Nyírvidék, 1914 (35. évfolyam, 1-52. szám)

1914-05-24 / 42. szám

12 40-ik szám. JSÍYÍRYIDÉK. 1914. május 17. Széchenyi-utja a magyar parton. Debreceni napszámosok fejtik a követ, töltik a sekélyes medret délfelől (tiz korona napszám mellett) északon a féltett utat véderőkkel óvjak a le­hulló szikláktól. Kiérünk a nagy Kazánból, ellaposodik a magyar part, apró falucska fehérlik, Asszony­rét. Közeledünk Orsova-felé. Messzi sötétlenek felénk a hegyek. Orsova felől egynek sz ormáról óriás fehér I. F. J. világlanak alá. Nem a legmagasabbrói, — nem tudjuk, mit jelent. Aztán kikötöttünk az Orsován. Itt a mál­hákat kocsira téve, elküldjük a vasútállomásra, mi pedig öt apró csolnokon átvádolunk Ada­Kalek szigetére. Gyönyörűen haladnak a török evezősök. Csak pár perc és már kikötnek a regényes kis szigetecskén, amelynek inkább csak a zavaros helyzete érdekli mint a valósága. Egy kis törők világ, beékelve három idegen ország testébe. Magyar csendőrség, magyar katonaság tartja megszállva, folyton nyüzsög benne három nem­zet vándornepe s a benszülőtt törők keleti egykedvűséggel tűri a kíváncsi gyermeket s a legmodernebb üzleti ravaszsággal csapja be a vásárló balekot. Voltunk a moschéban, persze csak éppen körülfutva, — aztán a szük sikátoron átal újra szinte futva ki a várfalak mentén a kikötőhöz, nehogy elkéssünk az orsovai vonattól. Utánunk hallszott még a muezzin éneke, akkor kezdett éppen az esti imába. Foly. köv. Szevazdkörök Szabolcsvarmegyében. A törvényhatóság a területén levő ország­gyűlési képviselői választói kerületekben az egyes szavazóköröket és azok székhelyeit, ügye­lemmel az 1913. évi XIV. t.-c. 22. §-á.ban és a m. kir. belügyminiszter 56.000/914. szám alatt kelt körrendeletében foglalt rendelkezésekre, a következőleg állapított meg a májusi köz­gyűlés : I. A kemecsei képviselő választókerületben. 1-ső szavazókör székhelye : Rakamaz nagy­község. Hozzátartozó,községek: Rakamaz, Tisza­nagyfalu nagyközségek, összesen 2 község, válasstóik hozzávetőleges száma az 1910. évi népszámlálási adatok szerint: 475. 2-ik szavazókör székhelye: Gáva nagy­község. Hozzátartozó községek: Balsa, Gáva, Tímár, Vencsellő, Viss nagyközségek, Kenézlő, Zalkod, Szabolcs kisközségek, összesen 8 község, választók száma hozzávetőleg: 835. 3-ik szavazókör székhelye: Ibrány nagy­község. Hozzátartozó községek: Buj, Ibrány, Nagyhalász, Paszab. Tiszabercel, összesen 5 község, választók száma hozzávetőleg: 759. 4-ik szavazókör székhelye : Kemecse nagy­község. Hozzátartozó községek : Kemecse, Kótaj, Nyírbogdány, Nyirpazony, Oros nagyközségek, Nyírtura, Sényő, Tiszarád, Vasmegyer kisköz­ségek. összesen 9 község, választók száma hozzávetőleg: 912. 5-ik szavazókör székhelye: Demecser nagyközség. Hozzátartozó községek: Demecser nagyközség, Berkesz, Beszterecz, Gégény, Kék, Nyírtét, Székely kisközségek, összesen község, választók száma hozzávetőleg : 528. II A kisvárdai képviselő választókerületben. 1 ső szavazókör székhelye : Kisvárda nagy­község, választási helyei: Flórián- tér és kör­nyéke. Hozzátartozó községek: Dombrád és Kisvárda nagyközségek, összesen 2 község, választók száma hozzávetőleg: 1372. 2-ik szavazókör székhelye : Kisvárda nagy­község, választási helye: a kisvárdai vásártér. Hozzátartozó községek: Döge, Fényeslitke, Jéke, Kékese, Komoró, Papp, Szabói csveresmart, Tiszakanyár, összesen 8 község, választók száma hozzávetőleg: 665. 3-ik szavazókör székhelye : Mándok nagy­község. Hozzátartozó községek : Mándok nagy­község, Eperjeske, Eszeny, Szalóka, Tiszaág­telek, Tiszamogyorós, Tiszaszentmárton, Tisza­bezdéd, Tuzsér, Zsurk kisközségek, összesen 10 község, választók száma hozzávetőleg: 1211. 