Nyírvidék, 1914 (35. évfolyam, 1-52. szám)

1914-03-12 / 21. szám

21 -ik szám. JSFYÍR¥IDFJ R 1914, március 12. 205 II Ruhafestő ?euiMll és plisserozó intézet Bocskay-utca 5., a törvényszékkel szemben. Férfi-, női és gyermekruhák, selyem gyapjú, posztó, plüs, ágy- és asztal­teritök, függönyök festése és tisztítása. * Allé- es fekvő plisserozás, diszfodrok legapróbb lerakása. Legjobb és legszebb munkák. Legolcsóbb árak! 765-52-1 Gyászruhák leggyorsabban DoU^ In-yeaf készülnek. Mély tisztelettel öalld JUZböl, A NEUSCHLOSZ-féle N ez tanningyár és gezfiirész részvénytársaság susine-oiuroienovacl t Aki magot vet fákat ültet, vi­rágot tenyészt ® és kertjében gyönyörködni akar, forduljon Mühle Árpád kertészeti nagytelepéhez TpmPQX/ár D' 92f fő jegyzék ingyen I CMICbVdl , é s bérmentve, 132-5-1. Berec2 Géza épület- és bútor asztalos vállal minden e szakmába vágó munkákat, u. m.: épü­let, portálé és üzletberen­dezéseket, valamint minden­nemű uj bútor készítését. Régi bútorok javítása és tisztítása jutányos áron. NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH-UTCA10. sz. 184-52 PARKETTGYARA ajánlja kiváló minőségű 5ZLRU0Nim tölgyfából termelt első és másodrendű választékban, a leg­szolidabb napi árakon. Értekezni lehet a r.-t. szatmári üzletvezetőségével, a gőz­fürésztelep irodájában, Szatmáron. Telefon sz. 28 Telefon sz. 28 Értesítés. Tisztelettel van szerencsém értesíteni hogy Kádár-műhelyemet 1914. május 1-étől a Kereszt-utca 3. sz. alá (bejárat Luther- vagy Szarvas-utcán) helyeztem át. Midőn ezt t. Cím becses tudomására ho­zom, egyben tudatom, hogy minden e szakmába vágó munkát a legjobb anyag­ból, a legszolidabb kivitelben, nemkülön­ben javításokat s mindenféle konyha edé­nyeket is fehér fából a legjutányosabb árak mellett készítek. Kívánatra minden javitó munkáért házhoz megyek és önköltségen a javítandó tárgya­kat elvitetem és haza szállítom. Úgyszintén raktáromon tartom a legjobb anyagból készült kész munkát. Nagybecsű pártfogását kérve, maradok kitűnő tisztelettel: idb. VASSKÓ JÁNOS, kádár-mester. 216-26 ss A dohány palánták letakarásához szükséges ohánymollino kapható a „Hungária" aradi pamutgyár R.-T.-nál Aradon, ára 42 fillér méterenként bérmentes szállítással utánvét mellett. ."fW 236—3—1 ••69= © Mérlegek javítását, újonnan való építését feleló'sség melllett. Javított és hitelesített állat- és raktári mérlegek mindenkor a legol­csóbb árban kaphatók. Géplakatos munkákb an gépek szakszerű kijavatását. Fürdőszoba és vízvezeték mint javításait vállalom. — Álllandóan raktáron tartok; javított vetőgépeket, takarék tűzhelyek, tengeri mor­zsolok, répavágó, burgonya főzők, vasablakok és vasrácsokat. SIMANECZ JÁNOS GÉP-. ÉPÜLET- MÉRLEG ÉS LAKATOS MŰHELYE NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH-U. 45. 166-26 F ürdő és vízvezeték berendezés 5§ö MÉI. Központi fűtés berende­zés magánhazaknál is Műlakatos, mítkovács és épület-lakatos munkák minden kivitelben és mennyiség­ben legjutányosabb árak mellett, minden­nemű javítások a legkisebb mennyiségben is a legnagyobb felügyelet mellett készül, valamint autogén hegesztés á es cégnél, Nyíregyháza, Szarvas-utca 30. szám. Elsőrendű referenciákkal szolgálhatunk, jelenlegi nagyobb vállalataink: „Arany Bika" nagyszálloda, „Auguszta" tüdő­beteg szanatórium építkezés összes lakatos munkái, Debreczen. Jóba-nyomda építkezés lakatos, vízveze­ték, csatornázás és központi melegvíz fűtés munkálatai, Nyíregyháza. Áliandó nap&b raktár síinitenisssiii vwzeíéfci anyagiról. Telefon 2-88 199-104 Telefon 2-88 -J) Lorencz Szaniszlő ajánlja cserép kályharaktárát, Nyíregyháza, Öszio-utca 6. szám, új cserép kályháit, cserép fűzhelyeket, kályha át­rakás, tisztítás és javí­tásokat jutányos árban elvállal. 540-21-16 var LEGELŐ. Báró Horváth Ferenc eszenyi birto­kán 135 hold árvízmentes I. rendű gyeplegefő bérbe kiadó. Értekezni lehet Kardos Sándor intézővel, Pap, J[Szabolcs m. 232—3—1 Ugyancsak Papon száraz akác szer­számfa köbméterenként, vagy na­gyobb mennyiségben] is kapható.

Next

/
Oldalképek
Tartalom