Nyírvidék, 1914 (35. évfolyam, 53-104. szám)

1914-07-09 / 55. szám

55-ik szám. J#ÍR¥1BÉK 1914. julius 9 3. (Nyírpazony), póttag: Hlafky Aladár (Besz­terecz). Nagyközségek: Kemecse, Kótaj, Nyír­hogdány, Nyírpazony, Oros. Körjegyzői szék­helyek : Nyírtura, Vasmegyer. Rakamazi szavazó kör: Rakamaz, Tisza­nagyfalu. Elnök : Tomory Dezső, Szabolcs), h. elnök és tag: Márky Mihály (Tiszalök) póttag: Ekker Mihály (Rakamaz). Mind nagyközség. Kisvárdai választó kerület. Kisvárdai I. szavazó kör : Dombrád, Kis­várdá. Elnök: Borbély Endre (Kisvárda), h. e'nök és tag: Lukács Vilmos, (Kisvárda), pót­tag : Osváth Pál (Döge). Mind nagyközség. Kisvárda II. szavazó kör : Döge, Fényes­titke, Jéke, Kékese. Komoró, Papp, Szabolcs­veresmart, Tiszakanyár. Elnök; Kastaly Ferencz (Kisvárda), h. elnök és tag : Kerekes József (Kisvárda), póttag : Szaláczy Bertalan (Komoró). Körjegyzői székhelyek : Döge, Fényeslitke, Papp, Tiszakanyár. Mándoki szavazó kör: Eperjeske, Eszeny, Mándok, Szalóka, Tiszaágtelek, Tiszabezdéd, Tiszamogyorós, Tiszaszentmárton, Tuzsér, Zsurk. Elnök: Ifj. Görömbey Péter (Mándok), h. elnök és tag: Répánszky István (Mándok), póttag: Ormos István (Eperjeske). Nagyközség: Mán­dok. Körjegyzői székhelyek : Epecjeske, Eszeny, Tiszabezdéd. Tornyospálczai szavazó kör : Benk, Gemzse, Gyüre, Kisvarsány, Kopócsapáti, Lővőpetri, Mezőladány, Nagyvarsány, Nyírlövő, Révara­nyos, Tornyospálcza, Újkenéz, Szabolcsbáka. Einök : Reizman Jenő (Tornyospálcza), h. elnök és tag: Tóth József (Gyüre), póttag: László Gyula, (Szabolcsbáka). Nagyközség: Tornyos­pálcza. Körjegyzői székhelyek : Gyüre, Kopócs­apáthy, Mezőladány, Szabolcsbáka. III. Nagykállói választókerület. Balkányi szavazó kör: Balkány, Bököny, Érpatak, Geszteréd, Ujfehértó. Elnök : Fekete Sándor (Nyíregyháza), h. elnök és tag : Fried József (Balkány), póttag : Gödény László (Bal­kány). Nagyközségek: Balkány, Bököny, Ujfe­hértó. Körjegyzői székhely: Érpatak. Nagykállói szavazó kör: Biri, Kállósemjen, Kiskálló, Kislétá, Nagykálló, Napkor. Elnök: Strausz Mihály (Nagykálló), h. elnök és tag: Palánszky Bertalan (Nagykálló), póttag: ifjú Toka Sándor (Nagykálló). Nagyközségek : Kálló­semjén, Kisléta, Nagykálló, Napkor és Biri kisközség. Nyíracsádi szavazó kör : Nyírábrány, Nyír­acsád, Nyíradony, Nyírmártonfalva. Elnök : Se­bők István (Nyíracsád), h. elnök és tag: Ajtay Jenő (Nyíracsád), póttag: Dobozy Endre (Nyír­acsád). Mind nagyközség. Nyírmihálydi szavazó kör : Nyírbéltek, Nyír­gelse, Nyírlugos, Nyírmihálydi, Szakoly. Einök : Módis Károly (Nyíracsád,) h. elnök és tag: Molnár István (Nyírmihálydi). Póttag: Szilágyi Menyhért (Nyírgelse). Nagykörségek: Nyírbél­tek, Nyíriugos. Körjegyzői székhelyek: Nyír­mihálydí, Szakoly. IV. Nyírbátori választó kerület. Nyírbaktai szavazó kör: Laskod, Lóránt­háza, Nyírbakta, Nyíribrony, Nyirjákó, Nyír­kércs, Nyírmada, Ör, Petneháza, Pusztadobos, Ramocsaháza, Rohod, Vaja. Elnök: Jóna László (Nyírbakta), h. elnök és tag: Hajdú Miklós (Lórántháza), póttag: Grünvald Aron (Nyír­mada). Körjegyzői székhelyek : Nyírbakta, Nyír­mada, Petneháza, Ramocsaháza, Vaja. Nyírbátori szavazó kör: Encsencs, Nyír­bátor, Nyírbogát, Nyírpilis, Piricse. Elnök: Róth Izsó (Nyírbátor), h. elnök és tag : Buday Gyula (Nyírbátor), póttag: Kandel Ödön (Nyírbátor). Nagyközségek : Encsencs, Nyírbátor, Nyírbogát. Körjegyzői székhely : Piricse. Nyírtassi szavazó kör: Ajak, Anarcs, Gyula­háza, Nyírkarász, Nyírtass, Pátroha, Rétközbe­rencs. Élnök : Sipos Emii (Petneháza), h. elnök és tag : Ifjú Keresztessy Sándor (Nyírkárász), póttag: Fülöp Mór (Nyírkarász). Nagyközségek: Gyulaháza, Nyírkarász, Nyírtass. Körjegyzői székhelyek: Ajak, Pátroha. Öfehértói szavazó kör: Apagy, Bessenyőd, Levelek, Magy, Máriapócs, Nyírgyulaj, Ófehértó, Pócspetri. Elnök: Szabó Aladár (Apagy), h. elnök és tag : Mikolay György (Nyíregyháza), póttag : Pataky László (Nyírgyulaj). Nagyköz­ségek : Apagy, Máriapócs, Gyulaj, Pócspetri. Körjegyzői székhelyek: Levelek, Ófehértó. V. Tiszalöki választó kerület. Büdszentmihály szavazó kör: Büdszent­mihály. Elnök: Nánássy Andor (Nagykálló), h. elnök és tag: Kató Á. Bálint (Büdszentmihály), póttag: D. Gál András (Büdszentmihály). Büd­szentmihály nagyközség. Gsobaji szavazó kör: Báj, Gsobaj, Prügy, Taktakanéz, Tiszaladány, Tiszatardos. Elnök: Bartha László (Tiszalök), h. elnök és tag : Stein József (Gsobaj), póttag: Szőke Barna (Báj). Körjegyzői székhelyek: Gsobaj, Prügy, Tisza­ladány. Polgári szavazó kör: Polgár, Tiszadob. Elnök : Hunyor Béla (Polgár), h. elnök és tag: Fleischer Ferencz (Polgár), póttag: Molnár József (Polgár). Mind nagyközség. Tiszalöki szavazó kör: Tiszabüd, Tisza­dada, Tiszaeszlár, Tiszalök. Elnök : Bagdy Imre (Tiszalök), h. elnök és tag : Lázár Béla (Tisza­büd), póttag : Harsányi Károly (Tiszalök). Mind nagyközség. Tanítók gyűlése az Orszcigos Tanitószövetség szövetségtanácsi ülése. A M. T. E. Országos Szövetségének szövet­ségtanácsa folyó hó 3 án, pénteken d. e. 9 órakor tartotta meg közgyűlését, mint egy 250 egyesületi képviselő jelenlétében Moussong Géza szövetségi elnök vezetése mellett. Moussong Géza elnök miután üdvözölte a közgyűlésen megjelenteket, a közgyűlést meg­nyitotta. Indítványozta, hogy mielőtt a köz­gyűlés a tárgyalást megkezdené, fejezze ki mély­séges gyászát Ferenc Ferdinánd Őfensége a trónörökös és neje szerencsétlen kimúlása fölött s ezt juttassa el őfelségéhez, a magyar királyhoz. A tanítóság az elnök beszédét a gyász jeléül állva hallgatta végig. Az elnök a köz­gyűlést egy időre felfüggesztette. Szünet után az elnök reá mutatott a tanítóság mai kényszerült helyzetére, valamint azon állapotokra, melyek a tanítóság egészét emésztik. Kérte a Kartársakat, hogy testvéries szellemben működjenek közre a tanítóság anyagi és szellemi előbbremeneteléért. Biró Adám sajnálattal konstatálja, hogy dacára a VII. Egyetemes tanitógyülésből való felterjesztésnek s ugyancsak az e tárgyban tőr­tént 1913. évi szövetségtanácsi gyűlésből be­nyújtott sürgető kérések és utánjárásoknak s az e tekintetben benyújtott számtalan határo­zatok felterjesztésének, nyugdijunk revízióját a kormány előbbre nem vitte. Azt is sajnálattal konstatálja, hogy egyes kijelentések alapján az uj tervezetet a kormány már elkészítette, de a legilletékesebb közegnek, tanítók Szövetségének még csak betekintésre sem engedi át. Egyes kormányférfiaknak e tekintetben történt kijelentései