Nyírvidék, 1914 (35. évfolyam, 53-104. szám)

1914-08-02 / 62. szám

mulasztásának vádja nélkül senki el nem zár­kózhatik. Biztos tudatában vagyok annak, hogy e részbeni kötelességét a törvényhatóság terüle­tén a társadalom és a hatóságok valamennyi tagja ott és ahol szüksége merül fel önként és a kivánt eredménynyel teljesiteni fogja. Mégis, hogy a követendő eljárás felül a hatóságoknak és a községi elöljáróságoknak némi útbaigazítást adjak, addig is, mig a tör­vényben előirt segélyezés foganatosítva lesz, a következőkre hívom fel a figyelmüket. A behívott, bevonult mezőgazdasági cse­lédek és állandó munkások szolgálatadóira oly irányban kell befolyást gyakorolnia az elöl­járóságoknak, hogy azok a cseléd és munkás hozzátartozói (felesége, gyermekei) részére a járandóságokat, különösen az élelmi cikkeket továbbra is kiszolgáltassák ; eddig élvezett lakásaikban meghagyassanak. A bevonult vagyontalan tartalékosok kere­settel nem biró családtagjai* ha ez iránt folya­modnak, a községek által segélyezendők, oly formán, hogy ezek részére a községi pénztár­ból a szegény és esetleg más igénybe vehető alapok terhére bizonyos, a szükséghez mért havi vagy heti előleg utalványozandó, amely annak, idején az állami segélyből nyer visza­térítést. A járási főszolgabirákat arra hívom fel, hogy a községi elöljáróságok eljárását saját hatáskörükben támogassák, illetőleg ellen­őrizzék. Végül a magyar társadalomnak már eddig is lelkesen megnyilatkozó áldozatkészségét is igénybevenni óhajtja: a bevonult katonák (tar­talékosok) vagyontalanul é$ gyámol nélkül maradt családtagjainak segélyezésére a gyűjtést, melyet egy ösmeretlenül maradni kívánó nagy­lelkű adakozó nálam már 500 koronával meg­kezdett, a vármegye területén ezennel elrendelem, a gyűjtés foganatosítására a községi elöljárókat, a főszolgabirákat és Nyíregyháza város polgár­mesterét azzal utasítom, hogy a befolyó pénz­adományokat a nyíregyházi magyar királyi adóhivatalba letéti kezelés alá fizessék be, a gyüjtőiveiket pedig hozzám 45 nap alatt be­terjesszék. A segélyösszegek mikénti kiosztásáról a gyűjtés eredményéhez és a segélyezendők szá­mához képest fogok intézkedni. * Májerszky Béla kir. tanácsos, polgármester a következő felhívást bocsátotta ki Nyíregyháza város közönségéhez: Polgártársaim! Magyar csapataink a legigazságosabb, leg­jogosabb ügyért: a súlyosan megsértett nem­zeti méltóságért határtalan lelkesedéssel indul­tak a háborúba. Mindenkinek szent kötelessége a hívó szóra életét, vérét felajánlani királyáért, hazájáért, a magyar becsületért! Katonáink megfogják tenni kötelességüket! De kötelesség vár a polgárokra is. Ez a kötelesség harcba induló katonáink ünneplésében bizonyára nem merült ki. Ki kell terjednie annak egy áldozatot hozó, hazafiúi lelkesedésből merített segítő akcióra is, melynek az a célja, hogy háborúba hívott ka­tonáink hátrahagyott hozzátartozói kenyérkere­sőjük távoztával szükséget ne szenvedjenek. Nyíregyháza város tanácsa ez irányban már megtette kötelességét. Ugy érezzük azonban, hogy abban a lel­kesedésben, mely katonáink hadba vonulását kisérte, minden biztosíték meg van arra, hogy e város lelkes polgársága a hátrahagyottakat segítő mozgalomban készséggel vesz részt, sőt részt kíván Venni. Polgártársaim! Járuljatok