Nyírvidék, 1914 (35. évfolyam, 1-52. szám)

1914-03-05 / 19. szám

6 19-ik szám. JNÍYÍRYIDÉR. 1914 március 5. NYILT-TER; Dohánytermelőkhöz! nohányvédő-molino U tegjutányssabban szerezhető be UNGÁR LIPÓT ÁRUHÁZÁBAN NYÍREGYHÁZÁN. Telefon 63. Telefon 63. Aki magot vet fákat ültet, vi­rágot tenyészt ® és kertjében gyönyörködni akar, forduljon Mühle Árpád kertészeti nagytelepéhes TomPCl/át* Diszf ö jegyzék ingyen I ClIlCdVcu , és bérmentve, 132-5-1. Berecz Géza épület- és bútor asztalos vállal minden e szakmába vágó munkákat, u. m.: épü­let, portálé és üzletberen­dezéseket, valamint minden­nemű uj bútor készítését. Régi bútorok javítása és tisztítása jutányos áron. NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH-UTGA10. sz. 1*4-52 Legelő bérbeadása és tűzifa eladás. Gróf Forgách László örököseinek mándoki uradalmában, Eszeny község határában 298 hold legelő bérbeadó húsz korona holdankinti haszonbér mellett. Mándok községtől mintegy másfél kilo­méternyire pedig 250 öl fenyőtüzifa (Pinus sylvestris) 16 korona 40 fillérért eladó. Mándok, 1914. március hó 1-én. Répászky István, uradalmi igazgató, 230-2-1 Bankkölcsönöket közvetítő iroda NyíreiyHázán, Kállai utca 4. szám, Balczár-báz. Törlesztéses kölcsönök kedvező feltételek mellett. Kölcsönök váltókra, kötelezvé­nyekre olcsó kamat mellett, minden elő­zetes költség nélkül kieszközöltetnek. 198-10-1 Értesítés. Tisztelettel van szerencsém értesíteni hogy Kádár-műhelyemet 1914. május 1-étől a Kereszt-utca 3. sz. alá (bejárat Luther- vagy Szarvas-utcán) helyeztem át. Midőn ezt t. Cím becses tudomására ho­zom, egyben tudatom, hogy minden e szakmába vágó munkát a legjobb anyag­ból, a legszolidabb kivitelben, nemkülön­ben javításokat s mindenféle konyha edé­nyeket is fehér fából a legjutányosabb árak mellett készítek. Kívánatra minden javitó munkáért házhoz megyek és önköltségen a javítandó tárgya­kat elvitetem és haza szállítom. Úgyszintén raktáromon tartom a legjobb anyagból készült kész munkát. Nagybecsű pártfogását kérve, maradok kitűnő tisztelettel: idb. VASSKÓ JÁNOS, kádár-mester. 216-26 r A dohánypalánták letakarásához szükséges ohánymollino kapható a „Hungária" aradi pamutgyár R.-T.-nál Aradon, ára 42 fillér méterenként bérmentes szállítással utánvét mellett. 236—3—1 Hirdetmény. 1. A császárszállási gulyákba a ki­hajtandó jószágok előjegyzése a városi számvevői hivatalban a hivatalos órák alatt íolyó évi március hó 1-től veszi kezdetét. A legelőbér felerésze a be­iratáskor előre fizetendő. Ha a létszám a helybeli polgárok jószágaival április hó 15-ig be nem telne, abban az esetben idegen helyről is fogadtatnak be jószágok a gulyába, de ezeknél a legelőbér minden egyes darab után 4 azaz Négy K-val több. 2. A csordába kihajtandó tehenek beiratása szintén március hó 1-en veszi kezdetét. A. tehenek után járó díj a be­iratáskor egyszerre fizetendő be. Amely tehén után a bika bér már befizettetett, az a beiratáskor a nyugta felmutatásával igazolandó és az esetben a legelőbérbe betudatik. Nyíregyházán, 1914. február hó 20. Jánószky Endre, 231-3-1 v. gazd. intéző. Lorencz Szaniszló ajánlja cserép kályharaktárát, Nyíregyháza, fiszillo-otca 6. szám, új cserép kályháit, cserép tűzhelyeket, kályha át­rakás, tisztítás és javi­tásokat jutányos árban elvállal. 540—21-16 IV LEGELŐ. Báró Horváth Ferenc eszenyi birto­kán 135 hold árvízmentes I. rendű gyeplegeíö bérbe kiadó. I Értekezni lehet Kardos Sándor intézővel, Pap, Szabolcs m, 232—3—1 Ugyancsak Papon száraz akác szer­számfa köbméterenként, vagy na­gyobb mennyiségben is kapható. Hirdetmény a munkásbiztosítási járulékok fizetése tárgyában. Alulírott kerületi munkásbiztositó pénzlár ezennel felszólítja mindazokat az 1907 : XIX. tc. értelmében biztosításra kötelezett munkadókatj,, akik az 1907: XIX. tc. és az Országos Munkás ­betegsegélyző és Balesetbiztosító Pénztár alap­szabályainak értelmében folyó évi február hóra esedékes biztosítási tartozásaikat még kmeg nem fizették, hogy azokat járulékaikkal együtt a jelen hirdetmény közhirrétételétől számított 8 napon belül, vagyis e hó 15-éig alulírott kerületi munkásbiztositó pénztárnál annál is inkább fizessék be, mert ellenkező esetben a tartozások haladéktalanul a közadók módjára, közigazgatási uton fognak behajtatni. Kelt Nyíregyházán, 1914. évi március hó 2-án. 679-2-1 A nyíregyházi kerületi munkásbiztositó pénztár.

Next

/
Oldalképek
Tartalom