Nyírvidék, 1914 (35. évfolyam, 53-104. szám)

1914-07-23 / 59. szám

— A máriapóesi kath. dalárda folyó év julius hó 26-án saját pénztára javára tánc­cal egybekötött műkedvelő előadást rendez. Á szini előadás a „BrádMéle mozi nagytermében lesz előadva, az előadás után tánc lesz Tokár János vendéglőjében. Szinre kerül: A falu rossza Tóth Edének hatásos (3 felvonásu színmüve. Belépő-dij: I. hely 1 K. 40 fill. II. hely 1 K. Állóhely 80 fillér. A jegyek a táncmulatságra is érvényesek. Belépő-dij : azok számára, akik tisztán csak a műkedvelői előadáson óhajtanak résztvenni : I. hely 1.20 f., II. hely 80 f., álló­hely 40 fii!., gyermekjegy 20 fill. Kezdete este 8 órakor. Hudák Juliska táncinüvésznő vendég­szerepel Nyíregyházán. Mindig nemes büsz­keség töltötte el szivünket valahányszor váro­sunk szülöttének Hudák Juliska világhírű íánc­müvésznőnknek külföldi sikeréről és diadalairól hozott hirt a távíró. Ugyanakkor eszünkbe jutott, hogy miért is kell egy vérbéli magyar művésznőnek külföldön szétszórnia azokat az esztetikai gyönyörűségeket, melyeknek idegen­ben való kamatoztatása pótolhatatlan veszteség a magyar művészet szempontjából. Ha ennek okát és magyarázatát meg is találtuk művé­szeti viszonyaink mostohaságában és társadal­munk azon obskurus felfogásában, melynek látószögéből a mi művészeink oly igazságtala­nul kicsire, a külföldiek pedig oly igazságtala­nul nagyra becsültetnek, nem nyugodhatunk bele az igazság e cseppet sem sovén legázo­lásába, hanem rajta kell lennünk, hogy a ma­gyar tőmegérzés e pathológiai hipnózisából ki­gyógyítsuk önmagunkat. Impulzus erre az a kedves figyelem, melylyel azok a külföldről haza pihenni jött művészek kitüntetnek ben­nünket. Hudák Juliska ezelőtt két évvel a mil­lánói „Scala" nagyopera s most a milánói „Dal Verme" operaszínház legelső ballerinája olasz­országi kőrútjából pihenni jött Nyíregyházára s hogy dokumentálja, mennyire szereti szülő­városát, föllép augusztus 2-án a kath. Legény­egylet által Sóstón rendezendő táneestélyen. Az ő abszolút finom művészetének nem kell reklá­mot csinálni. Aki a montecarlói, barcelonai, madridi, newyorki, filedelfiai, csíkágói, szan­franciskói nagy operákban szerzett impozáns sikereit könyvelhette el, akiről a külföldi szak­lapok oly plauzibilisan irtak és irnak, annak reklamra nincs szüksége. Mi is csak kötelesség­szerűen adunk hirt e nálunk készülő művészi eseményről^ fölhívjuk rá Nyíregyháza város műértő, uri közönségének figyelmét azon erős reményünk kifejezése mellett; mindenki alkal­mat vesz magának, hogy e világhírű tánc­művésznő interpretálásában gyönyörködjék. — Hudák Juliska különben két számmal fog sze­repelni a Legényegylet mulatságának program­ján. Bemutatja a furlana láncot és néhány remek balettet ad elő. — Rendelet az önkéntesek időelőtti •szolgálatáról. A Hivatalos Lap közli a hon­védelmi miniszternek rendeletét az egyévi ön­kéntesek időelőtti szolgálatáról. Eszerint a hon­védelmi miniszter a közös hadügyminiszterrel egyetértőleg létrejött megállapodáshoz képest kijelenti, hogy az egyévi önkéntesi kedvez­ményre igényt tartó hadköteleseknek a közős haderőbe vagy a honvédségbe való időelőtti önkéntes belépése csak akkor engedhető meg, ha az egyévi önkéntesi kedvezményre igényt nyújtó tudományos képzettségüket igazoló bi­zonyítványt már megszerezték. — Tüzek. Héttő délután nagy tüz kelet­kezett Pika Miklós Nyírpazony községbeli szénás­kertjén, amely elhamvasztott 1500 kereszt gabonanemüt. 