4-ik szavazókör székhelye : Tornyospálca nagyközség. Hozzátartozó községek: Tornyos­pálca nagyközség, Benk, Gemzse, Gyüre, Új­kenéz, Kisvarsany, Kopócsapáti, Lövőpetri,Mező­ladány, Nagyvarsány. Nyírlövő, Révaranyos, Szabolcsbáka kisközségek, összesen 13 község választók száma hozzávetőleg: 920­III. A nagykállói képviselő választókerületben. 1-ső szavazókör székhelye : Nagykálló nagy­község. Hozzátartozó községek: Kállósemjén, Kisléta, Nagykálló, Napkor nagyközségek, Biri, Kiskálló kisközségek, összesen 6 község, válasz­tók száma hozzávetőleg: 992. 2-ik szavazókör székhelye : Balkány nagy­község, Hozzátartozó községek: Balkány, Bököny, Ujfehértó nagyközségek, Geszteréd, Érpatak kisközségek, összesen 5 község, választók szám: 1135. 3-ik szavazókör székhelye : Nyírmihálydi, körjegyzői székhely. Hozzátartozó községek: Nyírbéltek, Nyírlugos nagyközségek, Nyírgelse, Nyírmihálydi, Szakoly kisközségek, összesen 5 község, választók száma hozzávetőleg: 527. 4-ik szavazókör székhelye : Nyíracsád nagy­község. Hozzátartozó községek: Nyírábrány, Nyíracsád, Nyíradony, Nyírmártonfalva nagy­községek, összesen 4 község, választók száma hozzávetőleg: 698. IV. A nyírbátori képviselő választókerületben. 1 -ső szavazókör székhelye: Nyírbátor nagyközség. Hozzátartozó községek : Encsencs, Nyírbátor, Nyírbogát nagyközségek, Nyírpilis, Piricse kisközségek, összesen 5 község, válasz­tók száma előreláthatólag: 1057 2-ik szavazókör székhelye : Ó fehértó köz­ség, körjegyzői székhely. Hozzátartozó községek : Apagy, Máriapócs, Nyírgyulaj, Pócspetri nagy­községek, Bessenyőd, Levelek, Magy, Ófehértó kisközségek, összesen 8 község, választók száma hozzávetőleg: 744. 3-ik szavazókör székhelye : Nyirbakta köz­ség, körjegyzői székhely. Hozzátártozó községek : Laskod, Lórántháza, Nyirbakta, Nyíribrony, Nyírjákó, Nyírkércs, Nyirmada, Ör, Petneháza, Pusztadobos, Ramocsaháza, Roliod, Vaja kis községek, összesen 13 község, választók száma előreláthatólag : 795. 4-ik szavazókör székhelye: Nyírtass nagy­község. Hozzátartozó községek: Gyulaháza, Nyírkarász, Nyírtass nagyközségek, Ajak, Anarcs, Pátroha, Rétközberencs kisközségek, összesen 7 község, választók száma előreláthatólag: 665. V. A tiszalöki képviselő választókerületban. 1-sö szavazókör székhelye : Tiszalök nagy­község. Hozzátartozó községek : Tiszabüd, Tisza­dada, Tiszaeszlár, Tiszalök nagyközségek, össze­sen4 község, választók száma hozzávetőleg: 1017. 2-ik szavazókör székhelye: Csobaj kis­község, körjegyzői székhely. Hozzátartozó köz­ségek : Báj, Gsobaj, Prügy, Taktakenéz, Tisza­ladány, Tiszatardos kisközségek, összesen 6 község, választók száma előreláthatólag : 480. 3-ik szavazókör székhelye : Büdszentmihály nagyközség. Hozzátartozó község: Büdszent­mihály nagyközség, választók száma előrelátha­tólag: 1067. 4-ik szavazókör székhelye : Polgár nagy­község. Hozzátartozó községek: Tiszadob, Pol­gár nagyközségek, összesen 2 község, választók száma előreláthatólag: 1048. Ezek szerint a törvényhatóság területén fekvő 5 képviselő választókerületben 4—4 sza­vazókört, összesen tehát 20 szavazókört létesít, mely szavazókörök megállapításánál és a köz­ségek beosztásánál tekintetbe vette az ország­gyűlési képviselő választóknak az 1910. évi népszámlálás adatai szerint előrelátható számát, az egyes községeknek egymáshoz való távol­ságát, a közlekedési viszonyokat, ezen körül­mények figyelembe vételével állapította meg a tiszalöki képviselő választókerületben a 2-ik szavazókört, mert bár az ezen szavazókörbe beosztott 6 község képviselőválasztói csekélyebb száma a külön szavazókör létesítését eléggé nem indokolná, tekintettel azon körülményre, hogy ezen 6 községet a választókerület többi községeitől a Tisza folyó választja el és igy a közlekedés meg van nehezítve, ez által meg­okoltnak és célszerűnek tartja, hogy ezen egy­máshoz közelebb a Tisza folyó túlsó oldalán fekvő 6 község együttesen egy szavazókört alkosson. Végül kimondja a törvényhatóság, miszerint dacára annak, hogy az egy körjegyzőséghez tartozó Szakoly és Biri községek a nagykállói képviselő választókerületben külön szavazókörbe osztattak is be, ezen körjegyzőség községei át­csatolását közigazgatási tekintetből szükséges­nek nem tartja, azon oknál fogva is, hogy ezen kisközségekhez közelebb más oly kisközségek, melyekkel egy körjegyzői körben egyesithetők lennének, nem feküsznek. Megyebizottsági tagválasztások. Szabolcsvármegye törvényhatósága a vá­lasztott bizottsági tagok sorában részben az előző választások megsemmisítése, részben le­mondás és elhalálozás folytán megüresedett bizottsági tagsági helyek betöltését elrendeli s ide vonatkozólag az alábbi intézkedéseket teszi meg: Betöltendő lesz. 1. A nyírbogdányi választókerületben 3 bizottsági hely az 1919. év végéig terjedő meg­bízatással. 2. A geszterédi választókerületben 2 bizott­sági hely az 1919- év végéig terjedő meg­bízatással. 3. A rakamazi választókerületben 4 bizott­sági hely az 1919. év végéig terjedő meg­bízatással. 4. A tornyospálcai választókerületben 1 bizottsági hely az 1919. év végéig terjedő meg­bízatással. 5. A gyulaházi választókerületben 1 bizott­sági hely az 1916. év végéig terjedő meg­bízatással. 6. A napkori választókerületben 3 bizott­sági hely az 1919. év végéig terjedő meg­bízatással. A felsorolt bizottsági tagsági helyek be­töltése céljából az 1886. évi XXL t.-c. 29. és következő szakaszaiban előirt módon foganato­sítandó választás határidejéül a íolyó évi junius hó 9. napja tűzetik ki, s a jelzett nap d. e. 9 órajakor megnyitandó választási eljárás veze­tésére. A nyírbogdányi választókerületben : elnökül Zoltán Sándor székelyi, alelnökül Nemes Imre demecseri lakosok. A geszterédi választókerületben : elnökül Zoltán István nagykállói, alelnökül Balog Péter érpataki lakosok. A rakamazi választókerületben: elnökül Várallyay Ferenc nyíregyházi, alelnökül Halász János rakamazi lakosok. A tornyospálcai választókerületben: elnökül Virányi Sándor mándoki, alelnökül Reismann Jenő tornyospálcai lakosok. A gyulaházi választókerületben: elnökül Kiss Sándor kisvárdai, elelnökül Bedeő Lajos nyírkarászi lakosok. A napkori választókerületben: elnökül Bodor Zsigmond sényői, elelnökül Zlocky De­meter orosi lakosok választattak meg. — Gyermekeimnek nem adok élesztővel készített tésztákat, férjem, ki gyermekorvos, határozottan elelnsége az ilyeneknek. Minthogy azonban a kicsinyeknek a tészta kell. lepényt, tortákat s felfujtat Dr. Oetker-féle sütőporral készítek nekik. Vacsorára gyermekeim tejből és tojásból pudingot kapnak, mit a kitűnő Dr. Oatker féle pudding-porokkal készítek el, vagy pedig crémet Dr. Oatker-féle dibona-crémporral. Változatosság kedvéért kicsinyeimnek időközön­ként Dr. Oatker-féle vörös darát adok, mi egy kitűnően frissítő utóétel. Mindezen ételek Ízletesek, táplálók és last not least voltunk dacára olcsók. órás és ék­szerésznél 4025-1 \ Mindennemű órák, ékszerek valódi és alpaca ezüst dísztárgyak és evőeszközök rendkívül olcsón árusittatnak el VRABECZ ANDOR NYÍREGYHÁZA, Luther-utca 8.

Next

/
Oldalképek
Tartalom