hozzá adományaitokkal azon könnyek letörléséhez, melyeket nem a talán örökre távozott édes apa, szerető férj elbúcsu­zása, hanem a kérlelhetetlenül bekövetkező nélkülözés, nem egy esetben a nyomor fakasz­tott az arcokra. Ne engedjétek, hogy éhező gyermekek, nyomorgó anyák megvádolják azt a nagyszerű, lelkes pillanatot, amely övéiket harcba szólí­totta. Minden legcsekélyebb adományt is szíve­sen fogadunk és az arra rászorult szűkölködők felsegélyezésére fordítunk. Kereskedőinket s gazdáinkat pedig arra kérjük, hogy amennyiben adományaikat élel­micikkekben, vagy terményekben akarják nyúj­tani, a felajánlott mennyiséget az élelmi-cikk, illetve termény megjelölése mellett szívesked­jenek hivatalomnál bejelenteni. Nyíregyháza város hazafias érzelmű pol­gárai mindenkor elsők voltak az áldozatkész­ségben, ha ezt a magyar haza java kívánta. Megvagyok róla győződve, hogy városom polgársága átérzi jelen felhívásom nagy fon­tosságát és hazafiúi lelkesedéssel siet háborúba szólított testvéreink hátrahagyott és Ínséget szenvedő családjai felsegélyezésére. Szavazókörök. Az országgyűlési képviselő választó kerü­letek szavazó köreinek beosztását a belügymi­niszter jóváhagyta. A választó kerületek, szavazó körök és községek betüsoros rendje a következő: I. Kemecsei választókerület. Székhelye: Kemecse. 1. Bemecseri szavazókör. Székhelye: Demecser. 1. Berkesz 2. Beszterecz 3. Demecser 4. Gégény 5. Kék 6. Nyírtét 7. Székely 2. Gávai szavazókör. Székhelye: Gáva. 1. Balsa 2. Gáva 3. Kenézlő 4. Szabolcs 5. Timár 6. Vencsellő 7. Viss 8. Zalkod 3. Ibrányi szavazókör. Székhelye: Ibrány. 1. Buj 2. Ibrány 3. Nagyhalász 4. Paszab 5. Tiszaberczel 4. Kemecsei szavazókör. Székhelye: Kemesse. 1. Kemecse 2. Kótaj 3. Nyírbogdány 4. Nyírpazony 5. Nyírtura >6. Oros 7. Sényő 8. Tiszarád •9. Vasmegyer 5. Bakamazi szavazókör. Székhelye: Rakamaz. 1. Rakamaz. 2, Tiszanagyfalu Sl. Kisvárdai választókerület. Székhelye: Kisvárda. 1. Kisvárdai 1. szavazókör. Székhelye: Kisvárda. 1. Dombrád 2. Kisvárda 2. Kisvádai II. szavazókör. Székhelye: Kisvárda. 1. Döge 2. Fényeslítke 3. Jéke 4. Kékese 5. Komoró 6. Pap 7. Szabolcsveresmart 8. Tiszakanyár 3. Mándoki szavazókör. Székhelye : Mándok. 1. Eperjeske 2. Eszeny 3. Mándok 4. Szalóka 5. Tiszaágtelek 6. Tiszabezdéd 7. Tiszamogyorós 8. Tiszas?entmárton 9. Tuzsér 10. Zsurk 4. Tornyospálczai szavazókör. Székhelye : Tornyospálcza. 1. Benk. 2. Gemzse 3. Gyüre 4. Kisvarsány 5. Kopócsapáti 6. Lövőpetri 7. Mezőladány 8. Nagyvarsány 9. Nyírlövő 10. Révaranyos 11. Szabolcsbáka 12. Tornyospálcza. 13. Újkenéz III. Nagykállói választókerület. Székhelye: Nagykálló. 1. Balkányi szavazókör. Székhelye : Balkány. 1. Balkány 2. Bököny 3. Érpatak 4. Geszteréd 5. Ujfehértó 2. Nagykállói szavazókör. Székhelye: Nagykálló. 1. Biri 2. Kállósemjén 3. Kiskálló 4. Kisléta 5. Nagykálló 6. Napkor 3. Nyíracsádi szavazókör. Székhelye: Nyíracsád. 1. Nyírábrány 2. Nyíracsád 3. Nyíradony 4. Nyirmártonfalva 4. Nyírmihálydi szavazókör. Székhelye: Nyírmihálydi. 1. Nyírbéltek 2. Nyírgelse 3. Nyírlugos 4. Nyírmihálydi 5. Szakoly IV. Nyírbátori választó kerület. Székhelye: Nyírbátor. 1. Nyírbaktai szavazókör, Székhelye: Nyírbakta. 1. Laskod 2. Lórántháza 3. Nyírbakta 4. Nyíribrony 5. Nyírjákó 7. Nvírmada 8. Őr

Next

/
Oldalképek
Tartalom