Nyírvidék, 1914 (35. évfolyam, 53-104. szám)

1914-11-12 / 91. szám

Mindenütt derengés. Hahaha, látszott beszélni a nap, mikor tüzes gömbjével nekifeküdt az ablaktábláknak és bucsuzóul legszínesebb sugarait küldte a szobába. Hahaha, suttogták a sebesültek ott volt a Császár és szivünk lobogott a lelkesedéstől. Hahaha, látszott mondani az éle*pozsgás cica, miközben beugrott az ablakon és harci kedvében sorra döntötte az üres üvegeket. A nővér óvatosan csomagolta a gyürüt, hogy a messzeségbe elküldje valakinek, aki büszkén számolja majd a vonásokat. A dragonyos nem mozdult. És lassan, győzelmesen terült szét a nyu­galmas titoktartó éjszaka. Dr. D. 8. — Használjnnk hadisegély pósta bélye­geket. IRODALOM, MŰVÉSZET. Krúdy Gyula. Első szerelem. Elbeszélések. Valami különös, édes lágy hangulatba ringatnak ezek az apró kis törénetek. Mintha régi hangszeren régi, halk muzsikát játszanának és régen mult idők leányai, ifjai lejtenének régi diszkrét táncokat. Krudy­nak különös tehetsége van régi és félmúlt idők hangulatának felidézéséhez. Az ósdit az elmultat szivünk gyökeréig átérezteti, anélkül, hogy a részletes leírások vagy a stílusbeli archaizálás mesterséges eszközeit venné igénybe. És amellett történetei maguk is érdekesek, kedvesek. Emberi lelkéből az a fluidum sugárzik ki, amely számunkra a multat drágává, becsessé teszi. Azért tesszük le ezt a könyvecskét mély megindultsággal kezünkből, mert Krúdy érez­teti, hogy azok az asszonyok és férfiak, akiket megrajzol; a mi anyáink és apáink, az a közelmúlt, melyet felelevenít, valamennyiünk gyökere, a talaj, amelyből kinőttünk. Különösen a mult század köze­pének magyar fürdőéletét és a régi Pestet rajzolja meg utóiérhetien művészettel. Krúdy finom, választé­kos stílusa már régen nem szorul külön dicséretre. A könyvecske az Athenaeum kiadásában, a Modern Könyvtár 426—427. számaként jelent meg. Ára 40 f — Dal a tűzpiros virágról. Linnankoski a modern finn irodalomnak legnagyobb büszkesége és ez a regénye legolvasottabb könyve Suominak, ahogy a finnek országukat nevezik ... A tűzpiros virág, melyről Linnankoski énekel, a szerelem . . . A földi és az égi szerelem. Gyönyörű mese kereté­ben rajzolja a vad szenvedélyeknek pusztítását és a tiszta szerelemnek megváltó erejét. Nincs a világ­irodalomnak regénye, melyben a természet olyan közvetlenséggel szólalna meg, mint ebben a csodás alkotásban. A föld, az erdő, a mező illata árad ki belőle és az emberek, kik szerepelnek benne, való­sággal ősemberek hatását teszik ránk. Duzzadnak az egészségtől, az erőtől . . •. Nincs ebben a könyvben semmi beteges, semmi szentimentális és egyes feje­jezetei mégis ugy hatnak, mint himnuszok. Linnan­koski nyelve ugy hat, mintha maga a természet nyilatkoznék meg benne. Csupa szin és csupa tüz. Hol lágy mint a fuvalom, hol harsogó mint az or­kán. A mennydörgés és a csöndes tó halk rezdülése váltakozik benne. Hogy ennek a nyelvnek minden ragyogó szépségét mi magyar olvasók is élvezhetjük, az a regény fordítójának Sebestyén Irénnek az ér­deme Nehéz és művészi munkát végzett. Gyönyörű fordításával hazánkban is örök emléket állított Lin­nankoskinak, ki olyan rajongó szeretettel csüngött rajtunk magyarokon és akinek halála a mult eszten­dőben gyászba borította egész Finnországot. Hisszük, hogy a magyar közönség még a külföldnél (ez a 8-ik idegen nyelvű fordítása a regényeknek) is na­gyobb szeretettel fogadja Linnankoski remekmüvét, mert, ha máskor is a legnagyobb rokonszenvet érez­tük finn testvéreink iránt, ugy most kétszeres szere­tettel és aggodalommal függ rajtuk tekintetünk. De a rokonsági szimpátiától eltekintve is örülni fog kö­zönségünk a nagy finn iró munkájának, mert finom­sága, gyöngédsége valósággal megnyugtatóan hat ezekben a súlyos időkben, melyekben naponként és óránként uj izgalmak marcangolják idegeinket. A regény az Athenaeum Könyvtár legújabb köteteként jelent meg. Boritéklapjának művészi illusztrációját Bäsch Árpád készítette. Ára ízléses vászonkötésben 1 korona 90 fillér. Karácsony a harctéren. Közeledik a karácsony, a szeretet és a családi otthon boldog ünnepe. A szegény ke­servesen megtakarított filléreiből, a gazdag feles­legéből egyaránt szeretetteljes meglepetésben részesitik azokat, akik szivökhöz legközelebb állnak. Van e közöttünk, akinek ne tolulna liöny a szemébe, midőn katonáinkra gondol, akik ez ünnepet otthonuktól távol, barátságtalan vidé-y ken a legnemesebb, de bizonyára legnehezebb kötelesség teljesítése közben töltik. A cs. és kir. hadügyminisztérium valamint a m. kir. honvédelmi minisztérium hadsegélyző hivatalai elhatározták, hogy derék katonámknak szerény karácsonyi ajándékot küldenek s e célra jelentékeny összeget adományoztak. A rendelkezésünkre álló összeg azonban, sajnos, távolról sem elegendő arra, hogy abból a harctéren küzdő minden egyes katonánk méltó karácsonyi ajándékban részesülhessen. Ehhez mindegyikünk hozzájárulása szüksé­ges s azok a kevesek, akiknek senkijök sincs a harctéren, e tekintetben bizonyára nemes versenyre fognak kelni azokkal, akiknek fiuk, férjük, fivérjük vagy vőlegényük küzd a hazáért. Ezért a hadsegélyző hivatal (Budapest, IV. Váci-utca 38,) azzal a kérelemmel fordul haza­fias és a harctéren küzdő katonáink érdekében már eddig is minden áldozatra késznek mutat­kozott közönségünkhöz, hogy az e célra szánt nagylelkű pénzadományaival mielőbb keresse fel. (A Hadsegélyző Hivatalnak cimzett pénzkülde­ményeket a posta a vidékről portóraentesen továbbítja.) A hivatal azután gondoskodni fog róla, hogy csapataink a nekik szánt karácsonyi ajándékot az édes otthonból jövő szeretetteljes üdvözletként, valamint a legbensőbb megem­lékezés és az örömteljes viszontlátás reményé­nek jele gyanánt századonként idejekorán meg­kapják. A m. kir. honvédelmi minisztérium had­segélyző hivatala. (Budapesten, IV., Vaci­utca 38.) Budapest, 1914. november havában. Kirchner s. k. cs. és kir. altábornagy. A nyíregyházi vöröskereszt fíókegyíet kisegítő kórházában ápolt sebesült és beteg­katonák céljaira befolyt hazafias adományok kimutatásának folytatása a folyó évi aug. 14-től kezdve: Häuser Gyula pékmester nyiregyházi ipar­testület utján 6 K. Varga Erzsébet és Bodnár Borbála gyüjtö­ivén tiszabérceiről: (hiányos gyüjtőiv) 26 K 40 f. Dr. Kiss Ferenc ur kemecse, gyüjtöivén : Dr. Kiss Ferenc 10 K, Szmrecsányi Sándor 1 K, Dein György 1 K, Dobronyi Gyula 1 K, ref. egyház Kemecse 5 K, Vitéz Ignác 1 K, Ladányi 1 K, összesen 20 K. Dr. Török Ferenc járás kőrorvos ur gyüjtöivén: Dr. Tőrök Ferenc 10 K, Reinik Menyhért 1 K, Klein Sámuel 3 K, Pásztor Ká­roly 3 K, Popper Ignác 1 K, Balkányi Gyula 2 K, Izraelita nőegylet 5 K, Bokor Ignác 1 K, Frankel Lipót 1 K, Lichtmann Májer 2 K, Wirtman Ferenc 1 K, ifj. Marksz Lajos 1 K, Deutsch Ignác 1 K, Faragó Kálmán 1 K, Fried József 1 K, Taminki György 1 K, Balkányi takarékpénztár 10 K, összesen 45 K. Nyirgyulaji községi jegyző gyüjtöivén : Mansberg Árpád 10 K. Dankó Mihály 2 K, Keller Gyula 40 f, Szőllősi János 3 K, Zsoldos Péter 10 K, Bartha Endre 3 K, Bsrkovics La­jos 2 K, Ebbinder Ernő 30 f, Szőllősi Illésné 40 f, Lengyel Ferenc 1 K, Purzás János 1 K, Koltoni Miklós 1 K, Lengyel Miklósné 1 K, Farkas Sándor 1 K, Gset Mihály 40 f, Molnár Miklós 40 f, Szőlősi János 50 f, Schönfeld Henrik 50 f, Papik Mihály 1 K, Vas Mihály 20 f, Purzsás Mihály 20 f, Szoták János 20 f, Szőlősi István 1 K, Csécsi Mihályné 60 f, Paulik Mihály 20 t, Fedora Ferencné 50 f, Jobbágy György. 20 f, Kertész György 40 f, B. Szőlősi Mihály 20 f, Homonyik Miklós 10 f, Rebréi Józsefné 40 f, Mányku György 40 f, Nagy György 20 f, Petrikovszki Sándorné 20 f, Busák János 20 f, Farkas György 30 f, Kovács József 60 f, Csipkés Györgyné 20 f, Lenyu György 40 f, Petrikovszky Józsefné 20 f, Vu­romi Lajos 40 f, K. Lengyel György 1 K, Bi­csánszki János 1 K, Lengyel Mihály 1 K, Mansbarth Sándor 5 K, Fuchs Lázár 5 K, Ha­vanyec István 5 K, Mosolygó Antal 2 K, Pa­taky László 2 K, Friedman Ábrahám 50 f, Lőwi Mór 2 K 50 f, Krausz Salamon 1 K, Szőlősi János 1 K 50 f, Purzsás András 30 f, Jakabovics Albert 50 f, összesen 75 K 70 f. A Gazdasági és Kereskedelmi Hitelintézet Részvénytársaság Kisvárdán, gyüjtöivén : Neve­zett penzintézet 50 K, Kálmán Sándor 10 K, összesen 60 K. Osgyán Józsefné urnő adománya 4 K. Babicz István ur gyüjtöivén (Nyiregyháza) : ifj. Babic Mihály 1 K, Bartos Pál 1 K, Cirják András 1 K, Orosz Pál 60 f, Huszarszki János 1 K, Szénégető Pál 60 f, Holecskó András 40 f, Bartos Mihályné 2 K, Bartos András 1 K, Babicz István 4 K, ifj. Gerhát Andrásné 1 K, Sebők András 1 K, id. Gerhát Andrásné 1 K, Francéi Mihály 2 K, Kukucska József 1 K, Szu­hánszki János 1 K, Kapás József 1 K, Debrószki Ádám 1 K, Gerhát Mihály 1 K, Gerhát Pál 1 K, összesen 23 K 60 f. Bory Béla ur (P.-Bánháza) adománya 50 K Tiszadob község elöljárósága gyűjtése (gyüj­tőiv nem érkezett) 33 K 80 f. A tiszaeszlári községi jegyző ur gyüjtö­ivén : Schwarcz Soma 50 f, Hartman Károly 50 f, Römer Jakab 50 f, Einhorn Mór 50 f, Friedman Márton 40 f, Hegedűs András 50 f, Dojcsák Józsefné 40 f, Magyar István 40 f, Kemecsi 50 f, Bóta Kálmán 1 K, Ardai István 40 f, Lánci Gábor 20 f, Hobzos lstvánné 10 f, Hori József 40 f, Karsala Gábor 20 f, Pap Jó­zsefné 1 K, Gyáni Gáborné 40 f, Pásztor Bálint 40 f, Szabó Gerzson 1 K, Beregszászi Józsefné 1 K, Udvari Mihály 10 f, Meleg Sándor 14 f, Udvari József 20 f, Kapusi Miklós 30 f, Farkas Miklós 20 f, Nagy Ferenc 1 K, Ország Miklós 60 f, Ország Zsófia 20 f, ifj. Ardai Józsefné 20 f, ifj. Ország Miklós 44 f, Réh Antal 50 f, Beregszászi Nagy Károly jző 1 K, összesen 15 K 18 f. Szabolcsi Hirlap szerkesztősége, a nyíregy­házi főkapitány ur utján adományozott 80 K. Bodor Zsigmond ur gyüjtöivén,* Bodor Zsigmond 100 K. Somogyi Gyula, mint a nyiregy házi vöröskereszt fiókegylet ügyvivő alelnöke. (Folyt, köv.) A téli háború borzalmai ellen kato­náinknak prémre van szükségük: akinek van, küldje e címre: Hadsegélyző hivatal, Budapes, Váezl-utca 38. A posta ingyen­szállitja. Felelős szerkesztő ós kiadótulajdonos: JÓBA ELEK. Apró hirdetések. Apróhirdetés után érdeklődőknek csak válaszbélyeg vagy levelezőlap bekül­dése mellett válaszolhatunk. Két ügyes galíciai menekült varrónő női ruha varrást kér és vállal háznál vagy a lakásukon. Rákóczi­utca 16 szám alatt. 70-2-1 HÁZVEZETŐNŐI ÁLLÁST keres 1915 január 1-ére gyermektelen özvegy úrinő, ki a külső és belső háztartás vezetését teljesen érti, kimegy pusztára is. Szives ajánlatot kér Szombaihy Ilona, Mat'oshéviz. 1—5 Legjobb a Hoffmann-féle pörkölt kávé. 37-?-3 Eladó ház. Egy három szoba, konyha, élés* kamra, pince stb. mellékhelyiségekből álló ház eladó. Értekezhetni lehet Vásártérköz 11. sz. a. Báthory-utca 4 sz. alatti 3 szoba konyha üveges előszoba és mellékhelyiségekből álló lakás azonnal olcsón kiadó. Cím a kiadó, hivatalban.

Next

/
Oldalképek
Tartalom