Nyírvidék, 1914 (35. évfolyam, 53-104. szám)

1914-12-31 / 104. szám

— Hirdetmény. Felhivatnak mindazok, akiknél talált katonai felszerelési tárgyak van­nak, hogy azokat vagy a helybeli katonai állomásparancsnokságnál (nagylaktanya), vagy a polgármesteri hivatalnál (polgármesteri elő­szobában), haladéktalanul szolgáltassák be, mert akik ezt tenni elmulasztják, az 1878. évi V. t.-c. 365. §-ában foglalt vétséget követik el s ennek megfelelőleg fognak büntettetni. — Flandriai harcok. A német hadve­zetőség szenzációs film felvételeket készíttetett a tengerparti ütközetekről, amelyet az Apolló ­szinház be fog mutatni csütörtökön, szilveszter estéjén és pénteken, újév első napján, délutáni és esti előadásaiban. Szinre kerül ezenkívül még két nagystílű filmsláger. A Vörös part és A pettyes szallag! a Sherlok Holmes sorozat 4-"ik képe. — Köszönetnyilvánítás. Gyermekkony­hánk részére a következő adományokat küldték be egyletünkhöz: Stern Jenőné 100 K, Schey Pálné, Stein Aladárné 20—20 K, N. N. 10 K, Schvartz Izidorné 6 K, ifj. Weisz Sámuelné, Hunyady és Malachovszky 5—5 K, Biau Mórné 5 klg. porcukor, 5 klg. rizs, Weinberger Arthurné fűszert. Szegény gyermekink iránt tanúsított nagylelkű gondoskodásukat hálásan köszöni Dr. Flegmann Jenőné, izr. nőegyleti elnök. — 1915. A sok bú-bajt okozó 1914-ik év alkonyán vessünk pillantást a jövő évre. Higy­jük, hogy többet és jobbat fog nyújtani a most elmulónál. Az év pénteki nappal kezdő­dik. Ez azonban ne aggasszon senkit, mert a mostani háborúban is a pénteki nap dominál és tekintve az ellenség óriási tömegét, a ma­gyarság nagyon is meglehet az eddigi sikerek­kel elégedve. Pénteken, jul. 31-én jelentek meg a mozgósítási plakátok, okt. 2-án hivták be a második csoportot, nov. 27-én kellett Mun­kácsra menni sorozásra. Pénteken volt Kará­csony és ekkor tört meg a muszkák kárpáti ellenállása. Ezenkívül igen sok ütközet hozott pénteken győzelmet a mieinknek. Ilyen a vé­letlen, még a pénteki nap babonáját is képes megdönteni. Hétfővel kezdődik febr., márc. és nov. hó, keddel junius, szerdával szept. és dec., csütörtökkel ápril. és jul. hó, péntekkel jan. és okt., szombattal a május, vasárnappal augusz­tus. Húsvét ápril. 4. és 5-re esik, május 13-án lesz Áldozó csütörtök, május 23. és 24-én pedig Pünkösd. November elseje hétfői napra, Kará­csony pedig szombati és vasárnapi napra esik. Érdekes ujitás a naptárakban az, hogy Húsvét, Pünkösd második napja csillaggal van jelezve és közli, hogy azok már nem Kötelező ünne pek a pápa rendelete értelmében, de kívána­tos, hogy a hivek lehetőleg megtartsák. Ugyanez a szabály a Boldog-asszonyokra és más kisebb ünnepekre is. Február 28 napos, tehát az 1915-ik év közönséges esztendő. Ennyit tudunk egyelőre a ránk következő évről. Hisszük, hogy titokzatossága mögött a mi bol­dogságunk és győzelmünk rejtőzik. — Köszönetnyilvánítás. A máriapócsi hölgyek és urak közreműködésével, névszerint : Fráter Juliska, Gergelyffy Irmuska, Márkus Mariska, Márkus Teruska, Tóth Katóka urleá­nyok; Dudás Mihály, Gergelyffy Gyula, Ger­gelyffy János, Hrács Mihály és Kiss Lajos urak nov. hó 29-én és dec,, hó 4-én édes hazánkért harcoló katonáink karácsonyfájának feldiszité sére és a vörös-kereszt javára hazafias műked­velői előadást rendezvén, alulírottak felülfizeté­seikkel és jegyeik megváltásával járultak a ne­mes cél elősegítéséhez. Felülfizettek: Ruszinkó Emánuel 15 K, Seregélly Nílus 8-80 K, Gar» gelyffy Dezső 7*60 K, Neumányi Antal 6*40 K, Fülep Benjámin 5'20 K, Gergelyffy Gyula 4*80 K, Dr. Altman Adolf 4'40 K, László Mihály 4 K, Bihary Pál 3*80 K, Sesztár Barna 3*80 K, Molnár Miklósné 2-80 K, Dr. Baranyay Jó­zsef 2*60 K, Szakács József 2*60 K, Szkibe /I Teofán 2 K, Szemerszky Myron 2 K, Bojcsik Sebestyén 1*20 K, Zsatkovits Dénes l K, Va­nicskó Gyula 1 K, Galgóczi István 1 K, Dobos Miklós 80 f, Nyireő Árpád 60 f, és Bojcsik János 40 f. Jegyeiket megváltották: Hähnel Ferenc Nyírbátor 10 K, Schwartz Ede M.