Nyírvidék, 1914 (35. évfolyam, 53-104. szám)

1914-12-20 / 102. szám

a gazdák állandóan érdeklődni fognak aziránt, hogy a különböző malmok mikor őrölnek ten­gerit s ehhez képest fognak gondoskodni arról, hogy a tengerikorpa az őrlés után lehetőleg azonnal elszállittassék. Összes gazdasági egyesületi tagjainkhoz! Tisztelettel értesítjük tagjainkat, hogy 1238. számunk alatt ez év és hó 30-án d. e. 10 órára a vármegyeháza kistermében összehívott évi rendes közgyűlésünket közvetlen megelőző­leg az összes megjelenő tagok részvétele mel­let értekezletet tartunk. A Szabolcsvármegyei Gazdasági Egyesület. IRODALOM, MŰVÉSZET. Hugo von Hofinannsthrtl. Tizian halála. Erkély jelenet. Hoímannsthal költészete a naturaliz­mus reakciójaként született meg A józan, hűvös kifejezés után a csillogó szót, a ragyogó, ezerszínű képet juttatta újra érvényre a költészetben. A verset átlátszó finomságuvá cizelálja, a szavakba uj értel­met szuggerál, mondatait perzsa szőnyegekként futtatja egymásba verseiben. Mint drámaíró aratta a legtöbb elismerést, mint lírikus marad a német littera­turában halhatatlan. Drámáiban is lirája a legérté­kesebb : a legelbüvölőbb. Ez a liraiság ragad magá­val a Tizian halála és Erkély jelenet című dramoletjeiben is. A nyelv- és versművészet legma­gasabb fokát képviselik. Éppen ezért érdemel külö­nös elismerést Franyó Zoltán, ki mind a kettőt nagy bravúrral és a költővel való együttérzéssel for­dította le. Aki egyebet nem olvasott Hofmánnsthal­tól, az ebből a két fordításból is megérti nagy sike­reit. Megérti, hogy nem volt költő, ki közelebb állott volna a muzsikához és plasztikához, mint Hofmannsthal. Érzései és képei valósággal zengenek verseiben és alakjai valósággal szoborszerüen dombo­rodnak ki. Ha még megjegyezzük, hogy mindkét darabnak tárgya is nagyon érdekes, nem is kell kü­lön konstatálnunk, hogy a Modern Könyvtár, mely 432 — 433. számaiban szólaltatja meg magyarul ezt a két kis remekművet, ezúttal is kitűnően válogatta meg anyagát. A füzet ára 40 fillér és minden könyv­kereskedésben kapható. Ká Iii oki Izidor. Háborús tréfák. Aki a magyar katonát igazán a maga egész nagyszerű­ségében meg akarja ismerni, annak nemcsak hősi tetteivel, csodás kitartásával, semmi veszedelemtől vissza nem riadó bátorságával kell megismerkednie, hanem humorával is. Azzal a humorral, mely a tűzeső borította csatamezőkön, a halál árnyékában csillog fel lelkében. Ez a humor többet mutat a tettnél is, mert mélyebbre mutat, mert a magyar léleknek olyan szépségeit ragyogtatja fel előttünk, melyet speciális magyar szépségek, melyek megható világossággal értetik meg velünk, hogy a magyar pszichében az erő és gyöngeség, a férfias józanság és a lágy érzelmesség, a bátorság és jóság ugy borulnak egymásba, mint ugyanannak a mezőnek különböző virágai Ezért olvastuk nagy örömmel és nagy meghatottsággal Káinoki Izidornak: Háborús tréfáit. Nagyon kedvesek, nagyon fihomak és nagyon jellemzők. A harcmezőkön gyűjtött virágok, melyeket Káinoki úgyszólván csak felfrissített. Előadásában megmarad az üdeségük, megmarad a színük és illa­tuk. A Modern Könyvtár 437—438. számú füze­teiben küldi őket szét a nagy magyar olvasóközön­ségnek. mely bizonyára nagy szeretettel fogja őket fogadni. Hisz a legszebbet hozzák a csatamezőkről: a derült. Derült, mely sötét felhőkön keresztül ragyog felénk és mig mosolyra késztett, könnyeket lop szemünkbe. A füzet ára 40 fillér és minden könyv kereskedésben kapható. A Társaság. Dobay István aktuális belgrádi levele és fényképfölvételei a legfőbb érdekessége A Társaság e heti számának. Sebestyén Károly a kiváló esztétikus A világ lelke cimmel irt vonzó cikket, melyben a színházi élet füllendülését sürgeti Körmendy Viktor Szó és tett cimmel közöl eleven -karcolatot, Dobó Dezső dr. Egy katona orvos naplója cimü naplójában folytatja magkapó harctéri közléseit. Nagyon hangulatos a Tóth László versej izgalmasan érdekes Egy magyar pilóta levele s mint mindig, ezúttal is tetszetős a Divatlevél. A rendesnél is több illusztráció tarkítja A Társaság-otj melynek előfizetési ára egész évre 18 K, félévre 10 K, negyedévre 5 K. Szerkesztőség és kiadóhivatal Budapest, Ritz-szálló. Heine Henrik. Firenzei éjszakák. Heinet mint dalköltőt ismerteti meg a magyar közönség széles rétegeivel: valóban felesleges. A „ Dalok könyvének" megszámlálhatatlan a magyar rajongója. Sokkal kisebb azoknak a száma, kik Heine prózáját ismerik. Ezt a csillogó, hajlékony és dallamos prózát, mely a német súlyosságot és a francia könnyedséget csodálatos harmóniává egyesíti magában. Heine pró­zája csupa szin és muzsika, csupa grácia és szellem. És nincs munkája, melyben ez a próza művészibb volna, mint a Firenzei éjszakák-ban Ebben a kecses elbeszélésben, melyben a Heinei szellem minden jellegzetessége megnyilatkozik. A finom iró­nia, az éles birálat, a csillogó költészet, a maró guny és a szinte leányos kecsesség. A kis remekmű a Modern Könyvtár 434 — 436. számaként jelent meg. Balla Ignác fényesen oldotta meg fordítói fela­datát. Az eredeti minden szépségét hiven vissza­tükröztette. Fordításában semmi sem veszett el Heine prózájának színeiből, sőt ritmusából sem A magyar szöveg is muzsikaként zsong fülünkbe, a magyar fordítás is érezteti velünk, hogy Heine a prózának épen olyan elsőrangú mestere, mint a versnek. A füzet ár 60 fillér és minden könyvkereskedésben kapható. Közgazdaság. Nagy esrér károk. Az ország egyes vidékein az egerek annyira elszaporodtak, hogy a buzavetés­bén igen jelentékeny károkat okoztak. Némely vidé­ken a kái az 50 %-ot is meghaladja különösen olyan helyeken ahol irtása érdekében semmit se tettek. Igaz, hogy irtása rendkívül íáradsagos és ng­héz munka, s ezideig kétségtelenül legnagyobb ered­ményeket azzal érték el, ha vetőszántáskor az eke előtt kidobott egereket gyerekek verték ag^yon. Most azonban, mikor már a vetések kikeltek, az egerek ilyen módon való irtása lehetetlenség és legfeljebb azzal tehetünk kísérletet, hogy erős lugkő oldatlan 6—8 óra hosszat áztatott buza vagy árpa szemeket szóratunk az egér lyukakba. A legújabb tapasztalatok azt bizonyítják, hogy a hosszabb ideig erős lugkő oldatba áztatott buza vagy árpa szemek mérgezőleg hatnak az egerekre és nagy pusztítást visznek vég­hez köztük. Ha azonban az egerek kártétele már annyira előrehaladt, hogy a vetésben igen nagy foltok vannak, akkor természetesen ezzel se lehet a bajon segíteni, s nem marad más hátra, mint tavasz­szal kiszántani a vetést és tavasz búzát vetni helyébe, célszerű tehát annak beszerzése érdekében már a tél folyamán megtenni a lépése et Ha azonban az egerek kártétele következtében a buza csak megritkult, kár volna kiszántani, mert ezen ammóniak-szuper­foszfát fe ülszórásával lehet segíteni, amennyiben e műtrágya keverék gyorsan bokrositja az épen maradt buzatöveket. Erre a célra tehát február végén, március elején 150 kg ammóniak-szuperfoszfátot kell kat. holdanként a búzára rászórni. A nyíregyházi vöröskereszt fiókegylet kisegítő kórházában ápolt sebesült és beteg­katonák céljaira befolyt hazafias adományok kimutatásának folytatása a folyó évi aug. 14-től kezdve: Horváth Jánosné urnő Nyírpazony gyűjtő­ivén: Kriczkó Milutin 5 K. Beregi Jenő 50 f. Pika Miklós 1 K, Szakolyi Ferencné 4 K, Gál Istvánné 1 K, Deutsch Lipót 1 K, Szoboszlay István 50 f, Fridrich Józsefné 20 f, Roma István 40 f. Tokár György 60 f, Pálinkás