arról győzték meg, hogy ez a kérdés elodázás alatt áll, sőt ha az meg is valósul, ismét a tanítóság igényeinek sérelmével lesz megalkotva. Ugyanazt javasolja, hogy mondja ki a közgyűlés, hogy fentartja a VII. egyet, tanitó­gyüléseknek határozatát s a tanítóság érdekében tett kormánynyilatkozatok mielőbbi beváltása céljából az „Emlékiratban" foglalt tanítói kí­vánságokat a kormány tagjainak, a minisztéri­umnak, a képviselőháznak és minden orszgy. képviselőnek megküldi s az egész országra ki­terjedő tevékenység előkészítésével, a társada­lom segitségével, népgyűlések tartásával igye­kezzék igaz ügyünket az ország tanítóságának teljes megnyugvására befejezni. Zigány Zoltán kívánja a tanítói nyugdíj­törvény sürgős revízióját, az egyenlő elbánás elvét is kívánja az állami tisztviselőkkel egyenlő terhek viselése mellett az azok nyugdíjigényének biztosítását a tanítóság részére. Az előadói javaslat kiegészítve a Háda, Brósz, Zigány, pótlójavaslatával határozatba ment. Fizetés rendezés kérdését magvas beszéd­del Végh István ref. isk. ig. tanitó Vámosla­dányból terjesztette elő. Élénk színekkel mu­tatott reá az 1907. és 1913. évi törvények fogyatékosságaira és ebből származólag a vég­rehajtás körül mutatkozó anomáliákra. Elfoga­dott határozati javaslata szerint a tanítói kar nem elégedhetik meg az 1913. évi XV. és XVI. törvénycikkekben biztosított illetményekkel, mert azok nem fedik a VII. egyetemes tanitógyülésen kifejezett kívánalmakat. De különösen azért, mert az előbb szerzett jogokat e törvény nem respektálja; a kor — személyi és tiszteletbeli igazgatói pótlékok beszüntetésével és az 1893. év előtti szolgálatoknak csak részben való figyelembevételével. Sérelme a hivatkozott törvényeknek, hogy a felekezeti és községi iskolák tanítói részére a családi pótlékot nem biztosítja, csak annak le­hetőségét engedi meg az e tárgyban kiadott miniszteri rendelet. A kántori javadalomnak 1000 K-ig a tanítói fizetésbe való betudása, a lakbér közötti különbözet az állami tanítók körében és a Drozdy Győző által kiegészített javaslat szerint, hogy ezen törvény az iparvál­lalatok, uradalmak, tarsulatok és magániskolák tanítóira nem terjesztetett ki, mind szembetűnő sérelmei a törvénynek. Magas színvonalon álló, tartalmas vita után, ezen pontozatok pótlása iránt a közgyűlés egyhangú határozatát deku­mentálta és azok sürgős halaszthatlan voltát. A fizetésrendezés kérdésének letárgyalása után Moussong Géza elnök jelentette, hogy a meghívóban 4 pont alatt feltüntetett azon tételt, mely a népoktatás reformjáról s az elemi iskolák államosításáról szól, a miniszter tiltó | rendeletére le kellett venni a napirendről. Az | igazgatóság ugy határozott, hogy ehhez a kér­1 déshez hozzászólást sem enged. Az elnök fel­3 olvastatta a miniszter leiratát. ÁNYAY és PÄPP RUHAFESTŐK ÉS VEGYTISZTITÓK Nyíregyházán, a Nyírvíz-palotával szemben, Föüzlet: Széchenyi (Vasúti)-út 2. Műhely: Kossuth Lajos-utca 17. Női- és férfiruhákat művésziesen fest, tisztit, mos és vasal. Vidéki megrende­léseket 10 koronán felül portómente­sen szállítunk . GALLÉROK és kézelők tükör fényesen készülnek 5 nap alatt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom