Nyírvidék, 1914 (35. évfolyam, 1-52. szám)

1914-05-14 / 39. szám

39-ik szára. JSTYÍRVIDÉK. 1914. május 14. 7 — Divat ós művészet c. legjobb magyar divatlapra előfizetéseket elfogad e lap kiadóhivatala. Fiaczi árak. Nyire&yháza, 1913. májas hó 13 án. A nyíregyházi keresk. és gazdák körénél jegyzett termény árs s Buza 50 klgramm 13 K 30 filL Rozs 50 klgramm 9 K 60 fill. Árpa 50 klgramm 8 K 75 fill. Zab 50 klgramm 7 K 80 fill. Tengeri 50 klgramm 8 K. — fill. Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos: JÓBA ELEK. NYÍLT-TÉR.* Kouács Béla műipar festő és praeparalor műterme, Nyíregyháza, Virag-u. 12|a Elvállal modern cimtáblákat üvegre, pléhre, vászonra stb. Ízléses kivitel­ben. Címerek, díszletek, régi képek tisztítása. Templomi szent képek és oltárok festése és zománcozása s mind e szakmába vágó munkák művésziesen elkészítve. — Továbbá madarak élethű és tartós praeparálá­sát egész és képalakban (Relief). Iskolák részére kedvezményes árban. Madarat és képet állandóan raktá­ron tartok. 367 • • . JUTÁNYOS ÁRAK. • • • *) E rovat alatt közlöttekért nem vállal felelősséget a Szerkesztő. Lórencz Szaniszlo ajánlja cserép kályharaktárát, Nyíregyháza, Bszőlle-iitca 6. szám, új cserép kályháit* cserép tűzhelyeket, kályha át­rakás, tisztítás és javí­tásokat jutányos árban elvállal. 540-21-16 f ffinHnBHB^BHBaHnanassHMEHnanaBnl Ungmegye Mokcsa községében 700 holdas birtok bérbeadó. A birtok egyharmadánál több prima szántó, a többi elsőrendű rét és legelő. Vasútállomása van. A bérlet 1915 január 1-től kezdődik. Bővebb felvilágosítást nyújt: Weszely Sándor Budapest, IX., Borárus tér 2. II., II. 375-3-1 Apró hipdefések. Apróhirdetés után érdeklődőknek csak válaszbélyes vagy levelezőlap bekül­dése mellett válaszolhatunk. Legjobb a Hoffmann-féle pörkölt kávé. 37-?-3 Eladó há . Egy hároin szoba, konyha, élés­kamra, pince stb. mellékhelyiségekből álló ház eladó. Értekezhetni lehet Vásártérköz 11. sz. FEHÉRNEMŰ varrást olcsón vállalok a legdíszesebb kivitelben is. Kívánatra házhoz, sőt vidékre is megyek. Cim a kiadóhivatalban. — FAJGALAMBOK eladók jutányos áron. Értekez­hetni lehet Nyirfa-u. 16 . 43—3—1 Öt szobás lakás mellékhelyiségekkel nagy kert­tel eladó. Cim a kiadóhivatalban. 44—3-1 A NÉHAI PAPP LAJOS tulajdonát képező közel 130 kat. hold elsőrendű szántóföld, hajdudoroghi határ­ban egészben vagy parcellákban eladó. Bővebb felvilá­gosítást nyújt és a vázrajz megtekinthétő Dr. Berencsy János irodájában vagy Slachta János hajdúnánási és Tóth Gyula debreceni cégeknél. 47—3 — 1 URI CSALÁDNÁL idősebb uri leány, ki a háztartás minden ágában, kézimunkában, varrásban jártas, kiad "női vagy társalkodónői háziki?asszonyi állást keres junius 1 re vagy 15-re, Meszner Anna Debreczen, Vígkedvű Mihály­utca 6. sz. 46—3—1 Eladó Nyíregyházán az ujszőlő-utcában lévő 15. szám alatti 3 szobás lakóház és 417 ••öles szőllős kertből álló belsőség Értekezhetni a tulajdonossal: Rimaszonbat Möl­czer Gyuláné. 32-10—2 VILLA ELADÓ. A Sóstói-út leg­elején minden kényelemmel ellátott villa méltányos feltételek mellett kiadé vagy eladó. Cím a kiadó­hivatalban. 644—1914. v. szám. Árverési hirdetmény. Alulírott kiküldött végrehajtó az 1881. éri LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a kasssi kir. járásbíróság 1913. Sp. v. 1715/4. számú végzése által a Felső Ma­gyaroszági Szappangyár Pocsátkó Testvérek végrehajtató javára 138 kor. 90 fillér tőke, 218 kor. 90 fill. után 911. julius 9. napjától szá­mítandó 5% kamatai és 138 kor. 90 fill. 913. december 4. és 6 kor. 20 fillér hird. dijjil eddig összesen 58 kor. 90 fill. perköltség köve­telés erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás al­kalmával bíróilag felül foglalt és 112 koronara becsült bútorok, gyertya és mézeskalács áruk­ból álló ingóságok az összes foglaltatok érde­kében megtartandó nyilvános árverés utján el­adatnak. Mely árverésnek a nyíregyházi kir. járás­bíróság 914. évi V. 691/1 számú kiküldetést rendelő végzése folytán a helyszínén, vagyis Nyíregyházán, Kis-tér 3. számú háznál leendő eszközlésére 1914. évi május hó 28-ik napjá­nak délelőtt 11 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly meg­jegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingó­ságok ézen árverésen az 1881. évi LX. t.-c. 107. §-a értelmében a legtöbbet Ígérőnek becs­áron alul is el fognak adatni Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. évi LX. t.-c 108. §-ban megállapított feltételek szerint lesz kifizetendő. Kelt Nyíregyházán, 1914. évi május hó 6 napján. Oláh Gyula, kir. bir. végrehajtó. 1914. évi 2281. szám. ÉRTESÍTÉS a íütöfa és szén bérletszerü kiszolgáltatásáról az alábbi állomásokon Beszterczebánya Eger Eperjes Kisszeben Lőcse Losoncz Máramarossziget Munkács Szatmárnémeti Ungvár cö <u X! tfi <P 55 w X3 cö X! w o tS3 o M O t/2 n3 N 05 o> -Q s o Jaí O W vcö Vtf iO OS (* <D •a « > o B OS N cö <U VU N W VI) ÍH ka vcö co CÖ a o cö S-i cö IS! ® C0 "33 o N SO T3 o _tp CO S-i <x> Su *o O ai co o cö <x> -t—> 60 1> £ w lö t>» ÖD (h vcö cö I——I B vö "ff N < vcö B s-, vcö -i-i eö S-l ESI 4) M> "3 B O "cö B sS cö w cö « N O) — J-g &> S-i — vcö M) -4-J JlA cö eö s­ö ^ O ^O cB cö m B vctí N vcö -B bD a> i-i 5S a VD e* OT 3 ^ s OS a VK os G^ VD r-t w 3 v«= 5 i OS Az ezen tárgyalásra érvényes feltételek a nevezett katonai élelmező (fiók) raktárnál, valamint a 6. hadtest hadbiztosságánál betekinthető hirdetményekben és feltételi füzetekben foglaltatnak. Utóbbiak ingyen kaphatók a kassai és a nyíregy­házi katonai élelmező (fiók) raktártól. Termelői ajánlatok fára és szénre már ezen általános biztosítási tárgyalások előtt fognak elintézést nyerni és legkésőbben 1914. május 18-áu nyújtandók be közvetlenül Kassán a 6. hadbiztosságnál. 355-1-1 Ci. és kir. 6. haltest hadntoisMa. Aru- és terménjrraMárainkban az XXII. ÉVI GYAPJÚ VAS ART jlXXlillS 17-én tartjuk meg. Részletes felvilágosítással szívesen szolgálunk. 376-3-1 MISKOLCZ1 HITELINTÉZET.

Next

/
Oldalképek
Tartalom