Nyírvidék, 1914 (35. évfolyam, 53-104. szám)

1914-07-05 / 54. szám

annyira, hogy pl. a C-dur praeludiumon még egy Gounod is sajnálkozott. Vagy száz kiváló zenemüvet tudnék hamarjában felsorolni, nem­csak Bachtól, amelyekből a melódia vagy tel­jesen hiányzik, vagy csak mellékszerepet játszik bennük. De azt hiszem, fölösleges több példát föl­hoznom. A fentemiitett kompozíciók értékben messze fölülmúlják Haydn dallamos szépségű műveit. Azért senkise vesse szememre a „Te­remtés-szinfónia szerzője iránti tiszteletlenség vádját. Életem legnagyobb részét az ő művei tanulmányozásának szenteltem s ezt a munkát tovább is a legnagyobb örömmel fogom foly­tatni. * * * Miért nincs hát melódiája a mi modern muzsikánknak ? Érre a kérdésre igen egyszerű a felelet . . . Miután a muzsika modern. A modern zene sohasem volt dallamos. A tizenhetedik század­ban a franciák szemére vetették az olaszoknak, hogy az ő muzsikájuk nem dallamos s hasonlít egy kendőzött, élvhajhászó kokotthoz, aki egyik lábát állandóan a levegőben tartja s azon fára­dozik, hogy minél ragyogóbban tündököljön s épen ezért minden szenvedélye fárasztóan egy­hangú. Égy évszázaddal későbben már az ola­szok és az ő védőik, az encyklopüdisták azok, akik szemrehányást tesznek a franciáknak, hogy tudákos, minden melódiát nélkülöző muzsikát irnak. Most Gluckon volt a sor, hogy kétségbe­esett lármával és görcsös ordítással pótolja a szép áriákat, melyeknek .melódiabéli bájuk egy­általában nem volt. De mit mondjunk Bachról, akitől tulajdon fiai páter Martinihez pártoltak, bogy a gyönyörű melódiák titkát tőlük meg­tanulják. Beethoven és Chopin hasonló sorsban részesültek. És főleg a rettenetes Wagner, aki örök időkre meggyilkolta a melódiát. Énnek a hölgynek (t. i. a melódiának) ugyancsak szívós élete van. Minél jobban sze­retnék és iparkodnak megfojtani, annál inkább duzzad az egészségtől és erőtől. Érdekes azon­ban megfigyelni, hogy mindazok, akiket eleinte a melódia gyilkosainak tartottak és neveztek, későbben annak valóságos jóltevői és meg­mentői lettek. A 17. századbeli olaszok érdeme, hogy a melódiáról leoldották a polifónia bilincseit, amelyekbe eddig be volt kényszerítve. Lully szabadított meg bennünket a régiek vontatott, komor énekétől. Rameau ásta meg Lully plain-chant modo­rának a sírját, amely előzőleg egy hosszú év­századig volt divatban> A 18. században Rameau száraz, tartal­matlan művészetét kiszorították az olaszok az ő könnyű, finom énekükkel, végül a romanti­kusok megszabadítottak bennünket az olaszok és franciák felületességétől, de attól a kontra­punktos készültségtől is, amellyel a Bach és kővetőinek muzsikája fel volt fegyverkezve. * * * • (Folyt, köv.) TANÜGY. Értesítés internátust felvételről. A lőcsei áll. felsőbb leányiskola internátusába felvétet­nek növendékek, kik az iskola hat osztályát vagy a hozzácsatolt háztartási tanfolyamot óhajt­ják elvégezni. Évi tartásdíj: 700 K. Zongora­tanítási díj: 200 K. Német és francia társal­gás. Bővebb felvilágosítást nyújt az internátus igazgatósága, Lőcsén, Erzsébettér. I M »r • # * dojaras. A m, kir. orsz. meteorológiai intézet nyíregyházi állomásának adatai. Hó I d*N A szól iránya és ereje Felhőzet Csapa dele Hőmérséklet Hó I d*N A szól iránya és ereje Felhőzet mm. max. min. jun. » » 1 3 N 2 NE 2 NE 2 több. derült derült derült 0-7 0.4 20-5 U-i 265 126 109 149 A szélirányok jelölése: N = észak, E = kelett S = dél, W = nyugat. ÚJDONSÁGOK. Mai számunk 10 oldal. Telefon 139. szám — A gör. kath. püspökség és a pap­növendékei. Szerdán és csütörtökön tartotta meg az uj gör. kath. püspökség szentszéke első ülését Debrecenben, amelyen a kinevezett 23 tag közül 21 vett részt. Megalakulás és admi nisztrációs ügyek elintézése után szóba került a Nyíregyházára való átköltözés is, amelynek megállapított programmján változtatást nem tettek. Harminc papnövendék jelentkezett, akik között 5 jeles és igen sok jól érett volt, s ezek közül a püspök 11­et intézetbe, 3-at pedig az egyházi irodába vett fel. A felvettek között 3 iszabolcsmegyei van. A kitűnő bizonyítványok alapján joggal remélhetjük, hogy a papnövel­déből kikerülők mind hivatásuk magaslatán álló jó hazafiak lesznek. — Leffler Sámuel főgimnáziumi igazgató Korythnicza fürdőbe elutazott. — A nyíregyházi Y1L gyógytár helye. A m. kir. belügyminiszter Gergelyí'fy György gyógyszerész kérelmére megengedte, hogy az Arany János-utca engedélyezett gyógyszertárát, mivel ez utcának a Szarvas-utca felé való meghosszabbítása csak évek múlva fog bekö­vetkezni, ideiglenesen a Szarvas utca 29, vagy 31. számú házban, vagy pedig a Szarvas utcá­nak a Csipkeköz és Kigyó-utca között elterülő részén állíthassa fel. — Nyíregyházi állatvásárok engedé­lyezése. A földmivelésügyi miniszter a járvá­nyos jellegű ragadós száj- és körömfájással fer­tőzött Nyíregyháza közélelmezésének megköny­nyitése végett a városban tartandó állatvásá­rokra sertések felhajtását megengedte azon korlátozással, hogy csupán Nyíregyháza terü­letéről származó levágásra szánt sertések hajt­hatók fel. — Az országgyűlési képviselöválasztók 1915 évi névjegyzékének tervezetét a központi válaszmány által alakított összeíró-küldöttség állítja össze. A központi választmány Nyíregyházán a négy szavazó körre egy közös összeíró küldött­séget alakított. . Az összeíró küldöttség a folyó 1914. évi julius hó 10 ik napján kezdi meg működését a városháza nagytermében. A választóknak a névjegyzékbe való fel­vétele a rendelkezésre álló hivatalos adatok felhasználásával történik. Azokra vonatkozólag pedig, akikre hivatalos adatok nem állanak rendelkezésre, az érdekeltek jelentkezése és az általuk szolgáltatott adatok alapján történik. Aki az összeíró küldöttség előtt megjelenik a jelentkezés sorrendjében fog meghallgattatni. Az összeíró küldöttség hétköznapokon dél­előtt 8 órától 12 óráig és délután 3 órától 5 óráig működik mindaddig, míg a rendelkezésére álló adatok alapján a névjegyzéket mind a négy szavazókörre össze nem állítja. — A városi dalegylet hangversenye julius 5-én d. u. 6 órai kezdettel lesz a Sóstón. Belőpődij a hangversenyre személyenként 1 korona. A hangverseny és táncra 2 korona. 6 órától kezdve a vendéglő fedett terasszára és az előtte levő helyre csak belépő jegygyet lehet bemenni. Ezúton is kéri a dalegylet a nagy közönséget, hogy 6 órától kezdve jegyeiket megváltani sziveskedjenenek. Jegyek válthatók a dohánytőzsdékben és a dalegyleti tagoknál. — Gyászistentisztelet. Az izraelita temp­lomban (Szarvas utca) f. hó 5-én, vasárnap délelőtt 11 órakor Őfensége Ferencz Ferdinánd trónörökös és fenséges hitvese emlékére gyász­istentisztelet fbg tartatni, amelyre a hatóságo­kat, testületeket és a közönséget tisztelettel meghívja az izr. hitközség templomelőljárósága. A gyászistentisztelet sorrendje: Bevezető zsoltár. Énekli: a Zsidó Dalkör. Emlékbeszéd tartja: Dr. Bernstein Béla főrabbi. Gyászének. Ima a nyitott frigyszekrény előtt. Él mólé rachamin. Hymnus. Énekli: a Zsidó Dalkör. — Eljegyzés Góth László Nyirbátorban eljegyezte Mandel Mártát (Minden külön érte­sítés helyett) — A villamos rendszerű tűzjelző készü­lék. e hó 6-án Nyíregyháza város területén közhasználatba adatik. Városunk lakosságának jól felfogott érde« kében szükséges hogy a mindnyájuk vagyon­biztonságát fokozottan megóvni hivatott ezen készülék mikénti kezelése közismertté váljon. Erre való tekintettel a következőket hoz­zuk a lakosság tudomására: Az, akinek házában, szobájában, padlásán, pincéjében tüz üt ki, avagy bárki, aki valamely helyen tüzkeletkezését észleli azonnal szaladjon a hozzá legközelebb eső feltűnő piros szinre fes­tett tűzjelző szekrényhez, annak üvegablakát törje be, a szekrényben levő fekete gombot hosz• szasan 5—6 másodpercen keresztül nyomja meg, az állomás mellett várja meg a tűzoltók megér­kezését, ami 5—6 percen betűi bekövetkezik Figyelmeztetjük a lakoságot, hogy a tűz­jelző szekrények és vezetékek pajkosságból való megrongálásától óvakodjék, mert az 1888. évi XXXI. t.-c. 12. szakasza a büntető törvény­könyvnek a távírdák és távbeszélők szándékos rongálásáról szóló 439. szakaszát a villamos készülékre is kiterjeszti s ezen utóbbi törvény­szakasz szerint 2 évig terjedhető fogházzal és 2000 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel suj­tatik az, aki a készüléket vagy vezetéket szán­dékosan rongálni merészeli. 1 Aki pedig ok nélkül hamisan tüzet jelez s ezzel a hatóságot félrevezeti, a kihágási törvény­könyv 40-ik szakasza értelmében 15 napig ter­jedő elzárással büntettetik. Hisszük hogy a lakosság saját életét és vagyonbiztonságát kellő komolysággal szem előtt tartva a fenti megtorló intézkedésekre alkalmat szolgáltatni nem fog, — Előadás az ipartestületben. Sztankay Béla, a debreceni fémipari szakiskola igazgatója e hó 12-én délután öt órakor a nyíregyházi iparos ifjúság önképző körének meghívása foly­tán az ipartestület dísztermében előadást tart. Az előadás tárgya a bányászat és ugy tárgyá­nál, mint előadójának szakismereténél fogva a legnagyobb érdeklődésre tarthat számot. — Ipartestületi ülés. Az ipartestület elöljárósága e hó hetedikén saját helyiségében Zomborszky Dániel elnöklése mellett ülést tart, amelyen folyó ügyeket fognak elintézni. — Akácméz átlátszó kapható Rácz János állami tanitó méhészetében, Kisfástanyán. — 5 kg-os postacsomag bérmentve 8 korona. Ugyanott kaptár és mézpergefő is van eladó. 435-10-1 — Azok kevesen, akik az előfizetési di­jakkal nincsenek hátrálékban, ne vegyék ma­gukra az előfizetési felhívást és a befizetési lapot, amelyet mult számunkhoz mellé­kelünk — egyszerűen tegyék félre. Ugyanis oly nagy munka volna kiválogatni a nem hátralé­kos előfizetőket, hogy mindenkinek küldünk postai befizetési lapot, amelyen portómentesen lehet az előfizetést — ha utólag is — bekül­deni. — Állategészségügyi kimutatás, a vár­megyében fellépett állati fertőző betegségekről: Lépfenével: Balsa, Nagyhalász, Máriapócs,Eszeny, Szalóka. Veszettséggel: Büdszentmihály, Raka­maz, Sényő, Balkány, Nagykálló, Nyírlugos. Ragadós száj és körömfájással: Büdszentmihály, Polgár, Taktakenéz, Tiszabüd, Prügy, Tiszaesz­lár, Tiszadob, Gáva, Kenézlő, Paszab, Ibrány, Timár, Tiszaberczel, Viss, Vencsellő, Kótaj, Nagyhalász, Nyírpazony, Nagyvarsány, Kopócs­apáti, Ujfehértó, Nyíradony, Kisvárda, Nyírtass, Nyíregyháza r. t. város járványos. Ivarszervi hólyagos kiütéssel: Tiszabüd, Tiszadada. Rüh­kórral: Berkesz. Ofehértó, Őr, Vaja, Kisléta, Nyírbátor, Eszeny, Döge, Nyírtass, Nyírkarász, Nyíregyháza rt- város szórványos. Sertéspestis­sel : Büdszentmihály, Báj, Polgár, Prügy, Tisza­büd, Tiszadada, Taktakenéz, Kótaj, Nyírpazony, Nyírtét, Roho.il. Kisléta, Nyírbogát, Nyírpilis, Biri, Balkány, Nagykálló, Nyíradony, Nyíracsád, Pátroha, Nyíregyháza rt. város szórványos. 139. számú a telefonunk az uj helyiségünkben is. Megrendelése­kért telefon hivásra azonnal ház­hoz megyünk, j Ó B A-nyomda, Szó­ohenyi-út 9.

Next

/
Oldalképek
Tartalom