60—70 szekér takarmányt és nagyobb mennyiségű szemes terményt. Pika kárát 15—20000 koronára lehet tenni, aminek egy kis része biztosítás utján megtérül. Ugyan­akkor megégett Molnár Lajos nyíregyházi lakos cséplőgépje is, amelynek értéke 10—12 ezer ko­ronára tehető. A tűz olyan vehemenciával pusztított, hogy a lakosság tehetetlenül állott vele szemben még akkor is, amidőn az orosiak jöttek segítségül. Este 6 óra tájon keletkezett és másnap reggelig tartott. Épületekben nem esett kár. Mára virradólag pedig a helybeli Vizrutcán égett le a Kerticska Jenő miskolci lakos háza. A tüzet egy rendőr vette észre és fellármázta a tűzoltóságot. Rövid idő múlva a Kis-téri 11-es számú tűzjelzőről jelezték a veszedelmet és csak azután vette észre a sokak előtt nél­külözhetetlennek tartott toronyőr. Az őrség gyors kivonulásának lehet köszönni, hogy a szomszédos házak le nem égtek a nagy szá­razságban. A napokban nagyobb tűz volt Kó­tajban a Tóth-féle birtokon is, és termények égtek el. — Anyakönyvi hirek. 19,14. év julius hó 15—21. Születés: Pampuch Mihály ág. h. ev., Fábri Julianna ág. h. ev., Drotár József r. k., Némethi Jolán r. kath., Kubinyi Zsuzsanna ág. h. ev., Mihalik József ág. h. ev., Dankó János g. kath., Suhanecz László Antal r. kath., Kozma Piroska r. kath., Turai György r. kath., Gallasz József István r. kath., Marján Ferenc g. kath., Benkp András ág. h. ev., Kecskeméti András ág. h, ev., Lácz András ág. h. ev., Szokolay Tamás László ág. h. ev., Gráf Juliánná ág. h. ev., Garaj András ág. h. ev., Mitru Erzsébet, Szakos András ág. h. ev., Oldal Piroska ref., Hulvey Zsuzsánna, Gerhárd János ág. h. ev., Laczkoszki Zsuzsánna ág. h. ev,, Machács Ilona ág. h. ev., Dankó András g kath., Dankó József g. kalh., Kiriák József r. kath., Kaufman Margit izr., Földes István izr., Kertész Sarolta izr., Szász Juliánná ág. h. ev., Holender halvaszüle­tett fiu, Szűcs halvaszületett leány, Matyuga Margit ág. h. ev., Szuchy Jenő József Miksa ág. h. ev., Jávor Mária ref. Házasság : Kulyik Dániel g. kath. B. Szabó Julianna ref., Radja Mátyás r. kath. Languer Anna Auguszta Berta ág. h. ev., Schlögel János r. kath. Mülíner Anna r. kath., Kazár Sándor ág. h, ev. Bucskó Mária ref. Halálozás : Szalai Mihály ág. h. ev. 65 éves tüdőlegdag, Koricsányí Mihály ág. h. ev. 13 hónapos bélhurut, Holecskó Mária ág. h. ev. 14 hónapos görcsök, Molnár József ref. 21 éves önakasztás, Weinberger Salamon izr. 41 éves tüdőgumőkór, özv. Spisák Jánosné Varga Zsuzsanna ág. h. ev. 69 éves agyvérömlény, Légrádi Mátyásné Kovács Juliánná r. kath. 40 éves vérhányás, özv. Garsó Andrásné Kasik Julianna g. kath. önakasztás, Szemők József ág. h. ev. 8 hó bélhurut, Szuchy Lajos ág. h. ev. 31 éves tuberculosis, Lippa József ág. h. ev. 21 éves hashártyalob, Merkoszki Mihály ág. h. ev. 27 éves tüdőgümőkór. Lakatos Ilona r. kath. 4 hó hörghurut,, Sípos Juliánná ág. h. ev. 17 hó Hidrocepholus, Pristyák Juliánná ág. h. ev. 5 hó bélhurut, , Gsobán Juliánná ref. 32 éves tüdőlob, Ilkno Erzsébet ág. h. ev. 4 éves tüdő­gümőkór, Fucsovics János g, kath. 43 éves bélszakadás, Simkó József ág. h. ev. 4 éves veselob, Vanyicskó Juliánná g. kath. 19 éves bél­gümőkór, Bucsák Gábor ág. h. ev. 9 napos bélhurut, Bütykös Gyula ref. 5 hónapos bél­hurut, Molnár Györgyné Belies Juliánná g. kath. 49 éves veselob, özv. Vigh Jánosné Tomik Krisztina r. kath. 67 éves tüdőgümőkór, özv. Fehér Andrásné Buszlai Zsuzsánna ref. 68 éves gyomorrák, Ári Istvánné Losonczi Teréz r. k, 27 éves