Nyírvidék, 1914 (35. évfolyam, 1-52. szám)

1914-02-22 / 16. szám

17-ik szám. JNÍYÍM1DBE. 1914. február 26. 3. még az 1908. évi XLIII. t.-c.-ben biztosított állami hozzájárulással sem kínálkozott alkalom. Ezekben a gazdák állatállománya a sovány ho­mok talajú ugar és tarló legelőre van utalva. Nehézzé teszi a helyzetet azon körülmény is hogy ezek éppen azon községek, melyeknek határában a szántóföldek legnagyobb része ho­mok, mely mesterséges takarmány termelésre alig alkalmas. Nyíregyháza város határában igaz, hogy a gazdák sem fogékonysággal, sem előszeretettel nem birnak a szarvasmarha tenyésztés iránt, de az állattenyésztés elmaradottságának főoka az apaállatok nagy hiánya. Az állattenyésztés fejlesztése érdekében a felügyelőségnek még az 1913. évben megindított mozgalma sajnos ered­ményre még ma sem vezetett. A felügyelőség felkérésére egy értekezlet a város állattenyész­tésének fejlesztése végett a gazd. egyesület be­vonásával az alispán elnöklete alatt január hó­ban meg is tartatott és az akkor történt megál­lapodás alapján, az alispán felhívást intezett a a város polgármesteréhez. Ezen felhívás következtében az apaállat­vizsgálat az abban nevezettek jelenlétében ju­lius hó 12 én, 13 án megtörtént és a 27 drb előállított bika közül csak 9 drb. találtatott tenyésztésre alkalmasnak, miért is a város tu­lajdonában levő 14 bikával együtt a város ha­tárában az apaállatokkal nem biró tulajdono­sok birtokában levő 2800 drb. tehénre csak 23 tenyésztésre alkalmas bika volt, holott a vár­megyei szabályrendelet szerint 56 bikának kel­lene lenni, vagyis 33 drb. volt az 1913. évben hiány. Az alispáni felhívás és a megtartott apa­állatvizsgálat eredménye alapján a város veze­tősége is átérezve a kérés nagy fontosságát, az állattenyésztés fejlesztésére szükséges és al­kalmi intézkedések megtételére nézve meg is állapodott. Ugyanis elhatározta, hogy a hiányzó bikákat a város beszerzi és azokat tanya bok­ronként megbízható gazdáknál elhelyezi, a bikák árát a tulajdonosok között a vármegyei állat­tenyésztési szabályrendelet 13. § a alapján ki­veti. Mivel azonban a város nincs oly hely­zetbe, hogy a bikákat tanyánként saját istálló­jában elhelyezze, a fent közölt megállapodások keresztülvitele érdekében a nyíregyházi gazga­szövetséggel is több izben értekezletet tartott, mely értekezleteken megállapodni; mivel a gaz­dák csak a régi és az állattenyésztésre oly hát­rányos állapot fentartását kívánták — lem sikerült. Igy dacára a polgármester és Balla tanácsos arra való minden igyekezete, hogy a kérdés a gazdaközönséggel egyetértőieg oldassék meg, a gazdák igazán érthetetlen magatartása miatt hajólőrést szenvedett és igy nem marad más hátra, mint a nevezett törvény és ezek alapján alhotott vármegyei állattenyésztési sza­bályrendelet legszigorúbb végrehajtása, mert a város állattenyésztésének fejlesztése elsőrendű érdek és ha a legszegényebb gazdaközönséggel biró községbe a törvény végrehajtható volt, ép­pen ugy végrehajtható Nyíregyháza városában is. Épen azért a törvény legszigorúbb végrehaj­tása végett a felügyelőség már személyesen is tett jelentést a főldmivelésűgyi minisztériumnál és hiszem, hogy az 1915. évben jelentést tehe­tek annak a legszigorúbb végrehajtásáról. Meg­említem, hogy maga a város vezetősége a fel­ügyelőségnek az állattenyésztés fejlesztésére irá­nyuló munkáját teljes súlyává 1, teljes odaadás­sal támogatta és e tekintetben az eddigi ered­ménytelenség miatt őket felelősség jelenben nem terheli. A vármegyében is a magyar fajta rovására mindinkább kezd hódítani a pirostarka tehén tartása és ma már több községben a közös csordában a tarka marha túlsúlyban van. Ezek folytán ott, hol különösen nagyobb községek­nek tej ellátása indokoltá teszi annak teljesíté­sétől a gazdákat elzárni nem lehet és módot kell nyújtani a pirostarka bika tartás engedélye­zésével, továbbá a piros-tarka marha okszerű tenyésztésének és tartásának oktatásával. Ezért is rá kell szorítani a gazdákat a mesterséges takarmányok nagyobb területen való termelé­sére, mire sajnos még kisgazdáink legtöbbjé­nél hiányzik a fogékonyság. Az 1912. évben Kemecse, Polgár, Büdszentmihály községek nyertek engedélyt píros-tarka bika beszerezhe­tésére és azok közül Folgár és Kemecse közsé­gek részére 2—2 drb. piros-tarka bika be is szereztetett. Az 1894. XII. t.-c. és ezek alapián a vár­megnei állattenyésztési szabályrendelet a járá­sokban a főszolgabirák által legszigorúbban végrehajtatott. Tagadhatatlan, hogy a törvény végrehajtása az egyes tehéntartó tulajdonosokra tekintve az apaállatok magas árát, tekintélyes terhet ró ugyan, de az állattenyésztés fejlesztésének első­rendű érdeke, hogy a községek kellő számú és jó apaállatokkal bírjanak. Igaz, hogy az állat­tenyésztés fejlesztése nemcsak a tehentartó gaz­dák, de országos érdek is, ezért méltányos lenne, ha az apaállatok beszerzése és tartási költségei nemcsak az apaállat birtokosait, de másokat is terhelne. E szempontból az 1914. évben java­solni fogom a tek. Törvényhatóságnak az állat­tenyésztési szabályrendelet oly irányú módosí­tását, hogy minden községben létesíttessék apa­állat beszerzési és tartási alap. A szabályren­delet ily irányú módosításával állattenyészté­sünket nagy lépéssel vinnénk előre és tőbb szegény embernek jobban mód nyújtatnék az állattartásra. Egyes községek apaállat beszerzési kötele­zettségűknek eleget nem tettek s igy azok ré­szére az 1894. XII. t.-c. 25. §-a alapján a szük­séges apaállat hivatalból szereztetett be. Igy a nyírbogdányi járásban Demecser község 4 kan, Beszterec község 1 kan, Nyírpazony 1 bika, a nyírbaktai járásban Vaja, Apagy, Nyírbakta, Ramocsaháza 2—2 drb, Levelek, Nyíribrony 1—1 drb kan, őr 1 drb bika és kan, a kis­várdai járásban Szabolcsbáka, Tiszakanyár, Fé­nyeslitke, Rétkőzberencs 1—1 drb kan, a tiszai járásban Mezőladány 1 kan, a nyírbátori járás­ban Nyírgyulaj, Nyírbogát és Máriapócs köz­ségeknek 1—1 kan szereztetett be. A tenyészapaállatok tartása általában tűr­hető volt, van meg néhány községünk, hol a birtokosság azok tartására megfelelő istálókkal nem rendelkezik, de ezen hiányok is a jóvá­hagyás végett felterjesztett uj állattenyésztési szabályrendeletünk életbeléptetésével pár év alatt orvosolható lesz. Apaállatgondozók jutal­mazására az 1913. évben 48 községben 500 korona állami jútalom osztatott ki és pedig a dadai alsó járásban Büdszentmihály. Tiszabüd, Tiszadob, Tiszaeszlár, Tiszadada, Taktakenéz, Prügy, a dadai felső járásban Tímár, Balsa, Kenézlő, Viss, Vencsellő, Szabolcs, Gáva, Ibrány, Tiszabercel, a ligetaljai járásban Nyírmártonfalva, Nyíracsád, Nyírgelse, a kisvárdai járásban Ko­móró, Szabolcsveresmart, Nyírkarász, a nyír­bogdányi járásban Kótaj, Demecser, Kemecse, Nyírtét, Székely, Kék, Orós, a nyírbaktai járás­ban Ófehértó, Besenyőd, Laskod, Nyíribrony, Nyírmada, Vaja, a tiszai járásban Eszeny, Nyír­lövő, Szabolcsbáka, Gyüre, Mandok, Tiszabez­déd, a nagykállói járasban Nagykálló, Érpatak, Ujfehértó, Gsszteréd, a nyírbátori járásban Nyírbátor, Encsencs és Pócspetri községek apaállattal gondozói részesültek 5-től 20 ko­rona összegig terjedő állami jutalomban. E ju­talom kiosztás határozottan buzditólag hat és egyes községi pásztorok már versenyt fejte­nek ki, hogy a gondozásra bizott apaállatjaikat mennél jobb gondozásba mutassák be. Állattenyésztésünk fejlődése végett a felü­gyelőség nagy súlyt helyezett arra, hogy mentől több községben létesüljön a községi állatte­nyésztési és állatbiztosító szövetkezet, mert ezek alakítása által az állat elhullásával vagy kiir­tásával kárt szenvedett kisgazda kártérítést kap a szövetkezettől és igy azonnal pótolhatja az állatállományában beállott hiányt, miért is az állatokba fektetett vagyona soha el nem veszhet. E célból Polgár, Vencsellő, Balsa, Tiszadob, Nagyhalász, Demecser, Csobaj, Báj, Nyírbogát, Levelek, Mándok, Éperjeske, Nyirgyulaj közsé­gekben tartott a téli hónapokban a felügyelőség felolvasást az állatbiztosító szövetkezet céljáról, melyek hatása alatt Báj, Gsóbaj, Demecser, Polgár és Tiszadob községekben meg is alakult az állatbiztosító szövetkezet. Ily szövetkezetek­nek vármegyénk több községében való alakítása egyik főcélját fogja képezni az 1914-ben is a felügyelőségnek, annál is inkább, mert erre irá­nyuló törekvésében a járási főszolgabírók által az 1913. évben is igazán elismerésre méltóan támogattatott. December havában Oros községben a főld­mivelésűgyi miniszter kiküldöttjének és a járási főszolgabíró jelenlétében községi tejszövetkezet alakítása ügyében népes értekezlet tartatott, melynek alapján vélhető, hogy a szövetkezet a jövőben meg fog alakulni. E szövetkezet létesí­tését indokolja azon körülmény, hogy a lakos­ság a tejnek mindennapi értékesítése végett Nyíregyházára való bejövetellel tetemes időt vészit el, mi különösen a munka hónapokban igen nagy kárral is jár, míg ha a szövetkezet létesül, ott helyben értékesíthetné az eladó tej­mennyiségét, mit ezután a szövetkezet Nyíregy­házára behozva értékesítene. A vármegyében állatbiztosító szövetkeze­teket a következő községekben állítottak fel: Báj, Csobaj, Demecser, Ibrány, Nyiradony, Nyír bakta, Lórántháza, Polgár, Tíszadob és Ujfehértó. A felügyelőség a rendes őszi és rendkivüli tavaszi járási apaállatvizsgálatokon kivétel nélkül részt vett s azok a vármegyei állattenyésztési szabályrendeletnek megfelelőleg mindenkor kellő szigorral lettek megtartva, kiosztatott összesen 91 drb. tenyészbika, ebből pirostarka fajta 8 drb., magyar fajta 83 drb. A kiosztott tenyész­bikákból megyei tenyésztőktől 8 drb. pirostarka fajta és 59 drb. magyar fajta, más megyebeli tenyésztőtől 24 drb. magyar fajta szereztetett be. Az összes tenyészbikák ára volt: a pirostarka fajtánál 6800 kor. a magyar fajtánál 63316 kor. össszesen 70116 kor. egy darab átlag ára volt: pirostarka fajtánál 850 kor. — fill. magyar fajtánál 762 kor. 81 fill. A 91 drb. bika beszerzésénél összesen 13259 kor. állatkedvezmény, ezenkívül a vételár­hátralék 1 évi kamatmentes visszafizetése és a bikák egy évi díjmentes biztosítása engedélyez­tetett. Állag tehát a kedvezmény értéke majd 19 százalékot tett ki. & Nyíregyházi Zenekedvelők Egyesületének lll-ik hangversenye. A Nyíregyházi Zenekedvelők Egyesülete f. évi március hó 1-én vasárnap délután fél öt órakor tartja meg ezen idényben harmadik hangversenyét. Ez alkalommal kerül előadásra Schubert örökszép H moll symphoniája, az úgynevezett „ befejezetlen" symphonia. Nehéz vállalkozás műkedvelő zenekarunk­nak, de hisszük, hogy zenekarunk ügyszeretete tudása le fogja küzdeni a nehézségeket és sike­rülni fog a mű szépségeit érvényre juttatni. A hangversenyen mint vendég, egy kiváló énekművésznő is szerepel: Forrai Olga, a buda­pesti zeneakadémia növendéke, Anthes György mester legkiválóbb tanítványa, ki fővárosi hang­versenyen több izben zajos sikert aratott. A művésznő Kovách Árpád zongorakisérete mellett fogja dalait előadni. Tekintettel a felmerült tulkiadásokra, vala­mint azon körülményre, miszerint a zenekar megerősítésére a 66-ik ungvári gyalogezred 14 tagja is részt vesz a hangversenyen, ezúttal a tagok is csekély 50 fillér belépődijat fizetnek. Műsor: 1. Weber C. M. Nyitány .Oberon" dalműből. 2. Stradella. Piéta Signore (olasz ária a XVII. századból). Előadja Forrai Olga énekművésznő. 3. Schubert. H-moll Symphonia 4. a) Mihalovich: Megírtam a levelemet, b) Wagner R. Fájdalmak. Előadja: Forrai Olga énekművésznő. 5. Bizet G. Egyveleg. „Carmen" operából. Az 1., 3. és 5. számokat Kovách Árpád karnagy vezénylete alatta előadja az egyesitett nagy zenekar. A 2. és 4. számú zongorakiséretét Kovách Árpád karnagy látja el. Helyárak: Üllőhely tagok részére 50 fillér, nem tagok részére 1 K 50 fill. Páholy 6 kor. Felülfizetések és adományok a hangszer alapra köszönettel fogadtatnak s hirlapilag nyugtáztat­nak. Műsor ára a pénztárnál 20 fillér. Jegyek a Ferenczi-féle könyvkereskedésben és a pénz­tárnál kaphatók. A hangverseny pontosan félőt órakor kez­dődik és az egyes számok alatt a terem zárva marad. Az egyesületi tagok kéretnek tagsági iga­zolványaikat ellenőrzés végett felmutatni, csakis az 5-ös jelzésű, kékes-zöld színű igazolványok érvenyesek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom