Nyírvidék, 1914 (35. évfolyam, 53-104. szám)

1914-08-02 / 62. szám

— Halálozás. Ferentzy Bertalan nagy­kállói plébános julius hó 29-én Debrecenben elhalt. Temetése julius 31-én ment végbe nagy részvét mellett. Elhunytáról a következő gyász­jelentést vettük : A nagykállói esperesi kerület tagjai mélyen érzett fájdalommal tudatják, hogy szeretett paptársuk, nagyságos és főtisztelendő Ferentzy Bertalan nagykállói plébános, szabolcsi főesperes, landecki prépost, hosszas, kinos szen­vedésének Isten szolgájához méltó viselése s a haldoklók szentségeinek ájtatos felvétele után folyó hó 29 én 73 éves korában az Urban csendesen elhunyt. Halhatatlan lelkének rom­landó porhüvelyét folyó hó 31-én délelőtt a helybeli római kath. templomban végzendő temetési szertartás után fogjuk elhunyt kedvesei mellé a nagykállói róm. kath. temető földjébe feltámadásáig való csendes, békés nyugalomra letenni. Lelke örök boldogságáért folyó hó 31-én és augusztus hó 1-én bemutatandó szent miséinkben fogunk imádkozni a Mindenható Istenhez. Nagykálló, 1914. julius hó 30. R. J. P. — Jóváhagyott alapszabályok. A föld­mivelésügyi miniszter a nyírbátori gazdaszövet­ség alapszabályait jóváhagyta. — Nagykároly uj papja. Miklóssy István hajdudorogi egyházmegye megyés püspöke, Szócska János révaranyosi gör. kath. lelkészt és a nyírkarászi alesperesi kerület esperessét, a megüresedett nagykárolyi magyar gör. kath. hitközség paróchusává nevezte ki. A megyés püspök őméltóságának ezen elhatározása Nagykároly városa iránt táplált atyai gondoskodását bizonyítja, mivel a város Szabolcsból egy oly páratlan, tehetséges, köte­lességtudó és nyájasmodoru uj papot nyer a kinevezett személyében, kinek áldásos falusi működésén kivül még a huszti és ungvár— ceholnyai helyettes papimükődése is már ga­rancia arra nézve, hogy egy megyeszékhelylyel biró város közönségének rokonszenvét előre is megnyerje. — Debreczen az élelmiszer drágulás ellen. Debrecen város tanácsa csütörtökön rendkívüli ülést tartott, a melynek tárgya az élelmiszer drágulás megakadályozására irányuló intézkedések megbeszélése volt. A tanács a fő­kapitány javaslatára elhatározta, hogy sürgö­nyileg fordul a belügyminiszterhez, hogy : „miután az élelmi cikkeit árának nagyobb emel­kedése várható, tisztelettel kérjük, méltóztassék a hözigazgatási hatóságot lehetőleg táviratilag fel­hatalmazni, hogy szükség esetén az élelmiszerek árát hatóságilag állapithassa meg. — A szabolcsvármegyei községi és kör­jegyzők egyesülete f. évi augusztus hó 5-én d. e. 10 órakor Nyíregyházán a vármegyeháza kistermében tartja évi rendes közgyűlését és ezt félórával megelőzőleg választmányi ülését. Tárgy: 1. Elnöki jelentés. 2. Jövő évi költség­előirányzat tárgyalása. 3. Országos árvaházi alapítványi kamat segélyének a jövő tanévre való odaítélése. 4. Szakirodalmi pályakérdés kitűzése és a pályabiráló bizottság megalakítása. 5. A nyugdijszabályzat modositása tárgyában! intézkedés. 6. Tagok felvétele. 7. Esetleges in­dítványok. 