Pál 20 f, Katz Mátyás 2 K, Wincze Titusz 50 f, Bezdek Lajos 50 f, Weinberger Samu 20 f, Roma János 50 f, Szabó Pálné 50 f, Scher Herman 1 K, Szakács Jánosné 30 í, ^Szakács János 20 f, Szakács József 1 K, Márton 1 K, Orosz Kálmán 50 f, Ruha János 50 f, Németi Mária 50 f, Horváth János 1 K 40 f, összesen 25 korona. Dr. Laufer Miksáné urnő Nyíregyháza 10 korona. Bükovinszki András ur Nyíregyháza Ver­bőczy-bokor tanya gyűjtő ivén; Bükovinszki András 2 K, Greksza Andrásné 1 K, Greksza József 1 K, Ilkó András 1 K, Ilkó János 1 K, Márföldi Andrásné 1 K, Greksza János 1 K, Gzesztnyiczky Andrásné 1 K, Mihók István 20 f, Mihók Istvánné 20 f, Márkus József 3 K, Nagy József 3 K, Turcsán Jánosné 1 K, Balogh István 3 K, összesen 17 korona 40 fill. Bartha László ref. lelkész ur Tiszalök gyűjtő ivén: Bartha László 3 K, özv. Bartha Jánosné 1 K, Bartha Lászlóné 1 K, ifj. Bartha László 50 f, Bartha Margitha 50 f, Bartha Klárika 50 f, Bartha Jezuka 50 f, Kulcsár Zsuzsi 20 f, Csíkos Judit 20 f, ifj. Katona János 20 f, összesen 7 korona 60 fillér. Nozdroviczki Ilonka úrhölgy a főispán ur utján 10 korona. Paulik Jánosné urnő a főispán ur utján 5 korona. Prok Pál hentes ur Nyíregyháza jövőben teljesitendőleg felajánlott 50 korona. Papp Lajos ur Korona szálloda felajánlott sebesülteknek 4 lakó szobát. Rónay Jenő ur Nyíregyháza 20 korona. Irsay Gusztávné urnő Nyíregyháza 40 kor. Stein Aladár ur és neje Nyíregyháza 100 korona. Weisz Miklós ur Kisvárda 10 korona. Sajben József tanyabiró ur gyűjtő ivén Nyíregyházán: Gsengery Mihály 20 K, Sajben József 10 K, Repka András 5 K, Gsesznák János 5 K, Horváth András 3 K, Vida Imre 5 K, Vitovszki János 2 K, Subert Pál 5 K, Debroszki János 1 K, Jenei András 1 K, Hen­csel András 5 K, Palicz János 10 K, Garai Pál 5 K, Palicz Pál 5 K, Bellus Pál 5 K, Mudri Domokos 4 K, Kráff János 5 K, Gzirják György 10 K, Gerhát András 5 K, Bartha Mihály 4 K, Bret János 4 K, Karácsony László 5 K, Palicz József 5 K, Zajácz András 5 K, összesen 133 korona. Klár Gusztáv (névtelen) főispán ur utján 200 korona. Varga János Manda-bokor tanyabiró ur Nyíregyháza gyűjtő ivén : legifj. Garai Mihály 1 K, Garai Mihály 5 K, id. Garai Mihály 4 K, Karász György 3 K, ifj. Karász András 1 K, Karász Pál 1 K, Karász János 1 K, id. Karász András 1 K, Varga József 1 K, Lipcsei András 1 K, Lipcsei János i K, Gyurján András 2 K, Biszulya Mihály 1 K, Herkvoszki Mihályné 1 K, Karász András 1 K, Gerda István 1 K, Hibján János 2 K, Varga Mihály 1 K, összesen 29 kor. Szabó Gyula nyíradonyi jegyző ur gyűjtő ivén : Gencsy Ferenc 1 K, Sárkány Gyula 50 f, Gzirják János 25 f, Hamza István 25 f, Babulák Mihály 50 f, Lukács Mihályné 20 f, Szabó Gyula 2 K, Papp Emil 50 f, Gödény Ferenc 5 K, Galamb Kálmán 1 K, Tóth Lajos 2 K, Groszman M. 50 f, Farmigán József 50 f, Tóth István 1 K, Szabó Sándor 2 K, összesen 16 ko­rona 20 fillér. Ébrey Jolánka úrhölgy Gyula tanya gyűjtő ivén: Ébrev Győző 5 K, Besák Pál 2 K, Juhász József 2 K, Ferencz János 1 K, Gzizmarik Andrásné 1 K, Görgei József 2 K, Takács Pé­ter 2 K, Banyik József 80 f, Havacs István 1 K, Tócsik Pál 30 f, Holló Kálmán 20 f, Fedor István 20 f, Békési Miklós 1 K, Rodák Mihály 1 K, ifj. Rodák Mihály 20 f, Dér János 20 f, Gsizmarik Jáuos 1 K, Nagy János 20 f, Dankó Mihály 1 K, Jászay Mihály 1 K, Mezey János 1 K, Borbély László 1 K, Rutkay Győző 20 f, Kurucz János 20 f, Drotár 30 f, összesen 25 korona. Gábor Jenő ur Nyíregyháza 5 korona. Somogyi Gyula, mint a nyíregyházi vörös keresz. Folyt. köv. fiókegylet ügyvivő alelnöke. Szerkesztői üzenetek. Gyulaháza. Nem ütik meg a mértéket. Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos: J6BA ELEK.

Next

/
Oldalképek
Tartalom