tuberculosis, Grexa Erzsébet ág. h. ev. 16 napos görcsök. — A Bodrogba falt. Szohor László hely­beli 23 éves iparos Sárospatakon járt látoga­tóban, ahol fürdés közben a Bodrogba fult. Szerkesztői üzenet. T. Zs. urnák Jászberény. Beküldött cikk<# lapunk mai számában vezetőhelyen közöljük. A lap­példányok elküldéséről gondoskodtunk. Kilátásba helyezett további munkásságát örömmel várjuk. M. Mihály urnák, Helyben. Beküldött versei lapunk mértékét nem ütik meg „Távolban u cimü verse a Petőfi Sándor által gyönyörűen meg­irott s közismert költeménynek gyönge utánzása. A „Növel ha beszélsz ..." cimü zengeményét a „Nyugat" talán örömmel veszi, mi azonban sajná­lattal kénytelenek vagyunk lemondani róla. M. József urnák, Zalaegerszeg, Egy karriere története cimü elbeszélése egy rossz álom szüleménye. Nincs egyetlen sora, mely a való élet­nek mását adná. Meg vagyunk győződve róla, hogy ezt a lehetetlenséget nem is Ön irta, csak a nevét adta hozzá. Hiszen mi Önnek már sok és sikerült müvét közöltük ! Most beküldött dolgozatában nem ismerünk rá az oroszlánkörmökre. Küldjön a jók közül, szívesen vesszük s közölni is fogjuk. 644/1914. v. sz. Árverési hirdetmény. Alulírott kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a kassai kir. járásbíróság 1913. Sp. V. 1715/4. számú végzése által A felsőmagyar­országi Szappangyár Pocsátkó test. végrehajta­tok javára 215 kor. 90 fill, után 911. jul. 19-től 913. dec. 4-ig, 138 korona 90 fillér tőke, en­nek 1913. év december hó 4. napjától szá­mítandó 5% kamatai és eddig összesen 65 ko­rona . 10 fillér perköltség követelés erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás alkalmával birói lag felül foglalt és 1120 koronára becsült bú­torok, gyertya és mézeskalács árukból álló in­góságok nyilvános árverés utján eladatnak. Mely árverésnek a nyíregyházi kir. járás­bíróságnak 914. V. 691/1. számú kiküldést rendelő végzése folytán a helyszínén, vagyis Nyíregyházán, Kis-tér 3. sz. háznál leendő eszközlésére 1914. év' julius hó 28-ik napjának délután 3 órája határidőül kitüzetik és ahoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok ezen árverésen, az 1881. évi LX. t.-c. 107. § a értelmében a legtöbbet ígérőnek becsáron alul is eladatni fognak. Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. évi LX. t.-c. 108. §-ban megállapított feltételek szerint lesz kifizetendő. Kelt Nyíregyházán, 1914. évi julius hó 10. napján. 534-1-1 Oláh G-yula, kir. bír, végrehajtó pgr CSÉPLŐGÉPTULAJDONOSOKNAK IGEN FONTOS! A munkaidő beálltával nem mulaszthatom el felhívni b. figyelmét a nagyméltóságú m. kir. Belügyminiszter ur 2150. IV. 8/1914. sz. körrende­letére, amely szigorúan elrendeli a cséplőgépeknél és más üzemeknél készletben tartandó, első segélynyújtáshoz szükséges pr MentöszeKrényols. felszerelt iókarban tartásét. Ezen mentőszekrényeket akár újonnan felszerelve, akár pedig meglevő szekrények pótlását szigorúan fenti körrendeletnek megfelelően, legjobban és legolcsóbban cégemnél méltóztatik fedezni. Raktáron tartom továbbá: az összes háztar­tási és gazdasági szereket, szagtalan padló-olaj, padló-mázak, ezüst- és fémtisztitó szerek, cipőkrémek, az összes toílette-szappanok arc- és kézfinömitók, szivacsok, terpentin-szesz, benzin és az összes gummikülönlegességek. 503-10-1 Földes Márton Aranykereszt Drogeria Nyíregyháza, Városház-palota. Telefon 230. Vidéki megrendeléseket 10 koronán felül bárhova bérmentve szállítok. Telefon 230.

Next

/
Oldalképek
Tartalom