-pócs 10 K, Vékey Sándor M.- pócs 8 K, Eperjessy Albert M.-pócs 4 K, Irinyi Szabolcs Pócspetri 2 K, Patak Manó Nyirbátor 2 K, Szabó Gyula 1*20 K, Grósz Emánuel M.-pócs 1*20 K, és Mandler János 1 K. Tiszta jövedelem 200 K. Fogadják a nemes szívű adakozók szíves tá­mogatásukért a vitézül harcoló fiaink nevében hazafiúi legforróbb köszönetemet. Úgyszintén hálás köszönetemet fejezem ki a résztvevő hölgyek és uraknak, kik a haza iránti szeretet­től áthatva, fáradtságot nem ismerve, munkál­kodtak. Adja Isten, hogy amily lelkesülten és sikeresen adták elő a közreműködők szerepü­ket, épp oly lelkesedéssel és sikerrel törjék össze mentői előbb ádáz ellenségeinket a mi bátor ifjaink. Máriapócs 1914. dec. hónap. Poratunszky István, Szt. Bazil. r. szerzetes atya, mint rendező. A január 1-én életbelépő per­rendtartásnak megfelelő és az ügyviteli szabályokban előirt idéző végzések, váltó­fizetési meghagyások és egyéb rendszere­sített blanketták hivatalos mintái elkészül­tek és kizárólag lapunk nyomdájában szerezhetők be. — Szegény gyermekek felruházására ujabban a következő adományok érkeztek: Kun Ferike 4 K, Hoffmann Bertus 2 K, Földes Erzsike 2 K, Rosenthal Mici 4 K, Bleuer Magda 10 méter barchet, Kovács Mártha ruhanemű, Imre Jánosné 2 ruhára való, Ruzsonyi Sári 10 méter barchet, Fisch Herman egy ruhára való. Szabó Klárika 3 K, Czukor Vera 3 K, Ehrenfeld Magda és Ica 3 K, Schőn Rózsika 2 K, Leveleki Lulu és Magda 9 méter barchet, Palicz Jánosné 9 méier delain, 'Rosenberg és Testvére 11 méter szövet, Miskolczról, Nóvák Zoltáné 6 főkötő, Garay Mária 6 méter barchet, Dr. Bodor Károlyné 10 K, Führer Olga 11 * méter barchet, Dohnál Lórika 2 K, Hauer Irénke 2 K, Haissinger Viktor 2 K, Dokupil Böske és Irén 3 K, Fekete Sándor 6 K, Groák Berta 4 K, Klein Miksáné í K, Klár Leóné 10 méter barchet Dr. Berend Lászlóné 5 méter karton, Bleuer Boriska 6 méter szövet, Kovách Elekné 10 méter barchet, Burger Istvánné 6 méter barchet, Nóvák Lacika 1 ruha, Szeszty Judith 2 ruhára való,. Hoffmann Nellyke 3 ruhára való, Reök Palkó ruhák és játékok, Stockin­ger Jánoska játékok. Szőrme muff- és boák a leg­nagyobb választékban Kohn Ignác divatáruházában, Nyíregyházán. .. Telefon: 129. sz. 415-9-25 — Pillangók végzete. A katonai pa­rancsnokság észrevette, hogy a katonaság által megszált épületek körül nem kívánatos nőelemek tartózkodnak. Ezeket a facér cselédeket és ké­tes alakokat a rendőrség kíméletlenül fogdossa össze és toloncolja haza. Tegnap egy idegenből idekerült jó családból származó leány megtudta, hogy a rendőrség szemmel tartja s ezért, fel­akasztotta magát, csakhogy tettét idejében észrevették a szomszédok. Ez azonban nem szabadította meg a diszkrét elutaztatástól. — Nyilvános nyugtázás. Nyírpazony községben Horváth Jánosné és Rácz Margit úrhölgyek 12 hósapkát és 10 pár érmelegítőt kötöttek a községben általuk gyűjtött pénzen vásárolt gyapjufonalból s azokat hozzám bead­ták, én pedig közvetlenül a Hadsegélyző