Nyírvidék, 1914 (35. évfolyam, 1-52. szám)

1914-01-25 / 8. szám

4 7-ik szám. JVYÍRiriDÉF 1914. január 22 Nyírtas. Elnök : Fülöp Bernát. Alelnökök : Fekete János, Glancz Miksa, Fekete György, Fojtán János. Jegyző : Fülöp Ignác. Kótaj. Elnök: Zoltán József. Alelnökök: Sipos Mihály, Groák Lajos, Kecskeméthy Mihály. Bemecser. Elnök: Elek László. Alelnökök : Teremy József, Ehrenreich Ádolf, Balogh Ferenc, László Albert, Balázsy János, Tóth István,Leicht Dávid, László Dezső, Hegedűs Sámuel, Kovács Antal, Benya Antal, Bötykös Lajos. Jegyzők: Eördögh Jenő, Asztalos Péter. Nyírtura. Elnök: Laskai Dániel. Alelnök: ifj. Biri Gábor. Jegyző : Klein Henrik. Sényö. Elnök : Tökési Miklós. Alelnök : Pisla István. Jegyző : Weisz Lipót. Oros. Elnök: Burger Pál. Alelnökök : Stein Aladár, Szilágyi Károly, Cs. Vida János, Bodnár Mihály, Kelemen György. Jegyző : Sextin Vilmos. Tiszabercel. Elnök: Korocz József. Alelnö­kök : Nagy István, Eperjesy László. Jegyző: Vas István. Ibrány Elnök: Bleuer Jenő. Alelnökök: Puskás Dániel, Német János. Jegyző: Bakó András. Buj, Elnök: Andrásy Kálmán. Alelnökök : dr. László Adolf, Erdei Antal, Barta László. Gáva. Elnök: Barát Imre. Alelnökök: Gzomba Pál, ifj. Mikita Mihály. Jegyző: Betku János. Paszab. Elnök: Szikszay András. Alelnökök: Györék József, Biró Lajos. Kemecse. Elnök: Dr. Kiss Ferenc. Alelnö­kök: Dr. Magyar Pál, Hagymásy Antal, Terkes József, Láng Arnold. Jegyző: Dinda Mihály. Nyirbogdány. Elnök: Ulrin Benedek. Alel­nökök : Sinka László, Pollák Hermán, Glück Antal, Balogh Imre. Nyirpazony. Elnök : Szakolyi Ferenc. Alel­nökök : Deutsch Lipót, Burger János. Jegyző: Gál István. Nyírtét. Elnök: Rosenbaum Jenő. Alelnö­kök : Pór József, Kántor Pál, Harstein Sándor. Jegyző : Seres István. A gyűlés azután a főispán rendkívül lelkes ünneplése mellett ért véget. SZABAD LÍCEUM. Gsak néhány éve, hogy fölfedezték a téli Tátra szépségét. Dr. Szontágh Gusztáv fürdő­orvos figyelte meg a téli Tátra klímáját és ugy találta, bogy a légmérséklet majdnem olyan magas, mint a Riviérán. A téli Tátrát és an­nak eleven sportéletét mutatta be nagyszerű fölvételekben Vág H. Lajos Uj-Tátrafüred igaz­gatója. Még ezelőtt tíz évvel csak a norvég parasz­tok közlekedési eszköze volt a Ski, ma már a téli Tátra előkelő turistái vigan siklanak tova hosszú ski-talpokon a Gerlachfalví-csucs aljá­ban. Lomnicznál nagyszerűen gondozott ródli pálya kígyózik, a kanyargók gondosan emeletnyi magasságban hóval párnázva, ugy, hogy a bob­legénység ha ki is billen, nem történhetik na­gyobb szerencsétlenség. Minderről igen szép fölvételeket mutatott be Vág igazgató tegnapi előadásában. A tátrai téli sport élettel kapcso­latban kiterjeszkedett a st. morici bobversenyek leírásába is. Mindvégig élvezetes előadásában megismerkedtünk nemcsak a téli Tátra ragyogó hóesőivel és fehér hegyeivel, hanem a téli sport legkülönbözőbb ágaival, a skizéssel, ski-őring­gel, ródlizással stb. stb. A közönség oly nagy számban érdeklődött, hogy a főgimnázium dísz­terme ismét kicsinynek bizonyult, még az elő­adó körül is szorongtak. Ugy látszik a Szabad Liceum olyan népszerű, hogy jövőre nagyobb helyiségről kell már gondoskodni. A legközelebbi előadás 29-ikén lesz. Az előadás tárgyát a csütörtöki számunkban hozzuk. Közgyűlési naptár. A tiszalöki takarékpénztár 1914. évi február hó 1-én dőlelőtt 11 órakor Tiszalökön az inté­zet helyiségében tartja XXXI. évi rendes köz­gyűlését. A Nyíregyházi Kaszinó folyó évi február hó 1-ső napján vasárnap délután 2 x/2 órakor saját helyiségében tartja évi rendes közgyűlését. A Gávai Takarékpénztár Részvénytársaság 1914. február hó 2-án délelőtt 10 órakor Gá­ván, az intézet heliségében tartja Vl-ik évi ren­des