8. Tisztújítás. — Megnyugtatásul közölhetjük, hogy vá­rosunk polgármestere és rendőrkapitánya az itthon maradt tisztviselőkkel együtt megteszi mindazon intézkedéseket, amelyeket közbizton­ságunk megkövetel. Gondoskodik arról is, hogy az itthon maradt családtagok segélyezésben ré­szesüljenek. Ha szükségesnek mutatkozik az élelmi szerek árát hatóságilag szabályozzák. Megnyugtatásul közölhetjük azt is, hogy a hus árának 16 filléres felemelése megbeszélés tár­gyát képezi és ujabb felemeléstől nem kell tartani. A rendkívüli helyzet minden ésetre sok bajjal és kellemetlenséggel fog járni, de azokat kisebhiteni lehet, ha a polgárság támogatja a hatóságokat nehéz helyzetében. — Az általános mozgósítás miatt a va­sárnapi munkaszünet aug. 2. és 9. napjaira fel­függesztetett. — A katonaügyosztály telefont szerelte­tett és annak hivó száma 3—57. — Ingyenes jogsegély a behívott kato­nák részére. A debreceni ügyvédi kamara vá­lasztmánya közhírré teszi, miszerint felhívást intézett a kamara összes tagjaihoz, hogy a há­ború ideje alatt a behivott katonák, illetve csa­ládjaik részére sürgős ügyekben dijazás nélküli jogsegélyt nyújtsanak. Mivel a választmány meg van győződve arról, hogy a katonai szolgálatra be nem hívott ügyvédek ily jogsegély nyújtását erkölcsi és hazafias kötelességüknek ismerik, felhívja mindazokat, akik ily jogsegélyt igénybe venni kívánnak, forduljanak teljes bizalommal akár közvetlenül a katonai szolgálatra be nem hivott ügyvédek bármelyikéhez, akár pedig jog­segélyt nyújtó ügyvéd felkérése végett az ügy­védi kamarához, vagy a kamara titkári hiva­talához. — Kereskedők, mészárosok figyelmébe. A hadiszolgáltatásról szóló 1912. évi LXVIII. t. c. alapján a lakosságtól (kereskedőktől, mé­szárosoktól stb.) követelhető szolgáltatásoknak és személyes szolgálatoknak rendeletileg meg­állapított térítési dijai illetve napidijai a város­házán a katonai ügyosztályban bárki által meg­tekinthetők. — A vasúti vonalak őrzése. A vasúti biztosítás ténylegesitése a Szerencs-nyiregyházi, Nagykároly-nyíregyházai, a Csap-nyíregyházai vonalokon és a cs. és kir. hadseregbeli és m. kir. honvédségi csapatok által elrendeltetett. Szerencsétlenségek elkerülése végett figyelmez­tetjük a lakosságot a következőkre : 1. Az őr­ség kötelessége az őrzött műtárgyak minden­féle megrongálását megakadályozni, minden előtte személyesen nem ismert egyént megál­lítani és mindenki ellen, ki az első felszólításra meg nem áll, fegyverét használni. 2. A vasúti műtárgyakon csakis a vasút személyzete közle­kedhetik, melynek magát a vasút igazgatósága által kiállított előirásos-igazolványnyal igazolnia kell. 3. Oly egyének ellen, melyek a vasúti sze­mélyzethez hasonlók, de magukat igazolvány­nyal kellőképen igazolni nem tudják, ellenük adott esetben az 1. pontban foglaltak szerint lesz eljárva. 4. Gyanús egyének, melyek a va­súti műtárgyak körülkóbornak, elfogadtatnak és a legközelebbi csendőrőrsnek adatnak át. — Vadászterületek bérbeadása. Gyüre község 1500 k. hold. Kisvarsány község 1400 k. hold, Nagyvarsány 1200 k. hold vadászterület bérbeadására versenytárgyalást hirdet folyó augusztás hó 10-ére. Dombrádon 525 és 210 k. hold vadászterület van kiadó. A nyilvános árverés augusztus 15-én lesz megtartva. Felté­telek a jegyzői hivatalban megtekinthetők. az elasztikus pösarok figyelje meg TARTÓ5SAGAT — Anyakönyvi hirek. 1914. jul. 29-31. Születés: Szőllősi Albert ref., Szabó János g. kath., Harangó Borbála r. kath., Propper Sán­dor izr., Orosz Anna g. kath., Támár Mária r. kath., Lakatos János ág. h. ev., Szabó Ilona Zsuzsanna g. kath., Hudák Ilona ág. h. ev., Ilcsik Mihály ág. h. ev. született leány, Főldesi József ref., Tóth István ág. h. ev., Tordon La­jos r. kath. Házasság: Dr. Oláh János g. kath. Hibján Ilona Margit ág. h. ev., Pataki László g. kath. Kazár Zsuzsanna ág. h. ev. Halálozás : Barócsi József r. kath., 84 éves, aggkori végkimerülés, Gyebrószky András ág. h. ev., 21 hónapos bélhurut, Szulics József g. kath., 21 hónapos bélhurut. méterenként 3 K Grepe-Selyem» minőségben. Bérmentve és elvámolva házhoz szállítva. Dús minta választék postafordultával. G, Henneberg, a né­met császárné udvari szállítója, Zürich. 