Hiva­talnak felküldöttem. Horváth János, községi jegyző. — Koszorú szalagok nyomása nagy irott betűkkel, valódi arany nyomással, Szabolcsvármegye területén egyedül lapunk nyomdájában készül. — Köszönetnyilvánítás, Az Erzsébet köz­kórház igazgatósága hálás köszönetet mond mindazon jószívű adakozóknak, kik a kórház­ban fekvő sebesültek karácsonyfa-ünnepélyéhez részben pénzbeli, részben természetbeni ado­mányokkal járultak. Ezen adakozók tették lehetővé, hogy ka­rácsony estéjén a korházban karácsonyfa-ün­nepélyt rendezhettünk, a kórszobákban őt dí­szes karácsonyfát állítottunk fel, megrakva min­den jóval, és hogy minden sebesült harcosnak egy-egy ajándéktárgygyal, kalácscsal telt cso­magot adhattunk. Köszönetet mondunk főtisz­telendő Énekes János esperes-plebános úrnak, ki kegyes volt a szent estén mindenik kará­csonyfánál megható, beszédben méltatni az est jelentőségét. Pénzbeli adományokat kaptunk : Ujfalussy Dezső főispán úrtól a központi gyűjtésből 260, dr. Spányi Géza 20, dr. Kállay Rudolfné 20, Oehm Tivadarné 10, özv. Nozdroviczky Jenőné 10, Törös Béla 5, Doktor Árminné 14, Nagymáté Albertné 5, Bodrog András 20, Silberstein Ig­nácné 5, Grósz Gizi gyűjtése 61, Kauzsay Ödön 10, Erdei Kálmán 5, Szmrecsányi Sán­dorné, Zombori Andrásné, Baruch Erzsike, Kolíúcz Mária 2—2, Pröhle Vilmosné 5, Jaka­bovits Fanny gyűjtése 990, özv. Rottaridesz Istvánné gyűjtése 2*93, Kiss T. Emma gyűjtése 4*18, Hanicz Gáspárné 4, összesen 479 koronát. Természetbeni adományokat küldtek: Bod­nár Istvánné 120 sebesült részére zsebkést, pipát, zsebtűkröt. Lichtenberg Sándorné, kést, pipát, gyufatartót. Geduly Henrikné, Popini Albertné karácsony fa-díszt. Diós-mákos kalá­csot, cigarettát, szivart küldtek: Jármy Már­tonné, Ujfalussy Esztike, Sarkadi Adolfné, Hoffmann Emiiné, Kohn Ignácné, Leveleki Gézáné, Hajdú Sándorné, Fleiner Lajosné, Meisels Adolfné, Zombori Andrásné, Sándor Rezsőné, Führer Olga, Bartos Sándorné, Hoff­mann Móriczné. Rosenthal Ferencné, Aszalós Erzsi, Kún Árminné, Petheő Bálintné, Harstein Ernőné, ifj. Imre Jánosné, Mikecz Dezsőné, Mikecz Istvánné, Mikecz Miklósné, Szesztay Zoltánné, Korányi Endréné, Nagymáté Andrásné, Hvaszta Jolán, Krammer Margit, Faragó Ilona, Jakabovits Fanny. Bort, almát, süteményt küldtek: özv. Básthy Barnáné, Szakolczay La­josné, Steinerné, Szikszay Sándorné, Feller Imréné, özv. Gsiha Miklósné, Druckerné, Palicz Jánosné, özv. Csapkayné, Balog Jánosné, Garai Anna, Burger Pálné, Porubszky Pálné. Kedves meglepetést szerzett a betegeknek az ünnepély végén Mikecz Dezső alispán úr, ki 10 darab értékes nyeremény-tárgyat sorsol­tatott ki a sebesültek közt, midőn is — nagy érdeklődés közt az első dijat, egy ezüst zseb­órát Német Pál sebesült nyerte meg. A nye­remény tárgyakat Mikecz Dezső, Osgyányi József, Mikecz István, Zoltán Imre, Nagy Imre urak és Jakabovits Fanny k. a. adták össze. Fogadják mindannyian hálás köszönetünket. Az Igazgatóság. A téli háború borzalmai ellen kato­náinknak prémre van szükségük : akinek van, küldje e cimre: Hadsegélyző hivatal, Budapest, Váczi-utca 38. A posta ingyen szállítja. SW Nagyon kérjük hátralékos elő­fizetőinket, hogy a küldött pósta befizetési lapok utján utalják át az előfizetési díja­kat ; kinek-kinek csekélység az a pár korona, nekünk pedig létkérdés a mai viszonyok között. Széchenyi-úton 4 szoba, fürdő-szoba, elő-szoba és mellekhelyisegekbol álló lakás bármely percben átvehető. Cím a kiadóban.

Next

/
Oldalképek
Tartalom