közgyűlését. A Szabolcsi Agrár Takarékpénztár 1914. évi február hó 7-én d. e. 11 órakor tartja saját helyiségében VI. rendes közgyűlését. A Nyíregyházi Fűszer- és Gyarmatáru r. t. folyó évi február hó 8-án délelőtt 11 órakor saját helységében tartja VII. rendes közgyűlését. A Rakamazi Takarékpénztár r. t. 1914. évi február 8-án d. e. 11 órakor Rakatnazon tartja III. évi rendes közgyűlését. A Büdszentmihályi Takarékpénztár r. t. 1914. évi február hó 9-én d. e. 10 órakor saját házában tartja rendes közgyűlését. A Büdszentmihályi Takarékpénztár Rész­vénytársaság 1914. évi február hó 9-én d. e. 10 órakor saját házában tartja évi rendes köz­gyűlését. A Dombrádi "Népbank Részvénytársaság 1914. évi február hó 9-én délelőtt féltizenegy órakor Dobrádon a saját üzlet helyiségében tartja XXI. évi rendts közgyűlését. A Demecser és Vidéke Népbank m. sz. 1914. évi február hó 10-én délután 3 órakor Demecserben a szövetkezet helyiségében tartja rendes közgyűlését. A Nyírvidéki Takarékpénztár Részvénytár­saság Nyíregyházán folyó évi február hó 15-én délelőtt 10 órakor az intézet üzleti helyiségében tartja V. rendes közgyűlését. ÚJDONSÁGOK. Wft Mai számunk 12 oldai. Telefon 139. szám — A vármegyei muzeum a közönség részére szombaton ós «asárnap d. e. 9—12 óráig nyitva van. A bankráta-leszállitás Ez az esemény az elmúlt két esztendő rom­boló betegsége után, mint, gazdasági életünk vérke­ringésének első, friss megmozdulása jelentkezik. Az Osztrák-Magyar Bank mint egy jóságos, bölcs orvos áll előttünk ma, aki az életerejüket vesztett országok feje fölött egy áhított, ismerős, de titokzatos jelt rajzolt a falra, amelynek magnetikus ereje végigrez­dül a monarkián, a beteg országok elgémberedett testén és csodálatos megfrissülést, megujulást visz szerte gazdasági szerveink ideghálózatán. Csodákat nen várunk ettől a naptól, aminthogy a közgazdasági élet mezején csodák sohasem terem­nek. Nem reméljük, hogy a lecsúszott, az elbukott és összetört exisztenciák milliói, mint apró Antheu­sok egyszerre talpra ugranak és folytatják az életü­ket ott, az alatt a bőséges, boldog zóna alatt, ahol 1911-ben hajókáztak. Nem csodákat várunk, csak olyan enyhülést, amely mindenkinek visszaadja a kezébe az 1913-ban kiütött dolgozó szerszámot. Az aitalános megélhetés lehetőségének visszatérését re­méljük, azt a dolgos, fizető életet, amelytől ez a két év elzárta ezt az egész országot. Egész Magyarország a pénzintézetek kezében van. Mikor a bankok, mint egy-egy gazdasági terü­let vérkeringésenek központjai elzárták a visszereket, megbénult minden Kitűnt, hogy közgazdasági éle tünknek a bank a szive, ezen kivül erőforrása nincs nem létezik s a bénulástól más nem emancipálhatja az életünket, csak a pénzintézetek. Ezért van nálunk oly túlterjedő jelentősége annak, hogy az egész ország gazdasági életének központi szerve, a sok száz apróbb, nagyobb sziv tápláló és irányító szerve, az Osztrák-Magyar Bank megadta a jelt a gazdasági viszonyok konszolidálá­sára. Kell, hogy ennek a jelnek a nyomán pénzin­tézeteink kilépjenek exkluzivitásukból, másrészt pedig üzletfeleikkel az egész országgal szemben a méltá­nyosság és a normális mértékek nívójára szállja­nak vissza. — Címadományozás. A király a pénzügy­miniszter előterjesztésére Rimaszombathy Géza pénzügyi titkár, nyíregyházi pénzügyigazgató­helyettesnek a pénzügyi 8lanácsosi cimet ado­mányozta. — Tél van. Fázva, dideregve rohannak az emberek az utcán. A jótékony egyletek legfőbb gond­ját képezi, hogy fával ellássák a szegényeket, hogy némiképen enyhítsék a tél borzalmait . . . Gyönyörű friss őszibarackot látunk a korona­épület egyik füszerkereskedésének a kirakatában. Friss, őszibarack most, e