szerencsétlen köznépet kegyet­lenül elnyomják ezek a semmiből fölemelt kreatúrák." Erzsébet cárnő 1762 ben halt meg, utóda III. Péter lett, ki uralkodását azzal kezdte, hogy az évekig tartó háború után, minden kárpótlás nélkül, 1762. május 5-én békét kötött s junius 19-én pedig szövetségre lépett a porosz uralkodóval: Nagy Frigyessel, kit ezzel megmentett a végromlástól. Az orosz nemzetet ez a békekötés teljesen elidegenítette a cártól, aki különben is minden tekintetben orosz­ellenes törekvéseket fitogtatott. Holsteini test­őrökkel vétette magát körül, csaknem mindig Oranienbaum-ban élt, porosz egyenruhát hor­dott és porosz-egyenruhába bujtatta az egész hadsereget is. Eközben nőttőn-nőtt ellene az elkeseredés és az ó-orosz reakciónak élére, maga Katalin, a cárnak a felesége állott, és titokban összeesküvést szított férje ellen. Szö­vetségesei között ott volt régi kegyence: Orlov Gregor s ennek két fivere is, valamint Secsenov Dimitri, novgorodi érsek, s ennek háta mögött az egész papság. Az összeesküvésnek az lett a vége, hogy az Orlov testvérek 1772. julius 11-én III. Péter cárt orozva megtámadták és megfojtották a szerencsétlent. A cárnő II. Katalin néven elfoglalta a trónt. Megsemmisitette a porosz-orosz szövetséget. Pánin Nikitát, egyik szövetségesét miniszterel­nökké nevezte ki, az Orlov testvéreket grófi rangra emelte s a papságnak pedig állami fize­tést adott. Kijelentette, hogy a „felvilágosodott­ság szellemében" óhajt uralkodni, udvara pe­dig az ó-orosz nyerseségnek, a keleti bujaság­nak és a nyugati műveltségnek keveréke volt. A közigazgatás, melynek terén helytartóságokra osztotta a birodalmat — korrupt maradt. Óriási összegeket költött öröknevezetességü épületekre és ajándékokra, melyekkel gyakran fölcserélt kegyenceit halmozta el. Az általa emehetett építészeti műremekek közül különösen említésre méltó a szent-pétervári márványpalota, melyet kőből és ércből Orlov gróf részére építtetett. Az orosz nép egyrésze e dolgok miatt elége­detlenkedett és trónbitorlónak tekintette II. Ka­talint és többször fellázadt. E lázongások min­denkor vérbe lettek fojtva. Poniatovski Szaniszló lengyel király is kegyence lett a cárnőnek, s az ő uralkodása alatt Lengyelország orosz va­zallus állammá vált. 1764-ben szövetségre lé­pett Nagy Frigyes porosz uralkodóval s a hadsereget, — melyen nagyon is meglátszottak a hétéves háborúnak borzalmas nyomai — porosz és angol tisztek vezetésével rendbe ho­zatta s ezután háborút kezdett a törökök el­len. A szárazföldi harcokban elért nagy ered­mények után 1769. őszén a cárnő az orosz flottát is útnak indította s ez 1770. junius 5-én a csezmei szűk öbölben az egész török flottát megsemmisitette. A robbanások hangja elhal­latszott s Athénbe és Szmirnában is rengett a föld; s az orosz hajók, melyek nenS messziről nézték a pusztuló török hajók rémes S7 ;njáté­kát, úgy hányódtak a tengeren ide-oda, mintha vihar lett volna. Ezalatt a szárazföldön tovább folyt a vérontás. Az oroszok 1771-ben benyo­multak a Krim-félszigetre, elfoglalták Kaffát, Jenikale-Kercset és saját emberüket kioltották ki a tatárok khánjává, mire ezek főemberei Szent-Pátervárra mentek, hogy személyesen hó­doljanak a cárnőnek. A nagy diadalt gyászba borították az ország belsejében lábrakapott súlyos belső zavarok és a pestis, mely a déli részen rémesen szedte áldozatait, úgy, hogy többek között Moszkva is valósággal néptelenné vált. Igy aztán Poroszország és Ausztria köz­vetítésével, a török-orosz háborúban fegyver­szünet állt be. Ugyanakkor azonban megindul­tak Lengyelországnak az első felosztására való intézkedések. 1772. augusztus 5-én azután alá lett írva a három hatalom által a felosztási szerződés, Lengyelország ezzel — megszűnt lé­tezni (?) Oroszországé lett belőle a legnagyobb (1975Q kim.) terület. Ezután béketárgyalások kezdődtek az oroszok és törökök között. I. Ab­dul Hamid nem volt hajlandó elfogadni a meg­alázó feltételeket s igy újra megkezdődtek a har­cok. Végre 1774. juliusában a szultán elismerte a krimi-tatárok függetlenségét, lemondott Orosz­ország javára a kaukázusi népei fölötti fenség­jogáról, átengedte Oroszországnak a Dnyeper és Bug közötti terűleteket Kinburmal együtt és megengedte az orosz kereskedelmi hajók sza­bad közlekedését a Fekete és .legei tengereken. S ugyanez időtől kelteződik Oroszországnak védőjoga a török földön élő keresztény alatt­valók fölött. A békekötés után a cárnő vérbe­fojtotta a Don-melléki kozákok nagy lázadását s a már egyszer feloszlott Lengyelországgal bajlódott egy darabig és ezután zavartalanul uralkodott Nagy Péter birodalmán, melyet ő