94—6— j — Lopás nappal. Br-unner Adolf rév­aranyosi kiskereskedő f. hó 18-án nappal — Murzsa Borbála cigányasszony 9 éves csemetéje — a szombati napra árusítás végett kikészitett dohánynemüek egyrészét egy észrevétlen pilla­natban elemelte. A tettest ugyan elfogták, de későn, mert már a készpénz teljesen hiányzott a dohánynemüekből is egy doboz cigaretta. — Bicskázás. A szabolcsbákai legények a mult szombaton Gemzsén a bál alkalmaból éjféltájban Balázs József Besztercebányán állo­másozó 65. gyalogezred, jelenleg szüleinél az aratási szabadságot élvező katonát egy védtelen pillanatban az alattomosság fegyverével a bics­kával halálosan megsebesítették. Haldokolva szállították a kisvárdai kórházba. — A nyitott kut áldozata. Kopócsapáti községben julius hó 18-án kútba halt Gzine Ferenczné 3 hónapos fiatalasszony. Gzinéné az nap Friedmán gazdaságában napszámért kévét adogatott a behordás alkalmából, a munkaidő letelte után a férje számára — akiFriedmánnál gazdasági cseléd — vacsorát készített. Vizet a közeiben levő egy és fél méter átmérőjű kútból szokott vinni, minthogy az ilyen kolosszális épitményü kutak kutostorja nem egy irányt követ, emiatt a vizethuzó asszonykának rá kellett hajolnia a kútra, de szerencsétlenül, mivel egyensúlyát elveszítve, a kútba zuhanyt. Félóra elteltével mentették ki, de már akkor halott volt. — Állategészségügyi kimutás. Szabolcs­vármegye területén a hivatalból jelentendő állati betegségekkel fertőzött községekről 1914. évi julius hó 27 én. Dadai alsó járás: veszett­séggel fertőzve Büdszentmihály, Polgár. Raga­dós száj- és körömfájás: Polgár, Taktakenéz, Tiszabüd, Prügy, Tiszadob, Tiszaladány. Sertés­pestissel: Báj, Prügy, Polgár, Taktakenéz, Tisza­dada, Tiszabüd. Dadai felső járás: veszettség: Ibrány. Ragadós száj- és körömfájás: Búj, Ibrány, Viss, Kenézlő, Paszab, Gáva, Vencsellő, Tiszaberczel. Nyirbogdányi járás: ragadós száj­és körömfájás: Nyírtura, Beszterecz, Nagyhalász, Berkesz, Tiszarád. Sertésorbánc: Oros. Sertés­pestis : Demecser, Nvírtét, Kótaj, Nyírpazony. Nyírbaktai járás: Ragadós száj és körömfájás: Lórántháza, Laskod, Petneháza. Rühkór; Ófehértó, Ör, Vaja. Sertéspestis: Lórántháza, Rohod. Nyírbátori járás : veszettség : Piricse. Rühkór: Kisléta. Sertéspestis : Nyírbogát, Kis­léta, Nyírpilis. Tiszai járás: ragadós száj- és körömfájás: Gemzse, Nagyvarsány, Kopócsapáti, Szabolcsbáka. Nagykállói járás: lépfene: Nagy­kálló. Veszettseg: Balkány, Nagykálló. Sertés­pestis : Balkány, Nagykálló,IBiri, Szakoly, Napkor, Geszteréd. Ligetaljai járás: veszettség: Nyíradony, Nyirlugos. Takonykór és bőrféreg: Nyíracsád. Ragadós száj- és körömfájás: Nyirlugos. Sertés­pestis : Nyíracsád, Nyíradony. Kisvárdai járás : veszettség : Kisvárda. Ragadós száj- és köröm­fájás : Dombrád, Kisvárda, Nyírtass. Rühkór : Döge, Nyírtass, Nyírkárász. Sertéspestis : Pát­roha. Nyíregyháza r. t. város: Ragatós száj­és körömfájás: járványos. Rühkór : szórványos. Serséspestis : szórványos. Ügyvédi nyomtatványokat telefon megrendelésre bármily kis mennyiségben házhoz szállitnnk. Telefon 189.

Next

/
Oldalképek
Tartalom