Nyírvidék, 1914 (35. évfolyam, 1-52. szám)

1914-03-08 / 20. szám

20-ik szám JNÍYÍRYIDÉK 1914 március 8 11 Uj bírósági nyomtatványok. Az Igazságügyminiszterium által ki­bocsátott 7 féle uj ^ biztosítási és végrehajtási 444, 445, 446, 453, 454, 456. 457 szé m\vég zés^Z Jóba Elek könyvnyomdájában kaphatók. Aki magot vet fákat ültet, vi­rágot tenyészt ® és kertjében gyönyörködni akar, forduljon Mühle Árpád kertészeti nagytelepéhez TpmPQvár Diszf ö jegyzék ingyen i cmcavai , és bérmentve, 132-5-1. a­Berecz Géza épület- és bútor asztalos vállal minden e szakmába vágó munkákat, u. m.: épü­let, portálé és üzletberen­dezéseket, valamint minden­nemű uj bútor készítését. Régi bútorok javítása és tisztítása jutányos áron. NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH-UTCA10. sz. 1(4-52 Legelő bérbeadása és tűzifa eladás. Gróf Forgách László örököseinek mándoki uradalmában, Eszeny község határában 298 hold legelő bérbeadó húsz korona holdankinti haszonbér mellett. Mándok községtől mintegy másfél kilo­méternyire pedig 250 öl fenyőtüzifa (Pinus sylvestris) 16 korona 40 fillérért eladó. Mándok, 1914. március hó 1-én. Répászky István, uradalmi igazgató. 230—2 — 1 Bankkölcsönöket közvetítő iroda Nyíregyházán, Kállai-utca 4. szám, Balczár-báz. Törlesztéses kölcsönök kedvező feltételek mellett. Kölcsönök váltókra, kötelezvé­nyekre olcsó kamat mellett, minden elő­zetes költség nélkül kieszközöltetnek. 198-10-1 Értesítés. Tisztelettel van szerencsém értesíteni hogy Kádár-műhelyemet 1914. május 1-étől a Kereszt-utca 3. sz. alá (bejárat Luther- vagy Szarvas-utcán) heiyeztem át. Midőn ezt t. Cím becses tudomására ho­zom, egyben tudatom, hogy minden e szakmába vágó munkát a legjobb anyag­ból, a legszolidabb kivitelben, nemkülön­ben javításokat s mindenféle konyha edé­nyeket is fehér fából a legjutányosabb árak mellett készítek. Kívánatra minden javító munkáért házhoz megyek és önköltségen a javítandó tárgya­kat elvitetem és haza szállítom. Úgyszintén raktáromon tartom a legjobb anyagból készült kész munkát. Nagybecsű pártfogását kérve, maradok kitűnő tisztelettel: idb. VASSKÓ JÁNOS, kádár-mester. 216-26 ÍRÜS A dohány palánták letakarásához szükséges ohánymollino kapható a „Hungária" aradi pamutgyár R.-T.-nál Aradon, ára 42 fillér méterenként bérmentes szállítással utánvét mellett. 236—3—1 Mérlegek javítását, újonnan való építését felelősség melllett. Javított és hitelesített állat- és raktári mérlegek mindenkor a legol­csóbb árban kaphatók. Géplakatos munkákb an t^á^ gépek szakszerű kijavatását. Fürdőszoba és vízvezeték mint javításait vállalom. — Álllandóan raktáron tartok : javított vetőgépeket, takarék tűzhelyek, tengeri mor­zsolok, répavágó, burgonya főzők, vasablakok és vasrácsokat. SIMANECZ JÁNOS GÉP-. ÉPÜLET- MÉRLEG ÉS LAKATOS MŰHELYE NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH-U. 45. 166-26 1 .^i.^Áiíis.S.Vfl EHirdő és vízvezeték * berendezés ) ___ Központi fi'rtés berende­zés magánházaknál is Mütakatos, műkovács és épület-lakatos munkák minden kivitelben és mennyiség­ben legjutányosabb árak mettett, minden­nemű javítások a legkisebb mennyiségben is a legnagyobb felügyelet mellett készül, valamint autogén hegesztés MEZEY és SZÉLES cégnél, Nyíregyháza, Szarvas* 38. szám. Elsőrendű referenciákkal szolgálhatunk, jelenlegi nagyobb vállalataink: „Arany Bika" nagyszálloda, „Auguszta" tüdő­beteg szanatórium építkezés összes lakatos munkái, Bebreczen. Jóba-nyomda építkezés lakatos, vízveze­ték, csatornázás és központi melegvíz fűtés munkálatai, Nyíregyháza. Állandó nap&ü rakíár mindeníisaíi vízvezetéki anyaiból. Telefon 2-88 199-104 Telefon 2-88 VS.. Lórencz Szaniszló ajánlja cserép kályharaktárát, Nyíregyháza, Őszei-utca 6. szám, új cserép kályháit, cserép tűzhelyeket, kályha át­rakás, tisztítás és javí­tásokat jutányos árban elvállal. 540-21-16 VI' LEGELŐ. Báró Horváth Ferenc eszenyi birto­kán 135 hold árvízmentes I. rendű gyeplegeia bérbe kiadó. Értekezni lehet Kardos Sándor intézővel, Pap,j|Szabolcs m. 232—3—1 Ugyancsak Papon száraz akác szer­számfa köbméterenként, vagy na­gyobb mennyiségben is kapható.

Next

/
Oldalképek
Tartalom