európai nagyhatalommá emelt. (Folyt, köv.) K. K. IRODALOM, MŰVÉSZET. Olvasóinkhoz! Az októberi évnegyed alkal­mából köszönetet mondunk azoknak, akik rokon­érzésükkel és támogatásukkal kisértek eddig is bennünket. Kérjük erre őket a jövőben is s ígérjük, hogy mi továbbra is változatlanul megmaradunk azon az uton s azoknak a céloknak szolgálatában, melye­ket kezdettől fogva magunk elé tűztünk. Ezek a célok: az ország önállósága belső konszolidációja, demokratikns gazdasági és politikai fejlődése, küzdelem a nemzetközi plutokrácia és a nemzetközi radikalizmus ellen, művészetben és irodalomban a magyarság nemzeti egyéniségnek megóvása és érvényesítése. Az új nemzedék alkalomról-a 1kalomra megszó­laltatja hasábjain e kérdésekről a magyar közélet kitűnőségeit s maga köré igyekszik gyűjteni vállalt munkájára az ifjú magyarság szine-javát. Munka­társai közé sorolja a publicisztikában: Dr. Ajtay Józsefet, Boros Lászlót, Csetényi Józsefet, dr. Mészáros Gzulát, dr. Pethő Sándort, Gremer Jenőt, Márkus Lászlót, (Marco) Szakács Andort, dr. Szemenyei Kornélt; a szépirodalomban: Gárdo­nyi Gézát, Krúdy Grulát, Kassák Lajost, La­katos Lászlót, Kárpáti Aurélt, Móricz Zsigmondot, Móricz Pált, Oláh Gábort stb. A közgazdasági és pénzügyi élet aktuáHs kérdéseiről Censornak a Gyakorlati adópolitika és vasutpolitikai tanulmány illusztris szerzőjének nagy­érdekü dolgozatait közöljük. Kettőzött figyelemmel kisérjük a világháború politikai gazdasági és hadügyi kérdéseit s hatását és következményeit a magyar nemzet sorsára. Törekvésünk, mint eddig, a jövőben is az lesz, hogy minden izében haladó szellemű és magyar, minden közleményben tartalmas, komoly, elfogulatlan és előkelő lapot adjunk olvasóink kezébe. Az „UJ NEMZEDÉK" szerkesztősége. Közgazdaság. A háború miatt akadályozott vasúti forgalom. Az oly váratlanul beköszöntött háborús állapot, a mily fényes jövővel kecsegtet, ép oly káros befolyással van jelenleg ugy mezőgazdaságunk, mint iparunkra. A vasúti forgalom megakadása miatt sem a mezőgazdaság, sem a kereskedelem nem tudta szükségleteit beszerezni, s igy a gazdáink által meg­rendelt szuperfoszfát mennyiségek is csak ezután kerülhetnek elszállításra, most is csak nyitott vasúti kocsikban, amelyekbe a műtrágyát nemcsak berakni, de be is kell fedni kátrány papirossal, mert elegendő vízhatlan vászon nincs, ez a befedés pedig hossza­dalmas munka, s igy a gyárak alig fél anyi műtrá­gyát tudnak elszállítani mint amennyit zárt kocsik­ban szállíthatnának el. Nagyon sok gazda tehát csak későre, október, novemberben fogja megkapni a megrendelt szuperfoszfátot, ez azonban ne okozzon gondot, mert a szuperfoszfátot az elvetett, s már kikelt vetésre október—novemberben, sőt hómentes időben télen is ki lehet szórni, s ilyen módon való kiszórása esetén sem kisebb termésfokozó hatása, mintha vetőszántás előtt szórtuk volna ki. Békés- és Csanádmegyében nagyon sok kisgazda rendszerint is csak kora tavasszal szórja rá a szuperfoszfátot a buzavetésre, s az eredménnyel nagyon meg vannak elégedve, ami épen a kisgazdáknál nagyon sokat jelentő dolog. A háború miatt megapadt gazdasági igás erő. Gazdáink jelentékeny része ma jóval kevesebb igás erővel rendelkezik mint normális viszo­nyok között, mert igás erejének egy része a had­seregnek, a hazának teljesített szolgálatot. Különösen az őszi vetőmunkálatoknál okoz ez zavart, ami miatt nagyon sok gazda nem szánthatja meg három­szor talaját miként máskor szokta tenni. De vessünk inkább többet egy szántásba mint a szokásosnál kevesebbet három szántásba. Egész jövőnk szem­pontjából nagyon fontos dolog, hogy jövőre a ren­desnél is nagyobb bevetett területen nagy búzater­mésünk legyen. Különösen a kukorica, burgonya, rép? földeket csak egyszer szántsuk, s apróra elboro­nálva vessük be. A gyengébb talajművelés! pedig pótoljuk dúsabb szuperfoszfátozással, mert ha ezt elmulasztjuk tenni, akkor a gyengén müveit talajo­kon igazán nem várhatunk nagy termést. Szórjunk ki katasztrális holdandént 200—250 kilogramm szuperfoszfátot, ha lehet a vetőszántás előtt, ha pedig addig nem kaphatjuk meg a szuperfoszfátot, ami a mostani nehézkes vasúti forgalom mellett könnyen lehetséges, szórjuk rá azt a már kikelt vetésre október—november hónapokban, sőt akár télen is hómentes időben, mert számtalan kiséilet bizonyítja, hogy a vízben könnyen oldható foszforsavat tartal­mazó szuperfoszfát felültrágyázás esetén is, különö­sen a csak tavasszal bokrosodó búzánál- ép oly termésfokozó hatással bir, mintha vetés előtt szórtuk volna ki. Felelős szerkesztő és kiadótulajdonosa JÓBA ELEK.

Next

/
Oldalképek
Tartalom