zord téli időben ? Honnan, merről ? Hol van az áldott tájék, ahol most is virágzik a rét és teljes pompájában gyümölcsöznek a fák ? Érdek­lődvén, megtudtuk, hogy Afrika legdélibb részéből a Cap földjéről érkezett e csodás gyümölcs. Több mint egy hónapi utazás után érkezett ide, szépen, frissen hibanélkül. És mi fázunk, didergünk s nem győzzük fizetni a tűzifa számlát . , . — Megyegyülés. Szabolcsvármegye tör­vényhatósági bizottsága rendkívüli közgyűlését február hó 3-dik napjának délelőtt 10 órakor tarja a vármegyeháza nagytermébe. A tárgysorosat főbb pontjai a következők: A m. kir. földmivelésügyi miniszter leirata a szarvasmarha, sertés és juhtenyésztésről alko­tott vármegyei szabályrendelet pótlása tár­gyában. Alispáni előterjesztés Nyíregyháza r. t. vá­rosban tartandó tisztújító képviselőtestületi köz­gyűlésekre helyettes elnök kijelölése iránt. Alispáni előterjesztés a tiszti főügyésznek a vármegyei közigazgatási bizottságban leendő helyettesítésére vonatkozólag. A közigazgatási bizottságban lemondás foly­tán megüresedett s az 1914 év végéig terjedő megbízatással érvényes öt helynek, valamint az 1915. év végéig terjedő megbízatással érvé­nyes egy helynek választás utján való betöltése. A központi választmányban lemondás foly­tán megüresedett helyeknek választás utján való betöltése. Az állandó választmányban lemondás foly­tán megüresedett helyeknek választás utjáa való betöltése. Az igazoló választmányban lemondás foly­tán megüresedett helyeknek választás utjáH való betöltése. Az állandó bíráló választmányban lemon­dás folytán megüresedett egy hely betöltése. A közegészségügyi bizottságban lemondás folytán megüresedett helyeknek betöltése. A népnevelésügyi bizottságban lemondás folytán megüresedett helyeknek betöltése. A tisztviselői nyugdij választmányban le­mondás folytán megüresedett helyeknek betöltése. A jegyzői nyugdij választmányban lemon­dás folytán megüresedett helyeknek betöltése. A lótenyésztési bizottságban lemondás foly­tán megüresedett helyeknek betöltése. Az Erzsébet kórházi bizottságban lemondás folytán megüresedett helyeknek betöltése. Az Erzsébet leányinternátus kijelölő bizott­ságban lemondás folytán megüresedett egy hely hetöltése. A vármegyei muzeumi bizottságban le­mondás folytán megüresedett helyeknek betöltése. Az adófelszólamlási bizottságban lemon­dás folytán megüresedett helynek betöltése. A borellenőrző bizottságban megüresedett helyeknek betöltése. Nyíregyháza r. t. városban hetedik gyógy­szertár felállítására vonatkozó közegészségügyi bizottsági javaslat. Nyírbátor község képviselőtestületének a községi vagyon rendezése tárgyában hozott határozata. Nyírbátor község képviselőtestületének a nyírbátori népbanknál elhelyezett 45000 és 30000 koronás betétjeinek a községház építés vállalati összegének kifizetésére való fordítása tárgyá­ban hozott határozata. Nyíregyháza r. t. város képviselőtestületé­nek a Zöldség-tér kibővítésére szükségelt terü­letek megszerzése s az eladó tulajdonosokkal megkötött szerződések jóváhagyása tárgyában hozott határozata. Nyíregyháza r. tan. város képviselőtestüle­tének határozata, a Sóstóerdő üzemterve tár­gyában. Kis János és társai felebbezése a piricsei körjegyzői választási eljárás ellen. Nyírbátor község képviselőtestületének a jegyzők személyi pótlékának és más személyes járandóságaiknak működési pótlékká való átvál­toztatása tárgyában hozott és megfelebbezett határozata.. Tiszalöki Gazdasági Bank Részvénytársa­ság ajánlata a nyírbátori Általános Hitelintézet­nél elhelyezve lévő vármegyei közpénzek meg­térítésére kötelezettséget vállalt pénzintézetek­hez való csatlakozás iránt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom